Propunere de rezoluţie - B7-0152/2014Propunere de rezoluţie
B7-0152/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la summitul UE-Rusia

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0150/2014

Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0152/2014

B7‑0152/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la summitul UE-Rusia

(2014/2533(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–       având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte și negocierile în curs privind un nou acord UE-Rusia,

–       având în vedere Parteneriatul pentru modernizare, inițiat în 2010 la Rostov-pe-Don, și angajamentul exprimat de conducerea rusă în ceea ce privește statul de drept ca bază fundamentală pentru modernizarea Rusiei,

–       având în vedere obiectivul Uniunii Europene și al Rusiei stabilit în declarația comună prezentată la 31 mai 2003 în urma celui de-al 11-lea Summit UE-Rusia de la Sankt Petersburg de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspecte culturale (cele patru spații comune),

–       având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului din 28 noiembrie 2013,

–       având în vedere summitul Parteneriatului estic din perioada 28-29 noiembrie 2013,

–       având în vedere summitul UE-Rusia din 28 ianuarie 2013,

–      având în vedere declarația președintelui Comisiei, José Manuel Durão Barroso, și observațiile președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, în urma summitului UE-Rusia din 28 ianuarie 2014,

–       având în vedere declarația comună UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 referitoare la combaterea terorismului,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE își menține angajamentul de a adânci și dezvolta în continuare relațiile sale cu Rusia, astfel cum o demonstrează prin asumarea angajamentului de a demara negocieri privind un nou acord cadru în vederea dezvoltării în continuare a acestora, și întrucât UE și Rusia au stabilit deja relații profunde și cuprinzătoare, în special în sectoarele energiei, economiei și afacerilor;

B.     întrucât există în continuare preocupări cu privire la evoluțiile din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protecția drepturilor omului, precum și respectarea principiilor, normelor și procedurilor democratice asupra cărora s-a ajuns la un acord comun; întrucât Federația Rusă este membru cu drepturi depline al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și s-a angajat, în consecință, să respecte principiile democrației și drepturilor omului;

C.     întrucât, la summitul Parteneriatului estic de la Vilnius, toți participanții și-au confirmat încă o dată angajamentul față de principiile dreptului internațional și valorile fundamentale, precum democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului; întrucât relațiile de bună vecinătate, pacea și stabilitatea în țările din vecinătatea comună sunt atât în interesul Rusiei, cât și al UE;

D.     întrucât procesul de construire a unei frontiere în jurul regiunilor Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, în detrimentul teritoriilor georgiene, a fost accelerat, devenind ostil și beneficiind de sprijinul forțelor ruse,

1.      își reafirmă convingerea că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene în dezvoltarea unei cooperări strategice, împărtășind nu doar interese economice și comerciale, ci și obiectivul de a avea valori democratice convenite de comun acord; subliniază că, pentru ca relațiile bilaterale să înregistreze progrese, este necesară o dezbatere deschisă în vederea clarificării aspectelor în cazul cărora există diferende;

2.      consideră că summitul UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 a reprezentat o oportunitate de a reflecta cu privire la natura și la direcția parteneriatului strategic UE-Rusia și de a clarifica diferende; se așteaptă ca discuțiile să conducă la sporirea încrederii reciproce și la crearea condițiilor propice unui nou dinamism politic, care să stimuleze dezvoltarea parteneriatului;

3.      subliniază necesitatea unui dialog susținut și constructiv, care să vizeze discutarea evoluțiilor în vecinătatea comună, precum și diferitele inițiative de integrare economică regională, în special implicațiile comerciale ale acestora, pe baza angajamentelor asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC); încurajează UE și Rusia să găsească modalități pentru ca respectivele procese de integrare regională să devină mai compatibile, depunând totodată eforturi în vederea creării, în viitor, a unei zone economice și comerciale comune;

4.      reiterează că dialogul UE-Rusia privind aspectele legate de vecinătatea comună trebuie să aibă la bază principiul fundamental al suveranității și independenței țărilor din vecinătate în ceea ce privește stabilirea alianțelor politice și comerciale; insistă asupra faptului că presiunile și constrângerile externe sunt inacceptabile, subminând stabilitatea regională; îndeamnă Rusia să joace un rol limitat și constructiv în sprijinirea soluționării pașnice a crizei din Ucraina;

5.      consideră important ca UE și Rusia să vizeze și să dezvolte inițiative regionale comune, care să reflecte interesele noastre comune de a crea o vecinătate sigură, stabilă și prosperă, lăsând astfel deoparte ideile depășite în ceea ce privește sferele de influență;

6.      prevede lansarea negocierilor privind noul acord la următorul summit, care va avea loc în iunie 2014, la Soci, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare; își exprimă regretul că negocierile pentru un nou APC, care să îl înlocuiască pe cel în vigoare, nu au înregistrat progrese, îndeosebi ca urmare a faptului că Rusia nu s-a angajat serios în negocieri concrete pentru capitolul comercial al noului acord; subliniază necesitatea de a menține angajamentele cuprinse în Parteneriatul pentru modernizare, care a înregistrat progrese în anumite domenii, cum ar fi cooperarea în domeniul științei și tehnologiei;

7.      invită Rusia să respecte toate obligațiile care îi revin în temeiul aderării la OMC și să pună în aplicare pe deplin angajamentele sale din cadrul OMC; invită Rusia să nu impună interdicții privind produsele din statele membre ale UE, întrucât aceste măsuri afectează atât relațiile bilaterale dintre statele membre și Rusia, cât și relațiile dintre UE și Rusia;

8.      condamnă cu fermitate atacurile barbare recente din Volgograd; salută adoptarea declarației comune UE-Rusia, din 28 ianuarie 2014, referitoare la combaterea terorismului, prin care UE și Rusia au convenit să examineze modalități de consolidare într-o mai mare măsură a cooperării în vederea combaterii infracțiunilor săvârșite de teroriști și a criminalității organizate, să extindă cooperarea prin schimbul de bune practici cu privire la combaterea terorismului și la formarea de experți în acest domeniu, precum și să intensifice cooperarea în cadrul ONU și al altor foruri multilaterale;

9.      subliniază importanța parteneriatului din domeniul energiei cu Rusia; reiterează faptul că aprovizionarea cu resurse naturale nu trebuie folosită ca instrument politic; subliniază importanța colaborării în domeniul energiei pentru ambele părți, întrucât aceasta reprezintă o oportunitate de aprofundare a cooperării economice și comerciale, pe o piață deschisă și transparentă, ținându-se seama pe deplin de nevoia UE de diversificare a canalelor de transport și a furnizorilor de energie, și cu respectarea deplină a legislației UE; subliniază că principiile interdependenței și transparenței ar trebui să se afle la baza acestei cooperări, alături de accesul egal la piață, la infrastructură și la investiții și alături de un cadru în domeniul energiei obligatoriu din punct de vedere juridic, care să garanteze furnizarea fiabilă și în condiții de siguranță a energiei către toate statele membre ale UE, bazată pe standarde egale;

10.    își reafirmă angajamentul față de obiectivul pe termen lung al eliminării vizelor pentru deplasările între Uniunea Europeană și Rusia, pe baza unei abordări treptate axate pe progrese practice și de fond; ia act de faptul că sunt în curs negocieri cu privire la un acord îmbunătățit de facilitare a eliberării vizelor, în timp ce urmează să se implementeze „măsurile comune în vederea instituirii unui regim de călătorie pe termen scurt fără viză”,

11.    salută cazurile recente de amnistie și subliniază că înțelegerea sigură și cu claritate a libertăților fundamentale, a drepturilor omului și a statului de drept va contribui la progresul parteneriatului nostru strategic; subliniază faptul că un sistem de justiție independent, imparțial și eficient reprezintă un element fundamental al statului de drept, contribuind într-o foarte mare măsură la dezvoltarea unui mediu de afaceri și de investiții sigur și stabil;

12.    își exprimă preocupările cu privire la evoluțiile din Federația Rusă în materie de respectare și protecție a drepturilor omului, precum și de respectare a principiilor, normelor și procedurilor democratice asupra cărora s-a ajuns la un acord comun, în special în ceea ce privește legea privind „agenții străini”, legea anti-LGBTI, trecerea din nou în domeniul penal a calomniei, legea privind trădarea și legislația care reglementează protestele publice; îndeamnă Rusia să își respecte angajamentele internaționale asumate în calitate de membru al Consiliului Europei;

13.    condamnă recentele legi represive, precum legea privind „agenții străini”, și punerea în aplicare arbitrară a acestora de către autoritățile ruse, care a dus adesea la hărțuirea ONG-urilor, apărătorilor drepturilor omului, minorităților etnice, manifestanților în favoarea democrației și persoanelor LGBTI, și solicită UE să exprime aceste preocupări la toate nivelurile politice; invită Rusia să abroge legea privind „agenții străini” pentru a nu afecta negativ cooperarea cu societatea civilă stabilită între Rusia și UE în ultimii 20 de ani;

14.    invită Rusia să abroge pe deplin legea „propagandei privind relațiile sexuale netradiționale” și alte legi regionale anti-propagandă, care îngrădesc drepturile omului și, în special, libertatea de exprimare și de întrunire pe motive de orientare sexuală și identitate de gen; pe fondul înmulțirii cazurilor de discriminare și violență la adresa persoanelor LGBTI, își exprimă preocuparea sinceră cu privire la consecințele negative ale legilor în cauză asupra societății; solicită delegației UE și ambasadelor statelor membre în Rusia să-și intensifice sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în conformitate cu orientările în domeniu;

15.    subliniază importanța dialogului și cooperării cu Rusia pe teme de interes global în vederea abordării eficace a chestiunilor legate de Afganistan, de procesul de pace din Orientul Mijlociu și de pirateria în largul Cornului Africii; încurajează aprofundarea și consolidarea acestei cooperări în vederea luării de măsuri comune în ceea ce privește Siria și Iran;

16.    invită Rusia să anuleze recunoașterea separării regiunilor georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud; condamnă cu fermitate procesul de construire a unei frontiere în jurul regiunilor Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, care a determinat extinderea suprafeței teritoriilor ocupate, în detrimentul Georgiei;

17.    invită Federația Rusă să își respecte angajamentele asumate în 1996 în cadrul Consiliului Europei și reiterate în deciziile summiturilor OSCE (Istanbul, 1999 și Porto, 2002) în ceea ce privește retragerea trupelor și forțelor armate ruse de pe teritoriul Moldovei; își exprimă preocupările legate de faptul că nu s-au înregistrat progrese în acest sens; subliniază faptul că toate părțile la discuțiile 5+2 s-au angajat să soluționeze conflictul ținând seama de integritatea teritorială a Republicii Moldova; invită Rusia să joace un rol constructiv în eforturile de soluționare a conflictului prelungit din regiunea Nagornîi-Karabah în cadrul Grupului de la Minsk și invită UE să continue să sprijine în mod activ măsurile de consolidare a încrederii pentru a contribui la acest proces;

18.    consideră că sunt necesare eforturi noi pentru a stimula cooperarea și dialogul dintre UE și Rusia pe teme de securitate regională, inclusiv în ceea ce privește soluționarea conflictelor prelungite din vecinătate;

19.    subliniază importanța stimulării dialogului intercultural dintre UE și Rusia și a dialogului privind cunoștințele istorice și patrimoniul cultural, precum și a încurajării mobilității și schimburilor, cu participarea studenților, profesorilor și cercetătorilor, cu scopul de a facilita contactele dintre popoare, ceea ce ar constitui o mărturie vizibilă și tangibilă a unui parteneriat sustenabil în vederea construirii, pe termen lung, a unei comunități de valori;

20.    salută activitatea Comisiei parlamentare de cooperare UE-Rusia, ca platformă pentru dezvoltarea cooperării și pentru continuarea dialogului dintre cele două instituții parlamentare;

21.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Parteneriatul estic, președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.