Πρόταση ψηφίσματος - B7-0156/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0156/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0150/2014

Διαδικασία : 2014/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0156/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0156/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0156/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

(2014/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

 

–   έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που δρομολογήθηκε το 2010,

–   έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003, που είναι η δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου, ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενός κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και ενός κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–   έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 3-4 Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου Barroso σε συνέχεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνέχεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-Ρωσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 28ης Νοεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεών της με τη Ρωσία, και στην τήρηση των αρχών της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, που βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και σε μεγάλη δέσμευση στις οικουμενικές αξίες, στις δημοκρατικές αρχές, στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου·

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η Ρωσία σέβεται και προστατεύει τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και σταθερότητας στις κοινές γειτονικές χώρες είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν στο ακέραιο το κυρίαρχο δικαίωμα και την ελευθερία να οικοδομούν σχέσεις ως ισότιμοι εταίροι με εταίρους της επιλογής τους, σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Ελσίνκι·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η διαδικασία δημιουργίας συνόρων στην Αμπχαζία και στην περιφέρεια Τσκινβάλι/Νότια Οσετία έχει αυξηθεί ταχύτατα και έχει προσλάβει εξαιρετικά επιθετική μορφή· από τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής άρχισαν και πάλι να εγκαθιστούν φράχτες από συρματόπλεγμα κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής κατοχής στην περιφέρεια Τσκινβάλι, και ειδικότερα στο χωριό Ditsi της επαρχίας Gori·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιφάνεια των κατεχομένων εδαφών επεκτάθηκε κατά αρκετές εκατοντάδες μέτρα σε βάρος των υπό γεωργιανό έλεγχο εδαφών·

 

1.   παρατηρεί ότι η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 ήταν ευκαιρία προβληματισμού για τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας, και για τη συζήτηση κοινών συμφερόντων καθώς και διαφορών στο φως πρόσφατων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων πρωτοβουλιών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, της κοινής γειτονίας, εμπορικών ζητημάτων και δεσμεύσεων στον ΠΟΕ, καθώς και άλλων διεθνών δεσμεύσεων, μεταξύ των οποίων στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και σχετικά με καίριες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής, όπως τη Συρία και το Ιράν·

2.   πιστεύει ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, αλλά ότι για να είναι επιτυχημένη αυτή η συνεργασία πρέπει να συζητούνται και να διευκρινίζονται οι διαφορές των δύο μερών·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα ΣΕΣΣ· υπενθυμίζει στην ΕΕ τις συστάσεις του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας· παροτρύνει τη Ρωσία να συμμετάσχει ουσιαστικά στις εμπορικές διαπραγματεύσεις για τη νέα Συμφωνία·

4.   χαιρετίζει την υιοθέτηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να εξετάσουν δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε απάντηση σε εγκλήματα που διαπράττονται από τρομοκράτες και από κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος, να επεκτείνουν τη συνεργασία στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εντείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σε άλλα πολυμερή φόρουμ·

5.   υπογραμμίζει τη σημασία της Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό, η οποία αποτελεί ένα κοινό πρόγραμμα για την πραγματοποίηση οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων·

6.   καλεί τη Ρωσία να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ και να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της απέναντι στον ΠΟΕ· ζητεί την έγκαιρη κατάργηση των φραγμών στο εμπόριο, όπως τα τέλη ανακύκλωσης για μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς και των φραγμών που εναπομένουν στο διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις·

 

7. καλεί τη Ρωσία να μην επιβάλλει απαγορεύσεις στην εισαγωγή προϊόντων των κρατών μελών της ΕΕ· τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισαγωγών βλάπτουν όχι μόνο τις διμερείς σχέσεις μεταξύ επιμέρους κρατών μελών και Ρωσίας, αλλά επίσης τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

 

8.   χαιρετίζει τις εκθέσεις προόδου των Κοινών Χώρων ΕΕ-Ρωσίας, στις οποίες εκτίθεται η πρόοδος ή η οπισθοχώρηση που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των Κοινών Χώρων ΕΕ/Ρωσίας και των Χαρτών Πορείας που εγκρίθηκαν το 2005· υποστηρίζει ιδίως τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τονίζει ότι οι τέσσερις Κοινοί Χώροι στηρίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας·

 

9.   τονίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και υπογραμμίζει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει και για τις δύο πλευρές η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η οποία προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία, σε μια ανοιχτή αγορά χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και κατανοεί πλήρως την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς και των προμηθευτών ενέργειας· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομή και επενδύσεις· ζητεί η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας να βασίζεται σταθερά στις αρχές της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση από τρίτους, καθώς και στη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη· είναι πεπεισμένο ότι η πλήρης αποδοχή των αρχών της Συνθήκης Ενεργειακού Χάρτη από τη Ρωσία θα είχε αμοιβαία επωφελείς συνέπειες για τις διμερείς ενεργειακές σχέσεις· ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στους τομείς του εφοδιασμού με πρώτες ύλες και σπάνιες γαίες, ιδίως για όσες θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ζητεί στο πλαίσιο αυτό σεβασμό των διεθνών κανόνων, ιδίως των κανόνων του ΠΟΕ·

10. καλεί τη Ρωσία, χαιρετίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες υποθέσεις χορήγησης αμνηστίας, να εφαρμόσει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι· εκφράζει την ανησυχία του για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και για την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ηγετών της αντιπολίτευσης·

 

11. παρατηρεί ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια αναβαθμισμένη συμφωνία διευκόλυνσης των θεωρήσεων διαβατηρίου, η οποία θα επεκτείνει τις κατηγορίες δικαιούχων διευκόλυνσης μεταξύ άλλων σε εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και σε ευρύτερο φάσμα μελών της οικογένειας· παρατηρεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των "κοινών μέτρων προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή", που δρομολογήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2011·

 

12.     τονίζει ότι οι τακτικές συναντήσεις πολιτικού διαλόγου σε ευρύ φάσμα ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής είναι κεφαλαιώδες στοιχείο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της σε διεθνείς κρίσεις· καλεί τη Ρωσία να υιοθετήσει μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία, όπου ο στόχος είναι να εξευρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση·

           

13. είναι πεπεισμένο ότι η περαιτέρω πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, με βάση αξίες και πρότυπα της ΕΕ, είναι σε τελική ανάλυση προς όφελος της Ρωσίας, καθώς θα επέκτεινε τη ζώνη σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας κατά μήκος των συνόρων της· υπενθυμίζει την πάγια πρόσκληση της ΕΕ προς τη Ρωσία να συμβάλει σε αυτή τη διεργασία μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· αντιτίθεται στην πρόθεση της Ρωσίας να θεωρεί την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως σφαίρα επιρροής της· πιστεύει ότι οι Ουκρανοί πολίτες και μόνο πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν το μέλλον της χώρας τους·

 

14. καλεί τη Ρωσία να αποφύγει την άσκηση πιέσεων στην Ουκρανία, δεδομένου ότι πιέσεις ασκήθηκαν πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης στο Vilnius όπου υποτίθεται ότι θα υπογραφόταν η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας·

 

15.  καταδικάζει σθεναρά τη διαδικασία δημιουργίας συνόρων στην Αμπχαζία και την περιφέρεια Tskhinvali/Νότια Οσετία, η οποία οδήγησε στην επέκταση της έκτασης των κατεχόμενων εδαφών εις βάρος της Γεωργίας·

16.     καταδικάζει σθεναρά το γεγονός ότι η ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το Σότσι επεκτείνεται στο κατεχόμενο έδαφος της Αμπχαζίας και έτσι το χωρίζει σε δύο μέρη·

17. καλεί τη Ρωσία να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας, να θέσει τέλος στην κατοχή αυτών των περιοχών της Γεωργίας και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ, την τελική πράξη της διάσκεψης του Ελσίνκι για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τη Γεωργία και τη Ρωσία να διεξαγάγουν απευθείας και χωρίς προϋποθέσεις συνομιλίες επί ενός φάσματος θεμάτων, ενδεχομένως με τη μεσολάβηση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρίτου μέρους, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν τη διαδικασία της Γενεύης·

18.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το 1996 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και που αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις συνόδων κορυφής του ΟΑΣΕ (Κωνσταντινούπολη, 1999 και Οπόρτο, 2002) σχετικά με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και όπλων από το έδαφος της Μολδαβίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου στο ζήτημα αυτό· υπογραμμίζει ότι όλες οι πλευρές των συνομιλιών 5+2 έχουν δεσμευτεί στην επίλυση της διένεξης με βάση την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· ζητεί κατά συνέπεια να συγκροτηθεί μια μη στρατιωτική ειρηνευτική αποστολή στην περιφέρεια της Υπερδνειστερίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

19.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αφιερώνει μεγαλύτερη προσοχή στις διαπραγματεύσεις υπό τη μορφή 5+2 και να εντείνει το διάλογό της με τους εκπροσώπους της Ρωσίας σε αυτό το θέμα, προκειμένου να επιτευχθεί συνολική και ειρηνική λύση στη σύγκρουση της Υπερδνειστερίας·

20. απευθύνει έκκληση στις ρωσικές αρχές να συνεργαστούν στο άνοιγμα των ρωσικών αρχείων, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ερευνητές και αποχαρακτηρίζοντας τα σχετικά έγγραφα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην τύχη πολλών προσώπων που φυλακίστηκαν από τις σοβιετικές υπηρεσίες ασφαλείας στα τέλη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Raoul Wallenberg, ο οποίος πριν από 70 χρόνια έσωσε τη ζωή χιλιάδων Εβραίων της Ουγγαρίας από τη γενοκτονία·

21. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας ως βήματος για την ανάπτυξη της συνεργασίας και τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών οργάνων·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.