Návrh usnesení - B7-0159/2014Návrh usnesení
B7-0159/2014

NÁVRH USNESENÍ o summitu EU a Ruska

4. 2. 2014 - (2014/2533(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0150/2014

Postup : 2014/2533(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0159/2014
Předložené texty :
B7-0159/2014
Přijaté texty :

B7‑0159/2014

Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU a Ruska

(2014/2533(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že EU a Ruská federace jsou navzájem hluboce propojeny prostřednictvím svých historických, politických, ekonomických a kulturních kořenů, že jejich vzájemné vztahy procházely od počátku 90 let 20. století obdobími rozmachu i poklesu a dnes více než kdy jindy čelí společným výzvám s ohledem na budoucí perspektivy jejich národů; vzhledem k tomu, že oba partneři jsou navzájem hospodářsky i politicky provázáni a rozvíjejí při svém globálním působení své vlastní strategie; vzhledem k tomu, že užší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají proto velký význam;

B.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy a Ruská federace rozvinuly v rámci systému OSN a dalších politických struktur, jako je OBSE, složitou síť vztahů zaměřených na posílení míru, mezinárodního práva, vzájemné důvěry a dobrých sousedských vztahů, zejména prostřednictvím odzbrojení a překonáním historické nedůvěry, nepřátelství a rivality, které charakterizovaly jejich vztahy v období konfrontace mezi Východem a Západem; vzhledem k tomu, že mezinárodní bezpečnost a národní suverenita jsou nadále plným zájmem, právem a principem mezinárodní politiky všech členských států EU a Ruské federace, a vyzývají k vzájemnému uznání a respektu; vzhledem k tomu, že spolupráce v oblasti politických a bezpečnostních vztahů musí vést k významnému dalšímu snížení vojenského soupeření;

C.     vzhledem k tomu, že EU a Rusko mají silné hospodářské a obchodní vztahy a jejich obchod a investice dále rychle rostou; vzhledem k tomu, že na druhé straně spolupráce v dalších oblastech ocitla ve slepé uličce, protože žádný z obou partnerů není ochoten naplnit deklarované strategické partnerství skutečným obsahem a pracovat na řešení současných problémů;

D.     vzhledem k tomu, že přes existenci mnoha problematických otázek, jako jsou posílení odzbrojení, politika spolupráce se zeměmi ve společném sousedství, posílení lidských práv a právního státu, snazší vydávání víz a uvolnění, společné kroky na vyřešení světových problémů a sdílení odpovědnosti, energetická spolupráce a obchodní spory vyžadující urychlenou diskusi, proběhl summit EU a Ruska v podobě, jež neumožňovala dialog o budoucnosti, v jehož rámci by byly probírány stávající problémy a zahájen proces jejich řešení;

1.      vyjadřuje politování nad tím, že se EU a Rusku nepodařilo zahájit dialog orientovaný na výsledky, který by rovněž znamenal pokrok při budování skutečného strategického partnerství a v jednáních o nové dohodě o partnerství a spolupráci;

2.      bere na vědomí spolupráci, která byla navázána mezi EU a Ruskem v důležitých mezinárodních otázkách, jako jsou Sýrie a Írán, a jež ukazuje konstruktivní schopnost přispívat k významným politickým řešením prokázáním nezbytné politické vůle; vyzývá proto obě strany, aby ukončily konfrontaci a v zájmu svých občanů znovu zahájily konstruktivní dialog zaměřený na výsledky a vzájemná jednání, a to i v rámci bilaterálních vztahů;

3.      vyzývá EU a Rusko, aby plně respektovaly suverénní právo lidu rozhodnout o svém budoucím rozvoji, včetně jejich spolupráce a přidružení se zeměmi a organizacemi, a aby se přitom zdržely jakéhokoli nátlaku; vyzývá důrazně EU, Rusko, Spojené státy a další aktéry v dotyčných regionech, aby se nevměšovaly do vnitřních věcí dalších zemí;

4.      bere na vědomí prohlášení prezidenta Putina o tom, že Rusko přistoupí k finančním hospodářským dohodám s Ukrajinou, včetně poskytnutí půjčky 15 miliard EUR jako naléhavé a bezpodmínečné hospodářské pomoci na překonání hospodářské krize na Ukrajině, a doufá,že nedávné dohody mezi Ruskem a Ukrajinou budou moci být co nejdříve provedeny v zájmu ukrajinského lidu;

5.      zdůrazňuje že politika EU oddělující politiku východního sousedství od rozvíjení vztahů mezi EU a Ruskem prokázala svůj neúspěch; zdůrazňuje, že je třeba politiku východního sousedství přepracovat v zájmu rozvíjení regionální spolupráce, z níž nebude vyloučena žádná země; vyzývá Rusko, aby se do tohoto procesu aktivně zapojilo a aby prokázalo ochotu stát se součástí politiky dobrého sousedství;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že EU nebyla dlouho před vilniuským summitem připravena přeorientovat svoji politiku vůči Ruské federaci a učinila tak všechny zúčastněné země závislými na zablokování dvoustranných vztahů mezi EU a Ruskou federací;

7.      kritizuje ESVČ za to, že nedokázala spolupracovat s Ruskem a zeměmi Východního partnerství EU na způsobech a prostředcích vzájemného spolužití a obohacení mezi hospodářským prostorem Evropské unie a Euroasijsou (celní) unií; vítá prohlášení orgánů EU k tomu, že Východní partnerství neovlivňuje hospodářské, obchodní, sociální, lidské a kulturní vztahy Ruska ke společným sousedům; vyzývá naléhavě EU a její členské státy a členy a pozorovatele z Euroasijské unie, aby zahájily konstruktivní dialog s cílem prozkoumat možnosti budoucí spolupráce ve společném zájmu a s cílem ukončit vzájemnou rivalitu;

8.      bere na vědomí příslušná rozhodnutí přijatá na tomto summitu a vyzývá obě strany, aby stanovily přesný pracovní plán, jak řešit problémy a otázky dvoustranných vztahů v oblasti politické a bezpečnostní spolupráce, odzbrojení, posílení soudních a právních systémů, rozvoje energetiky a spolupráce v oblasti surovin, modernizace ruské hospodářské výroby a společného úsilí při překonávání environmentálních problémů, a tak dosáhly hmatatelného pokroku v období do příštího summitu EU–Rusko;

9.      znovu vyjadřuje své znepokojení nad stavem lidských a demokratických práv v Rusku; vyzývá Rusko, aby plně dodržovalo své závazky vyplývající z členství v OBSE a v Radě Evropy, včetně respektování práva na sdružování, svobody tisku a sdělovacích prostředků a práva na pokojné demonstrace; vyzývá ruský parlament a vládu, aby bezodkladně zavedly občanskoprávní předpisy na ochranu proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity do všech oblastí života, včetně zaměstnaní, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu ke zbožím a službám, bydlení a přístupu k sociálnímu zabezpečení a sociálním výhodám;

10.    s ohledem na brzké zahájení olympijských her v Soči poukazuje na vykořisťování a porušování práv migrujících pracovníků na staveništích v Soči, kdy jim jejich zaměstnavatelé nevyplácejí mzdu a nutí je pracovat až 12 hodin denně bez poskytnutí příslušné dovolené v délce jednoho dne za měsíc, což porušuje ruské právní předpisy; vyjadřuje kritiku ruským orgánům a Mezinárodnímu olympijskému výboru za to, že nezajistily, aby jejich partner Olympstroj dodržoval alespoň základní pracovní práva; vyzývá ruské orgány, aby umožnily migrujícím pracovníkům bezpečně podávat stížnosti na své zaměstnavatele, aby byli zaměstnavatelé, kteří tyto pracovníky zneužívají, pohnáni k odpovědnosti; vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že příprava a provedení zimní olympiády nebyly probírány na nedávném summitu EU a Ruska;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Mezinárodnímu olympijskému výboru, a parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy.