Förslag till resolution - B7-0139/2014Förslag till resolution
B7-0139/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
           i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0138/2014

Förfarande : 2014/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0139/2014
Ingivna texter :
B7-0139/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0139/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2547(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

–       med beaktande av uttalandena av den 23 och 27 januari 2014 från unionens höga representant Catherine Ashton,

–       med beaktande av uttalandet av den 22 januari 2014 från Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 januari 2014 om Ukraina,

–       med beaktande av beslutet i Verchovna Rada att upphäva de repressiva lagar som antogs den 16 januari 2014 och som starkt begränsade de grundläggande friheterna i Ukraina,

–       med beaktande av amnestilagen som Verchovna Rada antog den 29 januari 2014,

–       med beaktande av uttalandet från ordförande Barroso efter toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

–       med beaktande av premiärminister Mykola Azarovs avgång,

–       med beaktande av rapporterna från det övervakningsuppdrag som letts av Pat Cox, Europaparlamentets f.d. talman, och Aleksandr Kwaśniewski, Polens f.d. president, och som talman Martin Schulz och premiärminister Mykola Azarov var initiativtagare till,

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet den 29 november 2013,

–       med beaktande av den allt värre situationen i Ukraina, som uppkom efter de ukrainska myndigheternas beslut att inte underteckna associeringsavtalet vid toppmötet i Vilnius den 28–29 november 2013 och som ledde till folkliga massdemonstrationer, dödsfall och våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis i Kiev och i andra ukrainska städer,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Situationen i Ukraina har allvarligt försämrats och de pågående sammanstötningarna mellan demonstranter och myndigheter har lett till dödsfall, rapporter om försvinnanden och mängder av skadade.

B.     Massprotesterna mot myndigheterna fortsätter runtom i landet med stöd från både den politiska oppositionen och organisationer i det civila samhället.

C.     Ukrainska säkerhetsstyrkor har tillgripit överdrivet våld, hotelser och tortyr.

D.     Under de senaste veckorna har demonstranterna besvarat våldet med våld och ockupation av offentliga myndighetsbyggnader.

E.     Verchovna Rada har upphävt lagstiftningen från den 16 januari 2014 som undergrävde grundläggande friheter och i synnerhet mötesfriheten i Ukraina.

F.     Den 29 januari 2014 antog Verchovna Rada amnestilagen utan stöd från oppositionen och utan att beakta dess åsikter och farhågor, en åtgärd som inte lyckades förbättra det spända politiska dödläget i landet och inte heller kunde tillgodose oppositionens och demonstranternas krav.

G.     De offentliga myndigheternas legitimitet kan återupprättas genom fria och rättvisa val.

1.      Europaparlamentet uppmanar den ukrainska regeringen, säkerhetsstyrkorna, oppositionen och demonstranterna på Majdan att iaktta yttersta försiktighet i syfte att undvika ytterligare dödsfall och skadade. Parlamentet fördömer våldsanvändningen på båda sidor och uppmanar till ett omedelbart slut på våldet.

2.      Europaparlamentet välkomnar beslutet av Verchovna Rada att upphäva den kontroversiella lagen som kränkte rätten till mötesfrihet. Parlamentet uttrycker emellertid sin besvikelse över den villkorlighet som inskrivits i den amnestilag som antogs den 29 januari 2014. Parlamentet uppmanar Verchovna Rada att fortsätta arbetet mot en bredare kompromiss.

3.      Europaparlamentet uppmanar presidenten och regeringen att på allvar inleda en inkluderande dialog med oppositionen, civilsamhället och demonstranterna på Majdantorget i syfte att avväpna den spända och polariserade situationen och att finna sätt att bemästra den rådande politiska och samhälleliga krisen i Ukraina.

4.      Europaparlamentet påminner myndigheterna om deras skyldighet att respektera och skydda demonstranternas mötesfrihet och protesträtt, och fördömer den grymma våldsanvändningen, hotelsetaktiken och de rapporterade fall av tortyr och kidnappning som begåtts av säkerhetsstyrkorna i Ukraina. Parlamentet uppmanar ukrainska myndigheter att se till att rapporterade fall av våld, tortyr och misshandel utreds fullständigt. Parlamentet förväntar sig att de ansvariga lagförs.

5.      Europaparlamentet uppmanar demonstranterna på Majdantorget att inte använda våld, inte ockupera offentliga byggnader och att upprätthålla legitimiteten för sin sak genom att förbli fredliga. Parlamentet understryker att en ytterligare upptrappning skulle kunna få dramatiska och oförutsedda följder för landets politiska och ekonomiska situation.

6.      Europaparlamentet uppmanar EU-företrädarna att fortsätta sitt engagemang när det gäller medling och främjande av en utveckling som leder till nedtrappning och till en mer konstruktiv politisk dialog i landet. Parlamentet betonar att en sådan dialog bör vara öppen och fullt ut involvera civilsamhället. Parlamentet efterlyser snabba och genomgripande insatser för viseringslättnader med Ukraina i syfte att ytterligare förbättra och stärka mellanfolkliga kontakter med landet.

7.      Europaparlamentet konstaterar att den finansiella hjälp som utlovats av Ryssland nu har lagts på is till följd av den f.d. premiärministern Azarovs avgång.

8.      Europaparlamentet noterar kraven på nyval, författningsändringar och en återgång till 2004 års författning, och uttrycker sin förhoppning om att dessa frågor kommer att behandlas av regeringen och oppositionen. Parlamentet framhäver att ett nyval måste genomföras öppet och rättvist, så att varje tänkbar oklarhet om utgången undanröjs.

9.      Europaparlamentet uttrycker sitt fortsatta stöd för det ukrainska folkets europeiska ambitioner. Parlamentet understryker att EU står fast vid sitt åtagande att samarbeta med Ukraina för att förbättra de demokratiska institutionerna, stärka rättsstatsprincipen, trygga mediefriheten och gå vidare med viktiga ekonomiska reformer.

10.    Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt åtagande för Ukrainas politiska associering och ekonomiska integration som vilar på respekten för gemensamma värderingar, och för undertecknandet av associationsavtalet, med dess djupgående och omfattande frihandelsområde. Parlamentet välkomnar beslutet att genomföra expertmöten med Ryssland om sådana handelsrelaterade frågor som Moskva har uttryckt oro över. Parlamentet välkomnar och stöder Europeiska unionens och Förenta staternas pågående arbete med att få till stånd ett genomgripande stödpaket för Ukraina.

11.    Europaparlamentet påminner om att sanktioner, såsom viseringsförbud och frysningar av tillgångar inom EU, kan införas för personer som gjort sig skyldiga till grova kränkningar av de grundläggande rättigheterna, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att noga övervaka händelserna i Ukraina och att vara redo att handla snabbt om och när det skulle bli nödvändigt.

12.    Europaparlamentet noterar den långa rad kontakter som upprättats under Cox och Kwaśniewskis övervakningsuppdrag, och uppmanar talmannen att samråda med den höga representanten om möjligheten att förlänga deras mandat, möjligen i form av ett gemensamt uppdrag mellan Europaparlamentet och rådet.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Ukrainas president, regering och parlament samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.