Resolutsiooni ettepanek - B7-0139/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0139/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Ukrainas

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0138/2014

Menetlus : 2014/2547(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0139/2014
Esitatud tekstid :
B7-0139/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0139/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas

(2014/2547(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta,

–       võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 23. ja 27. jaanuari 2014. aasta avaldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso 22. jaanuari 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 20. jaanuar 2014. aasta järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse Ülemraada otsust tunnistada kehtetuks 16. jaanuaril 2014 vastu võetud repressiivsed seadused, mis tõsiselt piirasid põhivabadusi Ukrainas,

–       võttes arvesse Ülemraadas 29. jaanuaril 2014 vastu võetud amnestiaseadust,

–       võttes arvesse president Barroso avaldust pärast 28. jaanuaril 2014 toimunud ELi-Venemaa tippkohtumist,

–       võttes arvesse peaminister Mõkola Azarovi tagasiastumist,

–       võttes arvesse president Martin Schulzi ja peaminister Mõkola Azarovi algatatud ning Euroopa Parlamendi endise presidendi Pat Coxi ja Poola endise presidendi Aleksandr Kwaśniewski poolt läbi viidud järelevalvemissiooni aruandeid,

–       võttes arvesse 29. novembril 2013 idapartnerluse tippkohtumisel Vilniuses vastu võetud ühisdeklaratsiooni,

–       võttes arvesse üha halvenevat olukorda Ukrainas, mis on kujunenud pärast Ukraina ametivõimude otsust mitte allkirjastada 28. ja 29. novembril 2013 Vilniuses toimunud tippkohtumisel assotsieerimislepingut Euroopa Liiduga, mille tagajärjel Kiievis ja teistes Ukraina linnades vallandusid massimeeleavaldused, hukkus inimesi ja toimusid ägedad kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et olukord Ukrainas on tõsiselt halvenenud ning meeleavaldajate ja võimude jätkuvas vastasseisus on olnud hukkunuid, massiliselt vigastatuid ja teateid inimeste kadumisest;

B.     arvestades, et riigis jätkuvad võimudevastased massimeeleavaldused, mida toetavad nii poliitiline opositsioon kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonid;

C.     arvestades, et Ukraina julgeolekujõud on kasutanud ülemäärast jõudu, piinamist ja hirmutamist;

D.     arvestades, et viimastel nädalatel on meeleavaldajad vastanud vägivallale vägivallaga ja riigiasutuste hoonete hõivamisega;

E.     arvestades, et Ülemraada tunnistas kehtetuks 16. jaanuari 2014. aasta seadused, mis õõnestasid Ukrainas põhivabadusi, eriti kogunemisvabadust;

F.     arvestades, et 29. jaanuaril 2014 võttis Ülemraada ilma opositsiooni toetuseta ning nende muresid ja seisukohti arvestamata vastu amnestiaseaduse, mis ei vähendanud riigis poliitilise vastasseisu pinget ega vastanud opositsiooni ja meeleavaldajate nõudmistele;

G.     arvestades, et avaliku võimu õiguspärasust saab taastada vabade ja õiglaste valimistega;

1.      nõuab, et nii Ukraina valitsus, julgeolekujõud, opositsioon kui ka Maidani meeleavaldajad ilmutaksid äärmist talitsetust, et ära hoida uusi surnuid ja vigastatuid; mõistab hukka mõlema poole jõukasutuse ja nõuab vägivalla kohest lõpetamist;

2.      on rahul Ülemraada otsusega tunnistada kehtetuks vastuolulised seadused, mis rikkusid kogunemisvabadust; väljendab aga pettumust 29. jaanuaril 2014 vastu võetud amnestiaseaduses sisalduvate tingimuste pärast; kutsub Ülemraadat jätkama tööd laiaulatuslikuma kompromissi saavutamiseks;

3.      nõuab, et president ja valitsus astuksid tõsiselt kaasavasse dialoogi opositsiooni, kodanikuühiskonna ja Maidani meeleavaldajatega, et leevendada pingelist vastasseisu ja leida võimalusi Ukraina praeguse poliitilise ja sotsiaalse kriisi ületamiseks;

4.      tuletab ametivõimudele meelde nende kohustust tunnustada ja kaitsta meeleavaldajate kogunemisvabadust ja õigust protestida, ning mõistab hukka Ukraina julgeolekujõudude jõhkra jõukasutuse, hirmutamistaktika ja teatatud piinamis- ja inimröövijuhtumid; palub Ukraina ametivõimudel tagada teatatud vägivalla-, piinamis- ja väärkohtlemisjuhtude põhjalik uurimine; ootab kõigi neis süüdi olevate isikute vastutuselevõtmist;

5.      palub ka Maidani meeleavaldajaid mitte hoiduda jõu kasutamisest, mitte hõivata avalikke hooneid ning rahumeelseks jäädes säilitada oma ürituse õiguspärasus; rõhutab, et olukorra edasisel teravnemisel võivad olla dramaatilised ja ettenägematud tagajärjed riigi poliitilisele ja majandusolukorrale;

6.      nõuab ELi ametiisikute jätkuvat kaasamist vahendajatena ning riigis pingelõdvendusele ja konstruktiivsemale poliitilisele dialoogile viiva protsessi toetajatena; rõhutab, et selline protsess peab olema läbipaistev ja kodanikuühiskonda täielikult kaasav; nõuab kiireid ja sisulisi samme ukrainlastele esitatavate viisanõuete lihtsustamiseks, et jätkuvalt parandada ja tugevdada isiklikke kontakte sealsete elanikega;

7.      võtab teadmiseks, et Venemaa lubatud rahalise toetuse andmine on nüüd, pärast peaminister Azarovi tagasiastumist, peatatud;

8.      võtab teadmiseks üleskutsed korraldada uued valimised, muuta põhiseadust ja võtta taas kasutusele 2004. aasta põhiseadus, ning väljendab lootust, et valitsus ja opositsioon nende küsimustega tegelevad; juhib tähelepanu asjaolule, et kõik tulevased valimised peavad olema vabad ja õiglased, nii et nende tulemustes ei saaks tekkida mingeid kahtlusi;

9.      väljendab jätkuvat toetust Ukraina rahva pürgimustele Euroopa Liidu suunal; rõhutab, et EL jätkab aktiivset tööd Ukrainaga, et parandada demokraatlikke institutsioone, tugevdada õigusriiklust, tagada meediavabadus ning edendada olulisi majandusreforme;

10.    kinnitab veel kord oma jätkuvat toetust ühiste väärtuste tunnustamisel põhinevale Ukraina poliitilisele ja majanduslikule liitumisele Euroopaga ning laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda hõlmava assotsieerimislepingu sõlmimisele; tunneb heameelt otsuse üle korraldada Venemaa ekspertidega nõupidamisi Moskva väljendatud kaubavahetusega seotud mureküsimuste arutamiseks; tunnustab ja toetab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide praegu käimasolevat tööd Ukraina jaoks märkimisväärse abipaketi kokkupanemiseks;

11.    tuletab meelde, et ränkades inimõiguste rikkumistes süüdi olevate isikute suhtes võib kehtestada sellised sanktsioonid nagu viisakeelud ja ELis asuvate varade külmutamine, ning palub Euroopa välisteenistusel Ukrainas toimuvat hoolikalt jälgida ja olla valmis vajaduse korral kiiresti tegutsema;

12.    märgib, et Coxi-Kwaśniewski järelevalvemissiooni käigus sõlmiti arvukalt kontakte, ning palub presidendil arutada kõrge esindajaga missiooni mandaadi pikendamise võimalust, võimaluse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühismissiooni kujul;

13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ja OSCE Parlamentaarsele Assambleele.