Procedūra : 2014/2533(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0152/2014

Pateikti tekstai :

B7-0152/2014

Debatai :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0101

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 76k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.352v01-00
 
B7-0152/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP))


Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (2014/2533(RSP))  
B7‑0152/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos,

–       atsižvelgdamas į galiojantį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo sukuriama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystė, ir į vykstančias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–       atsižvelgdamas į iniciatyvą „Partnerystė siekiant modernizavimo“, pradėtą 2010 m. Rostove prie Dono, ir į Rusijos vadovų pareikštą įsipareigojimą vadovautis įstatymo viršenybės principu kaip esminiu Rusijos modernizavimo pagrindu,

–       atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame 2003 m. gegužės 31 d. pasibaigus Sankt Peterburge vykusiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui, nurodytą bendrą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą bendradarbiavimo išorės saugumo klausimais erdvę ir bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę (keturios bendrosios erdvės),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. vykusias ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 ir 29 d. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 28 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą,

–      atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko José Manuelio Durão Barroso pareiškimą ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy pastabas, pasibaigus ES ir Rusijos 2014 m. sausio 28 d. aukščiausiojo lygio susitikimui,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 28 d. bendrą ES ir Rusijos pareiškimą dėl kovos su terorizmu,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES tebėra įsipareigojusi toliau vystyti ir plėtoti ES ir Rusijos santykius ir tą rodo jos įsipareigojimas atsakingai įsitraukti į derybas dėl naujo pagrindų susitarimo, kuris padėtų toliau vystyti ES ir Rusijos santykius, taip pat kadangi ES ir Rusija užmezgė tvirtus ir visapusiškus santykius, ypač energetikos, ekonomikos ir verslo sektoriuose;

B.     kadangi tebenerimaujama dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su visuotinai pripažįstamų demokratijos principų, taisyklių ir procedūrų laikymusi; kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises,

C.     kadangi Vilniaus Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime visi dalyviai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą laikytis tarptautinės teisės principų ir puoselėti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, įstatymo viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms; kadangi geri kaimyniški santykiai, taika ir stabilumas bendros kaimynystės šalyse atitinka ir Rusijos, ir ES interesus;

D.     kadangi sienų statymo Abchazijoje ir Cchinvalio regione (Pietų Osetija) procesas vyksta sparčiau ir priešiškoje atmosferoje, šį procesą remia Rusijos pajėgos ir šie veiksmai vykdomi Gruzijos teritorijos sąskaita;

1.      dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad kuriant strateginį bendradarbiavimą Rusija tebėra viena svarbiausių ES partnerių, su kuria sieja ne tik bendri ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir siekis užtikrinti, kad būtų laikomasi visuotinai pripažįstamų demokratinių vertybių; pabrėžia, kad norint padaryti pažangą plėtojant dvišalius santykius būtina atvira diskusija, kad būtų galima išsiaiškinti klausimus, dėl kurių kyla savitarpio nesutarimų;

2.      pažymi, kad 2014 m. sausio 28 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas – tai proga apsvarstyti ES ir Rusijos strateginės partnerystės pobūdį ir kryptį ir išsiaiškinti klausimus, dėl kurių nesutariama; tikisi, kad po šių diskusijų pagerės abipusis pasitikėjimas ir bus sudarytos sąlygos suteikti naują politinį impulsą, kad būtų toliau plėtojama partnerystė;

3.      pabrėžia, kad būtinas tvarus ir konstruktyvus dialogas siekiant aptarti įvykius bendros kaimynystės šalyse, taip pat įvairias regionines ekonominės integracijos iniciatyvas, visų pirma tokių iniciatyvų poveikį prekybai, remiantis esamais įsipareigojimais Pasaulio prekybos organizacijai (PPO); ragina ES ir Rusiją rasti būdų, kaip būtų galima užtikrinti didesnį atitinkamų regioninės integracijos procesų suderinamumą, tuo pat metu ir toliau siekiant ateityje įgyvendinti bendros prekybos ir ekonominės zonos viziją;

4.      pakartoja, kad ES ir Rusijos dialogas klausimais, susijusiais su bendra kaimynyste, turi būti grindžiamas pagrindiniu kaimyninių šalių suverenumo ir nepriklausomumo pasirenkant politines ir prekybines sąjungas principu; primygtinai teigia, kad išorės prievarta ir spaudimas nepriimtini ir daro neigiamą poveikį stabilumui regione; primygtinai ragina Rusiją laikytis santūrios ir konstruktyvios pozicijos remiant taikų krizės Ukrainoje sprendimą;

5.      mano, jog svarbu, kad ES ir Rusija rengtų ir įgyvendintų bendras regionines iniciatyvas, kurios atitiktų bendrus interesus kurti saugią, stabilią ir klestinčią kaimynystę, siekiant atsisakyti pasenusio požiūrio, grindžiamo įtakos sferų idėja;

6.      tikisi, kad tuo atveju, jei bus sudarytos tinkamos sąlygos, derybas dėl naujo susitarimo bus galima pradėti per kitą aukščiausiojo lygio susitikimą, kurį numatyta surengti 2014 m. birželio mėn. Sočyje; apgailestauja dėl pažangos derantis dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kuris turės pakeisti esamą susitarimą, trūkumo, visų pirma susijusio su Rusijos atstovų įsipareigojimo pradėti esmines derybas dėl prekybos skyriaus stygiumi; pabrėžia, kad būtina ir toliau laikytis įsipareigojimų, susijusių su partneryste siekiant modernizavimo, atsižvelgiant į pažangą, pasiektą tam tikrose srityse, pavyzdžiui, vykdant bendradarbiavimą mokslo ir technologijos srityje;

7.      ragina Rusiją vykdyti visas savo pareigas, atsiradusias prisijungus prie PPO, ir visapusiškai įgyvendinti savo įsipareigojimus PPO; ragina Rusiją netaikyti draudimo importuoti produktus iš valstybių narių, kadangi tokios priemonės kenkia dvišaliams atskirų valstybių narių ir Rusijos santykiams, taip pat ES ir Rusijos santykiams;

8.      griežtai smerkia Volgograde neseniai įvykdytus barbariškus išpuolius; palankiai vertina 2014 m. sausio 28 d. priimtą bendrą ES ir Rusijos pareiškimą dėl kovos su terorizmu, pagal kurį ES ir Rusija susitarė apsvarstyti galimybes toliau stiprinti bendradarbiavimą imantis priemonių dėl teroristų vykdomų nusikaltimų ir organizuotu nusikalstamumu, išplėsti bendradarbiavimą keičiantis gerąja patirtimi kovos su terorizmu srityje ir rengiant kovos su terorizmu specialistus, taip pat stiprinti bendradarbiavimą JT sistemoje ir kituose daugiašaliuose forumuose;

9.      pabrėžia partnerystės su Rusija energetikos srityje svarbą; dar kartą pabrėžia, kad gamtinių išteklių tiekimas negali būti naudojamas kaip politinė priemonė; pabrėžia, kad abiem pusėms svarbu bendradarbiauti energetikos srityje, nes tai galimybė tęsti bendradarbiavimą prekybos ir ekonomikos srityje atviroje ir skaidrioje rinkoje, visapusiškai atsižvelgiant į ES poreikį užsitikrinti energijos tiekėjų ir tiekimo kanalų įvairovę ir visiškai laikantis ES teisės aktų; pabrėžia, kad tokio bendradarbiavimo pagrindą turėtų sudaryti tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai bei lygios galimybės patekti į rinką, naudotis infrastruktūra ir investicijomis, taip pat teisiškai privaloma energetikos sistema, kuri užtikrintų patikimą ir saugų energijos tiekimą, grindžiamą vienodais visoms ES valstybėms narėms taikomais standartais;

10.    primena savo įsipareigojimą siekti ilgalaikio tikslo įvesti bevizį kelionių tarp ES ir Rusijos režimą, kuris būtų įvedamas palaipsniui, atsižvelgiant į esmę ir praktinę pažangą; pažymi, kad vyksta derybos dėl atnaujinto vizų režimo supaprastinimo susitarimo ir jau įgyvendinami bendri veiksmai siekiant bevizio trumpų kelionių režimo;

11.    palankiai vertina neseniai paskelbtą amnestiją ir pabrėžia, kad aiški ir patikima pagrindinių laisvių, žmogaus teisių ir įstatymo viršenybės koncepcija padės toliau stiprinti strateginę partnerystę; pabrėžia, kad nepriklausoma, nešališka ir veiksminga teisingumo sistema yra pagrindinis įstatymo viršenybės principo elementas ir didele dalimi prisideda kuriant patikimą ir stabilią verslo ir investicijų aplinką;

12.    reiškia susirūpinimą dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su visuotinai pripažįstamų demokratijos principų, taisyklių ir procedūrų laikymusi, visų pirma kalbant apie įstatymą dėl užsienio agentų, prieš lesbietes, gėjus, biseksualius, translyčius ir interseksualius asmenis (LGBTI) nukreiptus įstatymus, vėl nustatytą baudžiamąją atsakomybę už šmeižtą, įstatymą dėl valstybės išdavimo ir viešus protestus reglamentuojančius įstatymus; primygtinai ragina Rusiją laikytis savo, kaip Europos Tarybos narės, tarptautinių įsipareigojimų;

13.    smerkia represinius įstatymus, pavyzdžiui, įstatymą dėl užsienio agentų, ir tai, kad Rusijos valdžios institucijos juos savavališkai taiko, todėl dažnai užsipuolamos nevyriausybinės organizacijos, žmogaus teisių gynėjai, etninės mažumos, demokratijos rėmėjai ir LGBTI asmenys, ir ragina ES išreikšti savo susirūpinimą visais politiniais lygmenimis; ragina Rusiją panaikinti įstatymą dėl užsienio agentų, kad nebūtų kenkiama pilietinės visuomenės bendradarbiavimui, kuris tarp Rusijos ir ES buvo plėtojamas pastaruosius 20 metų;

14.    ragina Rusiją visiškai panaikinti federalinį įstatymą, kuriuo draudžiama netradicinės pakraipos seksualinių santykių propaganda, ir panašius regioninius įstatymus, draudžiančius tokią propagandą, nes jais apribojamos žmogaus teisės ir saviraiškos bei susirinkimų laisvės, susijusios su seksualine orientacija ir lytine tapatybe; reiškia rimtą susirūpinimą dėl neigiamų šių įstatymų pasekmių visuomenei, turint omenyje didėjančią LGBTI asmenų diskriminaciją ir smurtą prieš juos; ragina ES delegaciją ir valstybių narių ambasadas Rusijoje teikti daugiau paramos LGBTI asmenų žmogaus teisių gynėjams, laikantis atitinkamų gairių;

15.    pabrėžia dialogo ir bendradarbiavimo su Rusija pasaulinio masto klausimais svarbą siekiant veiksmingai spręsti tokius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su Afganistanu, Artimųjų Rytų taikos procesu ir piratavimu prie Somalio pusiasalio; ragina plėsti ir stiprinti šį bendradarbiavimą siekiant imtis bendrų veiksmų dėl Sirijos ir Irano;

16.    ragina Rusiją atšaukti Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionų atsiskyrimo pripažinimą; griežtai smerkia sienų statymo Abchazijoje ir Cchinvalio regione (Pietų Osetija) procesą, dėl kurio okupuotųjų teritorijų plotas didžiąja dalimi buvo išplėstas Gruzijos teritorijos sąskaita;

17.    ragina Rusijos Federaciją įvykdyti 1996 m. Europos Taryboje prisiimtus ir į ESBO aukščiausiojo lygio susitikimų (Stambulas, 1999 m. ir Portas, 2002 m.) sprendimus įtrauktus įsipareigojimus dėl Rusijos karinių pajėgų išvedimo ir ginklų pašalinimo iš Moldovos teritorijos; išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šiuo klausimu nepadaryta pažangos; pabrėžia, kad visos derybų „5+2“ šalys įsipareigojo išspręsti konfliktą remdamosi Moldovos Respublikos teritorinio nedalomumo principu; ragina Rusija atlikti konstruktyvų vaidmenį Minsko grupei dedant pastangas išspręsti užsitęsusį konfliktą Kalnų Karabache ir ragina ES ir toliau aktyviai remti pasitikėjimo stiprinimo priemones siekiant padėti vykdyti šį procesą;

18.    mano, kad būtina atnaujinti pastangas norint stiprinti ES ir Rusijos bendradarbiavimą ir dialogą regioninio saugumo klausimais, įskaitant užsitęsusių konfliktų kaimyninėse šalyse sprendimą;

19.    pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES ir Rusijos kultūrų dialogą, taip pat dialogą istorinių žinių ir kultūrinio paveldo klausimais, skatinti studentų, mokytojų, dėstytojų ir tyrėjų judumą ir mainus siekiant sudaryti palankesnes sąlygas užmegzti asmeninius ryšius ir taip pateikti matomus ir konkrečius tvarios partnerystės, kuri ilgos trukmės laikotarpiu padės kurti vertybių bendriją, įrodymus;

20.    palankiai vertina ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto, kaip platformos siekiant plėtoti bendradarbiavimą ir palaikyti nuolatinį dviejų parlamentinių institucijų dialogą, darbą;

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika