Rezolūcijas priekšlikums - B7-0158/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0158/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Ukrainā

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Marietta Giannakou PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0138/2014

Procedūra : 2014/2547(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0158/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0158/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0158/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā

(2014/2547(RSP))

Eiropas Parlaments,

–         ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūciju par Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, jo īpaši attiecībā uz Ukrainu[1],

–         ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 23. novembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politiku, virzību uz spēcīgāku partnerību — Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem[2],

–         ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūciju par Krievijas izdarīto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā)[3],

–         ņemot vērā Austrumu partnerības Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes 2013. gada 29. novembra kopīgo deklarāciju,

–         ņemot vērā situācijas pasliktināšanos Ukrainā saistībā ar Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča lēmumu 2013. gada 28. un 29. novembra Viļņas augstākā līmeņa sanāksmē neparakstīt asociācijas nolīgumu, kā rezultātā sākās tautas masveida demonstrācijas, atbalstot Ukrainas izvēlēto virzību uz Eiropu Euromaidan rīkotajos pasākumos Kijevā un citās pilsētās visā Ukrainā un pēc policistu vienības „Berkut” brutālā uzbrukuma pāraugot kustībā pret varas iestādēm,

–         ņemot vērā premjerministra M. Azarova un viņa valdības atkāpšanos 2014. gada 28. janvārī,

–         ņemot vērā nepieņemamo faktu, ka ar 2014. gada 29. janvārī pieņemto amnestijas likumu cietušie ir padarīti par ķīlniekiem, negarantējot visu ieslodzīto un aizturēto pilnīgu un beznosacījuma atbrīvošanu,

–         ņemot vērā Eiropas Parlamenta delegācijas ad hoc vizīti Kijevā 2014. gada 28.–30. janvārī, kuras laikā notika tikšanās ar varas iestādēm un Euromaidan, politisko opozīciju un baznīcas līderiem un tika iegūta vispusīga un padziļināta analīze par stāvokli Ukrainā,

–         ņemot vērā ES un Krievijas 2014. gada 28. janvāra augstākā līmeņa sanāksmi,

–         ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.       tā kā iepriekšējās nedēļās politiskais stāvoklis Ukrainā ir vēl vairāk pasliktinājusies un saspīlējums pieaug, izraisot vardarbības pastiprināšanos;

B.       tā kā, lai gan ir izdarīts starptautisks spiediens, Ukrainas varas iestādes turpina īstenot represīvu politiku un vardarbību pret protestētājiem, kā rezultātā vairāk nekā 2000 cilvēku ir ievainoti, daudzi nelikumīgi aizturēti un vismaz pieci cilvēki ir nogalināti;

C.       tā kā tautas sacelšanās Ukrainā ir izvērsusies lielākajā daļā reģionu un 10 reģionos varu ir pārņēmuši iedzīvotāji;

D.       tā kā prezidents V. Janukovičs, viņa administrācija un valdība ir atbildīga par nogalinātajiem un ievainotajiem Euromaidan pārstāvjiem;

E.        tā kā ikviens spēka pielietojums vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana tiks uzskatīti par kriminālnoziegumu un pamattiesību pārkāpumu, kam būs tālejošas starptautiskas sekas;

F.        tā kā premjerministra M. Azarova un viņa valdības atkāpšanās ir pirmais konstruktīvais solis, taču tikai būtiskas izmaiņas jaunās valdības politikā tiks uzskatītas par pierādījumu tam, ka valdība ir apņēmusies panākt pašreizējās krīzes noregulējumu,

1.        atzinīgi vērtē Ukrainas tautas demokrātisko garu un izturību pēc divu mēnešu ilgiem drosmīgiem protestiem, ko varas iestādes centās brutāli apkarot, un pauž dziļu solidaritāti un atbalstu tautas centieniem par brīvu, demokrātisku, neatkarīgu Ukrainu un virzību uz Eiropu;

2.        stingri nosoda vardarbības pieaugumu pret miermīlīgiem iedzīvotājiem, žurnālistiem, studentiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, opozīcijas politiķiem un garīdzniekiem un izsaka dziļu līdzjūtību no vardarbības Ukrainā cietušo ģimenēm;

3.        jo īpaši prasa, lai prezidents V. Janukovičs pārtrauc policijas vienības ”Berkut” un citu drošības spēku kaunpilnās darbības, tādas kā EuroMaidans atbalstītāju nolaupīšana, vajāšana, spīdzināšana, piekaušana un pazemošana;

4.        prasa nekavējoties atbrīvot un politiski reabilitēt visus Euromaidan protestētājus un politieslodzītos, tostarp Jūliju Timošenko;

5.        atgādina, ka ES ir gatava parakstīt asociācijas nolīgumu par padziļinātas un vispusīgas brīvās tirdzniecības zonas izveidi ar Ukrainu, tiklīdz būs pārvarēta politiskā krīze un izpildītas attiecīgās prasības, kā to 2012. gada 10. decembrī noteikusi Ārlietu padome un ko atbalsta Parlamenta 2012. gada 13. decembra rezolūcija;

6.        atzinīgi vērtē to, ka pretdemokrātiskie un diskriminējošie likumi, ko 16. janvārī pieņēma Verhkovna Rada, izmantojot fiktīvas procedūras, tika atsaukti 28. janvārī, taču atgādina, ka 3 no šiem 12 likumiem oficiāli joprojām ir spēkā un tos ir iespējams izmantot, lai pārkāptu demokrātisku sistēmu;

7.        atzinīgi vērtē sākto dialogu starp prezidentu V. Janukoviču un EuroMaidan opozīcijas līderiem, kas, jācer, nenovēršami vainagosies ar miermīlīgu krīzes noregulējumu;

8.        uzskata, ka prezidents V. Janukovičs būs personīgi atbildīgs Ukrainas tautas un starptautiskās sabiedrības priekšā, ja viņam neizdosies atturēties no vardarbīgām metodēm un noregulēt pašreizējo politisko krīzi;

9.        atgādina, ka Ukraina ir pilnībā atbildīga par savu likteni, un vēlreiz apstiprina, ka ES ir gatava iesaistīties pašreizējās politiskās krīzes noregulējuma panākšanā tādā mērā, kādā tas vajadzīgs un kādā to vēlas Ukrainas iedzīvotāji, veicot starpniecību, kas varētu kliedēt pilnīgo neuzticēšanos, kas valda konflikta abās pusēs;

10.      aicina ANO Drošības padome nekavējoties sasaukt sanāksmi, kurā apsvērtu stāvokli Ukrainā;

11.      prasa ES iestādēm un dalībvalstīm veikt tūlītējus pasākumus, tostarp izdarīt pastiprinātu diplomātisko spiedienu un ieviest individuālus mērķorientētus pasākumus (ceļošanas ierobežojumus un līdzekļu un īpašuma arestēšanu) pret visiem tiem Ukrainas ierēdņiem un likumdevējiem un to biznesa sponsoriem (oligarhiem), kas ir atbildīgi par uzbrukumiem protestētājiem un viņu nogalināšanu;

12.      prasa ES, ASV, SVF, Pasaules Bankai, ERAB un EIB turpināt darbu pie konkrētu finansiālā atbalsta pasākumu ilgtermiņa kopuma izstrādes nolūkā palīdzēt Ukrainai pārvarēt smago finansiālo stāvokli un sniegt ekonomisku atbalstu, lai sāktu Ukrainas ekonomikai nepieciešamās dziļās un visaptverošās reformas; aicina Ukrainas valdību sagatavoties šādām reformām;

13.      uzskata, ka gadījumā, ja tiek izpildīti vajadzīgie nosacījumi, ir jāsagatavo Ukrainai paredzētu īstermiņa atbalsta pasākumu kopums, kas jāpiedāvā stabilai pagaidu valdībai, lai atvieglinātu pašreizējo smago stāvokli saistībā ar maksājumiem;

14.      uzskata, ka viens no būtiskiem pasākumiem nolūkā atrisināt Ukrainas krīzi ir 2004. gada konstitūcijas atjaunošana, ko 2010. gadā nelikumīgi atsauca Konstitucionālā tiesa, apejot Ukrainas parlamentu, kā arī jāizveido pagaidu valdība un jārīko pirmstermiņa vēlēšanas;

15.      prasa ES iestādēm un dalībvalstīm izrādīt lielu pretimnākšanu Ukrainas sabiedrībai, jo īpaši panākot strauju vienošanos par bezvīzu režīmu, nostiprinot sadarbību pētniecības jomā, paplašinot jauniešu apmaiņas programmas un palielinot stipendiju pieejamību;

16.      uzskata, ka vīzu nodeva ir ievērojami jāsamazina attiecībā uz Ukrainas jauniešiem;

17.      prasa Krievijai atturēties no iejaukšanās Ukrainas iekšējās lietās un neīstenot politisku, ekonomisku un citādu spiedienu, tādējādi pārkāpjot Helsinku nobeiguma aktu un Budapeštas 1994. gada memorandu attiecībā uz Ukrainas drošību; uzskata, ka gadījumā, ja neizdosies panākt nevardarbīgu noregulējumu, tiks kompromitēta Soču Olimpisko spēļu miera, dialoga un samierināšanas gaisotne;

18.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, Ukrainas valdībai, Verkhovna Rada, Euronest parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas parlamentārajām asamblejām.