Forslag til beslutning - B7-0139/2014Forslag til beslutning
B7-0139/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Ukraine

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0138/2014

Procedure : 2014/2547(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0139/2014
Indgivne tekster :
B7-0139/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0139/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

(2014/2547(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

–       der henviser til erklæringerne fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 23. og 27. januar 2014,

–       der henviser til erklæring af 22. januar 2014 fra José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen,

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 20. januar 2014 om Ukraine,

–       der henviser til Verkhovna Radas beslutning om at ophæve de repressive love, der blev vedtaget den 16. januar 2014, og som lagde alvorlige begrænsninger på de grundlæggende frihedsrettigheder i Ukraine,

–       der henviser til Verkhovna Radas vedtagelse af amnestiloven den 29. januar 2014,

–       der henviser til erklæring fra José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, efter topmødet mellem EU og Rusland den 28. januar 2014,

–       der henviser til premierminister Mykola Azarovs tilbagetræden,

–       der henviser til rapporterne fra den overvågningsmission, der blev gennemført af Pat Cox, tidligere formand for Europa-Parlamentet, og Aleksandr Kwaśniewski, Polens tidligere præsident, og som blev iværksat af Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, og premierminister Mykola Azarov,

–       der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i Vilnius den 29. november 2013 om det østlige partnerskab,

–       der henviser til den stadige forværring af situationen i Ukraine, som har udviklet sig efter de ukrainske myndigheders beslutning om ikke at undertegne associeringsaftalen på topmødet i Vilnius den 28.-29. november 2013 og har ført til massive folkelige demonstrationer, tab af menneskeliv og voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet i Kiev og andre byer i Ukraine,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at situationen i Ukraine er blevet alvorligt forværret, og at igangværende konfrontationer mellem demonstranter og myndighederne har medført tab af menneskeliv, rapporter om forsvundne personer og snesevis af sårede personer;

B.     der henviser til, at de massive protester i landet mod myndighederne fortsætter med støtte fra både den politiske opposition og civilsamfundsorganisationer;

C.     der henviser til, at de ukrainske sikkerhedsstyrker har tyet til overdreven magtanvendelse, intimidering og tortur;

D.     der henviser til, at demonstranterne i de seneste uger har besvaret vold med vold, og at de har besat offentlige myndigheders bygninger;

E.     der henviser til, at Verkhovna Rada har ophævet den lov af 16. januar 2014, der underminerede de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig forsamlingsfriheden i Ukraine;

F.     der henviser til, at Verkhovna Rada den 29. januar 2014 vedtog amnestiloven uden støtte fra oppositionen og uden at tage deres synspunkter og bekymringer i betragtning, og at dette ikke var med til at forbedre det spændte politiske dødvande i landet eller imødekomme kravene fra oppositionen og demonstranterne;

G.     der henviser til, at de offentlige myndigheders legitimitet kan forbedres gennem frie og retfærdige valg;

1.      opfordrer den ukrainske regering, sikkerhedsstyrkerne, oppositionen og Maidan-demonstranterne til at udvise den yderste tilbageholdenhed med henblik på at undgå yderligere tab af menneskeliv og personskader; fordømmer magtanvendelsen fra begge parters side og opfordrer til, at volden øjeblikkeligt bringes til ophør;

2.      glæder sig over Verkhovna Radas beslutning om at ophæve den kontroversielle lovgivning, der tilsidesatte retten til forsamlingsfrihed; udtrykker imidlertid sin skuffelse over betingelserne i den amnestilov, som blev vedtaget den 29. januar 2014; opfordrer Verkhovna Rada til at fortsætte arbejdet med at finde et bredere kompromis;

3.      opfordrer indtrængende præsidenten og regeringen til at indgå i en seriøs og inklusiv dialog med oppositionen, civilsamfundet og Maidan-demonstranterne for at nedtrappe den spændte og polariserede situation og til at finde måder, hvorpå den nuværende politiske og samfundsmæssige krise i Ukraine kan løses;

4.      minder myndighederne om deres forpligtelse til at respektere og beskytte demonstranternes forsamlingsfrihed og retten til at protestere og fordømmer den brutale magtanvendelse, de intimiderende taktikker og de indberettede tilfælde af tortur og kidnapninger begået af sikkerhedsstyrker i Ukraine; opfordrer de ukrainske myndigheder til at sikre, at de indberettede tilfælde af vold, tortur og mishandling efterforskes fuldt ud; forventer, at alle de ansvarlige personer vil blive retsforfulgt;

5.      opfordrer desuden Maidan-demonstranterne til at afstå fra voldsanvendelse, til ikke at besætte offentlige bygninger og til at fastholde deres sags legitimitet ved at forblive fredelige; understreger, at en yderligere eskalering kan have dramatiske og uforudsigelige konsekvenser for landets politiske og økonomiske situation;

6.      opfordrer til et fortsat engagement fra EU-embedsmænds side for at mægle og fremme en proces, der skal medføre en nedtrapning af situationen og en mere konstruktiv politisk dialog i landet; understreger, at en sådan dialog bør være gennemsigtig og inddrage civilsamfundet fuldt ud; opfordrer til hurtige og betydelige tiltag for så vidt angår visumlempelsesordninger med Ukraine for yderligere at forbedre og styrke de mellemfolkelige forbindelser med landet;

7.      bemærker, at den økonomiske støtte, som Rusland gav tilsagn om, nu er blevet suspenderet efter den tidligere premierminister Azarovs tilbagetræden;

8.      bemærker opfordringerne til nye valg, forfatningsmæssige ændringer og en tilbagevenden til forfatningen fra 2004 og udtrykker håb om, at disse spørgsmål vil blive behandlet af regeringen og oppositionen; påpeger, at alle nye valg skal gennemføres på en fri og retfærdig måde for at undgå enhver tvivl om udfaldet;

9.      udtrykker sin fortsatte støtte til det ukrainske folks europæiske ambitioner; understreger, at EU forbliver engageret i samarbejdet med Ukraine om at forbedre de demokratiske institutioner, styrke retsstaten, sikre mediefrihed og fremme væsentlige økonomiske reformer;

10.    bekræfter sin vedvarende forpligtelse til Ukraines politiske associering og økonomiske integration, der bygger på respekt for fælles værdier, og til undertegnelsen af associeringsaftalen sammen med et vidtgående og omfattende frihandelsområde; glæder sig over beslutningen om at afholde møder på ekspertplan med Rusland om handelsrelaterede bekymringer, som Moskva har givet udtryk for; glæder sig over Den Europæiske Unions og USA's igangværende arbejde med at oprette en betydelig støttepakke til Ukraine;

 

11.    minder om, at sanktioner, som f.eks. visumforbud og indefrysning af aktiver i EU, kan pålægges de personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til nøje at overvåge begivenhederne i Ukraine og til at være klar til at handle hurtigt, hvis og når det er nødvendigt;

12.    bemærker den brede vifte af kontakter, som Cox-Kwaśniewski-overvågningsmissionen har etableret, og opfordrer formanden til at rådføre sig med Unionens højtstående repræsentant angående muligheden for at forlænge missionens mandat, eventuelt som Europa-Parlamentets og Rådets fælles mission;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.