Förslag till resolution - B7-0138/2014Förslag till resolution
B7-0138/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0138/2014

Förfarande : 2014/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0138/2014
Ingivna texter :
B7-0138/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0138/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2547(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet[3],

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet om det östliga partnerskapet av den 29 november 2013 om det östliga partnerskapet: vägen framåt,

–       med beaktande av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton av den 22 januari 2014 om våld och rapporterade dödsfall bland demonstranter i Kiev och av den 17 januari 2014 om händelserna i det ukrainska parlamentet,

–       med beaktande av slutsatserna om Ukraina från rådets (utrikes frågor) möte den 20 januari 2014,

–       med beaktande av toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

–       med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina som trädde i kraft den 1 mars 1998, och det nya associeringsavtalet som paraferades den 30 mars 2012,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Efter den ukrainska regeringens beslut att lägga undertecknandet av associeringsavtalet på is, drog hundratusentals människor över hela landet spontant ut på gatorna för att visa sitt stöd för det europeiska alternativet. I Kiev har demonstranterna fredligt ockuperat Självständighetstorget och krävt omfattande politiska förändringar för att få regeringen att ompröva sitt beslut.

B.     Under de senaste veckorna har situationen ytterligare förvärrats; människor har dragit ut på gatorna för att visa sitt stöd för demokratin och de medborgerliga rättigheterna efter det att den särskilda kravallpolisen Berkut brutalt slagit till mot demonstranter, människorättsaktivister och journalister.

C.     Trots internationella påtryckningar har hoten, förtrycket och våldet mot demonstranter inte upphört utan har i stället lett till ytterligare gripanden; över 2 000 människor har skadats, många har bortförts och minst sex har dödats.

D.     Den 28 januari 2014 meddelade premiärminister Mykola Azarov och dennes regering att de var beredda att träda tillbaka. Samma dag upphävde Ukrainas parlament Verkhovna Rada de lagar som i all hast antagits den 16 januari och som begränsade mötes- och yttrandefriheten och inskränkte civila samhällsorganisationers verksamhet.

E.     Följande dag antog det ukrainska parlamentet en amnestilag utan att först ha kommit överens med oppositionen om villkoren för lagen och om hur den skulle tillämpas samt utan att ha diskuterat frågan om dagens utbredda strafflöshet inom polisen.

F.     Ukraina stod högt upp på dagordningen för det toppmöte mellan EU och Ryssland som ägde rum i Bryssel den 28 januari 2014.

1.      Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för och sin medkänsla och solidaritet med alla de människor som under de senaste två månaderna har dragit ut på gatorna i Ukraina för att visa sitt stöd för det europeiska alternativet, demokratin och respekten för mänskliga rättigheter.

2.      Europaparlamentet fördömer med kraft de ukrainska specialpolisstyrkornas brutala angrepp mot demonstranter, polisens fortlöpande hot och trakasserier, bortförandet av demonstranter, de godtyckliga gripandena och alltför långvariga häktningstiderna liksom provokationsstrategin, och begär att förövarna ska ställas inför rätta.

3.      Europaparlamentet uppmanar president Janukovytj att beordra att dessa metoder upphör, och begär att alla olagligt frihetsberövade demonstranter och politiska fångar, inklusive Julia Tymosjenko, omedelbart och villkorslöst ska försättas på fri fot och ges politisk upprättelse. Parlamentet efterlyser att det ska inrättas en undersökningskommitté för att utreda alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ägt rum sedan demonstrationerna inleddes.

4.      Europaparlamentet välkomnar Verkhovna Radas beslut av den 28 januari 2014 som återkallade de antidemokratiska lagar som antogs den 16 januari efter en överenskommelse mellan majoriteten och oppositionen, och beklagar att det inte gick att nå en sådan överenskommelse om amnestilagen. Parlamentet begär i detta sammanhang att dialogen ska fortsätta mellan de politiska ledarna och hoppas att detta inom kort kommer att leda till en fredlig lösning på krisen.

5.      Europaparlamentet anser att en av de viktiga frågor som måste lösas för att man ska kunna få ett slut på krisen i Ukraina är återställandet av maktbalansen mellan samtliga institutioner och en eventuell återgång till 2004 års författning, som 2010 olagligen upphävdes av författningsdomstolen utan att parlamentet först fått uttala sig.

6.      Europaparlamentet anser att en aktiv närvaro av ledamöter av Europaparlamentet i Kiev skulle kunna förhindra en vidare upptrappning av krisen, och efterlyser således att det ska inrättas ett ständigt parlamentariskt uppdrag i Ukraina som även inbegriper de nationella parlamenten, i syfte att minska spänningarna och underlätta dialogen mellan parterna.

7.      Europaparlamentet påpekar att erbjudandet att underteckna detta associeringsavtal fortfarande står fast och att EU är berett att underteckna det så snart dagens politiska kris har lösts och så länge som de riktmärken som fastställdes vid rådets (utrikes frågor) möte i december 2012 följs.

8.      Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen uppfyller sina löften och fortsätter att hjälpa Ukraina att komma ur denna djupa politiska och ekonomiska kris. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att hitta lösningar för att kunna tillhandahålla läkarvård och stöd till alla människor som drabbats av våldet under demonstrationerna.

9.      Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet att vidta omedelbara åtgärder, bl.a. ökade diplomatiska påtryckningar och införandet av individuella riktade åtgärder och sanktioner som går ut på att begränsa resandet för och frysa tillgångar och egendom som tillhör alla de ukrainska tjänstemän, lagstiftare och deras företagssponsorer som bär ansvaret för tillslag mot demonstranter och dödsfall bland dessa samt att öka insatserna för att hindra att ukrainska företag och affärsmän ägnar sig åt penningtvätt och skatteundandragande i europeiska banker.

10.    Europaparlamentet uppmanar särskilt rådet och kommissionen att öka insatserna för att engagera IMF, Världsbanken, EBRD och EIB så att det blir möjligt att snabbt anta ett långsiktigt och kraftfullt ekonomiskt stödpaket för Ukraina, för att hjälpa landet att komma tillrätta med sin allt sämre ekonomiska och sociala situation och ge det ekonomiska stöd som behövs för att de nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av den ukrainska ekonomin ska kunna komma igång.

11.    Europaparlamentet anser att ett snabbt slutförande av ett avtal om viseringsfrihet mellan EU och Ukraina är det bästa sättet att reagera på uppmaningarna från Ukrainas civila samhälle och de studenter som under de senaste dagarna har demonstrerat på landets torg till stöd för Ukrainas europeiska alternativ. Parlamentet understryker att avtalet kommer att öka och underlätta utbytet och de mellanmänskliga kontakterna mellan de civila samhällena och sålunda öka den ömsesidiga förståelsen och ge det ukrainska folket en möjlighet att bekanta sig med europeiska normer och bästa praxis på alla områden. Parlamentet begär att det under tiden omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och billiga viseringsförfaranden.

12.    Europaparlamentet uppmanar Moskva att anta ett konstruktivt förhållningssätt och att upphöra med alla repressalier och otillbörliga påtryckningar vars syfte är att undergräva grannlandets suveräna rätt att fritt avgöra sin framtid. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppträda enat mot Ryssland och att stödja de europeiska strävandena hos de länder inom det östliga partnerskapet som av egen fri vilja väljer att fördjupa sina förbindelser med EU. Parlamentet uppmanar därför EU att i WTO och i andra internationella organisationer stå upp för Ukraina och alla andra länder inom det östliga partnerskapet om det uppstår konflikter med Ryska federationen.

13.    Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att samarbeta med de ukrainska myndigheterna för att finna ett sätt att motverka effekterna av de motåtgärder som Moskva antagit för att stoppa undertecknandet av associeringsavtalet.

14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avsevärt öka finansieringen till civila samhällsorganisationer i Ukraina och att utveckla en hållbar och synlig strategi, utformad efter landets förutsättningar, för stödet till det civila samhället i Ukraina. Parlamentet anser att lämpliga personalresurser måste ställas till förfogande för förvaltningen av ett sådant program för det civila samhället.

15.    Europaparlamentet anser dessutom att Ukraina bör erbjudas ett genuint europeiskt perspektiv så snart landet ger konkreta bevis på att det är redo att inleda reformer och anta och dela EU:s värderingar.

16.    Europaparlamentet påpekar att EU:s kommunikationsstrategi i partnerländerna fortfarande brister i effektivitet. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck kommissionen att öka insatserna för att redogöra för associeringsavtalets potentiella fördelar och vinster för allmänheten i länderna i fråga.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.