Predlog resolucije - B7-0156/2014Predlog resolucije
B7-0156/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o vrhunskem srečanju EU-Rusija

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marieta Gianaku (Marietta Giannakou), Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0150/2014

Postopek : 2014/2533(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0156/2014
Predložena besedila :
B7-0156/2014
Sprejeta besedila :

B7‑0156/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhunskem srečanju EU-Rusija

(2014/2533(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji,

–       ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008, pa tudi partnerstva za modernizacijo, začetega leta 2010,

–       ob upoštevanju skupnega cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti ter skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki (štirje skupni prostori),

–       ob upoštevanju vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, ki je potekalo 3. in 4. junija 2013,

–       ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah z dne 28. novembra 2013,

–       ob upoštevanju vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu z dne 28. in 29. novembra 2013,

–       ob upoštevanju izjave predsednika Barrosa po vrhunskem srečanju med EU in Rusijo z dne 28. januarja 2014,

–       ob upoštevanju navedb predsednika Evropskega sveta po vrhunskem srečanju med EU in Rusijo z dne 28. januarja 2014,

–       ob upoštevanju skupne izjave EU in Rusije o boju proti terorizmu z dne 28. januarja 2014,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker je EU še naprej zavezana nadaljnji krepitvi in razvoju odnosov z Rusijo ter načelom, zapisanim v partnerstvu za modernizacijo, ki temeljijo na skupnih interesih ter globoki predanosti univerzalnim vrednotam in demokratičnim načelom, spoštovanju človekovih pravic in pravni državi;

B.     ker ostaja zaskrbljenost glede spoštovanja in zaščite temeljnih in človekovih pravic, demokratičnih vrednot in pravne države v Rusiji;

C.     ker so dobrososedski odnosi, mir in stabilnost v državah skupne soseščine v interesu Rusije in EU;

D.     ker imajo države vzhodnega partnerstva v skladu s helsinškim sporazumom polno suvereno pravico in svobodo, da kot enakovredne partnerice vzpostavljajo stike s partnericami po lastni izbiri;

E.     ker nedavni dogodki dokazujejo, da se proces postavljanja mej v Abhaziji in chinvalski regiji/Južni Osetiji stopnjuje in izredno zaostruje; ker ruske okupacijske sile od 17. septembra 2013 nadaljujejo nameščanje ograj z bodečo žico vzdolž okupacijske črte v chinvalski regiji, zlasti v vasi Dici v okrožju Gori;

F.     ker se je površina zasedenih ozemelj na številnih mestih razširila za več sto metrov v škodo gruzijskega ozemlja;

1.      ugotavlja, da je vrhunsko srečanje med EU in Rusijo 28. januarja 2014 pomenilo priložnost za razmislek o naravi in usmeritvi strateškega partnerstva EU-Rusija ter za razpravo o skupnih interesih, pa tudi razlikah spričo nedavnih dogodkov, vključno s posameznimi regionalnimi pobudami za gospodarsko povezovanje, skupno soseščino, trgovinskimi vprašanji in zavezami Svetovne trgovinske organizacije (STO), pa tudi drugimi mednarodnimi zavezami, med drugim zavezami na področju pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter o ključnih izzivih na področju zunanjih zadev, kamor sodita Sirija in Iran;

2.      meni, da ostaja Rusija ena najpomembnejših partneric Evropske unije pri krepitvi strateškega sodelovanja, vendar je treba za uspešno sodelovanje razpravljati o razlikah in jih pojasniti;

3.      obžaluje, da pri pogajanjih o novem sporazumu, ki bi nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ni bil dosežen napredek; opozarja EU na svoja priporočila Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih o novem sporazumu med EU in Rusijo; vztraja, da se mora Rusija dejavno vključiti v trgovinska pogajanja o poglavju o trgovini v novem sporazumu;

4.      pozdravlja sprejetje skupne izjave EU in Rusije o boju proti terorizmu z dne 28. januarja 2014, v kateri sta se obe strani strinjali, da bosta preučili možnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja v odziv na zločine teroristov in organizirani kriminal, za razširitev sodelovanja in izmenjavo dobre prakse v boju proti terorizmu in usposabljanju strokovnjakov na tem področju, ter za okrepitev svojega sodelovanja v okviru Združenih narodov, pa tudi v drugih večstranskih forumih;

5.      poudarja pomen partnerstva za modernizacijo, ki je skupni program za izvedbo gospodarskih in institucionalnih reform;

6.      poziva Rusijo, naj izpolni vse svoje obveznosti na podlagi pristopa k STO ter naj v celoti izvaja svoje zaveze v okviru STO; poziva, da je treba čim prej odpraviti trgovinske ovire, kot so pristojbine za recikliranje motornih vozil, pa tudi druge ovire za dvostransko trgovino in naložbe;

7.      poziva Rusijo, naj ne prepove uvoza izdelkov iz držav članic EU; poudarja, da te prepovedi uvoza ne škodujejo le dvostranskim odnosom med posameznimi državami članicami in Rusijo, temveč tudi odnosom med EU in Rusijo;

8.      pozdravlja poročila o napredku skupnih prostorov EU in Rusije, v katerih je naveden napredek ali nazadovanje pri izvajanju skupnih prostorov EU in Rusije ter načrtov, sprejetih leta 2005; posebej podpira sodelovanje na področju raziskav in razvoja ter poudarja, da štirje skupni prostori temeljijo na načelu vzajemnosti;

9.      poudarja pomen energetske varnosti in izpostavlja, da oskrba z naravnimi viri ne bi smela biti politično orodje; poudarja pomen sodelovanja v energetiki za obe strani, saj pomeni priložnost za nadaljnjo trgovinsko in gospodarsko sodelovanje na odprtem in preglednem trgu, s popolnim razumevanjem potreb EU po raznovrstnosti prevoznih poti in ponudnikov energije; poudarja, da bi morala biti osnova takšnega sodelovanja načela soodvisnosti in preglednosti ter enakega dostopa do trgov, infrastrukture in naložb; poziva, da mora sodelovanje med EU in Rusijo na področju energetike trdno temeljiti na načelih notranjega trga, vključno s tretjim energetskim svežnjem, zlasti glede dostopa tretjih strani, pa tudi s pogodbo o energetski listini; je prepričan, da bi Rusija s popolnim sprejetjem načel pogodbe o energetski listini zagotovila vzajemno korist za dvostranske odnose v energetiki; poziva k tesnemu sodelovanju med EU in Rusijo na področju oskrbe s surovinami in redkimi zemljinami, predvsem tistimi, ki veljajo za kritične, in poziva k spoštovanju mednarodnih pravil, predvsem pravil STO;

10.    poziva Rusijo, naj izvaja temeljna načela demokracije, pravne države in človekovih pravic, ter pozdravlja nedavne primere amnestije; poudarja pomen svobode zbiranja, izražanja in združevanja; je zaskrbljen glede neodvisnosti sodstva ter položaja civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic in opozicijskih voditeljev;

11.    ugotavlja, da potekajo pogajanja o dopolnitvi sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov, s katero bi kategorije upravičencev do vizumskih olajšav med drugim razširili na predstavnike organizacij civilne družbe ter širši krog družinskih članov; ugotavlja, da poteka izvajanje skupnih ukrepov v smeri odprave vizumov za kratka potovanja, ki so jih začrtali na vrhunskem srečanju decembra 2011;

12.    poudarja, da so redna srečanja za politični dialog o širšem naboru vprašanj zunanje politike bistveni del odnosov med EU in Rusijo; poudarja, da mora Rusija kot stalna članica varnostnega sveta Združenih narodov prevzeti svojo odgovornost pri mednarodnih krizah; poziva Rusijo, naj na drugi ženevski konferenci o Siriji uporabi zelo konstruktiven pristop in naj si prizadeva za oblikovanje politične rešitve za konflikt;

13.    je prepričan, da so nadaljnje politične in ekonomske reforme v državah vzhodnega partnerstva, vključno z Ukrajino, na podlagi vrednot in standardov EU končno v interesu Rusije, saj bi se s tem razširilo območje stabilnosti, blaginje in sodelovanja ob njenih mejah; opominja na stalen poziv EU Rusiji, naj prispeva k temu procesu s konstruktivnim sodelovanjem z državami vzhodnega partnerstva; nasprotuje nameri Rusije, da bi regijo vzhodnega partnerstva še naprej obravnavala kot območje pod svojim vplivom; meni, da bi morali imeti samo ukrajinski državljani pravico, da odločajo o prihodnosti svoje države;

14.    poziva Rusijo, naj ne izvaja pritiska na Ukrajino, kot se je dogajalo pred vrhunskim srečanjem o evropskem partnerstvu v Vilni, kjer naj bi podpisali pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino;

15.    ostro obsoja proces postavljanja mej v Abhaziji in chinvalski regiji/Južni Osetiji, zaradi katerega se je razširila površina okupiranega ozemlja v škodo Gruzije;

16.    ostro obsoja dejstvo, da se je varnostna cona okoli Sočija razširila na okupirano ozemlje v Abhaziji in ga s tem razdelila na dva dela;

17.    poziva Rusijo, naj ponovno pretehta svoje priznanje odcepitve gruzijskih regij, in sicer Abhazije in chinvalske regije/Južne Osetije, naj konča okupacijo teh gruzijskih ozemelj ter naj v celoti spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije, pa tudi nedotakljivost mednarodno priznanih meja, ki jo določajo mednarodno pravo, listina Združenih narodov, sklepna listina helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter ustrezne resolucije varnostnega sveta Združenih narodov; poziva Gruzijo in Rusijo, naj brezpogojno sodelujeta v neposrednih pogovorih o vrsti vprašanj, pri čemer naj po potrebi izbereta vzajemno sprejemljivo neodvisno tretjo stranko za mediacijo, to pa naj dopolnjuje, ne pa zamenja, obstoječi ženevski proces;

18.    poziva Rusko federacijo, naj izpolni zaveze, ki jih je leta 1996 sprejela v Svetu Evrope in ponovila v sklepih z vrhunskega srečanja OVSE (Istanbul, 1999, Porto, 2002), o umiku ruskih vojakov in orožja z moldavijskega ozemlja; izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja napredka pri tem vprašanju; poudarja, da so se vse strani, udeležene v pogovorih (5+2), zavezale, da bodo rešile konflikt na podlagi ozemeljske celovitosti Republike Moldavije; zato poziva k ustanovitvi civilne mirovne misije v pridnjestrski regiji Republike Moldavije;

19.    poziva visoko predstavnico, naj več pozornosti nameni pogajanj formata 5+2 ter naj okrepi dialog z ruskimi predstavniki o tem vprašanju, da bi dosegli celovito in mirno rešitev za pridnjestrski konflikt;

20.    poziva ruske oblasti, naj sodelujejo pri odpiranju ruskih arhivov, omogočijo dostop raziskovalcem in prekličejo tajnost pomembnih dokumentov, ki bi lahko pojasnili usodo številnih oseb, ki so jih sovjetske varnostne službe zaprle po koncu druge svetovne vojne, med katerimi je bil tudi Raoul Wallenberg, ki je pred 70 leti na tisoče madžarskih Judov rešil pred genocidom;

21.    pozdravlja delo obora za parlamentarno sodelovanje med EU in Rusijo kot platforme za razvoj sodelovanja in nadaljnjega dialoga med obema parlamentarnima institucijama;

22.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladam in parlamentom držav vzhodnega partnerstva, predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.