Förslag till resolution - B7-0140/2014Förslag till resolution
B7-0140/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, David Martin för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0138/2014

Förfarande : 2014/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0140/2014
Ingivna texter :
B7-0140/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0140/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

2014/2547 (RSP).

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina, om det östliga partnerskapet och om den europeiska grannskapspolitiken, särskilt de senaste resolutionerna av den 13 december 2012 om situationen i Ukraina[1], den 12 september 2013 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)[2] och den 23 oktober 2013 om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter[3],

–       med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina[4],

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 december 2013,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 20 januari 2014 om Ukraina,

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen av Visegradländernas premiärministrar om Ukraina den 29 januari 2014,

–       med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1974 av den 30 januari 2014 om hur de demokratiska institutionerna i Ukraina fungerar,

–       med beaktande av uttalandet av den 31 januari 2014 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om fallet Dmytro Bulatov,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Demonstrationerna som inleddes för mer än två månader sedan till följd av president Janukovytjs beslut att inte underteckna associeringsavtalet med EU har fortsatt i huvudstaden och missnöjet håller på att sprida sig till andra städer, inklusive i de östra delarna av Ukraina.

B.     Den 16 januari 2014 antogs en rad antidemonstrationslagar som allvarligt begränsar yttrande- och mötesfriheten. Lagarna fick det internationella samfundet att reagera med bestörtning och orsakade våldsamma sammandrabbningar i Kiev som ledde till dödsfall.

C.     Enligt ett flertal rapporter förekommer misshandel, kidnappningar, tortyr och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. De som är ansvariga för dessa brott har fortfarande inte straffats.

D.     Demonstranterna var tvungna att inrätta egna improviserade sjukhus, eftersom ambulanser och läkare hade fått order om att vidarebefordra uppgifter om demonstranter som sökte medicinsk vård.

E.     En ad hoc-delegation från Europaparlamentet reste till Kiev mellan den 28 och den 30 januari 2014 för att bedöma situationen på ort och ställe.

F.     President Janukovytj har diskuterat med de tre oppositionsledarna och gjort en rad eftergifter. Eftergifterna var inte tillräckliga för oppositionen och demonstranterna på Majdan (Självständighetstorget). Det är nu av största betydelse att alla parter åtar sig att föra en genuin dialog och göra kompromisser.

G.     Associeringsavtalet med EU är fortfarande öppet för undertecknande, förutsatt att de ukrainska myndigheterna visar villighet att dela europeiska värden. Enligt artikel 49 i EUF-fördraget, kan Ukraina, precis som andra europeiska länder, ansöka om EU-medlemskap förutsatt att landet ansluter sig till principerna om demokrati, respekt för grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter och garanterar att rättsstatsprincipen följs.

1.      Europaparlamentet fördömer det senaste våldsutbrottet i Ukraina. Parlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att fullt ut respektera människors medborgerliga rättigheter och grundläggande friheter, och uppmanar alla berörda parter att fortsätta den politiska dialogen och visa ansvar, minska spänningar och omedelbart försöka nå en fredlig lösning på krisen.

2.      Europaparlamentet är också oroat över säkerhetsstyrkornas överdrivna och oproportionerliga våldsanvändning och de våldsdåd som demonstranter inom extremhögern och andra provokatörer gjort sig skyldiga till.

3.      Europaparlamentet stöder det ukrainska folkets europeiska strävanden och deras rätt att kämpa för demokrati, en rättsstat och ett bättre liv. Parlamentet uppmanar dem dock med kraft att fortsätta kampen med fredliga medel och att klart och tydligt ta avstånd från extremistgrupper som varken är demokratiska eller proeuropeiska. Parlamentet lyfter fram samtliga oppositionsledares särskilda ansvar i denna fråga.

4.      Europaparlamentet uppmanar presidenten, regeringen och parlamentet i Ukraina att vidta omedelbara åtgärder för att få slut på straffriheten genom att utreda och straffa dem som gripit till våld mot fredliga demonstranter. Parlamentet är särskilt oroat över rapporterna om tortyr och understryker Ukrainas internationella åtaganden i detta avseende. Parlamentet lyfter fram det senaste fallet med Dmytro Bulatov, ledaren för bilprotesten Automajdan, som kidnappades och torterades av okända personer. Parlamentet anser att EU, om våldet eskalerar ytterligare, bör överväga att vidta riktade åtgärder mot dem som direkt eller indirekt är ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter, bland annat införa viseringsförbud och frysa deras finansiella tillgångar i Europa, på grundval av en noggrann analys av hur effektivt detta skulle vara och hur det skulle bidra till en fredlig lösning på krisen.

5.      Europaparlamentet varnar för att en ytterlig eskalering av krisen kan rubba enheten och stabiliteten i landet och äventyra landets oberoende och framtida EU-medlemskap och innebära en risk för den regionala freden och stabiliteten.

6.      Europaparlamentet understryker vikten av att gå till djupet med orsakerna till krisen och till fullo säkerställa yttrande- och mötesfrihet och återställa människornas förtroende för politik och de politiska institutionerna. Parlamentet anser att detta kräver konstitutionella och strukturella reformer som syftar till att skapa effektiva kontroll- och balanssystem, ett genuint oberoende och opartiskt rättssystem och en rättsstat, fria och rättvisa val och seriösa ansträngningar för att bekämpa systemisk korruption. Parlamentet understryker behovet av att engagera det civila samhället i stort, Venedigkommissionen och OSSE i dessa ansträngningar.

7.      Europaparlamentet välkomnar att det ukrainska parlamentet beslutade att upphäva antidemonstrationslagarna och att president Janukovytj godkände beslutet, och ser detta som ett positivt steg i riktning mot en politisk lösning på krisen. Parlamentet beklagar dock att amnestilagen antogs den 29 januari utan oppositionens godkännande. Parlamentet anser att en villkorslös frigivning av demonstranterna i hög grad skulle underlätta förhandlingarna och skapa lugn i samhället.

8.      Europaparlamentet understryker EU:s åtagande att bana väg för en fredlig lösning på krisen och lovordar kommissionsledamoten med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, Štefan Füle, och den höga representanten, Catherine Ashton, för deras ansträngningar i detta avseende.

9.      Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att fortsätta förhandlingarna för att nå en politisk kompromiss som tillmötesgår det ukrainska folkets europeiska strävanden. Parlamentet anser att en tidsbegränsad maktdelning kombinerad med en trovärdig konstitutionell reform kunde utgöra en hållbar grund för att motverka en eskalering av situationen och bana väg för fria och rättvisa val.

10.    Europaparlamentet noterar att vanliga ukrainska medborgare, aktivister och politiker önskar att Europaparlamentet inrättar en ständig representation för att göra det lättare att finna en politisk lösning och övervaka genomförandet av de avtal som nåtts på detta område, med Cox och Kwaśniewskis övervakningsuppdrag som förebild. Parlamentet uppmanar talmanskonferensen att diskutera denna fråga så snart som möjligt.

11.    Europaparlamentet beklagar att Ryssland fortsätter att utöva ekonomiska och diplomatiska påtryckningar på Ukraina. Parlamentet uppmanar i stället Ryssland att använda sitt inflytande på ett positivt sätt. Parlamentet uppmanar EU att involvera Ryssland i arbetet med att finna en fredlig lösning på den nuvarande politiska krisen. Parlamentet påpekar att både EU och Ryssland har ett ansvar för att aktivt bidra till fred och välfärd i det gemensamma grannskapet. Parlamentet upprepar än en gång att det anser att samarbete är den enda vägen framåt för att nå detta mål.

12.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att öka sina insatser för att få till stånd ett IMF-lån med förbättrade villkor för Ukraina och landets befolkning, att överväga praktiska åtgärder med omedelbara effekter, såsom makrofinansiellt stöd genom EU, EIB-projekt, utbildningsstöd och ett snabbt införande av viseringsfrihet samt att öka stödet till det civila samhällets organisationer och fackföreningarna.

13.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fastställa ett klart och trovärdigt europeiskt perspektiv för Ukraina, på grundval av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen, förutsatt att landet visar sig villigt att respektera allmänna europeiska värden.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s medlemsstater samt till Ukrainas president, regering och parlament.