Projekt rezolucji - B7-0152/2014Projekt rezolucji
B7-0152/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE-Rosja

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman w imieniu grupy S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0150/2014

Procedura : 2014/2533(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0152/2014
Teksty złożone :
B7-0152/2014
Teksty przyjęte :

B7‑0152/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja

(2014/2533(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji,

–       uwzględniając obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, a także trwające negocjacje w sprawie nowej umowy między UE a Rosją,

–       uwzględniając „Partnerstwo na rzecz modernizacji” zainicjowane podczas szczytu UE-Rosja w 2010 r. w Rostowie nad Donem oraz zobowiązanie rosyjskich przywódców do stosowania zasad praworządności jako podstawy modernizacji Rosji,

–       uwzględniając wspólny cel UE i Rosji, określony we wspólnym oświadczeniu wydanym po 11. szczycie UE-Rosja, który odbył się w Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., dotyczący utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni badań naukowych i edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych (tzw. cztery wspólne przestrzenie),

–       uwzględniając konsultacje UE-Rosja w sprawie praw człowieka z dnia 28 listopada 2013 r.,

–       uwzględniając szczyt Partnerstwa Wschodniego z dnia 28 i 29 listopada 2013 r.,

–       uwzględniając szczyt UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2013 r.,

–       uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Komisji José Manuela Durão Barroso oraz uwagi przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya przedstawione po szczycie UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2014 r.,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie UE i Rosji z dnia 28 stycznia 2014 r. dotyczące zwalczania terroryzmu,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE jest nadal gotowa do dalszego pogłębiania i rozwijania stosunków z Rosją, co potwierdza jej zobowiązanie do poważnego zaangażowania się w negocjacje dotyczące nowej umowy ramowej regulującej dalszy rozwój stosunków między UE a Rosją, oraz mając na uwadze, że UE i Rosja nawiązały ścisłe i rozległe stosunki, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, gospodarki i przedsiębiorczości;

B.     mając na uwadze utrzymujące się zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o poszanowanie i ochronę praw człowieka oraz przestrzeganie wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, co oznacza zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka;

C.     mając na uwadze, że wszyscy uczestnicy szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie potwierdzili swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym zasad demokracji, praworządności i praw człowieka; mając na uwadze, że w interesie zarówno Rosji, jak i UE leżą stosunki dobrosąsiedzkie, pokój i stabilność w państwach, które z nimi sąsiadują;

D.     mając na uwadze, że proces budowana barier („borderyzacja”) wokół Abchazji i regionu Cchinwali (Południowa Osetia) przyspiesza i nabiera wrogiego charakteru, przy poparciu ze strony sił rosyjskich i ze szkodą dla terytorium Gruzji;

1.      ponownie wyraża przekonanie, że Rosja nadal należy do najważniejszych partnerów UE w rozwijaniu strategicznej współpracy oraz że UE i Rosja nie tylko mają wspólne interesy gospodarcze i handlowe, ale także dążą do realizacji razem uzgodnionych wartości demokratycznych; podkreśla, że aby osiągnąć postęp w dwustronnych stosunkach, trzeba otwarcie dyskutować i wyjaśniać kwestie, w których się nie zgadzamy;

2.      zauważa, że szczyt UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2014 r. był okazją do refleksji nad charakterem i kierunkiem, jaki powinno obrać strategiczne partnerstwo między UE a Rosją, oraz do wyjaśnienia kwestii spornych; liczy na to, że rozmowy doprowadzą do zwiększenia wzajemnego zaufania i do utworzenia warunków sprzyjających przywróceniu politycznego impulsu do działań na rzecz partnerstwa;

3.      podkreśla konieczność stałego i konstruktywnego dialogu na temat wydarzeń w naszym wspólnym sąsiedztwie oraz różnych inicjatyw na rzecz regionalnej integracji gospodarczej, a zwłaszcza ich wpływu na handel, w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Światowej Organizacji Handlu; zachęca UE i Rosję, by szukały sposobów na zwiększenie kompatybilności poszczególnych procesów integracji regionalnej, a równocześnie dążyły do opracowania wizji przyszłej wspólnej strefy handlowo-gospodarczej;

4.      przypomina, że dialog między UE a Rosją dotyczący wspólnego sąsiedztwa musi opierać się na fundamentalnej zasadzie suwerenności i niezależności państw sąsiadujących w kwestii wyboru sojuszników politycznych i handlowych; podkreśla z naciskiem, że zewnętrzny nacisk i środki przymusu są nie do przyjęcia i podkopują stabilność w regionie; apeluje do Rosji, by odegrała wyważoną i konstruktywną rolę we wspieraniu pokojowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie;

5.      uważa, że UE i Rosja powinny opracowywać i realizować wspólne regionalne inicjatywy odzwierciedlające nasze wspólne interesy w bezpiecznym, stabilnym i dobrze prosperującym sąsiedztwie, przezwyciężając w ten sposób przestarzały sposób myślenia o strefach wpływów;

6.      liczy na rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej umowy na kolejnym szczycie, który ma się odbyć w czerwcu 2014 r. w Soczi, jeżeli stworzone zostaną odpowiednie warunki; wyraża ubolewanie, że nie osiągnięto postępu w negocjacjach nad nową umową, zastępującą obecnie obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy, co wynika głównie z braku zaangażowania strony rosyjskiej w rzeczowe negocjacje nad rozdziałem dotyczącym handlu; podkreśla konieczność utrzymania zaangażowania w partnerstwo na rzecz modernizacji, gdzie osiągnięto pewien postęp w niektórych dziedzinach, np. w kwestii współpracy naukowej i technologicznej;

7.      wzywa Rosję do wywiązania się z obowiązków wynikających z członkostwa w WTO oraz do pełnego wdrożenia zobowiązań podjętych w ramach tej organizacji; apeluje do Rosji, by powstrzymała się od nakładania zakazu przywozu produktów z państw członkowskich, gdyż środki takie przynoszą szkodę stosunkom dwustronnym między poszczególnymi państwami członkowskimi a Rosją, a także stosunkom między UE a Rosją;

8.      zdecydowanie potępia niedawne barbarzyńskie ataki w Wołgogradzie; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w dniu 28 stycznia 2014 r. wspólnego oświadczenia UE i Rosji w sprawie zwalczania terroryzmu, w którym UE i Rosja zgodziły się, że rozważą możliwość dalszego zacieśnienia współpracy w reakcji na zbrodnie popełnianie przez terrorystów i zorganizowane siatki przestępcze, rozszerzenia współpracy w formie wymiany najlepszych praktyk w zwalczaniu terroryzmu oraz szkoleniu ekspertów w tej dziedzinie oraz nasilenia współpracy na forum OZN i innych wielostronnych instancji;

9.      podkreśla znaczenie partnerstwa energetycznego z Rosją; przypomina, że dostawy surowców naturalnych nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie polityczne; podkreśla znaczenie, jakie dla obu stron ma współpraca w dziedzinie energii, będąca szansą na dalszą współpracę handlową i gospodarczą na otwartym i przejrzystym rynku, przy pełnym zrozumieniu potrzeby różnicowania kierunków dostaw i dostawców energii do UE i przy pełnej zgodności z przepisami UE; podkreśla, że podstawą takiej współpracy powinna być zasada współzależności i przejrzystości, a także równy dostęp do rynków, infrastruktury i inwestycji oraz prawnie wiążące ramy dotyczące energetyki, gwarantujące pewne i bezpieczne dostawy energii dla wszystkich państw członkowskich UE w oparciu o jednakowe normy;

10.    ponownie podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz długoterminowego celu, jakim jest ruch bezwizowy między UE a Rosją, do którego należy dążyć stopniowo, skupiając się na meritum i praktycznych postępach; zauważa, że toczą się negocjacje dotyczące rozszerzonej umowy o ułatwieniach wizowych i trwa również wdrażanie „wspólnych działań zmierzających do wprowadzenia ruchu bezwizowego”;

11.    z zadowoleniem przyjmuje niedawną amnestię i podkreśla, że jasne i pewne zrozumienie podstawowych wolności, praw człowieka i zasad praworządności przyczyni się do dalszych postępów w naszym strategicznym partnerstwie; podkreśla, że niezależny, bezstronny i wydajny wymiar sprawiedliwości to zasadniczy element praworządności, przyczyniający się w znacznej mierze do rozwoju pewnego i stabilnego otoczenia dla przedsiębiorczości i klimatu sprzyjającego inwestycjom;

12.    wyraża zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o poszanowanie i ochronę praw człowieka oraz przestrzeganie wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych, zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o „agentach zagranicy”, przepisów skierowanych przeciwko osobom LGBTI, ponownego uznania zniesławienia za przestępstwo, ustawy o zdradzie stanu oraz przepisów regulujących protesty publiczne; apeluje do Rosji, by wywiązywała się z międzynarodowych zobowiązań spoczywających na niej jako na członku Rady Europy;

13.    potępia represyjne przepisy, np. ustawę o „agentach zagranicy”, oraz ich arbitralne egzekwowanie przez rosyjskie władze, prowadzące do prześladowania organizacji pozarządowych, obrońców praw człowieka, mniejszości etnicznych, działaczy prodemokratycznych oraz osób LGBTI, a także wzywa UE, by wyrażała zaniepokojenie tymi kwestiami na wszystkich szczeblach politycznych; wzywa Rosję do uchylenia ustaw o „agentach zagranicy”, by nie szkodzić współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i UE, istniejącej od ponad 20 lat;

14.    apeluje do Rosji o całkowite uchylenie ustawy federalnej o „propagandzie nietradycyjnych stosunków seksualnych” oraz podobnych regionalnych przepisów antypropagandowych, które ograniczają prawa człowieka, a zwłaszcza wolność słowa i zgromadzeń, w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; wyraża szczere obawy o konsekwencje, jakie te przepisy będą miały dla społeczeństwa, w tym w postaci wzrostu dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBTI; apeluje do delegatury UE i ambasad państw członkowskich w Rosji o większe poparcie dla obrońców praw człowieka przynależnych osobom LGBTI, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi;

15.    podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z Rosją w sprawach globalnych dla skutecznego rozwiązania takich problemów, jak sytuacja w Afganistanie, proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i piractwo w Rogu Afryki; zachęca do pogłębienia i zacieśnienia tej współpracy z myślą o wspólnym działaniu w kwestii Syrii i Iranu;

16.    wzywa Rosję, by odwołała uznanie odłączenia się gruzińskich regionów Abchazji i Cchinwali (Osetii Południowej); zdecydowanie potępia proces budowana barier („borderyzacja”) wokół Abchazji i regionu Cchinwali (Południowa Osetia), który doprowadził do rozszerzenia okupowanych terytoriów, głównie ze szkodą dla Gruzji;

17.    wzywa Federację Rosyjską do wypełnienia zobowiązań podjętych w 1996 r. w Radzie Europy i odzwierciedlonych w decyzjach przyjmowanych na szczytach OBWE (w 1999 r. w Stambule i w 2002 r. w Porto), dotyczących wycofania rosyjskich wojsk i broni z terytorium Mołdawii; wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w tej kwestii; podkreśla, że wszystkie strony rozmów 5+2 zobowiązały się do rozstrzygnięcia konfliktu przy poszanowaniu nienaruszalności terytorialnej Republiki Mołdawii; wzywa Rosję do odegrania konstruktywnej roli w staraniach o rozstrzygnięcie przedłużającego się konfliktu w Górskim Karabachu w ramach grupy mińskiej, a do UE apeluje o dalsze czynne wspieranie środków budowy zaufania mających wspierać ten proces;

18.    jest zdania, że potrzebne są dalsze starania o postęp we współpracy i dialogu między UE a Rosją w sprawach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego, w tym rozstrzygnięcia przedłużających się konfliktów w sąsiedztwie;

19.    podkreśla znaczenie stymulowania dialogu międzykulturowego między UE a Rosją oraz dialogu na temat wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego, a także zachęcania do mobilności i wymian studentów, nauczycieli szkolnych i akademickich oraz badaczy, z myślą o ułatwianiu kontaktów międzyludzkich, które będą widocznym i namacalnym świadectwem trwałego partnerstwa, prowadząc w dłuższej perspektywie do powstania wspólnoty wartości;

20.    z zadowoleniem przyjmuje pracę Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja, będącej platformą rozwoju współpracy i stałego dialogu między obiema parlamentami;

21.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom państw Partnerstwa Wschodniego, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.