Förslag till resolution - B7-0156/2014Förslag till resolution
B7-0156/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om toppmötet mellan EU och Ryssland

  4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

  till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0150/2014

  Förfarande : 2014/2533(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0156/2014
  Ingivna texter :
  B7-0156/2014
  Antagna texter :

  B7‑0156/2014

  Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

  (2014/2533(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

  –       med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och de förhandlingar som inleddes 2008 om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland samt det partnerskap för modernisering som inleddes 2010,

  –       med beaktande av det gemensamma mål som EU och Ryssland angav i ett gemensamt uttalande den 31 maj 2003 efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland, som hölls i Sankt Petersburg, om att skapa ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete kring yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning och utbildning, vilket även ska inbegripa kulturella aspekter (”de fyra gemensamma områdena”),

  –       med beaktande av toppmötet mellan EU och Ryssland den 3–4 juni 2013,

  –       med beaktande av människorättssamrådet mellan EU och Ryssland den 28 november 2013,

  –       med beaktande av toppmötet om det östliga partnerskapet den 28–29 november 2013,

  –       med beaktande av uttalandet av ordförande Barroso efter toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

  –       med beaktande av kommentarerna från Europeiska rådets ordförande efter toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

  –       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 28 januari 2014 från EU och Ryssland om bekämpning av terrorism,

  –       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Europeiska unionen är fortfarande fast besluten att ytterligare fördjupa och utveckla sina förbindelser med Ryssland och att följa principerna i partnerskapet för modernisering, vilka bygger på gemensamma intressen och långtgående åtaganden avseende allmängiltiga värderingar och demokratiska principer, respekt för grundläggande mänskliga rättigheter samt rättsstaten.

  B.     Det finns fortfarande farhågor när det gäller Rysslands respekt för och skydd av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, demokratiska värden och rättsstaten.

  C.     Goda grannskapsförbindelser och fred och stabilitet i de gemensamma grannländerna ligger i både Rysslands och EU:s intresse.

  D.     Länderna inom det östliga partnerskapet har fullständig suverän rätt och frihet att som likvärdiga parter bygga upp relationer med partner de väljer själva i överensstämmelse med Helsingforsdeklarationen.

  E.     Den senaste tidens händelser visar att processen för avgränsning av Abchazien och Tschinvali-regionen/Sydossetien har gått allt snabbare och blivit ytterst aggressiv. Sedan den 17 september 2013 har de ryska ockupationsstyrkorna återupptagit installeringen av taggtrådsstängsel längs ockupationslinjen i Tschinvali-regionen, särskilt i byn Ditsi i distriktet Gori.

  F.     De ockuperade områdena utvidgas nu med flera hundra meter på flera ställen, på bekostnad av georgiskt territorium.

  1.      Europaparlamentet konstaterar att toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014 gav tillfälle att reflektera över utformningen och inriktningen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Ryssland och att diskutera frågor av gemensamt intresse, liksom skillnader mot bakgrund av den senaste tidens utveckling, bland annat parternas respektive initiativ för regional ekonomisk integration, det gemensamma grannskapet, handelsfrågor och WTO-åtaganden samt andra internationella åtaganden, bland annat på området för rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, liksom viktiga utrikesutmaningar som Syrien och Iran.

  2.      Europaparlamentet anser att Ryssland är och förblir en av EU:s viktigaste partner för strategiskt samarbete, men för att samarbetet ska kunna bli framgångsrikt behöver skillnaderna diskuteras och klargöras.

  3.      Europaparlamentet beklagar att inga framsteg har gjorts i förhandlingarna om ett nytt avtal som ska ersätta det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet påminner EU om sina rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten angående förhandlingarna om det nya avtalet mellan EU och Ryssland. Parlamentet uppmanar kraftfullt Ryssland att inleda handelsförhandlingar om handelskapitlet i det nya avtalat på ett väsentligt sätt.

  4.      Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s och Rysslands gemensamma uttalande av den 28 januari 2014 om bekämpande av terrorism, där EU och Ryssland kom överens om att undersöka möjligheterna att ytterligare stärka samarbetet kring brott som begås av terrorister och kring organiserad brottslighet, att utvidga samarbetet för utbyte av bästa praxis för terrorbekämpning och utbildning av experter på terrorbekämpning samt att intensifiera sitt samarbete inom ramen för FN och andra multilaterala forum.

  5.      Europaparlamentet understryker vikten av partnerskapet för modernisering, som är en gemensam dagordning för att åstadkomma ekonomiska och institutionella reformer.

  6.      Europaparlamentet uppmanar Ryssland att respektera alla sina skyldigheter till följd av landets anslutning till WTO och att fullt ut genomföra sina åtaganden inom ramen för WTO. Parlamentet efterlyser ett snabbt avskaffande av handelshinder, såsom återvinningsavgifter på motorfordon, liksom av de återstående hindren för bilateral handel och investeringar.

  7.      Europaparlamentet uppmanar Ryssland att inte införa importförbud för produkter från EU:s medlemsstater. Parlamentet betonar att dessa importförbud skadar inte bara de bilaterala förbindelserna mellan enskilda medlemsstater och Ryssland, utan även förbindelserna mellan EU och Ryssland.

  8.      Europaparlamentet välkomnar lägesrapporterna om de fyra gemensamma områdena för EU och Ryssland, som beskriver framstegen – eller bakslagen – för genomförandet av de fyra gemensamma områdena och av de färdplaner som antogs 2005. Parlamentet stöder särskilt samarbetet på området för forskning och utveckling och betonar att de fyra gemensamma områdena bygger på principen om ömsesidighet.

  9.      Europaparlamentet framhåller vikten av energitrygghet och betonar att leveranser av naturtillgångar inte får användas som ett politiskt verktyg. Parlamentet understryker den ömsesidiga betydelsen av samarbete på energiområdet, eftersom detta utgör en möjlighet till utökat handels- och ekonomisamarbete på en öppen och transparent marknad, med full förståelse för EU:s behov av flera olika transportvägar och energileverantörer. Principerna om ömsesidigt beroende och öppenhet bör utgöra grunden för detta samarbete, tillsammans med lika tillträde till marknader, infrastrukturer och investeringar. Parlamentet begär att samarbetet mellan EU och Ryssland på energiområdet ska vara fast grundat på den inre marknadens principer, däribland det tredje energipaketet, i synnerhet när det gäller tillträde för tredje part samt energistadgefördraget. Parlamentet är övertygat om att ett fullständigt godkännande av principerna i energistadgefördraget från Rysslands sida skulle få gynnsamma effekter för båda parter i de bilaterala energiförbindelserna. Parlamentet efterlyser ett nära samarbete mellan EU och Ryssland i fråga om leverans av råvaror och sällsynta jordartsmetaller, särskilt sådana som anses kritiska, och kräver respekt för internationella bestämmelser, i synnerhet WTO:s regler.

  10.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att tillämpa de grundläggande principerna om demokrati, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, och välkomnar de senaste fallen av amnestier. Parlamentet understryker vikten av mötes-, yttrande- och föreningsfriheten. Parlamentet fruktar för rättsväsendets oberoende och situationen för det civila samhället, människorättsförsvarare och oppositionsledare.

  11.    Europaparlamentet noterar de pågående förhandlingarna om ett uppgraderat avtal om förenklade viseringsförfaranden, vilket skulle utvidga de kategorier som kan dra nytta av viseringslättnader till bland annat företrädare för organisationer i det civila samhället och ytterligare familjemedlemmar. Parlamentet konstaterar att genomförandet av de gemensamma åtgärderna för ett visumfritt resande för korta vistelser, som inleddes vid toppmötet i december 2011, är på gång.

  12.    Europaparlamentet betonar att regelbundna möten för politisk dialog om ett stort antal utrikespolitiska frågor är ett viktigt inslag i förbindelserna mellan EU och Ryssland. Parlamentet anser att Ryssland, som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd, måste ta sitt ansvar vid internationella kriser. Parlamentet uppmanar Ryssland att inta en mycket konstruktiv hållning vid Genève II‑konferensen om Syrien, vars mål är att uppnå en politisk lösning på konflikten.

  13.    Europaparlamentet är övertygat om att fortsatta politiska och ekonomiska reformer på grundval av EU:s värden och normer i länderna i det östliga partnerskapet, även Ukraina, i slutänden ligger i Rysslands eget intresse, eftersom det skulle utvidga området med stabilitet, välfärd och samarbete längs landets gränser. Parlamentet påminner om EU:s stående inbjudan till Ryssland att bidra till denna process genom ett konstruktivt samarbete med länderna i det östliga partnerskapet. Parlamentet motsätter sig Rysslands avsikt att fortsätta att betrakta regionen för det östliga partnerskapet som sin egen intressesfär. Parlamentet anser att det endast är ukrainarna själva som har rätt att besluta om sitt lands framtid.

  14.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att avstå från att utöva påtryckningar på Ukraina, så som skedde före toppmötet om det östliga partnerskapet i Vilnius när associeringsavtalet mellan EU och Ukraina skulle undertecknas.

  15.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt processen för avgränsning av Abchazien och Tschinvali-regionen/Sydossetien, som har lett till att de ockuperade områdena utvidgats på bekostnad av Georgiens territorium.

  16.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt att säkerhetszonen runt Sotji utökats så att den inkräktar på det ockuperade territoriet i Abchazien, och därmed delar detta i två delar.

  17.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt erkännande av de georgiska regionerna Abchaziens och Tschinvali-regionens/Sydossetiens utbrytning, att avbryta ockupationen av dessa georgiska territorier och att fullt ut respektera såväl Georgiens suveränitet och territoriella integritet som okränkbarheten av dess internationellt erkända gränser, i enlighet med folkrätten, FN-stadgan, slutakten från Helsingforskonferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner. Parlamentet uppmanar Georgien och Ryssland att inleda direkta, förutsättningslösa samtal om en rad frågor, vid behov med hjälp av medling av en tredje part som båda har godkänt; detta bör komplettera och inte ersätta den pågående Genèveprocessen.

  18.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att uppfylla de åtaganden som gjordes 1996 i Europarådet och som återspeglas i beslut från OSSE:s toppmöten (Istanbul 1999 och Porto 2002) om tillbakadragande av ryska trupper och vapen från Moldaviens territorium. Parlamentet är oroat över bristen på framsteg i denna fråga, och understryker att alla sidor i 5+2-förhandlingarna har åtagit sig att lösa konflikten på grundval av Republiken Moldaviens territoriella integritet. Därför begär parlamentet att det inrättas ett civilt fredsbevarande uppdrag i regionen Transnistrien i Moldavien.

  19.    Europaparlamentet uppmanar den höga representanten att ägna mer uppmärksamhet åt 5+2-förhandlingarna och att intensifiera sin dialog med de ryska företrädarna i denna fråga, i syfte att uppnå en övergripande och fredlig lösning på konflikten i Transnistrien.

  20.    Europaparlamentet vädjar till de ryska myndigheterna att samarbeta när det gäller att öppna ryska arkiv, ge forskare tillträde och häva sekretessen för dokument som kan kasta ljus över det öde som drabbade många personer som fängslades av den sovjetiska säkerhetstjänsten i slutet av andra världskriget, inbegripet Raoul Wallenberg, som för 70 år sedan räddade tusentals ungerska judar från folkmord.

  21.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland utför som en plattform för utveckling av samarbetet och för fortsatt dialog mellan de båda parlamentariska institutionerna.

  22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i de länder som ingår i det östliga partnerskapet, Ryska federationens president, regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.