Предложение за резолюция - B7-0156/2014Предложение за резолюция
B7-0156/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Риа Омен-Ройтен, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Елмар Брок, Марейд Макгинес, Кристиан Дан Преда, Роберта Анджелили, Арно Данжан, Павел Залевски, Михаел Галер, Франсиско Хосе Милян Мон, Витаутас Ландсбергис, Бернд Поселт, Алф Свенсон, Моника Луиза Маковей, Мариета Янаку, Анна Ибрисагич, Едуард Кукан, Лайма Люция Андрикене, Давор Иво Щир, Туне Келам, Токиа Саифи, Дьорд Шьопфлин, Анджей Гжиб, Кшищоф Лисек, Надежда Нейнски, Даниел Каспари, Елена Бъсеску, Петри Сарвама, Андрей Пленкович, Салвадор Седо и Алабарт, Радвиле Моркунайте-Микуленйене от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0150/2014

Процедура : 2014/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0156/2014
Внесени текстове :
B7-0156/2014
Приети текстове :

B7‑0156/2014

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия

(2014/2533(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Русия,

–       като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга, и започналите през 2008 г. преговори за ново споразумение между ЕС и Русия, както и „партньорството за модернизация“, започнало през 2010 г.,

–       като взе предвид споделяната от ЕС и Русия цел, изложена в общата декларация, представена на 31 май 2003 г. след 11-ата среща на високо равнище между ЕС и Русия в Санкт Петербург, за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително културни аспекти („четирите общи пространства“),

–       като взе предвид срещата на високо равнище между ЕС и Русия, проведена в периода 3–4 юни 2013 г.,

–       като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид срещата на високо равнище на Източното партньорство от 28 и 29 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид изявлението на председателя Барозу след срещата на високо равнище между ЕС и Русия от 28 януари 2014 г.,

–       като взе предвид бележките на председателя на Европейския съвет след срещата на високо равнище между ЕС и Русия от 28 януари 2014 г.,

–       като взе предвид съвместното изявление на ЕС и Русия от 28 януари 2014 г. относно борбата с тероризма,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че ЕС остава ангажиран с допълнителното задълбочаване и развиване на своите отношения с Русия, както и с принципите, залегнали в Партньорството за модернизация, които се основават на общи интереси и дълбока ангажираност с универсалните ценности и демократичните принципи, спазването на основните права на човека и принципите на правовата държава;

Б.     като има предвид, че продължават да съществуват опасения относно зачитането и защитата в Русия на основните права и на правата на човека, на демократичните ценности и принципите на правовата държава;

В.     като има предвид, че както Русия, така и ЕС са заинтересовани от поддържането на добросъседски отношения, мир и стабилност в общите им съседни държави;

Г.     като има предвид, че държавите от Източното партньорство имат пълното суверенно право и свобода да градят отношения, като равни партньори, с партньори по техен избор в съответствие с договореностите от Хелзинки;

Д.     като има предвид, че последните събития доказват, че процесът на създаване на граници в Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия се е разраснал бързо и е станал изключително агресивен; като има предвид, че от 17 септември 2013 г. насам руските окупационни сили са подновили изграждането на огради от бодлива тел по окупационната линия в района на Цхинвали, и по-специално в село Дици в окръг Гори;

Е.     като има предвид, че площта на окупираните територии се разширява с няколко стотици метра на няколко места за сметка на грузинската територия;

1.      отбелязва, че срещата на високо равнище между ЕС и Русия от 28 януари 2014 г. беше възможност за размисъл относно естеството и насоката на стратегическото партньорство между ЕС и Русия и за обсъждане на общите интереси, както и на различията в контекста на неотдавнашните събития, включително съответните регионални инициативи за икономическа интеграция, общото съседство, търговски въпроси и ангажименти, поети в рамките на СТО, както и други международни ангажименти, включително тези в областта на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, и основните предизвикателства на външната политика, като например Сирия и Иран;

2.      счита, че Русия остава един от най-важните партньори на Европейския съюз при изграждането на стратегическо партньорство, но за успеха на това сътрудничество трябва различията да бъдат обсъдени и изяснени;

3.      изразява съжаление, че не е постигнат напредък по преговорите за ново споразумение, което да замени действащото СПС; припомня на ЕС за неговите препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по новото споразумение между ЕС и Русия; настоятелно призовава Русия да се ангажира по активен начин в търговските преговори по главата за търговията на новото споразумение;

4.      приветства приемането на съвместното изявление на ЕС и Русия относно борбата с тероризма от 28 януари 2014 г., в което ЕС и Русия се договориха да разгледат възможностите за допълнително засилване на сътрудничеството в отговор на престъпленията, извършвани от терористи и организираната престъпност, да разширят сътрудничеството при обмена на добри практики в борбата с тероризма и обучението на експерти за борба с тероризма, както и да активизират своето сътрудничество в рамките на ООН, както и в други многостранни форуми;

5.      подчертава значението на партньорството за модернизация, което е споделена програма за подпомагане на осъществяването на икономическа и институционална реформа;

6.      призовава Русия да спазва всички свои задължения, произтичащи от присъединяването ѝ към СТО, и да изпълнява изцяло ангажиментите си към СТО; призовава за своевременно премахване на пречките пред търговията, като например таксите за рециклиране за моторни превозни средства, както и на останалите бариери пред двустранната търговия и инвестициите;

7.      призовава Русия да не налага забрани за вноса по отношение на продукти от държавите – членки на ЕС; подчертава, че тези забрани за вноса вредят не само на двустранните отношения между отделните държави членки и Русия, но и на тези между ЕС и Русия;

8.      приветства докладите за напредъка по общите пространства на ЕС–Русия, които очертават напредъка, или изоставането, постигнати по време на прилагането на общите пространства на ЕС–Русия и на пътните карти, приети през 2005 г. изрично подкрепя сътрудничеството в областта на научните изследвания и развитието и подчертава, че четирите общи пространства разчитат на принципа на реципрочност;

9.      подчертава значението на енергийната сигурност и поставя акцент върху това, че снабдяването с природни ресурси не следва да се използва като политически инструмент; подчертава взаимното значение на сътрудничеството в областта на енергетиката, което представлява възможност за по-нататъшно сътрудничество в областта на търговията и икономиката в отворен и прозрачен пазар, при пълно разбиране на нуждата на ЕС да диверсифицира каналите на транспортиране и на доставчиците на енергия; подчертава, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с еднаквия достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите; призовава сътрудничеството между ЕС и Русия в областта на енергетиката твърдо да се основава на принципите на вътрешния пазар, включително на третия енергиен пакет, по-специално по отношение на достъпа на трети страни, както и на Договора за Енергийната харта; изразява своята убеденост, че цялостното приемане на принципите на Договора за Енергийната харта от страна на Русия би оказало изгодно за двете страни въздействие върху двустранните отношения в областта на енергетиката; призовава за тясно сътрудничество между ЕС и Русия по отношение на доставките на суровини и редки полезни изкопаеми, особено на тези, които се считат за ключови, и призовава за съблюдаване на международните правила, по-специално правилата на СТО;

10.    призовава Русия да прилага основните принципи на демокрацията, правовата държава и правата на човека и приветства неотдавнашните случаи на амнистия; подчертава значението на свободата на събранията, свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване; изразява загриженост във връзка с независимостта на съдебната власт и положението на гражданското общество, защитниците на правата на човека и опозиционните лидери;

11.    отбелязва текущите преговори за актуализирано споразумение за визови облекчения, което ще разшири категориите на получаващите визови облекчения и ще включва, наред с другото, представители на организации на гражданското общество и по-широк кръг от членове на семейството; отбелязва, че е в ход изпълнението на „Общи мерки за безвизови краткосрочни пътувания“, започнато по време на срещата на високо равнище през декември 2011 г.;

12.    подчертава, че редовните срещи за политически диалог по широк кръг от външнополитически въпроси са важен елемент от отношенията между ЕС и Русия; заявява, че Русия, в качеството си на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, трябва да поема своята отговорност при международни кризи; призовава Русия да възприеме много конструктивен подход на конференцията Женева II относно Сирия, където целта е постигането на политическо решение на конфликта;

13.    изразява убеждение, че провеждането на по-нататъшни политически и икономически реформи в страните от Източното партньорство, включително Украйна, основани на ценностите и стандартите на ЕС, е в крайна сметка в интерес на Русия, тъй като това би разширило зоната на стабилност, просперитет и сътрудничество по нейните граници; припомня постоянната покана на ЕС към Русия да допринесе за този процес чрез конструктивна ангажираност с държавите от Източното партньорство; противопоставя се на намерението на Русия да продължава да разглежда региона на Източното партньорство като своя сфера на влияние; счита, че украинските граждани следва да имат правото сами да решават бъдещето на своята страна;

14.    призовава Русия да се въздържа от упражняване на натиск върху Украйна, тъй като беше оказан натиск преди срещата на високо равнище на Европейското партньорство във Вилнюс, на която трябваше да се подпише споразумението за асоцииране ЕС–Украйна;

15.    решително осъжда процеса на създаване на граници в Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, който доведе до увеличаване на площта на окупираните територии за сметка на Грузия;

16.    решително осъжда разширяването на зоната за сигурност, създадена около района на Сочи в окупираната територия на Абхазия, като по този начин тя се разделя на две части;

17.    призова Русия да оттегли признаването на отделянето на грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, да прекрати окупацията на тези грузински територии и да зачита изцяло суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите й граници, в съответствие с международното право, Хартата на ООН, Заключителния акт на Конференцията в Хелзинки за сигурност и сътрудничество в Европа и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН; призова Грузия и Русия да започнат преки преговори без предварителни условия по кръг от теми, с посредничеството, ако е необходимо, на взаимно приемлива трета страна, като това следва да допълни, а не да замести, съществуващия Женевски процес;

18.    призовава Руската федерация да изпълнява ангажиментите, поети през 1996 г. в рамките на Съвета на Европа и отразени в решенията от срещата на високо равнище на ОССЕ (Истанбул, 1999 г. и Порто, 2002 г.), във връзка с изтеглянето на руските войски и оръжие от територията на Молдова; изразява загриженост относно липсата на напредък по този въпрос; подчертава факта, че всички страни при разговорите 5+2 са поели ангажимент за решаване на конфликта въз основа на териториалната цялост на Република Молдова; поради това призовава за създаването на гражданска мироопазваща мисия в района на Приднестровието на Република Молдова;

19.    призовава върховния представител да отдели повече внимание на формата на преговорите 5+2 и да активизира своя диалог с руските представители по този въпрос, за да се постигне всеобхватно и мирно решаване на конфликта в Приднестровието;

20.    призовава руските органи да сътрудничат при отварянето на руските архиви, като се позволи достъп на изследователите и се премахне класификацията на съответните документи, така че да може да се хвърли светлина върху съдбата на многобройни лица, които са били лишени от свобода от съветските служби за сигурност в края на Втората световна война, включително тази на Раул Валенберг, който преди 70 години спасява от геноцид хиляди унгарски евреи;

21.    приветства работата на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия като платформа за развитието на сътрудничество и за непрекъснат диалог между двете парламентарни институции;

22.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство, на президента, правителството и парламента на Руската федерация, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.