Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0138/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0138/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0138/2014

Procedūra : 2014/2547(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0138/2014
Pateikti tekstai :
B7-0138/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0138/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

(2014/2547(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateities[1],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Europos kaimynystės politika: siekis stiprinti partnerystę. Europos Parlamento pozicija dėl 2012 m. ataskaitų[2],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims[3],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 29 d. Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją „Rytų partnerystė. Kelias tolyn“,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2014 m. sausio 31 d. padarytą pareiškimą dėl smurto ir žuvusių protestuotojų, apie kuriuos buvo pranešta, ir į 2014 m. sausio 17 d. pareiškimą dėl padėties Ukrainos parlamente,

–       atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Ukrainos, priimtas 2014 m. sausio 20 d. vykusiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje,

–       atsižvelgdamas į ES ir Rusijos 2014 m. sausio 28 d. aukščiausiojo lygio susitikimą,

–       atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir į naująjį 2012 m. kovo 30 d. parafuotą asociacijos susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Ukrainos vyriausybei priėmus sprendimą sustabdyti Asociacijos susitarimo pasirašymą, šimtai tūkstančių žmonių visoje šalyje spontaniškai išėjo į gatves pasisakydami už Europos pasirinkimą; kadangi Kijeve demonstrantai taikiai okupavo Nepriklausomybės aikštę, reikalaudami rimtų politinių pokyčių, kad vyriausybė persvarstytų savo sprendimą;

B.     kadangi padėtis per kelias pastarąsias savaites toliau blogėjo, po specialiųjų policijos pajėgų „Berkut“ brutalių priemonių prieš demonstrantus, žmogaus teisių aktyvistus ir žurnalistus žmonės išėjo į gatves, siekdami apginti demokratiją ir pilietines laisves;

C.     kadangi, nepaisant tarptautinio spaudimo, protestuotojų atžvilgiu toliau vykdoma bauginimo, represijų ir smurto politika, dėl kurios ir toliau buvo sulaikomi žmonės, daugiau kaip 2 000 asmenų buvo sužeista, daug pagrobta ir bent šeši asmenys žuvo;

D.     kadangi 2014 m. sausio 28 d. ministras pirmininkas Mykola Azarovas ir jo vyriausybė pasiūlė atsistatydinti; kadangi tą pačią dieną Aukščiausioji Rada panaikino sausio 16 d. skubiai priimtus įstatymus, kuriais buvo ribojama susirinkimų laisvė, saviraiškos laisvė ir pilietinės visuomenės organizacijų veikla;

E.     kadangi kitą dieną Ukrainos parlamentas priėmė amnestijos įstatymą, nepasiekus išankstinio susitarimo su opozicija dėl įstatymo sąlygų ir jo taikymo, ir liko neišspręstas šiuo metu plačiai paplitusio teisėsaugos pareigūnų nebaudžiamumo klausimas;

F.     kadangi padėtis Ukrainoje užėmė labai svarbią vietą 2014 m. sausio 28 d. vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkėje;

1.      reiškia tvirtą paramą, pritarimą ir solidarumą visiems žmonėms, kurie per pastaruosius dvejus mėnesius išėjo į gatves Ukrainoje, siekdami išreikšti savo paramą Europos pasirinkimus, demokratijai ir pagarbai žmogaus teisėms;

2.      griežtai smerkia specialiųjų policijos pajėgų brutalios jėgos naudojimą prieš demonstrantus, besitęsiančius teisėsaugos pareigūnų vykdomus bauginimo ir žeminimo veiksmus, pagrobimus, neteisėtus areštus ir pernelyg ilgai trunkančius ikiteisminius sulaikymus, taip pat provokacijų strategiją, ir ragina patraukti atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

3.      ragina prezidentą V. Janukovyčių įsakymu nutraukti šiuos veiksmus ir reikalauja nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti bei politiniu požiūriu reabilituoti visus neteisėtai sulaikytus demonstrantus ir politinius kalinius, taip pat Juliją Tymošenko; ragina įsteigti tiriamąjį komitetą, kuris ištirtų visus žmogaus teisių pažeidimus nuo demonstracijų pradžios;

4.      teigiamai vertina 2014 m. sausio 24 d. vykusio balsavimo Aukščiausioje Radoje rezultatą, kuriuo buvo panaikinti sausio 16 d. priimti antidemokratiniai įstatymai po to, kai buvo pasiektas daugumos ir opozicijos jėgų susitarimas, ir apgailestauja, kad nepavyko pasiekti tokio susitarimo dėl amnestijos įstatymo; šiomis aplinkybėmis ragina tęsti politinių lyderių dialogą ir tikisi, kad tai padės rasti greitą ir taikų krizės sprendimo būdą;

5.      laikosi nuomonės, kad vienas iš svarbių klausimų, kurį reikia spręsti siekiant įveikti krizę Ukrainoje, – tai valdžios institucijų įgaliojimų perskirstymas ir galbūt grįžimas prie 2004 m. Konstitucijos, kurią Konstitucinis Teismas neteisėtai panaikino 2010 m., ignoruodamas Ukrainos parlamentą;

6.      laikosi nuomonės, kad aktyvus Europos Parlamento narių dalyvavimas Kijeve galėtų užkirsti kelią tolesniam krizės eskalavimui, ir šiomis aplinkybėmis ragina pasinaudoti nuolatine parlamentine misija Ukrainoje, taip pat dalyvaujant nacionaliniams parlamentams, siekiant sumažinti įtampą ir sudaryti sąlygas šalių dialogui;

7.      pabrėžia, kad pasiūlymas pasirašyti asociacijos susitarimą tebegalioja, ir kad ES yra pasiruošusi jį pasirašyti, kai tik bus įveikta politinė krizė ir bus patenkinti Užsienio reikalų tarybos 2012 m. gruodį apibrėžti kriterijai;

8.      tikisi, kad Taryba ir Komisija įvykdys savo pažadus ir toliau teiks Ukrainai pagalbą siekiant įveikti šią gilią politinę ir ekonominę krizę; ypač ragina Komisiją rasti būdų suteikti medicininę priežiūrą ir paramą visiems nukentėjusiems nuo smurto demonstracijų metu;

9.      šiomis aplinkybėmis ragina Tarybą imtis neatidėliotinų veiksmų, taip pat padidinti diplomatinį spaudimą ir pradėti taikyti pavienes tikslines priemones ir sankcijas kelionių atžvilgiu, taip pat turto ir nuosavybės įšaldymo priemones visiems tiems Ukrainos pareigūnams, teisės aktų leidėjams ir jų verslo rėmėjams, kurie yra atsakingi už protestuotojams taikomas griežtas priemones ir protestuotojų žūtis, taip pat dėti daugiau pastangų siekiant nutraukti Ukrainos įmonių ir verslininkų per Europos bankus vykdomą pinigų plovimą ir mokesčių vengimą;

10.    ragina ypač Tarybą ir Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant įtraukti TVF, Pasaulio banką, ERPB ir EIB, kad būtų galima kuo skubiau patvirtinti ilgalaikį konkrečių finansinės paramos priemonių rinkinį, kuriuo būtų padedama Ukrainai spręsti jos blogėjančios ekonominės ir socialinės padėties problemą ir pagal kurį būtų teikiama ekonominė parama, skirta reikalingoms gilioms ir visapusiškoms Ukrainos ekonomikos reformoms įgyvendinti;

11.    mano, kad greitas susitarimo dėl bevizio režimo tarp ES ir Ukrainos sudarymas yra geriausias būdas atsakyti į Ukrainos pilietinės visuomenės ir studentų raginimus, kurie pastarosiomis dienomis demonstravo šalies aikštėse, pasisakydami už europietišką Ukrainos pasirinkimą; nurodo, kad šis susitarimas paspartintų ir padėtų vykdyti mainus ir keistis asmeniniais kontaktais pilietinių visuomenių viduje, tuo stiprinant abipusį pasitikėjimą ir suteikiant galimybę Ukrainos viešajai nuomonei pačiai susipažinti su Europos standartais ir geriausia praktika visose srityse; iki minėto susitarimo pasirašymo ragina nedelsiant pradėti taikyti laikiną labai paprastą ir nebrangią vizų išdavimo tvarką;

12.    ragina Maskvą laikytis konstruktyvaus požiūrio ir susilaikyti nuo atsakomųjų priemonių taikymo ir netinkamo spaudimo, kuriuo siekiama pažeisti suverenią kaimyninių šalių teisę laisvai spręsti dėl savo ateities; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares vienu balsu kalbėti su Rusija, išreiškiant paramą Rytų Partnerystės šalių, savanoriškai pasirinkusių gilinti santykius su ES, europiniams siekiams; šiomis aplinkybėmis ragina ES remti Ukrainą ar bet kokią kitą Rytų Partnerystės šalį PPO ar bet kurioje kitoje tarptautinėje organizacijoje esant bet kokiam ginčui su Rusijos Federacija;

13.    toliau ragina Komisiją dirbti kartu su Ukrainos valdžios institucijomis, siekiant rasti būdų atstverti atsakomųjų Maskvos priemonių poveikį, kurių Maskva ėmėsi siekiant sustabdyti Asociacijos susitarimo pasirašymą;

14.    ragina Komisiją gerokai padidinti pilietinės visuomenės organizacijų finansavimą Ukrainoje ir parengti tvarią, šalies poreikius atitinkančią ir matomą strategiją, susijusią su parama pilietinei visuomenei Ukrainoje; mano, kad tokiai pilietinei visuomenei skirtai programai valdyti reikėtų numatyti tinkamus žmogiškuosius išteklius;

15.    be to, mano, kad Ukrainai reikėtų pasiūlyti europinę perspektyvą, kai tik šalys praktiniu požiūriu pademonstruos pasirengimą vykdyti reformas ir įsipareigoti ES vertybėms;

16.    nurodo, kad ES komunikacijos strategijai šalyse partnerėse vis dar trūksta veiksmingumo; primygtinai ragina Komisiją šiuo klausimu dėti aktyvesnes pastangas aiškinant Asociacijos susitarimo galimą naudą ir privalumus plačiajai visuomenei atitinkamose šalyse;

17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.