Propunere de rezoluţie - B7-0086/2014Propunere de rezoluţie
B7-0086/2014

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

29.1.2014 - (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru dezvoltare regională

Raportori: Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Procedură : 2014/2508(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0086/2014
Texte depuse :
B7-0086/2014
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B7‑0086/2014

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

(C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))
 

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2013)9651),

–       având în vedere scrisoarea Comisiei din 21 ianuarie 2014 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat,

–       având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 5 alineatul (3),

–       având în vedere articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât este important să se asigure faptul că Regulamentul delegat privind Codul european de conduită referitor la parteneriat intră în vigoare cât mai curând posibil, având în vedere nevoia urgentă de a pune în aplicare Codul de conduită în cadrul procesului de pregătire a acordurilor de parteneriat și a programelor pentru perioada 2014-2020, care se desfășoară în prezent;

1.      declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.