Förslag till resolution - B7-0158/2014Förslag till resolution
B7-0158/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Marietta Giannakou för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0138/2014

Förfarande : 2014/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0158/2014
Ingivna texter :
B7-0158/2014
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0158/2014

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2547(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)[3],

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet den 29 november 2013,

–       med beaktande av den förvärrade situationen i Ukraina vilken uppstod efter den ukrainska presidenten Viktor Janukovytjs beslut att inte underteckna associeringsavtalet vid toppmötet i Vilnius den 28–29 november 2013, vilket ledde till folkliga massdemonstrationer till stöd för Ukrainas europeiska val vid Euromajdan i Kiev och i städer runt om i Ukraina och övergick till en rörelse mot myndigheterna efter det att den särskilda kravallpolisen Berkut brutalt slagit ner på demonstranterna,

–       med beaktande av premiärminister Azarovs och hans regerings avgång den 28 januari 2014,

–       med beaktande av det oacceptabla sätt på vilket amnestilagen, som antogs den 29 januari 2014, gjorde offer till gisslan, utan någon garanti om ett fullt och ovillkorligt frisläppande av de personer som sitter fängslade eller frihetsberövade på annat sätt,

–       med beaktande av det besök i Kiev den 28–30 januari 2014 som genomfördes av Europaparlamentets tillfälliga delegation, som träffade myndigheterna, Euromajdan, den politiska oppositionen och kyrkliga ledare och lyckades göra en grundlig och djupgående analys av situationen i Ukraina,

–       med beaktande av toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Under de senaste veckorna har den politiska situationen i Ukraina förvärrats ytterligare och i snabbare takt, vilket lett till en upptrappning av våldet.

B.     Trots internationella påtryckningar fortsätter de ukrainska myndigheterna att använda förtryck och våld mot demonstranterna, vilket har lett till att fler än 2 000 personer har skadats, många har blivit bortförda och minst fem personer har dödats.

C.     Folkupproret i Ukraina har nått de flesta regionerna i landet, och i tio regioner har folket tagit kontroll över förvaltningen.

D.     President Janukovytj, hans administration och regeringen är skyldiga till att flera personer från Euromajdan har dödats eller skadats.

E.     Varje kraftåtgärd eller förklaring om undantagstillstånd kommer att betraktas som en brottslig handling och som en kränkning av grundläggande rättigheter, med allvarliga internationella konsekvenser.

F.     Premiärminister Azarovs och hans regerings avgång är ett välkommet första steg, men det måste till en genomgripande politisk förändring som genomförs av en ny regering för att bevisa att man åtagit sig att finna en lösning på den rådande krisen.

1.      Europaparlamentet välkomnar den demokratiska anda och den återhämtningsförmåga som det ukrainska folket visat prov på efter två månader med tappra protester som har mötts av myndigheternas brutala reaktioner, och uttrycker sin fulla solidaritet med och sitt fulla stöd för folkets ansträngningar för ett fritt, demokratiskt och oberoende Ukraina och för landets europeiska perspektiv.

2.      Europaparlamentet fördömer i starka ordalag det upptrappade våldet mot fredliga medborgare, journalister, studenter, aktivister från det civila samhället, oppositionella politiker och präster, och framför sina uppriktiga kondoleanser till de anhöriga till dem som dödats av våldet i Ukraina.

3.      Europaparlamentet begär i synnerhet att president Janukovytj sätter stopp för den särskilda kravallpolisen Berkuts och andra säkerhetsstyrkors skamliga kidnappningar, trakasserier och användning av tortyr, våld och förnedring mot personer som stöder Euromajdan.

4.      Europaparlamentet kräver att alla Euromajdan-demonstranter och politiska fångar, inklusive Julija Tymosjenko, omedelbart friges och rehabiliteras politiskt.

5.      Europaparlamentet påminner om att EU är villigt att ingå ett associeringsavtal/djupgående och omfattande frihandelsavtal med Ukraina så snart den politiska krisen är över och man har uppfyllt de relevanta krav som fastställdes vid rådets (utrikes frågor) möte den 10 december 2012 och som stöddes i parlamentets resolution av den 13 december 2012.

6.      Europaparlamentet välkomnar det faktum att de odemokratiska och diskriminerande lagar som antogs av Verchovna Rada den 16 januari 2014 genom farsartade förfaranden upphävdes den 28 januari 2014, men påminner om att tre av dessa tolv lagar fortfarande är officiellt giltiga och kan fortsätta att strida mot det demokratiska systemet.

7.      Europaparlamentet välkomnar den dialog som har inletts med president Janukovytj och ledarna för oppositionen i Euromajdan och som förhoppningsvis ska leda till en nära förestående och fredlig lösning på krisen.

8.      Europaparlamentet anser att president Janukovytj kommer att vara personligt ansvarig inför det ukrainska folket och världssamfundet om han inte avstår från att använda auktoritära metoder och lyckas lösa den rådande politiska krisen.

9.      Europaparlamentet påminner om att Ukraina bär det fulla ansvaret för sitt öde, och bekräftar på nytt att EU är redo att, i den mån det behövs och välkomnas av ukrainarna, bidra till att underlätta en lösning på den rådande politiska krisen genom medling för att på så sätt överbygga den totala bristen på förtroende mellan de båda sidorna.

10.    Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att omedelbart sammankalla ett möte för att behandla situationen i Ukraina.

11.    Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidta omedelbara åtgärder, bl.a. ökade diplomatiska påtryckningar och införande av riktade åtgärder (resesanktioner och frysning av tillgångar och egendom) gentemot alla de ukrainska tjänstemän, lagstiftare och deras företagssponsorer (oligarker) som bär ansvaret för tillslagen mot och dödandet av demonstranter.

12.    Europaparlamentet uppmanar EU, USA, IMF, Världsbanken, EBRD och EIB att fortsätta att utarbeta ett långsiktigt finansiellt stödpaket för Ukraina, för att hjälpa landet att komma tillrätta med sin allt sämre finansiella situation och ge det ekonomiska stöd som behövs för att de nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av den ukrainska ekonomin ska kunna komma igång. Den ukrainska regeringen uppmanas att vara redo för sådana reformer.

13.    Europaparlamentet anser att om de nödvändiga villkoren uppfylls bör ett kortsiktigt stödpaket för Ukraina förberedas och erbjudas en trovärdig interimsregering för att lindra den svåra betalningssituation som råder för närvarande.

14.    Europaparlamentet anser att en av de viktiga åtgärder som måste vidtas för att lösa krisen i Ukraina är en återgång till 2004 års författning, som 2010 olagligen upphävdes av författningsdomstolen utan att det ukrainska parlamentet först fått säga sitt, samt tillsättning av en interimsregering och hållande av tidiga val.

15.    Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att arbeta för en bred öppning gentemot det ukrainska samhället, särskilt genom att snabbt nå en överenskommelse om viseringsfritt resande, stärka forskningssamarbetet, utvidga ungdomsutbytet samt utöka antalet stipendier.

16.    Europaparlamentet anser att viseringsavgiften bör sänkas avsevärt för unga ukrainare.

17.    Europaparlamentet uppmanar Ryssland att avstå från att blanda sig i Ukrainas interna angelägenheter genom att tillämpa tvångsåtgärder av politisk, ekonomisk och annan karaktär i strid med slutakten från Helsingfors och 1994 års samförståndsavtal från Budapest om säkerheten i Ukraina. Ett misslyckande när det gäller främjandet av en fredlig lösning kommer att skada andan av fred, dialog och försoning inför OS i Sotji.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, Ukrainas president, Ukrainas regering, Verchovna Rada, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.