Návrh usnesení - B7-0158/2014Návrh usnesení
B7-0158/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

4. 2. 2014 - (2014/2547(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Marietta Giannakou za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0138/2014

Postup : 2014/2547(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0158/2014
Předložené texty :
B7-0158/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0158/2014

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

(2014/2547(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o evropské politice sousedství: směrem k posílení partnerství – postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)[3],

–       s ohledem na společné prohlášení přijaté na summitu Východního partnerství ve Vilniusu dne 29. listopadu 2013,

–       s ohledem na zhoršující se situaci na Ukrajině poté, co se ukrajinský prezident Viktor Janukovyč rozhodl nepodepsat na vilniuském summitu konaném ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 dohodu o přidružení, na což proevropsky orientovaní ukrajinští občané reagovali masovými demonstracemi na náměstí Nezávislosti (tzv. Euromajdan) v Kyjevě a v dalších městech po celé Ukrajině, které po brutálních zásazích policejních pořádkových jednotek Berkut přerostly v protivládní hnutí,

–       s ohledem na odstoupení ministerského předsedy Azarova a jeho vlády, k němuž došlo dne 28. ledna 2014,

–       s ohledem na to, že zákon o amnestii přijatý dne 29. ledna 2014 učinil z obětí rukojmí a nepřinesl záruku, že všichni uvěznění a zadržení budou beze zbytku a bezpodmínečně propuštěni, což je nepřípustné,

–       s ohledem na to, že ve dnech 28.–30. ledna 2014 navštívila Kyjev delegace ad hoc Evropského parlamentu, která se setkala s představiteli vládnoucích orgánů a Euromajdanu, politické opozice a církve a provedla důkladnou hloubkovou analýzu situace na Ukrajině,

–       s ohledem na summit EU-Rusko, který se konal dne 28. ledna 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že politická situace na Ukrajině se v minulých týdnech nadále nezadržitelně zhoršovala a došlo k eskalaci násilí;

B.     vzhledem k tomu, že navzdory mezinárodnímu tlaku uplatňují ukrajinské orgány vůči demonstrantům i nadále politiku represí a násilí, která vedla k tomu, že více než 2 000 osob bylo zraněno, došlo k mnoha únosům a nejméně pět osob bylo zabito;

C.     vzhledem k tomu, že lidové povstání na Ukrajině již zasáhlo většinu regionů, přičemž správní orgány deseti regionů jsou pod kontrolou lidového hnutí;

D.     vzhledem k tomu, že za úmrtí a zranění, k nimž došlo v souvislosti s protesty Euromajdan, nese odpovědnost prezident Janukovyč, jeho administrativa a vláda;

E.     vzhledem k tomu, že případné použití síly nebo vyhlášení výjimečného stavu bude považováno za trestný čin a porušení základních práv a bude mít dalekosáhlé důsledky v mezinárodním kontextu;

F.     vzhledem k tomu, že odstoupení ministerského předsedy Azarova a jeho vlády je první krok správným směrem, ale že důkazem o odhodlání nalézt řešení současné krize bude jedině podstatná změna politiky ze strany nové vlády;

1.      vítá demokratický duch a nezdolnost ukrajinského lidu po dvou měsících statečných protestů, na něž vládnoucí orgány odpověděly brutální silou, a vyjadřuje plnou solidaritu a podporu lidovému úsilí o to, dosáhnout svobodné, demokratické a nezávislé Ukrajiny a zajistit jí evropskou budoucnost;

2.      důrazně odsuzuje eskalaci násilí vůči pokojným občanům, novinářům, studentům, aktivistům z občanské společnosti, opozičním politikům a představitelům církve a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí násilí na Ukrajině;

3.      požaduje zejména, aby prezident Janukovyč zastavil hanebné praktiky zásahových policejních jednotek Berkut a dalších bezpečnostních sil, které provádějí únosy stoupenců hnutí Euromajdan, šikanují je, mučí, bijí a ponižují;

4.      požaduje okamžité propuštění a politickou rehabilitaci všech účastníků protestů Euromajdan i politických vězňů, včetně Julije Tymošenkové;

5.      připomíná, že EU je připravena podepsat dohodu o přidružení / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, jakmile bude politická krize překonána a budou splněny požadavky, které dne 10. prosince 2012 stanovila Rada pro zahraniční věci a které podpořil Parlament ve svém usnesení ze dne 13. prosince 2012;

6.      vítá skutečnost, že antidemokratické a diskriminační zákony, které dne 16. ledna absurdním postupem přijal ukrajinský parlament (Verchovna rada), byly dne 28. ledna zrušeny, ale připomíná, že tři z těchto dvanácti zákonů zůstávají oficiálně platné a mohou být i nadále v rozporu s demokratickým systémem;

7.      vítá, že byl navázán dialog mezi prezidentem Janukovyčem a vůdci opozice Euromajdan, což, jak doufá, povede k bezprostřednímu a pokojnému vyřešení krize;

8.      zastává názor, že pokud prezident Janukovyč neupustí od používání autoritářských metod a nenapraví současnou politickou krizi, bude se osobně zodpovídat ukrajinskému lidu a mezinárodnímu společenství;

9.      připomíná, že Ukrajina je plně odpovědná za svůj budoucí vývoj, a znovu prohlašuje, že EU je hotova se zapojit do přípravy řešení současné politické krize, pokud její pomoc Ukrajinci vnímají jako potřebnou a vítají ji, a to coby prostředník, který by mohl překonat propast naprosté ztráty vzájemné důvěry mezi oběma stranami;

10.    žádá, aby bylo naléhavě svoláno zasedání Rady bezpečnosti OSN, které by posoudilo situaci na Ukrajině;

11.    vyzývá orgány EU a členské státy, aby bezodkladně přistoupily k náležitým opatřením, včetně vyvinutí většího diplomatického tlaku a zavedení opatření cílených na konkrétní osoby (sankce omezující cestování a zmrazení aktiv a majetku), pokud jde o veškeré ukrajinské vedoucí činitele a zákonodárce a jejich obchodní sponzory (oligarchy), kteří jsou odpovědni za zásahy proti demonstrantům a za úmrtí, k nimž došlo;

12.    vyzývá EU, USA, MMF, Světovou banku, EBRD a EIB, aby pokračovaly v přípravě dlouhodobého balíčku konkrétních podpůrných opatření, která by Ukrajině pomohla řešit zhoršující se finanční situaci a poskytla by jí hospodářskou podporu k zahájení nezbytných hloubkových a komplexních reforem ukrajinského hospodářství; vyzývá ukrajinskou vládu, aby se na tyto reformy připravila;

13.    domnívá se, že při splnění nezbytných podmínek by měl být pro Ukrajinu nachystán krátkodobý podpůrný balíček, který by byl nabídnut důvěryhodné prozatímní vládě s cílem zlepšit stávající napjatou situaci v oblasti plateb;

14.    zastává názor, že k důležitým opatřením pro vyřešení krize na Ukrajině patří návrat k ústavě z roku 2004, kterou v roce 2010 nezákonně zrušil Ústavní soud, když obešel ukrajinský parlament, a dále jmenování prozatímní vlády a brzké volby;

15.    vyzývá orgány EU a členské státy, aby se zavázaly k tomu, že se ukrajinské společnosti výrazně otevřou, a to zejména dosažením rychlé dohody o bezvízovém cestovním styku, posílením spolupráce v oblasti výzkumu, rozšířením výměnných programů pro mladé lidi a zvýšením dostupnosti stipendií;

16.    je toho názoru, že mladým Ukrajincům by měl být razantně snížen poplatek za vízum;

17.    vyzývá Rusko, aby na Ukrajinu nevyvíjelo politický, ekonomický ani jiný nátlak v rozporu s Helsinským závěrečným aktem a memorandem z Budapešti z roku 1994 ohledně bezpečnosti Ukrajiny a nezasahovalo tak do jejích vnitřních záležitostí; domnívá se, že pokud se nezasadí o nenásilné řešení, poškodí to duch míru, dialogu a usmíření, v němž se mají nést olympijské hry v Soči;

18.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, prezidentu Ukrajiny, ukrajinské vládě, ukrajinskému parlamentu, Parlamentnímu shromáždění Euronest a parlamentním shromážděním Rady Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.