Förfarande : 2014/2533(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0152/2014

Ingivna texter :

B7-0152/2014

Debatter :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0101

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 63k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.352v01-00
 
B7-0152/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP))


Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP))  
B7‑0152/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

–       med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland,

–       med beaktande av partnerskapet för modernisering, som inleddes 2010 i Rostov‑na‑Donu, och de ryska ledarnas åtagande om att låta rättsstatsprincipen utgöra grunden för moderniseringen av Ryssland,

–       med beaktande av det gemensamma mål som EU och Ryssland angav i ett gemensamt uttalande den 31 maj 2003 efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland, som hölls i Sankt Petersburg, om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete kring yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, vilket även ska inbegripa kulturella aspekter (”de fyra gemensamma områdena”),

–       med beaktande av människorättssamråden mellan EU och Ryssland den 28 november 2013,

–       med beaktande av toppmötet om det östliga partnerskapet den 28 och 29 november 2013,

–       med beaktande av toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2013,

–      med beaktande av uttalandet av kommissionens ordförande, José Manuel Durão Barroso, och kommentarerna från Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, efter toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 28 januari 2014 från EU och Ryssland om bekämpning av terrorism,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU är fortfarande fast beslutet att ytterligare fördjupa och utveckla förbindelserna mellan EU och Ryssland, vilket framgår av unionens vilja att inleda seriösa förhandlingar om ett nytt ramavtal om vidareutveckling av förbindelserna. EU och Ryssland har upprättat djupgående och omfattande förbindelser, särskilt på energiområdet, det ekonomiska området och inom näringslivet.

B.     Utvecklingen i Ryssland ger fortfarande anledning till oro när det gäller respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna samt respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, regler och förfaranden. Ryssland är fullvärdig medlem av Europarådet och OSSE och har således förbundit sig att respektera principerna om demokrati och mänskliga rättigheter.

C.     Vid toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet upprepade samtliga deltagare sitt åtagande för folkrättsliga principer och grundläggande värden såsom demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter. Goda grannskapsförbindelser samt fred och stabilitet i de gemensamma grannländerna ligger i både Rysslands och EU:s intresse.

D.     Processen för avgränsning runt Abchazien och Tschinvali-regionen/Sydossetien går allt snabbare och har blivit fientlig, med stöd av de ryska styrkorna och på bekostnad av Georgiens territorium.

1.      Europaparlamentet är fortfarande övertygat om att Ryssland är en av EU:s viktigaste partner för strategiskt samarbete, med vilken unionen delar inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen utan även en önskan att förverkliga gemensamt överenskomna demokratiska värderingar. Parlamentet betonar att framsteg i bilaterala förbindelser kräver en öppen diskussion för att klargöra frågor som parterna är oeniga om.

2.      Europaparlamentet konstaterar att toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014 var ett tillfälle att reflektera över utformningen av och inriktningen på EU:s strategiska partnerskap med Ryssland och klargöra oenigheter. Parlamentet förväntar sig att diskussionerna kommer att leda till ett förbättrat ömsesidigt förtroende och skapa förutsättningar för en förnyad politisk kraft att föra partnerskapet framåt.

3.      Europaparlamentet understryker behovet av en ihållande och konstruktiv dialog för att diskutera utvecklingen i vårt gemensamma grannskap och olika regionala initiativ för ekonomisk integration, särskilt deras följder för handeln, på grundval av befintliga WTO-åtaganden. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland att hitta sätt att öka förenligheten mellan respektive regionala integrationsprocesser samtidigt som man fortsätter att arbeta för en vision om en gemensam handelsrelaterad och ekonomisk zon i framtiden.

4.      Europaparlamentet upprepar att dialogen mellan EU och Ryssland om frågor som avser ett gemensamt grannskap måste bygga på den grundläggande principen om suveränitet och grannländers oberoende i fråga om att välja sina politiska och ekonomiska allierade. Parlamentet håller fast vid att yttre tvång och påtryckningar är oacceptabelt och undergräver den regionala stabiliteten. Parlamentet uppmanar med eftertryck Ryssland att spela en återhållsam och konstruktiv roll för att stödja en fredlig lösning på krisen i Ukraina.

5.      Europaparlamentet anser att det är viktigt att EU och Ryssland utvecklar och fullföljer gemensamma regionala initiativ där det gemensamma intresset av ett säkert, stabilt och välmående europeiskt grannskap kommer till uttryck, så att förlegade föreställningar om intressesfärer får stryka på foten.

6.      Om tillräckliga förberedelser görs förväntar sig Europaparlamentet att förhandlingarna om det nya avtalet inleds vid nästa toppmöte, som ska hållas i juni 2014 i Sotji. Parlamentet beklagar bristen på framsteg i förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal som ska ersätta det nuvarande, vilket främst beror på bristande engagemang från Rysslands sida att inleda förhandlingar om handelskapitlet. Parlamentet understryker behovet att behålla engagemanget för partnerskapet för modernisering, som uppvisar en del framsteg på vissa områden såsom vetenskapligt och tekniskt samarbete.

7.      Europaparlamentet uppmanar Ryssland att respektera alla sina skyldigheter till följd av landets anslutning till WTO och att fullt ut genomföra sina åtaganden inom ramen för WTO. Parlamentet uppmanar Ryssland att inte införa förbud för produkter från medlemsstaterna eftersom sådana åtgärder skadar de bilaterala förbindelserna mellan enskilda medlemsstater och Ryssland och förbindelserna mellan EU och Ryssland.

8.      Europaparlamentet fördömer kraftigt de barbariska attacker som nyligen ägt rum i Volgograd. Parlamentet välkomnar antagandet den 28 januari 2014 av EU:s och Rysslands gemensamma uttalande om bekämpande av terrorism, där EU och Ryssland kom överens om att undersöka möjligheterna att ytterligare stärka samarbetet kring brott som begås av terrorister och kring organiserad brottslighet, att utvidga samarbetet för utbyte av bästa praxis för terrorbekämpning och utbildning av experter på terrorbekämpning samt att intensifiera sitt samarbete inom ramen för FN och andra multilaterala forum.

9.      Europaparlamentet framhåller vikten av energipartnerskapet med och betonar på nytt att utbudet av naturtillgångar inte får användas som ett politiskt verktyg. Parlamentet understryker den ömsesidiga betydelsen av samarbete på energiområdet, eftersom detta utgör en möjlighet till utökat handels- och ekonomisamarbete på en öppen och transparent marknad, samtidigt som man har full förståelse för EU:s behov av flera olika transportvägar och energileverantörer, och att detta måste vara helt förenligt med EU:s lagstiftning. Parlamentet betonar att principen om inbördes beroende och transparens bör bilda grunden för detta samarbete, tillsammans med marknadstillträde på lika villkor, infrastruktur och investeringar och ett juridiskt bindande ramprogram för energi som garanterar alla EU:s medlemsstater en pålitlig och säker energiförsörjning som grundas på likvärdiga normer.

10.    Europaparlamentet upprepar sitt åtagande avseende det långsiktiga målet om viseringsfria resor mellan EU och Ryssland, något som bör åstadkommas gradvis med huvudinriktning på sakfrågor och praktiska framsteg. Parlamentet noterar att förhandlingar om ett uppgraderat avtal om förenklade viseringsförfaranden pågår och att genomförandet av de gemensamma åtgärderna för ett visumfritt resande för korta vistelser är på gång.

11.    Europaparlamentet välkomnar den amnesti som nyligen beviljats och understryker att en tydlig och tillförlitlig förståelse för grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen kommer att bidra till att vi kan gå vidare med vårt strategiska partnerskap. Parlamentet betonar att ett oberoende, opartiskt och effektivt rättsväsen utgör en central del av rättsstatsprincipen och i stor omfattning bidrar till utvecklingen av en tillförlitlig och stabil företagsmiljö och ett tillförlitligt och stabilt investeringsklimat.

12.    Europaparlamentet är bekymrat över utvecklingen i Ryssland när det gäller respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna samt respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, regler och förfaranden, särskilt när det gäller lagen om ”utländska agenter”, diskriminerande lagar mot hbti-personer, kriminaliseringen på nytt av ärekränkning, lagen om förräderi och lagstiftningen som reglerar protester från allmänheten. Parlamentet uppmanar med eftertryck Ryssland att följa sina internationella åtaganden som medlem i Europarådet.

13.    Europaparlamentet fördömer förtryckande lagar såsom lagen om ”utländska agenter” och de ryska myndigheternas godtyckliga tillämpning av dessa, som har lett till trakasserier mot icke-statliga organisationer, människorättsförsvarare, etniska minoriteter, demokratiförespråkare och hbti-personer. Parlamentet uppmanar EU att uttrycka denna oro på samtliga politiska nivåer. Parlamentet uppmanar Ryssland att upphäva sin lag om ”utländska agenter” för att inte skada det samarbete med det civila samhället som har etablerats mellan Ryssland och EU under de senaste tjugo åren.

14.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att fullständigt upphäva den federala lagen om ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” och liknande regionala lagar mot propaganda som begränsar de mänskliga rättigheterna, och särskilt yttrande- och mötesfriheten, i samband med sexuell läggning och könsidentitet. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över de negativa konsekvenserna av dessa lagar för samhället och över att diskriminering av och våld mot hbti-personer ökar. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas ambassader i Ryssland att öka sitt stöd till försvararna av hbti-personers mänskliga rättigheter, i överensstämmelse med de gällande riktlinjerna.

15.    Europaparlamentet understryker vikten av dialog och samarbete med Ryssland om globala frågor för att på ett effektivt sätt ta itu med frågor såsom Afghanistan, fredsprocessen i Mellanöstern och sjöröveri utanför Afrikas horn. Parlamentet vill se att detta samarbete fördjupas och stärks med målet att vidta gemensamma åtgärder när det gäller Syrien och Iran.

16.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt erkännande av de georgiska regionerna Abchaziens och Tschinvali-regionens/Sydossetiens utbrytning. Parlamentet fördömer kraftfullt processen för avgränsning av Abchazien och Tschinvali‑regionen/Sydossetien, som har lett till att de ockuperade områdena utvidgats på bekostnad av Georgiens territorium.

17.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att uppfylla de åtaganden som gjordes 1996 i Europarådet och som återspeglas i beslut från OSSE:s toppmöten (Istanbul 1999 och Porto 2002) om tillbakadragande av ryska trupper och vapen från Moldaviens territorium. Parlamentet är oroat över bristen på framsteg i denna fråga, och understryker att alla sidor i 5+2-förhandlingarna har åtagit sig att lösa konflikten på grundval av Republiken Moldaviens territoriella integritet. Parlamentet uppmanar Ryssland att spela en konstruktiv roll i ansträngningarna att lösa den utdragna konflikten i Nagorno-Karabach inom ramen för Minskgruppen och uppmanar EU att fortsätta att aktivt stödja förtroendeskapande åtgärder för att bidra till processen.

18.    Europaparlamentet anser att det krävs förnyade ansträngningar för att främja samarbetet och dialogen mellan EU och Ryssland om regionala säkerhetsfrågor, bland annat en lösning på utdragna konflikter i grannskapet.

19.    Europaparlamentet understryker vikten av att främja en interkulturell dialog mellan EU och Ryssland och en dialog om historiska kunskaper och kulturarv samt att främja rörlighet och utbyte för studenter, lärare, professorer och forskare för att underlätta personkontakter som skulle ge ett synligt och påtagligt bevis för ett hållbart partnerskap som på lång sikt leder till gemensamma värderingar.

20.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland utför som en plattform för utveckling av samarbetet och för fortsatt dialog mellan de båda parlamentariska institutionerna.

21.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i de länder som ingår i det östliga partnerskapet, Ryska federationens president, regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy