Forslag til beslutning - B7-0156/2014Forslag til beslutning
B7-0156/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om topmødet mellem EU og Rusland

  4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0150/2014

  Procedure : 2014/2533(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0156/2014
  Indgivne tekster :
  B7-0156/2014
  Vedtagne tekster :

  B7‑0156/2014

  Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland

  (2014/2533(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland,

  –       der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de forhandlinger, som blev indledt i 2008 om en ny aftale mellem EU og Rusland, og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

  –       der henviser til EU's og Ruslands fælles målsætning, som fastlagt i den fælles erklæring efter det 11. topmøde EU-Rusland i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at skabe et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for samarbejde inden for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter (de "fire fælles rum"),

  –       der henviser til topmødet mellem EU og Rusland den 3. og 4. juni 2013,

  –       der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder den 28. november 2013,

  –       der henviser til topmødet i det østlige partnerskab den 28. og 29. november 2013,

  –       der henviser til erklæringen fra Kommissionens formand José Manuel Barroso efter topmødet mellem EU og Rusland den 28. januar 2014,

  –       der henviser til de bemærkninger, formanden for Det Europæiske Råd fremsatte efter topmødet mellem EU og Rusland den 28. januar 2014,

  –       der henviser til den fælles erklæring fra EU og Rusland af 28. januar 2014 om bekæmpelse af terrorisme,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A.     der henviser til, at EU fortsat er opsat på at uddybe og udvikle dets forbindelser med Rusland yderligere samt slutter fuldt og helt op om principperne i partnerskabet for modernisering, som er baseret på fælles interesser og et dybt engagement i at værne om universelle værdier, demokratiske principper, respekt for grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

  B.     der henviser til, at der fortsat er bekymringer over Ruslands respekt for og beskyttelse af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder, demokratiske værdier og retsstatsprincippet;

  C.     der henviser til, at gode naboskabsforbindelser samt fred og stabilitet i Ruslands og EU's fælles nabolande er i begge parters interesse;

  D.     der henviser til, at østpartnerskabslandene har fuld suveræn ret og frihed til at opbygge forbindelser som lige partnere med de partnerlande, de selv vælger, i overensstemmelse med Helsingforsslutakten;

  E.     der henviser til, at de seneste begivenheder viser, at grænsedragningsforanstaltningerne i Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien er øget hurtigt og blevet meget aggressive; der ligeledes henviser til, at de russiske besættelsesstyrker den 17. september 2013 genoptog opførelsen af pigtrådshegn langs demarkationslinjen i Tskhinvali-regionen og navnlig i landsbyen Ditsi i Gori-distriktet;

  F.     der påpeger, at det besatte område udvides med flere hundrede meter flere steder og strækker sig ind over georgisk område;

  1.      påpeger, at topmødet mellem EU og Rusland den 28. januar 2014 var en lejlighed til at overveje karakteren og retningen af det strategiske partnerskab mellem EU og Rusland og drøfte fælles interesser og uoverensstemmelser i lyset af den seneste udvikling, herunder de respektive initiativer omkring regional økonomisk integration, det fælles naboskabsområde, handelsspørgsmål og forpligtelser inden for WTO samt andre internationale forpligtelser, bl.a. hvad angår retsstatsprincipper, menneskerettigheder og grundlæggende friheder, og centrale udfordringer på det udenrigspolitiske område såsom Syrien og Iran;

  2.      mener, at Rusland fortsat er en af Den Europæiske Unions vigtigste partnere, når det gælder etableringen af strategiske partnerskaber, men at uoverensstemmelser skal drøftes og afklares, for at dette samarbejde kan give resultater;

  3.      beklager, at der ikke er gjort fremskridt i forhandlingerne om en ny aftale, der skal afløse den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale; minder EU om Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om den nye aftale mellem EU og Rusland; opfordrer Rusland til at tage del i handelsforhandlingerne om handelskapitlet i den nye aftale på en væsentlig måde;

  4.      glæder sig over vedtagelsen af den fælles erklæring fra EU og Rusland om bekæmpelse af terrorisme den 28. januar 2014, hvori EU og Rusland enedes om at overveje mulighederne for yderligere at styrke samarbejdet som reaktion på forbrydelser begået af terrorister og den organiserede kriminalitet, at udvide samarbejdet om udveksling af bedste praksis inden for bekæmpelse af terrorisme og om uddannelse af eksperter på området og intensivere samarbejdet i FN-regi og i andre multilaterale fora;

  5.      understreger betydningen af partnerskabet for modernisering, som er en fælles dagsorden med henblik på at tilvejebringe økonomiske og institutionelle reformer;

  6.      opfordrer Rusland til at overholde alle dets forpligtelser som følge af landets tiltrædelse af WTO og til i fuldt omfang at implementere dets forpligtelser inden for denne organisation; kræver, at handelshindringer såsom genanvendelsesgebyrer for motorkøretøjer og de resterende hindringer for den bilaterale handel og bilaterale investeringer afskaffes så hurtigt som muligt;

  7.      opfordrer Rusland til ikke at pålægge varer fra EU-medlemsstater importforbud; understreger, at disse importforbud ikke blot skader de bilaterale forbindelser mellem de enkelte medlemsstater og Rusland, men også forbindelserne mellem EU og Rusland;

  8.      glæder sig over statusrapporterne om de fælles områder i samarbejdet mellem EU og Rusland, hvori der anføres fremskridt eller tilbageskridt i gennemførelsen af disse fælles områder og de køreplaner, der blev vedtaget i 2005; støtter navnlig samarbejde på området forskning og udvikling og understreger, at de fire fælles områder er baseret på princippet om gensidighed;

  9.      fremhæver betydningen af energisikkerhed og understreger, at forsyningen med naturressourcer ikke bør anvendes som et politisk redskab; understreger den gensidige værdi af samarbejde på energiområdet, som udgør en mulighed for yderligere handelsmæssigt og økonomisk samarbejde på et åbent og gennemsigtigt marked, med fuld forståelse for, at EU har brug for at diversificere forsyningskanaler og energiudbydere; understreger, at principperne om indbyrdes afhængighed og gennemsigtighed samt lige adgang til markeder, infrastruktur og investeringer bør danne grundlag for dette samarbejde; kræver, at samarbejdet mellem EU og Rusland på energiområdet skal hvile fast på principperne for det indre marked, herunder den tredje energipakke, navnlig med hensyn til tredjepartsadgang, og energichartertraktaten; er overbevist om, at det ville have gavnlige virkninger for de bilaterale forbindelser på energiområdet for begge parter, hvis Rusland i fuldt omfang accepterer principperne i energichartertraktaten; efterlyser et tæt samarbejde mellem EU og Rusland med hensyn til forsyningen med råstoffer og sjældne jordarter, især dem, der betragtes som kritiske, og opfordrer til respekt for internationale regler, især WTO's regler;

  10.    opfordrer Rusland til at gennemføre de grundlæggende principper for demokrati, retsstatslige forhold og menneskerettigheder og glæder sig over de seneste amnestisager; understreger betydningen af forsamlings-, ytrings- og foreningsfrihed; er bekymret over retsvæsenets uafhængighed og forholdene for civilsamfundet, menneskerettighedsaktivister og oppositionens ledere;

  11.    noterer sig de igangværende forhandlinger om en opgraderet visumlettelsesaftale, hvorved gruppen af personer, der ville få gavn af visumlempelser, bl.a. ville blive udvidet til repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og en bredere vifte af familiemedlemmer; noterer sig, at de fælles skridt hen imod visumfri indrejse ved korttidsbesøg, der blev iværksat på topmødet i december 2011, er ved at blive gennemført;

  12.    understreger, at regelmæssige møder med en politisk dialog om en lang række udenrigspolitiske spørgsmål er et væsentligt element i forbindelserne mellem EU og Rusland; understreger, at Rusland som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd skal påtage sig sit ansvar i internationale kriser; opfordrer Rusland til at indtage en meget konstruktiv holdning på Genève II-konferencen om Syrien, hvor målet er at opnå en politisk løsning på konflikten;

  13.    er overbevist om, at yderligere politiske og økonomiske reformer i lande under det østlige partnerskab, herunder Ukraine, som er baseret på EU’s værdier og normer, i sidste ende vil være til Ruslands egen fordel, eftersom det vil betyde en udvidelse af zonen med stabilitet, velstand og samarbejde ved landets grænser; minder om, at EU hele tiden opfordrer Rusland til at bidrage til denne proces via en konstruktiv dialog med landene i det østlige partnerskab; er modstander af Ruslands planer om fortsat at betragte regionen under det østlige partnerskab som sin indflydelsessfære; mener, at borgerne i Ukraine alene bør have ret til at afgøre deres lands fremtid;

  14.    opfordrer Rusland til at afstå fra at lægge pres på Ukraine, som det skete forud for topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius, hvor associeringsaftalen mellem EU og Ukraine skulle underskrives;

  15.    fordømmer på det kraftigste grænsedragningsforanstaltningerne i Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, som har ført til en udvidelse af det besatte område til skade for Georgien;

  16.    fordømmer på det kraftigste udvidelsen af den sikkerhedszone, der er etableret omkring Sotji, til det besatte abkhasiske område, hvorved det bliver delt i to;

  17.    opfordrer Rusland til at ophæve landets anerkendelse af løsrivelsen af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, at bringe besættelsen af disse georgiske områder til ophør og fuldt ud at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af landets internationalt anerkendte grænser, som er foreskrevet i folkeretten, FN-pagten, slutakten fra Helsingfors-konferencen om sikkerhed og samarbejde i Europa og de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd; opfordrer Georgien og Rusland til at indgå i direkte forhandlinger uden forhåndsbetingelser om en række emner, med mægling, hvis det er nødvendigt, ved en gensidigt acceptabel tredjepart, som bør supplere, men ikke erstatte, den eksisterende Genève-proces;

  18.    opfordrer Den Russiske Føderation til at opfylde de tilsagn, som blev afgivet i 1996 i Europarådet og afspejlet i beslutninger, der blev truffet på OSCE-topmødet (Istanbul i 1999 og Porto i 2002) vedrørende tilbagetrækningen af de russiske tropper og våben fra Moldovas territorium; udtrykker bekymring over manglende fremskridt på dette område; understreger, at alle parter i 5+2-forhandlingerne har givet tilsagn om at løse konflikten på grundlag af Republikken Moldovas territoriale integritet; kræver derfor, at der etableres en civil fredsbevarende mission i Transnistrien i Republikken Moldova;

  19.    opfordrer den højtstående repræsentant til at lægge mere vægt på 5+2 forhandlingerne og intensivere sin dialog med de russiske repræsentanter om dette spørgsmål med henblik på at opnå en omfattende og fredelig løsning på konflikten i Transnistrien;

  20.    appellerer til de russiske myndigheder om at samarbejde i spørgsmålet om at åbne de russiske arkiver, give forskere adgang hertil og afklassificere relevante dokumenter, der kan kaste lys over den skæbne, der ramte mange personer, som blev arresteret af de sovjetiske sikkerhedstjenester ved afslutningen af Anden Verdenskrig, herunder Raoul Wallenberg, der for 70 år siden reddede i tusindvis af ungarske jøder fra folkedrab;

  21.    glæder sig over arbejdet i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland som en platform for udviklingen af samarbejdet og en løbende dialog mellem de to parlamentariske institutioner;

  22.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, østpartnerskabslandenes regeringer og parlamenter og Den Russiske Føderations regering, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.