Resolutsiooni ettepanek - B7-0086/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0086/2014

  SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrusele, mis käsitleb Euroopa tegevusjuhendit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames loodavate partnerluste kohta

  29.1.2014 - (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 6
  Regionaalarengukomisjon

  Raportöörid: Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

  Menetlus : 2014/2508(DEA)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0086/2014
  Esitatud tekstid :
  B7-0086/2014
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0086/2014

  Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrusele, mis käsitleb Euroopa tegevusjuhendit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames loodavate partnerluste kohta

  (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))
   

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2013)9651),

  –       võttes arvesse komisjoni 21. jaanuari 2014. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

  –       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 87a lõiget 6,

  A.     arvestades, et on oluline tagada, et partnerluse alast Euroopa tegevusjuhendit käsitlev delegeeritud määrus jõustub võimalikult kiiresti, sest tegevusjuhendit oleks vaja kiiresti kohaldada ajavahemikuks 2014–2020 kavandatavate partnerluslepingute ja programmide käimasoleva ettevalmistamise käigus;

  1.      teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

  2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.