Päätöslauselmaesitys - B7-0138/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0138/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainan tilanteesta

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0138/2014

Menettely : 2014/2547(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0138/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0138/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0138/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta

(2014/2547(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Vilnan huippukokouksen tuloksista ja itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta erityisesti Ukrainan osalta[1],

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta – Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin[2],

–       ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Venäjän harjoittamasta painostuksesta itäisen kumppanuuden maita kohtaan[3],

–       ottaa huomioon 29. marraskuuta 2013 pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen Prahan huippukokouksen yhteisen julkilausuman itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta (“Eastern Partnership: the way ahead”),

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 22. tammikuuta 2014 antaman julkilausuman väkivallasta ja mielenosoittajien ilmoitetuista kuolemantapauksista Kiovassa sekä 17. tammikuuta 2014 antaman julkilausuman kehityksestä Ukrainan parlamentissa,

–       ottaa huomioon 20. tammikuuta 2014 pidetyssä ulkoasioiden neuvoston kokouksessa annetut neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 28. tammikuuta 2014 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998, sekä uuden assosiaatiosopimuksen, joka parafoitiin 30. maaliskuuta 2012,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että sen jälkeen, kun Ukrainan hallitus päätti keskeyttää assosiaatiosopimuksen tekemisen, tuhannet ihmiset ovat lähteneet kaikkialla maassa spontaanisti kaduille osoittamaan mieltään unionia koskevien pyrkimysten tueksi; ottaa huomioon, että Kiovassa mielenosoittajat ovat vallannet rauhanomaisesti Itsenäisyyden aukion ja vaativat vahvaa poliittista muutosta, jotta hallitus saataisiin tarkastelemaan uudestaan päätöstään;

B.     ottaa huomioon, että tilanne on pahentunut edelleen viime viikkoina ja että ihmiset ovat siirtyneet kaduille puolustamaan demokratiaa ja kansalaisoikeuksia Berkut‑mellakkapoliisin tukahdutettua väkivaltaisesti mielenosoittajien, ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien liikehdinnän;

C.     ottaa huomioon, että kansainvälisestä painostuksesta huolimatta mielenosoittajiin kohdistettu uhkailu, sorto ja väkivalta eivät ole lakanneet, vaan ne ovat johtaneet uusiin pidätyksiin, yli 2 000 ihmisen loukkaantumiseen, monien sieppaamiseen ja ainakin kuuden ihmisen menehtymiseen;

D.     toteaa, että pääministeri Mykola Azarov ja hänen hallituksensa ilmoittivat erostaan 28. tammikuuta 2014; ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentti kumosi samana päivänä kiireellisesti 16. tammikuuta hyväksytyt lait, joilla rajoitettiin kokoontumisoikeuksia ja ilmaisunvapautta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa;

E.     ottaa huomioon, että seuraavana päivänä Ukrainan parlamentti hyväksyi armahduslain pääsemättä ensin sopuun opposition kanssa sen ehdoista ja soveltamistavoista ja puuttumatta ongelmaan, joka koskee lainvalvonnasta vastaavien virkamiesten nykyisin laajalle levinnyttä rankaisematta jättämistä;

F.     ottaa huomioon, että Ukrainan tilanne oli keskeisessä asemassa Brysselissä 28. tammikuuta 2014 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa;

1.      ilmaisee vahvan tukensa, sympatiansa ja solidaarisuutena kaikille ihmisille, jotka viimeisen kahden kuukauden aikana ovat osoittaneet mieltään Ukrainan kaduilla unionia koskevien pyrkimysten, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamisen tueksi;

2.      tuomitsee jyrkästi Ukrainan poliisin erikoisjoukkojen säälimättömät hyökkäykset mielenosoittajia kohtaan, lainvalvonnasta vastaavien virkamiesten harjoittaman uhkailun ja häirinnän, mielenosoittajien sieppaukset, mielivaltaiset kiinniotot ja ylipitkiksi venyneet pidätysajat ennen oikeudenkäyntiä sekä provosointistrategian ja kehottaa saattamaan rikoksentekijät oikeuden eteen;

3.      kehottaa presidentti Janukovytšia määräämään, että tällainen toiminta on lopetettava, ja vaatii kaikkien laittomasti pidätettyjen mielenosoittajien ja poliittisten vankien, myös Julija Tymošenkon, välitöntä ja ehdotonta vapauttamista ja poliittisten oikeuksien palauttamista; kehottaa perustamaan tutkintakomitean, jotta kaikki mielenosoitusten alkamisen jälkeiset ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan;

4.      pitää ilahduttavana, että 28. tammikuuta 2014 Ukrainan parlamentti äänesti 16. tammikuuta hyväksyttyjen demokratian vastaisten lakien kumoamisen puolesta sen jälkeen, kun enemmistön ja opposition välillä oli päästy sopimukseen, ja pitää valitettavana, että armahduslaista ei päästy vastaavaan sopimukseen; kehottaa jatkamaan poliittisten johtajien välistä dialogia ja toivoo, että se johtaa pian kriisin rauhanomaiseen ratkaisuun;

5.      katsoo, että tärkeä kysymys, johon on puututtava Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi, on instituutioiden vallan uudelleen tasapainottaminen ja vuoden 2004 perustuslain lopullinen palauttaminen, sillä perustuslakituomioistuin kumosi sen laittomasti vuonna 2010 ohittaen Ukrainan parlamentin;

6.      katsoo, että Euroopan parlamentin jäsenten aktiivinen läsnäolo Kiovassa voisi estää kriisin eskaloitumisen, ja kehottaa lähettämään Ukrainaan pysyvän parlamentin valtuuskunnan, johon osallistuvat myös kansalliset parlamentit, jännitteiden laukaisemiseksi ja osapuolten välisen keskustelun helpottamiseksi;

7.      korostaa, että ehdotus assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi on yhä voimassa ja että EU on valmis allekirjoittamaan sen heti, kun tämänhetkinen poliittinen kriisi on ratkaisu ja kunhan ulkoasiainneuvoston joulukuussa 2012 asettamat kriteerit täyttyvät;

8.      odottaa neuvoston ja komission täyttävän lupauksensa ja auttavan Ukrainaa edelleen selviytymään tästä syvästä poliittisesta ja taloudellisesta kriisistä; vaatii erityisesti komissiota löytämään keinoja, joilla mielenosoituksissa väkivallan uhreiksi joutuneille tarjotaan sairaanhoitoa ja tukea;

9.      kehottaa neuvostoa toteuttamaan välittömiä toimenpiteitä, muun muassa voimakkaampaa diplomaattista painostusta, ja ottamaan käyttöön erillisiä kohdennettuja toimenpiteitä ja seuraamuksia, jotka koskevat kaikkien mielenosoittajiin kohdistuvista iskuista ja kuolemantapauksista vastuussa olevien ukrainalaisten viranomaisten, lainsäätäjien ja heidän rahoittajiensa matkustamista, varojen ja omaisuuden jäädyttämistä, sekä vauhdittamaan toimia ukrainalaisten yritysten ja liikemiesten eurooppalaisissa pankeissa harjoittaman rahanpesun ja verojen vilpillisen välttelyn lopettamiseksi;

10.    kehottaa neuvostoa ja erityisesti komissiota vauhdittamaan toimiaan Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Euroopan investointipankin osallistamiseksi, jotta voidaan hyväksyä mahdollisimman pian konkreettista rahoitusta sisältävä pitkäaikainen paketti Ukrainalle, jotta maa voisi käsitellä yhä pahenevaa taloudellista ja sosiaalista tilannettaan, ja kehottaa antamaan taloudellista tukea Ukrainan talouden tarvitsemien perinpohjaisten ja kattavien uudistusten käynnistämiseksi;

11.    katsoo, että EU:n ja Ukrainan viisumivapautta koskevan sopimuksen nopea loppuun saattaminen on paras tapa vastata pyyntöihin, joita Ukrainan kansalaisyhteiskunnan edustajat ja opiskelijat ovat esittäneet viime päivien aikana osoittamalla mieltään maan aukioilla Ukrainan unionia koskevien pyrkimysten tueksi; toteaa, että tällä sopimuksella edistetään ja helpotetaan kansalaisyhteiskuntien välistä vaihtoa ja ihmisten välisiä suhteita ja siten lisätään keskinäistä ymmärrystä ja tarjotaan mahdollisuus siihen, että suuri yleisö Ukrainassa tutustuu eurooppalaisiin normeihin ja parhaisiin käytäntöihin kaikilla osa-alueilla; kehottaa sillä välin ottamaan välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia viisumien myöntämismenettelyjä;

12.    kehottaa Venäjän hallitusta omaksumaan rakentavan asenteen sekä lopettamaan kostotoimet ja kohtuuttoman painostuksen, joilla pyritään horjuttamaan naapurivaltioiden kansalaisten suvereenia oikeuttaa päättää vapaasti tulevaisuudestaan; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita keskustelemaan Venäjän kanssa yhdellä äänellä itäisten kumppanuusmaiden tukemiseksi niiden pyrkimyksissä lähentyä unionia ja toteaa, että nämä maat ovat vapaasti valinneet haluavansa syventää suhteitaan EU:hun; kehottaa EU:ta tukemaan Ukrainaa tai mitä tahansa muuta itäisen kumppanuuden maata WTO:ssa tai muissa kansainvälisissä järjestöissä, jos näillä mailla on kiistoja Venäjän federaation kanssa;

13.    kehottaa lisäksi komissiota tekemään yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa, jotta voidaan löytää keinoja niiden vastatoimien tasapainottamiseksi, joita Venäjä otti käyttöönsä pysäyttääkseen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen;

14.    kehottaa komissiota lisäämään huomattavasti kansalaisjärjestöjen rahoitusta Ukrainassa ja laatimaan kestävän, maakohtaisen ja näkyvän strategian Ukrainan kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi; katsoo, että näiden kansalaisyhteiskunnan ohjelmien hallinnointia varten olisi tarjottava riittävät inhimilliset resurssit;

15.    uskoo lisäksi, että Ukrainalle olisi tarjottava todellinen EU-jäsenyysnäkymä heti kun maa osoittaa konkreettisesti halukkuutensa sitoutua uudistuksiin sekä hyväksyä ja jakaa EU:n arvot;

16.    panee merkille, että kumppanuusmaita koskevan unionin viestintästrategian tehokkuudessa on yhä kehittämisen varaa; kehottaa siksi komissiota tehostamaan toimiaan, joiden tavoitteena on selittää mahdollisia assosiaatiosopimuksesta koituvia hyötyjä ja etuja yleisölle asiaankuuluvissa maissa;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.