Förslag till resolution - B7-0094/2014Förslag till resolution
B7-0094/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar

31.1.2014 - (2013/3002(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0104/2014
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Brian Simpson för utskottet för transport och turism


Förfarande : 2013/3002(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0094/2014

B7‑0094/2014

Europaparlamentets resolution om Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar

(2013/3002(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (O‑000016/2014 – B7‑0104/2014),

–   med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2006 om främjande av transport på inre vattenvägar: Naiades – Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar[1],

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 10 september 2013 Transporter av hög kvalitet på inre vattenvägar – Naiades II (COM(2013)0623),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem[2],

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 januari 2006 om främjande av transport på inre vattenvägar ”NAIADES” – Ett integrerat europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar (COM(2006)0006),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 10 september 2013 Greening the fleet: reducing pollutant emissions in inland waterway transport (SWD(2013)0324),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sektorn för transport på inre vattenvägar bidrar stort till EU:s transportsystem genom transporter av varor mellan EU:s hamnar och inlandet.

B.  Transporter via inlandssjöfart är energieffektiva och bidrar till uppnående av de mål om mindre koldioxidutsläpp som fastställs i vitboken om EU:s transportpolitik.

C. Om man utnyttjar inlandssjöfartens potential fullt ut kan sektorn bli en avgörande faktor i Europas strävan att lösa problemen med trafikstockningar och miljöföroreningar som orsakas av varuimport via havshamnar.

D. Flottan för inlandssjöfart behöver moderniseras och anpassas till de tekniska framstegen om fartygens miljöprestanda ska kunna förbättras ytterligare, bland annat genom utveckling av flodanpassade fartyg för en hållbar sjöfart på inre vattenvägar (Rassin), för att på så sätt bibehålla inlandssjöfartens konkurrensfördelar.

E.  Det svaga ekonomiska läget i Europa har också påverkat inlandssjöfarten, och branschen har det svårt ekonomiskt.

F.  Den nuvarande överkapaciteten har förödande konsekvenser för inlandssjöfarten.

G. Sektorn för transport på inre vattenvägar består till stor del av små och medelstora företag, dvs. personer som själva äger fartygen och driver verksamheten samtidigt som de bor med sina familjer ombord. Dessa små och medelstora företag är särskilt kriskänsliga.

H. Sociala normer (t.ex. arbetstider) och utbildning har avgörande betydelse för den här sektorn.

I.   De ekonomiska resurser som anslås till inlandssjöfarten är begränsade, och det blir allt svårare att hitta finansieringsmöjligheter.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att uppdatera och förnya Naiades‑programmet till 2020.

2.  Europaparlamentet ger sitt stöd till de specifika åtgärderna i handlingsprogrammet Naiades II 2014–2020.

3.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt förslag inte har försett Naiades II med tillräcklig finansiering för att specifikt uppnå handlingsprogrammets mål och efterlyser därför en välstrukturerad strategi med mål på kort och medellång sikt och en konkret färdplan som bland annat beskriver genomföranderesurserna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt se till att konkreta åtgärder kan vidtas, med beaktande av särdragen i den sektor som till stor del består av små och medelstora företag.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av att infrastrukturen håller hög kvalitet, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla och integrera inlandssjöfarten och inlandshamnarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN‑T). Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta med alla allvarliga flaskhalsar i de planer som ska antas för att skapa korridorer. Parlamentet betonar att Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) prioriterar finansiering av utveckling av infrastruktur för miljövänligare transportsätt, t.ex. inlandssjöfart.

6.  Europaparlamentet välkomnar att inlandssjöfarten har tagits med i sex av de nio stomnätskorridorerna i TEN‑T och hoppas att problemen med flaskhalsar och saknade förbindelser kommer att lösas på lämpligt sätt, med tanke på att FSE kommer att ge prioritet åt att undanröja flaskhalsar, komplettera förbindelser som saknas och i synnerhet förbättra de gränsöverskridande sträckorna i stomnätet. Parlamentet påminner om att FSE också kommer att prioritera finansiering av telematiska system som används som flodinformationstjänster (RIS).

7.  Europaparlamentet betonar – utöver medlemsstaterna skyldigheter att fullborda stomnätet – skyldigheten att tillhandahålla en lämplig och tillförlitlig infrastruktur genom regelbundet underhåll, så att man kan garantera goda sjöfartsförutsättningar och därigenom se till att inlandssjöfarten kan vara ett tillförlitligt och kostnadseffektivt transportsätt.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda integrationen av RIS, observationsuppgifter för marknaden för transporter på inre vattenvägar och verktyg för TEN-T-korridorer för att stödja styrningen av integrerade multimodala transporter. Parlamentet ger sitt stöd till att man bygger ut uppgiftsutbytet inom RIS och integrerar det i informationsflödet för andra transportslag så att det blir lättare att integrera inlandssjöfarten med andra transportslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt ta fram riktlinjer för att denna integration ska kunna ske.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge stöd till spridning av bästa praxis för integrering av inlandssjöfart i multimodala logistikkedjor.

10. Europaparlamentet betonar vikten av tillräcklig finansiering för ny teknik, innovation och tjänster för hållbara godstransporter genom befintliga EU‑program, t.ex. FSE, Horisont 2020 och Sammanhållningsfonden, för att stimulera spridningen av innovationer och öka miljöprestandan inom inlandssjöfarten. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta konkreta finansieringsprogram för detta mål.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram olika förslag på hur man bäst kan utnyttja reservfonderna genom att använda dem tillsammans med finansieringsinstrument inom befintliga unionsfonder, t.ex. FSE och medel från EIB.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidareutveckla nationella strategier för att främja inlandssjöfarten, med beaktande av EU:s handlingsprogram, och att även uppmuntra regionala och lokala myndigheter samt hamnmyndigheter att göra detsamma.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.