Päätöslauselmaesitys - B7-0152/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0152/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0150/2014

Menettely : 2014/2533(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0152/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0152/2014
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0152/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

(2014/2533(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

–       ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn voimassa olevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–       ottaa huomioon Donin Rostovissa vuonna 2010 käynnistetyn nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden ja Venäjän johdon nimenomaisen sitoutumisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Venäjän uudistamisessa,

–       ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Venäjän 11. huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, yhteistyöhön ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä tutkimus- ja koulutusalan yhteinen alue, joka käsittää myös kulttuurin (neljä yhteistä toiminnan aluetta),

–       ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut 28. marraskuuta 2013,

–       ottaa huomioon itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen 28.–29. marraskuuta 2013,

–       ottaa huomioon 28. tammikuuta 2013 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen,

–       ottaa huomioon Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Durão Barroson lausunnon ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn kommentit 28. tammikuuta 2014 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen jälkeen,

–       ottaa huomioon 28. tammikuuta 2014 päivätyn EU:n ja Venäjän yhteisen julkilausuman terrorismin torjunnasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan unioni on yhä sitoutunut syventämään ja kehittämään edelleen EU:n ja Venäjän välisiä suhteita, mikä ilmenee unionin sitoumuksena neuvotella vakavasti uudesta puitesopimuksesta EU:n ja Venäjän välisten suhteiden kehittämiseksi; ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Venäjä ovat jo luoneet syvät ja kattavat suhteet erityisesti energian, talouden ja liiketoiminnan aloilla;

B.     ottaa huomioon, että Venäjän federaation kehitys antaa syytä tuntea huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelusta sekä yhteisesti sovittujen demokratian periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen kunnioittamisesta; toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja se on näin ollen sitoutunut demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin;

C.     toteaa, että itäistä kumppanuutta käsitelleessä Vilnan huippukokouksessa osallistujat vahvistivat sitoutuneensa kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja sellaisiin perusarvoihin kuin demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen; toteaa, että hyvät naapuruussuhteet sekä rauha ja vakaus yhteisissä naapurimaissa ovat niin Venäjän kuin EU:nkin etujen mukaisia;

D.     ottaa huomioon, että rajojen asettaminen Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä.Ossetian alueille on kiihtynyt ja muuttunut vihamieliseksi Venäjän joukkojen tuella ja Georgian aluetta pienentäen;

1.      vahvistaa kantansa, jonka mukaan Venäjä on edelleen yksi Euroopan unionin tärkeimmistä strategisen yhteistyön rakentamisen kumppaneista, jonka kanssa unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi myös pyrkimys toteuttaa yhteisesti sovitut demokraattiset arvot; korostaa, että kahdenvälisten suhteiden edistyminen edellyttää avointa keskustelua keskinäisten kiistojen selvittämiseksi;

2.      panee merkille 28. tammikuuta 2014 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen mahdollisuutena vaikuttaa EU:n ja Venäjän strategisen kumppanuuden sisältöön ja suuntaan sekä kiistanalaisten kohtien selkeyttämiseen; odottaa, että keskustelut johtavat keskinäisen luottamuksen paranemiseen ja luovat olosuhteet kumppanuuden sysäämiseksi eteenpäin uudella poliittisella tarmolla;

3.      painottaa, että tarvitaan kestävää ja rakentavaa vuoropuhelua, jonka avulla voidaan keskustella yhteisen naapurustomme tapahtumista ja alueen erilaisista taloudellisen integraation aloitteista ja ennen kaikkea niiden kauppapoliittisista seurauksista nykyisin sovellettavien WTO:n sitoumusten mukaisesti; kannustaa Euroopan unionia ja Venäjää etsimään keinoja alueellisten integraatiopyrkimystensä sovittamiseksi paremmin yhteen jatkaen samalla toimiaan yhteisen kauppa- ja talousalueen luomiseksi tulevaisuudessa;

4.      toistaa näkemyksensä, että EU:n ja Venäjän yhteisiä naapurivaltioita koskevan vuoropuhelun on perustuttava siihen perusperiaatteeseen, että naapurivaltioilla on itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus valita poliittiset ja kaupalliset liittoutumansa; painottaa, että ulkoista pakkoa ja painostusta ei voida hyväksyä, sillä ne heikentävät alueellista vakautta; vaatii Venäjää pysyttäytymään rajoitetussa ja rakentavassa roolissa rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainan kriisiin;

5.      pitää tärkeänä, että EU ja Venäjä kehittävät ja toteuttavat yhteisiä alueellisia aloitteita, jotka ilmentävät yhteisiä etujamme turvallisessa, vakaassa ja vauraassa naapurustossamme, jolloin vaikutuspiirejä koskeva vanhentunut ajattelu voidaan unohtaa;

6.      pyrkii käynnistämään uutta sopimusta koskevat neuvottelut kesäkuussa 2014 Sotshissa pidettävässä seuraavassa huippukokouksessa, jos ehdot on valmisteltu asianmukaisella tavalla; pitää valitettavana, että nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen korvaavan uuden sopimuksen neuvotteluissa ei ole edistytty pääasiassa siksi, että venäläinen osapuoli ei ole halunnut käynnistää merkittäviä kauppapoliittisia neuvotteluja; tähdentää, että on tärkeää pitää yllä nykyaikaistamista koskevaa kumppanuutta, joka tuottaa edistystä tietyillä alueilla, kuten tieteen ja tekniikan alan yhteistyössä;

7.      kehottaa Venäjää noudattamaan kaikkia WTO-jäsenyydestä aiheutuvia velvoitteitaan ja panemaan täysimittaisesti täytäntöön WTO-sitoumuksensa; kehottaa Venäjää pidättäytymään EU:n jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden kieltämisestä, koska kyseiset toimet ovat haitallisia yksittäisten jäsenvaltioiden ja Venäjän välisille kahdenvälisille suhteille sekä EU:n ja Venäjän suhteille;

8.      tuomitsee jyrkästi äskettäiset julmat hyökkäykset Volgogradissa; pitää myönteisenä terrorismin torjunnasta 28. tammikuuta 2014 annettua EU:n ja Venäjän yhteistä julkilausumaa, jossa EU ja Venäjä sopivat harkitsevansa mahdollisuuksia lujittaa yhteistyötä terroristien ja järjestäytyneen rikollisuuden suorittamien rikosten torjunnassa, laajentaa yhteistyötä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi terrorismin torjunnasta ja siihen keskittyvien asiantuntijoiden koulutuksesta sekä tehostaa yhteistyötä YK:n ja muiden kansainvälisten foorumien puitteissa;

9.      pitää tärkeänä energiakumppanuutta Venäjän kanssa; toistaa, että luonnonvarojen toimituksia ei saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin; korostaa energia-alan yhteistyön molemminpuolista merkitystä, koska se on antaa mahdollisuuden jatkaa kaupallista ja taloudellista yhteistyötä vapailla ja avoimilla markkinoilla ottaen täysin huomioon EU:n tarpeen monipuolistaa energian siirtokanavia ja energian toimittajia sekä EU:n lainsäädännön; korostaa, että tällaisen yhteistyön olisi perustuttava keskinäisen riippuvuuden ja avoimuuden periaatteisiin, yhdenvertaiseen markkinoille pääsyyn, infrastruktuurien käytettävyyteen ja investointimahdollisuuksiin sekä oikeudellisesti sitovaan energiakehykseen, joka takaa luotettavan ja varman energiansaannin yhtäläisin ehdoin EU:n kaikille jäsenvaltioille;

10.    toistaa olevansa sitoutunut pitkän aikavälin tavoitteeseen viisumittomasta matkustamisesta EU:n ja Venäjän välillä, joka saavutetaan asteittain etenevillä asiasisältöön ja käytännön edistymiseen keskittyvillä toimilla; panee merkille, että neuvottelut viisumikäytäntöjen helpottamista koskevasta sopimuksesta ovat parhaillaan käynnissä ja että viisumitonta lyhytaikaista matkustamista koskevien yhteisten toimien täytäntöönpano on käynnissä;

11.    pitää myönteisenä viimeaikaisia armahduksia ja korostaa, että selkeä ja luotettava yhteisymmärrys perusvapauksista, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta auttavat strategisen kumppanuutemme etenemistä; tähdentää, että riippumaton, puolueeton ja tehokas oikeusjärjestelmä on keskeinen osa oikeusvaltiota, ja se auttaa osaltaan kehittämään luotettavaa ja vakaata liiketoimintaympäristöä ja investoinneille suotuisaa ilmapiiriä;

12.    ilmaisee huolensa Venäjän federaation tapahtumista ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suojelemisen sekä yhteisesti sovittujen demokratian periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen noudattamisen osalta, erityisesti ulkomaisten toimijoiden, sukupuolisten vähemmistöjen vastaisen lainsäädännön, herjauksen uudelleenkriminalisoinnin, valtiopetoslainsäädännön ja julkisia mielenosoituksia säätelevän lainsäädännön suhteen; vaatii Venäjää pitäytymään kansainvälisissä velvoitteissaan Euroopan neuvoston jäsenenä;

13.    tuomitsee ulkomaisia toimijoita koskevan lain kaltaiset sortavat lait ja Venäjän viranomaisten niitä koskevan summittaisen valvonnan, mistä on aiheutunut kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeusaktivistien, vähemmistökansojen, demokratia-aktivistien ja sukupuolisten vähemmistöjen vainoamista; kehottaa EU:ta ilmaisemaan tämän huolenaiheen kaikilla poliittisilla tasoilla; kehottaa Venäjää kumoamaan ulkomaisia toimijoita koskevan lain, jotta yli 20 vuotta jatkunut kansalaisyhteiskuntien yhteistyö Venäjän ja EU:n välillä ei vahingoittuisi;

14.    kehottaa Venäjää kumoamaan kokonaisuudessaan liittovaltion lainsäädännön ”ei-perinteisiä sukupuolisuhteita koskevasta propagandasta” ja vastaavat propagandan vastaiset lait, jotka rajoittavat ihmisoikeuksia sekä ilmaisun- ja kokoontumisvapautta sukupuolisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin osalta; ilmaisee vakavan huolensa näiden lakien kielteisistä seurauksista yhteiskunnassa, jossa sukupuolisten vähemmistöjen edustajiin kohdistuva syrjintä ja väkivalta ovat lisääntymässä; kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä Venäjällä lisäämään tukeaan sukupuolisten vähemmistöjen ihmisoikeuksia puolustaville aktivisteille asiaankuuluvien suuntaviivojen mukaisesti;

15.    pitää erityisen tärkeänä Venäjän kanssa käytävää maailmanlaajuisia kysymyksiä koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä, jossa on tuloksekkaasti käsitelty Afganistanin, Lähi-idän rauhanprosessin ja Afrikan sarven merirosvojen torjunnan kaltaisia kysymyksiä; kannustaa syventämään ja lujittamaan tätä yhteistyötä, jotta Syyrian ja Iranin suhteen saataisiin aikaan yhteisiä toimia;

16.    kehottaa Venäjää perumaan Georgiasta erilleen joutuneiden alueiden (Abhasia ja Tskhinvalin alue/Etelä-Ossetia) tunnustamisen; tuomitsee vakavasti Abhasian ja Tskhinvalin alueen/Etelä-Ossetian rajojen määrittelyn, mikä johti miehitettyjen alueiden pinta-alan kasvamiseen Georgian tappioksi;

17.    kehottaa Venäjän federaatiota huolehtimaan vuonna 1999 Euroopan neuvostossa antamistaan sitoumuksista, jotka vaikuttivat ETYJ:n huippukokousten päätöksiin (Istanbulissa 1999 ja Portossa 2002) venäläisten joukkojen ja aseiden vetämisestä pois Moldovan alueelta; ilmaisee huolensa tässä asiassa saavutetusta olemattomasta edistyksestä; tähdentää, että kaikki 5+2 -neuvottelujen osapuolet ovat sitoutuneet ratkaisemaan konfliktiin Moldovan tasavallan rajojen koskemattomuuden pohjalta; kehottaa Venäjää omaksumaan rakentavan roolin pyrkimyksissään ratkaista Vuoristo-Karabahin ongelma Minskin ryhmän puitteissa ja kehottaa Euroopan unionia jatkamaan aktiivista tukeaan luottamusta rakentaville toimille tämän prosessin auttamiseksi;

18.    katsoo, että tarvitaan uusia pyrkimyksiä EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön ja vuoropuhelun edistämiseksi alueellisen turvallisuuden osalta, mukaan luettuna naapurimaiden pitkittyneiden konfliktien ratkaiseminen;

19.    painottaa, että on tärkeää edistää EU:n ja Venäjän välistä vuoropuhelua kulttuurin alalla sekä vuoropuhelua historiantuntemuksesta ja kulttuuriperinnöstä; kannustaa opiskelijoiden, opettajien, professorien ja tutkijoiden liikkuvuutta, jotta ihmisten olisi helpompi kohdata toisiaan, mikä olisi näkyvä ja konkreettinen osoitus kestävästä kumppanuudesta, joka pitkällä tähtäimellä johtaa yhteisiin arvoihin;

20.    pitää myönteisenä EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan työtä kahden parlamentaarisen toimielimen välisen yhteistyön ja jatkuvan vuoropuhelun kehittäjänä;

21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, itäisten kumppanimaiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.