Predlog resolucije - B7-0086/2014Predlog resolucije
B7-0086/2014

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov

29.1.2014 - (C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))

v skladu s členom 87a(6) Poslovnika
Odbor za regionalni razvoj

Poročevalci: Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Postopek : 2014/2508(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0086/2014
Predložena besedila :
B7-0086/2014
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B7‑0086/2014

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov

(C(2013)9651 – 2014/2545(RSP))
 

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2013)9651),

–       ob upoštevanju pisma Komisije z dne 21. januarja 2014, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki zajema splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006, zlasti člena 5(3),

–       ob upoštevanju člena 87a(6) Poslovnika,

A.     ker je pomembno zagotoviti, da delegirana uredba o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo začne veljati čim prej, saj je treba kodeks nujno uporabiti pri sedanjih pripravah sporazumov o partnerstvu in programov za obdobje 2014–2020;

1.      izjavlja, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.