Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0156/2014

Texte depuse :

B7-0156/2014

Dezbateri :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0101

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 139kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.356v01-00
 
B7-0156/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))


Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))  
B7‑0156/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–       având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, și negocierile inițiate în 2008 privind un nou acord UE-Rusia, precum și Parteneriatul pentru modernizare, inițiat în 2010,

–       având în vedere obiectivul Uniunii Europene și al Rusiei stabilit în declarația comună emisă la 31 mai 2003 în urma celui de-al 11-lea summit UE-Rusia de la Sankt Petersburg, de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspecte culturale (cele patru spații comune),

–       având în vedere summitul UE-Rusia din perioada 3-4 iunie 2013,

–       având în vedere consultările dintre UE și Rusia privind drepturile omului, din 28 noiembrie 2013,

–       având în vedere summitul Parteneriatului estic din perioada 28-29 noiembrie 2013,

–       având în vedere declarația președintelui Barroso în urma summitului UE-Rusia din 28 ianuarie 2014,

–       având în vedere observațiile președintelui Consiliului European în urma summitului UE-Rusia din 28 ianuarie 2014,

–       având în vedere declarația comună UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 referitoare la combaterea terorismului,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Uniunea Europeană este hotărâtă să-și aprofundeze și să-și dezvolte în continuare relațiile cu Rusia și să respecte principiile înscrise în Parteneriatul pentru modernizare, care se bazează pe interese comune și pe un angajament profund în ceea ce privește valorile universale și principiile democratice, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, precum și statul de drept;

B.     întrucât există în continuare preocupări cu privire la respectarea și protejarea de către Rusia a drepturilor fundamentale ale omului, a valorilor democratice și a statului de drept;

C.     întrucât relațiile de bună vecinătate, pacea și stabilitatea în țările din vecinătatea comună sunt atât în interesul Rusiei, cât și al UE;

D.     întrucât țările din Parteneriatul estic au dreptul și libertatea depline și suverane de a stabili, ca parteneri egali, relații cu parteneri aleși de ele, în conformitate cu acordurile de la Helsinki;

E.     întrucât evenimentele recente demonstrează faptul că procesul de construire a unei frontiere în Abhazia și în regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud a avansat rapid și a devenit extrem de agresiv; întrucât, începând cu 17 septembrie 2013, forțele de ocupație rusești au reluat instalarea de garduri de sârmă ghimpată de-a lungul liniei de ocupație în regiunea Tskhinvali, mai ales în satul Ditsi din districtul Gori;

F.     întrucât suprafața teritoriului ocupat se extinde cu câteva sute de metri în mai multe zone, în detrimentul teritoriului georgian,

1.      constată că summitul UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 a reprezentat o oportunitate de a reflecta cu privire la natura și la orientarea parteneriatului strategic UE-Rusia, precum și de a dezbate atât interesele comune, cât și diferendele, ținând seama de progresele recente, printre care inițiativele de integrare economică regională, vecinătatea comună, chestiuni comerciale și angajamentele asumate în cadrul OMC, precum și alte angajamente internaționale, printre care cele în domeniul statului de drept, drepturilor omului și libertăților fundamentale, și provocările-cheie în materie de afaceri externe, precum cele referitoare la Siria și Iran;

2.      consideră că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene în ceea ce privește consolidarea cooperării strategice, însă, pentru ca această cooperare să aibă succes, trebuie dezbătute și clarificate diferendele;

3.      regretă că nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește negocierile pentru un nou acord de înlocuire a actualului APC; reamintește UE de recomandările sale adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă cu privire la negocierile pentru noul acord UE-Rusia; îndeamnă Rusia să se angajeze serios în negocierile comerciale pentru capitolul comercial al noului acord;

4.      salută adoptarea declarației comune UE-Rusia referitoare la combaterea terorismului, de la 28 ianuarie 2014, prin care UE și Rusia au convenit să examineze modalități de consolidare într-o mai mare măsură a cooperării, în vederea combaterii infracțiunilor săvârșite de teroriști și a criminalității organizate, să extindă cooperarea prin schimbul de bune practici cu privire la combaterea terorismului și la formarea de experți în acest domeniu, precum și să intensifice cooperarea în cadrul ONU și al altor foruri multilaterale;

5.      subliniază importanța Parteneriatului pentru modernizare, care reprezintă o agendă comună în vederea realizării reformei economice și instituționale;

6.      invită Rusia să respecte toate obligațiile care îi revin în urma aderării la OMC și să pună în aplicare pe deplin angajamentele sale asumate în cadrul OMC; solicită eliminarea rapidă a barierelor din calea comerțului, precum taxele de reciclare aplicate autovehiculelor, precum și a obstacolelor care continuă să existe în calea comerțului bilateral și a investițiilor;

7.      invită Rusia să nu impună interdicții privind importurile de produse din statele membre ale UE; subliniază că aceste interdicții privind importurile nu afectează numai relațiile bilaterale dintre statele membre și Rusia, ci și relațiile dintre UE și Rusia;

8.      salută rapoartele privind progresele din cadrul spațiilor comune UE-Rusia, care subliniază progresele sau regresele observate cu privire la punerea în aplicare a spațiilor comune UE-Rusia și a foilor de parcurs adoptate în 2005; susține mai cu seamă cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării și subliniază faptul că cele patru spații comune se bazează pe principiul reciprocității;

9.      subliniază importanța securității energetice și subliniază faptul că furnizarea resurselor naturale nu ar trebui folosită drept instrument politic; subliniază importanța colaborării în domeniul energiei pentru ambele părți, întrucât aceasta reprezintă o oportunitate de aprofundare a cooperării economice și comerciale, pe o piață deschisă și transparentă, ținându-se seama pe deplin de nevoia UE de diversificare a canalelor de transport și a furnizorilor de energie; subliniază că la baza acestei cooperări ar trebui să stea principiile interdependenței și transparenței, alături de cel al accesului egal la piață, infrastructură și investiții; solicită ca la baza cooperării UE-Rusia în domeniul energetic să se afle principiile pieței interne, printre care cel de al treilea pachet privind energia, în special cu privire la accesul părților terțe, precum și Tratatul privind Carta energiei; este convins că acceptarea în totalitate de către Rusia a principiilor Tratatului privind Carta energiei ar avea pentru ambele părți un impact benefic asupra relațiilor bilaterale în domeniul energiei; solicită intensificarea cooperării între UE și Rusia în domeniul furnizării de materii prime și pământuri rare, îndeosebi acelea considerate de importanță critică, și solicită, în acest context, respectarea normelor internaționale, în special a normelor OMC;

10.    invită Rusia să pună în aplicare principiile fundamentale ale democrației, statului de drept și drepturilor omului și salută cazurile recente de amnistie; subliniază importanța libertăților de întrunire, de exprimare și de asociere; este preocupat cu privire la independența sistemului judiciar și la situația societății civile, a apărătorilor drepturilor omului și a liderilor opoziției;

11.    ia act de negocierile în curs de desfășurare cu privire la un acord de facilitare a eliberării vizelor actualizat, care ar extinde categoriile de beneficiari ai facilitării vizelor, printre altele, la reprezentanți ai organizațiilor societății civile și la o gamă mai largă de membri de familie; ia act de faptul că „Măsurile comune în vederea instituirii unui regim de călătorie pe termen scurt fără viză”, propuse în cadrul summitului din decembrie 2011, se află în curs de aplicare;

12.    subliniază faptul că organizarea cu regularitate a unor reuniuni de dialog politic cu privire la o gamă vastă de chestiuni referitoare la politica externă constituie un element esențial în cadrul relațiilor UE-Rusia; subliniază faptul că Rusia, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, trebuie să își asume responsabilitatea în cadrul crizelor internaționale; invită Rusia să adopte o abordare foarte constructivă în cadrul Conferinței Geneva II privind Siria, care are drept scop identificarea unei soluții politice pentru conflict;

13.    este convins de faptul că o continuare a reformelor politice și economice în țările din cadrul Parteneriatului estic, inclusiv Ucraina, având la bază valorile și standardele UE, este, în cele din urmă, în propriul interes al Rusiei, deoarece ar extinde zona de stabilitate, prosperitate și cooperare de-a lungul frontierelor sale; reamintește invitația permanentă a UE adresată Rusiei de a contribui la acest proces prin intermediul unor relații constructive cu țările din cadrul Parteneriatului estic; se opune intenției Rusiei de a considera în continuare că regiunea Parteneriatului estic intră în sfera sa de influență; consideră că numai cetățenii ucraineni ar trebui să aibă dreptul că decidă cu privire la viitorul țării lor;

14.    invită Rusia să se abțină de la a exercita presiuni asupra Ucrainei, astfel cum a făcut înainte de summitul privind Parteneriatul estic de la Vilnius în cadrul căruia trebuia semnat Acordul de asociere UE-Ucraina;

15.    condamnă cu fermitate procesul de construire a unei frontiere în Abhazia și în regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud, care a determinat extinderea suprafeței teritoriilor ocupate, în detrimentul Georgiei;

16.    condamnă cu fermitate faptul că zona de securitate creată în jurul orașului Soci s-a extins peste teritoriul ocupat al Abhaziei, împărțindu-l astfel în două;

17.    invită Rusia să anuleze recunoașterea separării regiunilor georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, să pună capăt ocupației acestor teritorii georgiene și să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea granițelor sale recunoscute la nivel internațional în conformitate cu dreptul internațional, Carta ONU, Actul final al Conferinței de la Helsinki pentru Securitate și Cooperare în Europa și rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU; invită Georgia și Rusia să se angajeze în discuții directe, fără condiții prealabile, pe o serie de teme, cu medierea, dacă este nevoie, de către o parte terță acceptată de comun acord, lucru care ar trebui să completeze, nu să se substituie, procesul de la Geneva aflat în desfășurare;

18.    invită Federația Rusă să îndeplinească angajamentele asumate în 1996 în cadrul Consiliului Europei și care se reflectă în deciziile summitului OSCE (Istanbul, 1999 și Porto, 2002), privind retragerea trupelor și armelor rusești de pe teritoriul Moldovei; își exprimă preocupările legate de faptul că nu s-au înregistrat progrese în acest sens; subliniază faptul că toate părțile la discuțiile 5+2 s-au angajat să soluționeze conflictul ținând seama de integritatea teritorială a Republicii Moldova; solicită, prin urmare, instituirea unei misiuni civile de menținere a păcii în regiunea Transnistria din Republica Moldova;

19.    invită Înaltul Reprezentant să acorde o atenție sporită negocierilor purtate în formatul 5+2 și să își intensifice dialogul cu reprezentanții Rusiei cu privire la această chestiune, pentru a găsi o soluție cuprinzătoare și pașnică la conflictul din Transnistria;

20.    face apel la autoritățile din Rusia să coopereze pentru deschiderea arhivelor rusești, pentru a le oferi acces la acestea cercetătorilor și pentru a declasifica anumite documente care ar putea elucida ce s-a întâmplat cu numeroase persoane care au fost închise de serviciile de securitate sovietice la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, printre care și Raoul Wallenberg, care, în urmă cu 70 de ani, a salvat de la genocid mii de evrei de cetățenie maghiară;

21.    salută activitatea Comisiei parlamentare de cooperare UE-Rusia, ca platformă pentru dezvoltarea cooperării și pentru continuarea dialogului dintre cele două instituții parlamentare;

22.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Parteneriatul estic, președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate