Resolutsiooni ettepanek - B7-0148/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0148/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Egiptuses

4.2.2014 - (2014/2532(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0145/2014

Menetlus : 2014/2532(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0148/2014
Esitatud tekstid :
B7-0148/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0148/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses

(2014/2532(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta,

–       võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 

–       võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Egiptus on ühinenud,

–       võttes arvesse Egiptuse 8. juuli 2013. aasta põhiseaduslikku deklaratsiooni, milles on esitatud põhiseaduse parandamist ja uusi valimisi käsitlev tegevuskava,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 11. jaanuari, 19. jaanuari ja 24. jaanuari 2014. aasta avaldust Egiptuse kohta,

 

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et 2013. aasta septembris keelustas Egiptuse kohus Moslemi Vennaskonna ja sõjaväe toetatav vahevalitsus kuulutas liikumise terrorirühmituseks pärast Mansoura linna pommitamist 2013. aasta detsembris;

B.     arvestades, et 24. jaanuaril 2014. aastal Kairos ja selle ümbruses toimunud neljas pommiplahvatuses sai surma vähemalt kuus inimest, ja arvestades, et terrorirühmitus Ansar Bait al-Maqdis on võtnud endale vastutuse rünnaku eest; arvestades, et sama terrorirühmitus võttis vastutuse 25. jaanuaril 2014. aastal Egiptuses Siinai poolsaarel sõjaväehelikopteri allatulistamise eest, milles sai surma viis inimest;

C.     arvestades, et 14. jaanuaril 2014. aastal toimunud rahvahääletusel Egiptuse uue põhiseaduse üle oli valimisaktiivsus 38% ja poolthääli oli 98%; arvestades, et hääletuse ajal puhkenud kokkupõrgetes sai surma vähemalt 10 ja vigastada 29 inimest;

D.     arvestades, et 25. jaanuaril 2011. aastal toimunud revolutsiooni kolmanda aastapäeva tähistamise käigus sai surma vähemalt 49 ja vigastada 247 inimest ning 1000 isikut vahistati;

E.     arvestades, et vastuseks terrorirünnakutele tapsid Egiptuse julgeolekujõud 31. jaanuaril 2014 Siinai poolsaarel 13 Al Qaida järgijast võitlejat ning neli sõdurit sai surma ja 9 vigastada 26. jaanuaril 2014. aastal Siinai poolsaarel bussile tehtud rünnakus;

F.     arvestades, et 28. jaanuaril 2014 tapsid relvastatud isikud siseministeeriumi tehnilise osakonna juhataja kindral Mohamed Saeedi Kairos oma kodu ees;

G.     arvestades, et ajutine president Adly Mansour on kutsunud peaprokuröri vaatama läbi kinnipeetute, eeskätt üliõpilaste juhtumid ja vabastama kõik, kelle süüd kuriteos ei ole tõendatud;

H.     arvestades, et Egiptuse kopti kristlasi on palju kordi rünnatud, üle saja kiriku, kodu ja ettevõtte on kannatada saanud ning nende tegude toimepanijad jäävad sageli kohtu ette toomata;

I.      arvestades, et ajutine president Mansour andis 23. jaanuaril 2014. aastal välja seadluse, milles nähakse ette, et keskvalimiskomisjon alustab presidendivalimiste korraldamist 30–90 päeva möödumisel põhiseaduse ratifitseerimisest ja presidendivalimised kavatsetakse läbi viia enne aprilli lõppu ning parlamendivalimised enne juuli lõppu;

1.      mõistab kindlalt hukka kõik Egiptuses toimunud terrori- ja vägivallarünnakud, mis on põhjustanud kümnete tsiviilisikute surma;

2.      mõistab hukka ägedad kokkupõrked, mis leidsid aset Egiptuse uue põhiseaduse üle peetud rahvahääletuse ajal ja sellele järgnenud päevadel, ning kordab, et poliitiliste nõudmiste esitamisel tuleb jääda seaduse piiresse;

3.      nõuab, et tsiviilelanike surmajuhtumite suhtes alustataks kiiresti sõltumatu ja erapooletu uurimine, mille tulemused tehakse avalikult teatavaks ja süüdlased tuuakse kohtu ette vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste standarditele;

4.      on rahul suure valimisaktiivsusega põhiseaduse üle peetud rahvahääletusel ja avaldab toetust ametivõimudele, kes aitasid hääletust korraldada;

5.      tunneb heameelt asjaolu üle, et põhiseaduses on ette nähtud põhiõigused ja -vabadused, sealhulgas sõna- ja kogunemisvabadus, ja naiste õigused, ning et õigusaktid peavad olema kooskõlas uue põhiseadusega, mida hakatakse kiiresti ja täielikult rakendama;

6.      kiidab heaks Egiptuse põhiseadusest lähtuva tegevuskava ja kutsub Egiptuse ametivõime kaitsma sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadust nii enne kui ka pärast valimisi;

7.      tunneb heameelt nende 13 ajakirjaniku ja töötaja vabastamise üle, keda süüdistati valeuudiste levitamises, millega õhutati vägivalda politsei ja sõjaväe vastu;

8.      kutsub Egiptuse ametivõime vaatama läbi vahistatud meeleavaldajate juhtumid ja vabastama isikud, kes ei ole kuritegusid ega muid seadusevastaseid tegusid toime pannud;

9.      kutsub ametivõime austama inimõiguste, demokratiseerimise ja usuvabaduse põhimõtteid ning kaitsma kopti kristlaste vähemust ja teisi haavatavaid elanikerühmi, nagu bahaistid ja šiiidi moslemid;

10.    toetab Egiptust teel demokraatia poole ja eesmärki saavutada stabiilsus nii oma riigi piires kui ka suhetes naaberriikidega, eriti Iisraeli Riigiga;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi valitsusele.