Forslag til beslutning - B7-0159/2014Forslag til beslutning
B7-0159/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om topmødet mellem EU og Rusland

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0150/2014

Procedure : 2014/2533(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0159/2014
Indgivne tekster :
B7-0159/2014
Vedtagne tekster :

B7‑0159/2014

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland

(2014/2533(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU og Den Russiske Føderation har tætte indbyrdes forbindelser via deres historiske, politiske, økonomiske og kulturelle rødder, har oplevet højdepunkter og tilbageslag i deres bilaterale forbindelser siden begyndelsen af 1990'erne og i dag mere end nogen sinde står over for fælles udfordringer vedrørende deres befolkningers fremtidsudsigter; der henviser til, at de to partnere er afhængige af hinanden både økonomisk og politisk og er i færd med at udvikle deres egne strategier i deres aktioner på den globale scene; der henviser til, at øget samarbejde og et godt naboskab mellem EU og Rusland derfor er af stor betydning;

B.     der henviser til, at EU og dets medlemsstater og Den Russiske Føderation inden for rammerne af FN-systemet og andre internationale politiske strukturer såsom OSCE har udviklet et omfattende net af forbindelser med henblik på at styrke freden, folkeretten, den gensidige tillid og godt naboskab, navnlig gennem nedrustning og ved at overvinde den historiske mistillid, fjendskaber og rivalitet, der prægede forbindelserne i den periode, hvor Øst og Vest stod stejlt over for hinanden; der henviser til, at international sikkerhed og national suverænitet fortsat udgør en kompliceret interesse og en kompliceret rettighed og et kompliceret princip i den internationale politik for alle EU's medlemsstater og Den Russiske Føderation, hvilket kræver gensidig anerkendelse og respekt; der henviser til, at samarbejde inden for politiske og sikkerhedsmæssige forbindelser skal føre til, at de militære modsætninger yderligere mindskes væsentligt;

C.     der henviser til, at EU og Rusland har stærke økonomiske og handelsmæssige forbindelser, hvor handelen og investeringerne fortsat øges i et hurtigt tempo; der henviser til, at samarbejdet på andre områder derimod befinder sig i et dødvande, da ingen af parterne er villige til at fylde indhold i det erklærede strategiske partnerskab og arbejde for løsninger på eksisterende problemer;

D.     der henviser til, at der findes mange problemer såsom tvungen nedrustning, politisk samarbejde med landene i det fælles naboskabsområde, menneskerettigheder og retsstatsprincipper, visumlempelser, fælles aktioner for at løse globale problemer i fællesskab, energisamarbejde og handelskonflikter, der kræver presserende drøftelser, og at topmødet mellem EU og Rusland på trods heraf blev afholdt i en form, der ikke muliggjorde en fremadrettet dialog, inden for hvilken man kunne tage fat på de bestående problemer og indlede et samarbejde for at løse dem;

1.      beklager, at det ikke lykkedes EU og Rusland at indlede en resultatorienteret dialog, der ville muliggøre fremskridt hen imod etableringen af et ægte strategisk partnerskab og forhandlinger om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale;

2.      noterer sig det samarbejde, der er indledt mellem EU og Rusland om vigtige internationale spørgsmål som f.eks. Syrien og Iran, hvilket viser en konstruktiv evne til at bidrage til væsentlige politiske løsninger ved at vise den nødvendige politiske vilje; opfordrer derfor begge parter til at afslutte stridighederne og på ny indlede en resultatorienteret konstruktiv dialog og forhandlinger bl.a. inden for deres bilaterale forbindelser, hvilket i første række er i deres borgeres interesse;

3.      opfordrer EU og Rusland til fuldt ud at respektere borgernes suveræne ret til at træffe afgørelser om deres fremtidige udvikling, herunder deres samarbejde og associering med lande og organisationer, og til at afstå fra at udøve enhver form for pres; opfordrer på det kraftigste EU, Rusland, De Forenede Stater og alle andre aktører i de berørte områder til ikke at blande sig i andre landes interne anliggender;

4.      noterer sig præsident Putins udtalelse om, at Rusland vil opfylde de finansielle og økonomiske aftaler med Ukraine, herunder lånet på ca. 15 mia. EUR som økonomisk nødhjælp uden betingelser for at overvinde den økonomiske krise i Ukraine, og håber, at de nylige aftaler mellem Rusland og Ukraine af hensyn til befolkningen i Ukraine kan gennemføres så hurtigt som muligt;

5.      understreger, at en EU-politik, der adskiller den østlige naboskabspolitik fra udviklingen af ​​forholdet mellem EU og Rusland, er mislykket; understreger behovet for at ændre den østlige naboskabspolitik med henblik på at udvikle et regionalt samarbejde, der ikke udelukker noget land; opfordrer Rusland til at deltage proaktivt i denne proces og at vise sin vilje til at blive en del af gode naboskabspolitikker;

6.      beklager, at EU ikke var rede til at omlægge sin politik over for Den Russiske Føderation længe inden topmødet i Vilnius, hvilket betød, at alle de deltagende lande blev afhængige af dødvandet i de bilaterale forbindelser mellem EU og Den Russiske Føderation;

7.      kritiserer EU-Udenrigstjenesten for ikke at samarbejde med Rusland og landene i EU's østlige naboskab med henblik på at udpege måder og midler for sameksistens mellem og gensidig velstand i EU's økonomiske område og den eurasiske (told)union; glæder sig over EU-myndighedernes udtalelse om, at det østlige partnerskab ikke påvirker Ruslands økonomiske, handelsmæssige, sociale, menneskelige og kulturelle forbindelser med de fælles naboer; opfordrer indtrængende EU og EU's medlemsstater og medlemmerne af og observatørerne i den eurasiske union til at indlede en konstruktiv dialog med henblik på at undersøge muligheder for et fremtidigt samarbejde i begge parters interesse og for at bringe rivaliteten til ophør;

8.      noterer sig de relevante afgørelser på topmødet og opfordrer begge parter til at fastlægge en præcis køreplan med konkrete skridt for at løse problemerne og tage fat på udfordringerne i de bilaterale forbindelser inden for politisk samarbejde og sikkerhedssamarbejde, nedrustning, styrkelse af retsvæsenet, udvikling af samarbejdet på energiområdet og med hensyn til råstoffer, modernisering af Ruslands økonomiske produktion og en fælles indsats for at løse miljøproblemer og derved opnå håndgribelige fremskridt forud for det næste topmøde mellem EU og Rusland;

9.      gentager sin bekymring over forholdene med hensyn til menneskerettigheder og demokratiske rettigheder i Rusland; opfordrer Rusland til i fuldt omfang at leve op til sine forpligtelser som medlem af OSCE og Europarådet og bl.a. respektere forenings-, presse- og mediefriheden og retten til at gennemføre fredelige demonstrationer; opfordrer det russiske parlament og den russiske regering til uden yderligere forsinkelse at indføre civilretlig lovgivning for at sikre beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet på alle samfundsområder, herunder beskæftigelse, uddannelse, sundhed, adgang til varer og tjenesteydelser, boligområdet og adgang til social sikring og sociale ydelser;

10.    italesætter – i anledning af Vinterolympiaden, der snart indledes i Sotji – udnyttelsen og misbruget af vandrende arbejdstageres rettigheder på byggepladserne i Sotji, hvor arbejdsgiverne ikke har udbetalt deres lønninger og har tvunget dem til at arbejde i op til tolv timer om dagen uden en månedlig fridag, hvilket er en overtrædelse af den russiske lovgivning; kritiserer de russiske myndigheder og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for ikke at have sikret, at deres partner Olympstroy har gennemført selv de mest grundlæggende arbejdstagerrettigheder; opfordrer de russiske myndigheder til at skabe muligheder for, at vandrende arbejdstagere i fuld sikkerhed kan indgive klager over deres arbejdsgivere og drage arbejdsgivere, der ikke har opfyldt deres forpligtelser, til ansvar; beklager dybt, at dette og andre problemer vedrørende forberedelsen og afviklingen af De Olympiske Vinterlege ikke blev rejst på det seneste topmøde mellem EU og Rusland;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Internationale Olympiske Komité og OSCE's og Europarådets parlamentariske forsamlinger.