Πρόταση ψηφίσματος - B7-0152/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0152/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0150/2014

Διαδικασία : 2014/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0152/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0152/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0152/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

(2014/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία,

 

–   έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με την οποία συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, καθώς και τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη την «Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό», η οποία δρομολογήθηκε το 2010 στο Ροστόβ του Ντον και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας ότι το κράτος δικαίου θα αποτελέσει θεμελιώδη βάση για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003, που είναι η δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και ενός κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 28 Ιανουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Durão Barroso, και τις παρατηρήσεις του Herman Van Rompuy, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ύστερα από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, γεγονός που αποδεικνύεται από τη δέσμευση της Ένωσης να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, καθώς επίσης ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν εδραιώσει ένα βαθύ και ευρύ πλαίσιο σχέσεων, ιδίως στον ενεργειακό, τον οικονομικό και τον επιχειρηματικό τομέα·

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί στις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνοδο κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο Βίλνιους, όλοι οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και σταθερότητας στις κοινές γειτονικές χώρες είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία δημιουργίας συνόρων γύρω από την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία έχει επιταχυνθεί και έχει αποκτήσει εχθρικό χαρακτήρα, με την υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων και εις βάρος των εδαφών της Γεωργίας·

 

1.   επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά επίσης τη φιλοδοξία της πραγμάτωσης κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αξιών· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις απαιτεί μια ανοιχτή συζήτηση για τη διευκρίνιση των θεμάτων στα οποία υπάρχουν διαφωνίες·  

2.   λαμβάνει υπό σημείωση τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 ως μια ευκαιρία προβληματισμού για τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και για να διευκρινιστούν τα σημεία διαφωνίας· προσδοκά ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα δημιουργήσουν συνθήκες για μια ανανεωμένη πολιτική ώθηση ώστε να προχωρήσει η εταιρική σχέση·

3.    υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν βιώσιμο και εποικοδομητικό διάλογο ώστε να συζητηθούν οι εξελίξεις στην κοινή γειτονία μας και διάφορες πρωτοβουλίες περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, και ειδικότερα οι εμπορικές επιπτώσεις τους, με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· ενθαρρύνει την ΕΕ και τη Ρωσία να βρουν τρόπους για να καταστήσουν περισσότερο συμβατές τις αντίστοιχες διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης, εξακολουθώντας να καταβάλλουν προσπάθειες για την πραγμάτωση του οράματος μιας κοινής ζώνης εμπορίου και οικονομικής ζώνης στο μέλλον·

4.   επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος ΕΕ-Ρωσίας σε ζητήματα που αναφέρονται στην κοινή γειτονία τους πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας των γειτονικών χωρών να επιλέγουν πολιτικές και εμπορικές συμφωνίες· επιμένει ότι εξωτερικός καταναγκασμός και πιέσεις είναι απαράδεκτα και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα· παροτρύνει τη Ρωσία να διαδραματίσει συγκρατημένο και εποικοδομητικό ρόλο στην υποστήριξη μιας ειρηνικής λύσης στην κρίση της Ουκρανίας·

5.   θεωρεί σημαντικό η Ρωσία και η ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κοινές περιφερειακές πρωτοβουλίες που αντανακλούν τα κοινά μας συμφέροντα σε μια ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα κοινωνία, υπερβαίνοντας έτσι τον παρωχημένο τρόπο σκέψης που έχει ως άξονα τις σφαίρες επιρροής·

6.   αναμένει, εάν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες, να δρομολογηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία στην προσεχή σύνοδο κορυφής, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2014 στο Σότσι· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για μια νέα ΣΕΣΣ που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα συμφωνία, κυρίως λόγω της έλλειψης ζήλου της ρωσικής πλευράς να επιδοθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο εμπορικό κεφάλαιο· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η δέσμευση στην Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό, η οποία παρουσιάζει κάποια πρόοδο σε ορισμένους τομείς, όπως στη συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία·

7.   καλεί τη Ρωσία να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ και να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της απέναντι στον ΠΟΕ· καλεί τη Ρωσία να μην προχωρεί στην επιβολή απαγορεύσεων σε προϊόντα των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι τέτοια μέτρα είναι επιζήμια για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ και Ρωσίας, καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

8.  καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες βαρβαρικές επιθέσεις στο Βόλγκογκραντ· χαιρετίζει την υιοθέτηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να εξετάσουν δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε απάντηση σε εγκλήματα που διαπράττονται από τρομοκράτες και από κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος, να επεκτείνουν τη συνεργασία στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εντείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σε άλλα πολυμερή φόρουμ·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθεί η ενεργειακή εταιρική σχέση με τη Ρωσία· επαναλαμβάνει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει και για τις δύο πλευρές η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η οποία προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία, σε μια ανοιχτή αγορά χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και κατανοεί πλήρως την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς και των προμηθευτών ενέργειας, και σεβόμενη πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομές και επενδύσεις, καθώς και σε ένα νομικώς δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο να εγγυάται την αξιόπιστη και ασφαλή προμήθεια με ενεργειακούς πόρους όλων των κρατών μελών της ΕΕ σε ίση βάση·

10.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στον μακροπρόθεσμο στόχο της κυκλοφορίας χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, με βάση μια σταδιακή προσέγγιση εστιασμένη στην ουσία και στην πρακτική πρόοδο· παρατηρεί ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια αναβαθμισμένη συμφωνία διευκόλυνσης των θεωρήσεων διαβατηρίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των "κοινών μέτρων προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή"·

11.  χαιρετίζει την πρόσφατη χορήγηση αμνηστίας και υπογραμμίζει ότι μια σαφής και αξιόπιστη κατανόηση των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα βοηθήσουν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη στρατηγική εταιρική μας σχέση· υπογραμμίζει ότι ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός αξιόπιστου, σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επενδυτικού κλίματος·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών, κανόνων και διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τον νόμο για τους ξένους πράκτορες, τη νομοθεσία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, την επαναποινικοποίηση της συκοφαντικής δυσφήμησης, τον νόμο περί προδοσίας και τη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας· παροτρύνει τη Ρωσία να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης·

13. καταδικάζει τους καταπιεστικούς νόμους όπως ο νόμος περί "ξένων πρακτόρων", και την αυθαίρετη εφαρμογή τους από τις ρωσικές αρχές, που οδηγεί σε παρενόχληση ΜΚΟ, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνοτικών μειονοτήτων, υποστηρικτών της δημοκρατίας και ατόμων ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εκφράσει την ανησυχία αυτή σε όλα τα πολιτικά επίπεδα· καλεί τη Ρωσία να καταργήσει τον νόμο περί "ξένων πρακτόρων" έτσι ώστε να μη βλάψει τη συνεργασία στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας τα τελευταία 20 χρόνια·

14.  καλεί τη Ρωσία να καταργήσει πλήρως τον ομοσπονδιακό νόμο περί "προπαγάνδισης μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων" και παρόμοιους περιφερειακούς νόμους, οι οποίοι περιστέλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· εκφράζει ειλικρινή ανησυχία για τις αρνητικές συνέπειες που έχουν αυτοί οι νόμοι στην κοινωνία, όπου αυξάνονται οι διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στη Ρωσία να αυξήσουν τη στήριξή τους για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με τη Ρωσία όσον αφορά παγκόσμια ζητήματα, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το Αφγανιστάν, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και η καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής· ενθαρρύνει την εμβάθυνση και ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με στόχο μια κοινή δράση σχετικά με τη Συρία και το Ιράν·

16.  καλεί τη Ρωσία να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας· καταδικάζει σθεναρά τη διαδικασία δημιουργίας συνόρων γύρω από την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία, η οποία έχει οδηγήσει στην επέκταση της έκτασης των κατεχόμενων εδαφών εις βάρος της Γεωργίας·

 

17. καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το 1996 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και που αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις συνόδων κορυφής του ΟΑΣΕ (Κωνσταντινούπολη, 1999 και Οπόρτο, 2002) σχετικά με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και όπλων από το έδαφος της Μολδαβίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου στο ζήτημα αυτό· υπογραμμίζει ότι όλες οι πλευρές των συνομιλιών 5+2 έχουν δεσμευτεί στην επίλυση της διένεξης με βάση την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· καλεί τη Ρωσία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις προσπάθειες για επίλυση της χρονίζουσας σύρραξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο πλαίσιο της Ομάδας του Μινσκ και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να βοηθήσει τη διαδικασία·

 

18.  πιστεύει ότι απαιτούνται ανανεωμένες προσπάθειες για να προαχθεί η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων στη γειτονία που χρονίζουν·

 

19. τονίζει τη σημασία της καλλιέργειας του διαπολισμικού διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας και της γνώσης της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και της ενθάρρυνσης της κινητικότητας και της ανταλλαγής σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών και ερευνητών προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπροσωπικές επαφές που θα προσφέρουν μια ορατή και απτή μαρτυρία μιας διατηρήσιμης εταιρικής σχέσης που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μια κοινότητα αξιών·

 

20. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας ως βήματος για την ανάπτυξη της συνεργασίας και τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών οργάνων·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.