Návrh uznesenia - B7-0158/2014Návrh uznesenia
B7-0158/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Marietta Giannakou v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0138/2014

Postup : 2014/2547(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0158/2014
Predkladané texty :
B7-0158/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0158/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine

(2014/2547(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o výsledku samitu vo Vilniuse a budúcnosti Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o európskej susedskej politike: smerom k posilneniu partnerstva. Pozícia Európskeho parlamentu k správam z roku 2012[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)[3],

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva vo Vilniuse z 29. novembra 2013,

–       so zreteľom na zhoršujúcu sa situáciu na Ukrajine, ktorá sa vyvinula po tom, ako sa ukrajinský prezident Viktor Janukovyč na samite vo Vilniuse v dňoch 28. a 29. novembra 2013 rozhodol nepodpísať dohodu o pridružení, v dôsledku čoho vypukli v rámci protestu „euromajdan“ v Kyjeve a v mestách v celej Ukrajine masové demonštrácie obyvateľstva na podporu európskeho smerovania Ukrajiny, ktoré sa po brutálnom potlačení zásahovými jednotkami Berkut transformovali na protivládne hnutie,

–       so zreteľom na odstúpenie premiéra Azarova a jeho vlády 28. januára 2014,

–       so zreteľom na skutočnosť, že zákon o amnestii z 29. januára 2014 urobil z obetí rukojemníkov a neponúkol záruku úplného a bezpodmienečného prepustenia všetkých väznených a zadržiavaných osôb, čo je neprípustné,

–       so zreteľom na skutočnosť, že ad hoc delegácia Európskeho parlamentu navštívila v dňoch 28. až 30. januára 2014 Kyjev, kde sa stretla so zástupcami vládnych orgánov aj euromajdanu, s politickou opozíciou a cirkevnými predstaviteľmi a získala tak dôkladný a detailný obraz o situácii na Ukrajine,

–       so zreteľom na samit EÚ – Rusko, ktorý sa konal 28. januára 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže politická situácia na Ukrajine sa v posledných týždňoch rýchlym tempom ďalej zhoršovala a viedla k stupňovaniu násilia;

B.     keďže ukrajinské orgány napriek medzinárodnému tlaku naďalej uplatňujú voči protestujúcim represívnu politiku a používajú násilie, v dôsledku čoho bolo viac ako 2 000 ľudí zranených, mnohí boli násilne odvedení a minimálne päť osôb bolo zabitých;

C.     keďže ľudové povstanie na Ukrajine zasiahlo väčšinu regiónov, pričom v desiatich regiónoch sú správne orgány pod kontrolou obyvateľstva;

D.     keďže za úmrtia a zranenia počas euromajdanov je zodpovedný prezident Janukovyč, jeho administratíva a vláda;

E.     keďže každý násilný zásah alebo vyhlásenie výnimočného stavu sa bude považovať za trestný čin a porušenie základných práv so závažnými medzinárodnými dôsledkami;

F.     keďže odstúpenie premiéra Azarova a jeho vlády je vítaným prvým krokom, ale dôkazom odhodlania nájsť riešenie súčasnej krízy bude len podstatná zmena politiky novej vlády;

1.      víta demokratického ducha a húževnatosť ukrajinského obyvateľstva po dvoch mesiacoch odvážnych protestov, na ktoré vládne orgány reagujú brutálnym spôsobom, a vyjadruje plnú solidaritu a podporu v súvislosti so snahami občanov o slobodnú, demokratickú a nezávislú Ukrajinu s európskou perspektívou;

2.      ostro odsudzuje stupňovanie násilia voči pokojným občanom, novinárom, študentom, aktivistom občianskej spoločnosti, opozičným politikom a duchovenstvu a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí násilia na Ukrajine;

3.      požaduje najmä, aby prezident Janukovyč skoncoval s hanebnými praktikami zásahových jednotiek Berkut a iných bezpečnostných síl, ktoré unášajú, zastrašujú, týrajú, bijú a ponižujú podporovateľov euromajdanov;

4.      požaduje okamžité prepustenie a politickú rehabilitáciu všetkých protestujúcich účastníkov euromajdanu a politických väzňov vrátane Júlie Tymošenkovej;

5.      pripomína, že EÚ je pripravená podpísať s Ukrajinou dohodu o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) hneď po tom, ako bude prekonaná politická kríza a budú splnené príslušné požiadavky, ktoré 10. decembra 2012 zadefinovala Rada pre zahraničné veci a ktoré podporil Parlament v uznesení z 13. decembra 2012;

6.      víta skutočnosť, že protidemokratické a diskriminačné zákony, ktoré 16. januára prostredníctvom absurdných postupov prijala Najvyššia rada Ukrajiny, boli 28. januára odvolané, ale pripomína, že tri z týchto dvanástich zákonov sú stále oficiálne platné a môžu naďalej porušovať demokratický systém;

7.      víta dialóg, ktorý nadviazal prezident Janukovyč a vodcovia opozície, a vyjadruje nádej, že povedie k bezprostrednému a mierovému vyriešeniu krízy;

8.      zastáva názor, že ak prezident Janukovyč neprestane používať autoritatívne metódy a nenapraví súčasnú politickú krízu, bude sa osobne zodpovedať pred ukrajinskými obyvateľmi a medzinárodným spoločenstvom;

9.      pripomína, že Ukrajina v plnej miere zodpovedá za svoj osud, a potvrdzuje, že EÚ je pripravená pomáhať pri hľadaní riešenia súčasnej politickej krízy, ak Ukrajinci túto pomoc potrebujú a vítajú, prostredníctvom mediácie, ktorá by mohla preklenúť absolútnu stratu dôvery na oboch stranách;

10.    vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby naliehavo zvolala zasadanie a posúdila situáciu na Ukrajine;

11.    vyzýva inštitúcie a členské štáty, aby prijali okamžité kroky vrátane vystupňovaného diplomatického tlaku a zavedenia opatrení zacielených na konkrétne osoby (cestovné sankcie a zmrazenie majetku a aktív) v súvislosti so všetkými ukrajinskými činiteľmi a zákonodarcami a ich obchodnými sponzormi (oligarchami), ktorí sú zodpovední za zásahy a smrť protestujúcich;

12.    vyzýva EÚ, USA, MMF, Svetovú banku, EBOR a EIB, aby pokračovali v príprave dlhodobého balíka konkrétnej finančnej pomoci, ktorý Ukrajine pomôže vyriešiť zhoršujúcu sa finančnú situáciu a poskytne hospodársku podporu na začatie potrebných hĺbkových a komplexných reforiem ukrajinského hospodárstva; vyzýva ukrajinskú vládu, aby bola pripravená na takéto reformy;

13.    domnieva sa, že v prípade splnenia nevyhnutných podmienok by sa mohol pre Ukrajinu pripraviť krátkodobý balík pomoci, ktorý by sa poskytol dôveryhodnej dočasnej vláde na zmiernenie súčasnej napätej situácie v oblasti platieb;

14.    zastáva názor, že jedným z dôležitých opatrení na vyriešenie ukrajinskej krízy je návrat k ústave z roku 2004, ktorú v roku 2010 nezákonne zrušil ústavný súd, keď obišiel ukrajinský parlament, a zároveň aj nastolenie dočasnej vlády a predčasné voľby;

15.    vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali k širokému otvoreniu sa voči ukrajinskej spoločnosti, najmä prostredníctvom okamžitej dohody o bezvízovom cestovnom režime, posilnenej spolupráci v oblasti výskumu, rozšírených výmenných programoch pre mladých ľudí a väčšej dostupnosti štipendií;

16.    zastáva názor, že v prípade mladých Ukrajincov by sa mali radikálne znížiť vízové poplatky;

17.    vyzýva Rusko, aby upustilo od zasahovania do vnútorných vecí Ukrajiny uplatňovaním politického, hospodárskeho a iného nátlaku, čím porušuje Helsinský záverečný akt a memorandum z Budapešti z roku 1994, ktoré sa týka bezpečnosti Ukrajiny; je presvedčený, že ak sa nepodarí prispieť k nenásilnému riešeniu krízy, oslabí sa tým duch mieru, dialógu a zmierenia olympijských hier v Soči;

18.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, prezidentovi Ukrajiny, vláde Ukrajiny, Najvyššej rade Ukrajiny, Parlamentnému zhromaždeniu Euronest a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.