Postup : 2014/2533(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0150/2014

Predkladané texty :

B7-0150/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Hlasovanie :

PV 06/02/2014 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0101

NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.350v01-00
 
B7-0150/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP))


Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP))  
B7‑0150/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä zo 17. februára 2011 o právnom štáte v Rusku(1), z 13. septembra 2012 o politickom využívaní justície v Rusku(2), z 13. decembra 2012 obsahujúce odporúčania Parlamentu pre Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť týkajúce sa rokovaní o novej dohode medzi EÚ a Ruskom(3), z 13. júna 2013 o právnom štáte v Rusku(4), z 12. septembra 2013 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)(5), z 12. decembra 2013 o výsledku samitu vo Vilniuse a budúcnosti Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu(6),

–       so zreteľom na platnú dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane, a na prebiehajúce rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom,

–       so zreteľom na ciele a záväzky EÚ a Ruska vyplývajúce z „partnerstva pre modernizáciu“, ktoré bolo iniciované 1. júna 2010 v Rostove na Done,

–       so zreteľom na výsledky samitu EÚ – Rusko, ktorý sa konal 28. januára 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ je naďalej oddaná neustálemu prehlbovaniu a rozvíjaniu svojich vzťahov s Ruskom a keďže EÚ a Rusko si už vybudovali hlboké a komplexné vzťahy, najmä v oblasti energetiky, hospodárstva a podnikania, a stali sa v rámci svetovej ekonomiky prepojenými a vzájomne závislými;

B.     keďže samit EÚ – Rusko, ktorý sa konal 28. januára 2014, bol zredukovaný na trojhodinové limitované stretnutie, ktoré sa zameriavalo na obmedzený počet otázok, odrážajúc zhoršenie vzťahov medzi EÚ a Ruskom, zväčša v dôsledku nátlaku Ruska na východných partnerov;

C.     keďže EÚ a jej členské štáty musia naďalej pozorne sledovať ochranu demokratických zásad a právneho štátu vo svete, a to najmä vo významných susediacich krajinách, ako je Rusko, ktoré sa prostredníctvom svojho členstva v Rade Európy zaviazalo zdieľať a dodržiavať demokratické zásady, zásady právneho štátu a rešpektovať základné hodnoty;

D.     keďže podobné záväzky a povinnosti vyplývajú z členstva Ruska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a keďže pristúpenie Ruska k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) vychádza z predpokladu, že sa v tejto krajine dodržiavajú zásady právneho štátu;

E.     keďže od 1. decembra 2013 sa údaje v rámci vopred poskytovaných informácií o cestujúcich prenášajú leteckými dopravcami ruským orgánom a keďže od 1. júla 2014 budú ruské orgány pri preletoch vyžadovať úplné údaje o cestujúcich a posádke; keďže ruské orgány zamýšľajú zaviesť plne vybavený systém na zber osobných záznamov o cestujúcich; keďže údaje v rámci vopred poskytovaných informácií o cestujúcich môžu ruské orgány použiť na identifikáciu občanov EÚ, ktorí by mohli kritizovať ruské orgány počas olympijských hier v Soči;

F.     keďže existuje vážne znepokojenie nad vývojom v Rusku v súvislosti s rešpektovaním a ochranou ľudských práv, právnym štátom, dodržiavaním základných demokratických zásad a spravodlivosti volieb, ako aj so slobodou tlače a médií a slobodou zhromažďovania;

G.     keďže občania EÚ, ktorí sa zúčastňujú olympijských hier alebo ich sledujú, sú objektom všeobecného dohľadu prostredníctvom zachytávania a zaznamenávania všetkej komunikácie; keďže Komisia sa domnieva, že každý členský štát by mal informovať vlastných občanov o programoch masového dohľadu v súvislosti so Soči, keďže to však žiadny členský štát zrejme neurobil;

H.     keďže Rusko uvalilo na susedné krajiny pred samitom Východného partnerstva vo Vilniuse v novembri 2013 sériu cielených sankcií zameraných na znemožnenie záväzku týchto krajín podpísať dohody o pridružení a uzavrieť režimy voľného obchodu s EÚ alebo k nim pristúpiť;

I.      keďže prijatie zákonov o registrovaní politických strán a financovaní MVO, diskriminačného zákona proti lesbičkám, homosexuálom, bisexuálom, transsexuálom a intersexuálom (LGBTI) zakazujúceho „propagandu netradičných sexuálnych vzťahov“, ktorý homosexualitu dáva na rovnakú úroveň s pedofíliou, ako aj zákonov o práve zhromažďovania, extrémizme, hanobení a obmedzení na filtrovanie internetu výrazne prispelo k zhoršeniu ovzdušia, čo sa týka rozvoja skutočnej občianskej spoločnosti v Rusku, a využilo sa na obťažovanie MVO, demokratickej opozície a médií;

J.      keďže ruské orgány prostredníctvom posilnenia programu dohľadu SORM (systému operatívno-vyšetrovacích opatrení) zintenzívnili činnosti masového dohľadu vzhľadom na olympijské hry v Soči; keďže neexistuje účinný demokratický alebo súdny dozor nad činnosťami ruských orgánov týkajúcimi sa dohľadu; keďže ruský najvyšší súd potvrdil, že program SORM možno využiť na odpočúvanie osôb kritizujúcich vládu, ako keby sa podieľali na „extrémistických činoch“;

1.      konštatuje, že zredukovaný rozsah samitu EÚ – Rusko primerane odráža súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom, ktorý umožňuje pragmatickú výmenu názorov na aktuálne otázky, pričom symbolizuje aj výzvy, ktorým spolupráca medzi EÚ a Ruskom v súčasnosti čelí; navrhuje, aby sa samity EÚ – Rusko konali raz ročne namiesto súčasných samitov konaných dvakrát ročne;

2.      vyzdvihuje skutočnosť, že strednodobá a dlhodobá politická a hospodárska stabilita a rozvoj v Rusku závisia od vzniku skutočnej demokracie, a zdôrazňuje, že budúci vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom bude závisieť od úsilia o posilnenie demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv v Rusku;

3.      zároveň považuje za poľutovaniahodné, že vedúci predstavitelia Ruska pokladajú Východné partnerstvo EÚ za hrozbu pre vlastné politické a hospodárske záujmy; vyzdvihuje skutočnosť, že Rusko naopak získa zo zintenzívnenej obchodnej a hospodárskej aktivity, zatiaľ čo jeho bezpečnosť posilní stabilné a predvídateľné susedstvo;

4.      zdôrazňuje skutočnosť, že systematické nedodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu a základných práv v Rusku treba lepšie zohľadniť v politických pozíciách EÚ a vo všetkých aspektoch vzťahov medzi EÚ a Ruskom, najmä pokiaľ ide o prácu na novej dohode o spolupráci; opakuje svoju podporu komplexnej, právne záväznej dohode, ktorá by sa týkala politických, hospodárskych a sociálnych otázok a zahŕňala všetky oblasti súvisiace s demokraciou, právnym štátom a dodržiavaním ľudských práv, najmä základných práv, a to za predpokladu, že Rusko je pripravené podniknúť kroky na posilnenie právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; vyjadruje znepokojenie nad súčasným zhromažďovaním a využívaním údajov z vopred poskytovaných informácií o cestujúcich a nad zámerom ruských orgánov zhromažďovať údaje z osobných záznamov o cestujúcich v blízkej budúcnosti bez akéhokoľvek právneho základu pre takýto prenos údajov;

5.      vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie prípadných protiopatrení, ktoré môže EÚ uplatniť, ak Rusko poruší obchodné pravidlá WTO v záujme krátkozrakých politických cieľov; zdôrazňuje, že zatiaľ čo Rusku by sa nemala poskytnúť možnosť vetovať politickú voľbu krajín Východného partnerstva, EÚ musí byť pripravená a ochotná zaoberať sa oprávnenými obavami a záujmami Ruska, najmä pokiaľ ide o obchod a obchodné záujmy; opakuje však, že dohody EÚ s krajinami Východného partnerstva o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) na rozdiel od colnej únie podporovanej Ruskom nezakazujú ich zapojenie sa do voľného obchodu s tretími krajinami; upozorňuje preto, že po podpísaní dohody o pridružení vrátane DCFTA budú mať východní partneri aj naďalej možnosť uskutočňovať slobodný obchod s Ruskom na základe dohôd o voľnom obchode podpísaných v rámci Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ); konštatuje teda, že Rusko musí zanechať svoju rétoriku v zmysle „my alebo oni“ pri odrádzaní východných partnerov od nadväzovania užších vzťahov s EÚ;

6.      víta prezidentskú amnestiu a prepustenie Michaila Chodorkovského, dve aktivistky Pussy Riot a členov organizácie Greenpeace, ale poznamenáva, že sa zdá, ako keby tieto opatrenia boli len kozmetickým krokom zameraným na zlepšenie obrazu Ruska pred olympijskými hrami v Soči; vyzýva vedúcich politických predstaviteľov a verejných činiteľov EÚ, ktorí sa zúčastnia na olympijských hrách v Soči, aby nastolili otázky ľudských práv a demokracie a aby sa nezúčastňovali na propagačných akciách ruského vedenia; vyjadruje znepokojenie nad ruským programom všeobecného dohľadu SORM; vyjadruje pochybnosti, pokiaľ ide o trojročné uchovávanie všetkých údajov, ktoré počas olympijských hier v Soči zhromaždia ruské tajné služby; vyzýva ruskú vládu, aby zastavila prenasledovanie aktivistov v oblasti životného prostredia Surena Gazorjana, Jevgenija Vitiška a Andreja Rudomacha za ich tvrdenia týkajúce sa štátnej korupcie a environmentálnych otázok v súvislosti s prípravou zimných olympijských hier;

7.      berie na vedomie rozsiahle protesty a demonštrácie v Rusku po prezidentských voľbách v marci 2012, ktoré pokračovali niekoľko mesiacov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ruské vedenie ignorovalo a potláčalo toto ľudové hnutie, ktoré bolo prejavom hlbokého vzťahu ruských občanov k demokracii; vyzýva ruské orgány, aby prepustili zadržiavaných demonštrantov a zaoberali sa otázkami občianskej spoločnosti a demokratickej opozície;

8.      vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi pokusmi prezidenta Putina s cieľom uistiť homosexuálnych návštevníkov Soči, aby nemali strach, že budú „zatknutí alebo trestne stíhaní“, ale varovať, aby „nenechávali deti osamote“;

9.      konštatuje, že hoci zákaz protestných zhromaždení počas olympijských hier bol zmiernený, prijaté opatrenia sa neprimerane zameriavajú na skupiny obhajujúce práva homosexuálov a politické reformy, obmedzujú počet demonštrantov a umožňujú protesty iba v určitých vopred schválených oblastiach, čím oslabujú slobodu zhromažďovania;

10.    víta úsilie Ruska spoločne s USA a medzinárodným spoločenstvom schváliť rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), pokiaľ ide o likvidáciu chemických zbraní v Sýrii a začatie rozhovorov Ženeva II; naliehavo však vyzýva Rusko, aby ako stály člen Bezpečnostnej rady splnil svoju zodpovednosť v rámci sýrskej krízy a uľahčil schválenie záväznej humanitárnej rezolúcie BR OSN a predloženie situácie v Sýrii na Medzinárodnom trestnom súde;

11.    pripomína svoje odporúčanie na všeobecné vízové obmedzenia pre ruských činiteľov zaangažovaných v prípade Sergeja Magnitského a žiada Radu a Komisiu, aby uplatňovali zákaz vydávania víz v celej EÚ a zmrazili v EÚ finančné aktíva všetkých predstaviteľov zapojených do prípadu smrti Magnitského, ktorého stále stíhajú posmrtne, a ďalších osôb, ktoré vážne porušovali ľudské práva v Rusku; zdôrazňuje, že títo jednotlivci nesmú profitovať z nijakej dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ruskom; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s plánmi zahrnúť veľký počet ruských činiteľov s tzv. služobnými pasmi do dohody o zjednodušení vízového režimu, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje;

12.    požaduje centralizáciu politickej zodpovednosti EÚ voči Rusku v ďalšom funkčnom období Európskej komisie spolu s jasnou a ústrednou úlohou vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie a so záväzkom členských štátov komunikovať s Ruskom jednotne;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom a vláde, parlamentu a prezidentovi Ruskej federácie.

(1)

Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 134.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0505.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0284.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0383.

(6)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0595.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia