Πρόταση ψηφίσματος - B7-0159/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0159/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0150/2014

Διαδικασία : 2014/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0159/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0159/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0159/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

(2014/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσική Ομοσπονδία είναι βαθιά αλληλένδετες με ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές ρίζες, ότι η διμερής σχέση τους έχει γνωρίσει καλές και κακές περιόδους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, και ότι σήμερα αντιμετωπίζουν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά κοινές προκλήσεις σε σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές των λαών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταίροι αλληλεξαρτώνται, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά και αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους με τις ενέργειές τους στο διεθνές περιβάλλον· ότι, κατά συνέπεια, η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας έχουν μείζονα σημασία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν αναπτύξει, στο πλαίσιο του συστήματος του ΟΗΕ και άλλων διεθνών πολιτικών δομών όπως ο ΟΑΣΕ, ένα εκτενές δίκτυο σχέσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της καλής γειτονίας, ιδίως μέσω του αφοπλισμού και της υπέρβασης της παλαιάς δυσπιστίας, των εχθροπραξιών και της αντιπαλότητας που χαρακτήρισαν τη σχέση τους τις εποχές της αντιπαράθεσής τους ανάμεσα στον ανατολικό και το δυτικό συνασπισμό· ότι η διεθνής ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία εξακολουθούν να αποτελούν ένα σύνθετο συμφέρον, δικαίωμα και αρχή της διεθνούς πολιτικής όλων των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο απαιτεί αμοιβαία αναγνώριση και σεβασμό· ότι η συνεργασία στον τομέα των πολιτικών σχέσεων και των σχέσεων ασφαλείας πρέπει να οδηγήσει σε αισθητή περαιτέρω μείωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν μια ισχυρή οικονομική και εμπορική σχέση, με εμπορικές ανταλλαγές και επενδύσεις που εξακολουθούν να αυξάνονται ταχέως· ότι, από την άλλη πλευρά, η συνεργασία σε άλλους τομείς έχει περιέλθει σε στασιμότητα διότι κανένας από τους δυο εταίρους δεν είναι πρόθυμος να δώσει περιεχόμενο στην διακηρυγμένη στρατηγική εταιρική σχέση και να επιδιώξει λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως ο επιβεβλημένος αφοπλισμός, η πολιτική συνεργασία με τις χώρες στην περιοχή της κοινής γειτονίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η διευκόλυνση και η χαλάρωση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίου, οι κοινές ενέργειες για την από κοινού επίλυση παγκοσμίων προβλημάτων και την ανάληψη ευθυνών, η ενεργειακή συνεργασία, και οι εμπορικές διενέξεις που απαιτούν επείγουσα συζήτηση, η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας πραγματοποιήθηκε με μια μορφή που δεν επέτρεψε μελλοντοστρεφή διάλογο στο πλαίσιο του οποίου να εξεταστούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να ανοιχτεί μια λειτουργική διαδικασία αντιμετώπισής τους·

1.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ και η Ρωσία δεν κατόρθωσαν να αποδυθούν σε διάλογο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, ο οποίος θα επέτρεπε την πρόοδο στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης μιας πραγματικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης και διαπραγματεύσεις για μια νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας·

2.      παρατηρεί τη συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως η Συρία και το Ιράν, γεγονός που καταδεικνύει την εποικοδομητική ικανότητα συνεισφοράς σε ουσιαστικές πολιτικές λύσεις επιδεικνύοντας την απαραίτητη πολιτική βούληση· καλεί κατά συνέπεια και τις δύο πλευρές να θέσουν τέρμα στην αντιπαράθεση και να επανεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο και διαπραγματεύσεις με προσανατολισμό στα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διεθνούς σχέσης τους, ιδίως προς το συμφέρον των πολιτών τους·

3.      καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να σέβονται πλήρως το κυρίαρχο δικαίωμα του λαού να αποφασίζει για τη μελλοντική του εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας τους και της σύνδεσης με χώρες και οργανισμούς και να απέχουν από οποιεσδήποτε πιέσεις· απευθύνει κατηγορηματική έκκληση στην ΕΕ, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους άλλους παράγοντες στις εμπλεκόμενες περιοχές να μην επεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών·

4.      λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του Προέδρου Putin, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα τηρήσει τις χρηματοδοτικές και οικονομικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του δανείου περίπου 15 δισεκ. EUR ως επείγουσας και άνευ όρων οικονομικής βοήθειας για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης της Ουκρανίας και ελπίζει ότι προς το συμφέρον του λαού της Ουκρανίας οι πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα καταστεί δυνατόν να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό·

5.      τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ η οποία διαχωρίζει την πολιτική της Ανατολικής Γειτονίας από την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας έχει αποτύχει· υπογραμμίζει την ανάγκη να επανασχεδιαστεί η πολιτική της Ανατολικής Γειτονίας με στόχο την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας που δεν θα αποκλείει καμία χώρα· καλεί τη Ρωσία να συμμετάσχει προδραστικά στη διαδικασία αυτή και να δείξει την προθυμία της να αποτελέσει μέρος της πολιτικής καλής γειτονίας·

6.      αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ δεν ήταν διατεθειμένη να επαναπροσανατολίσει την πολιτική της προς τη Ρωσική Ομοσπονδία αρκετό καιρό πριν από τη σύνοδο κορυφής του Vilnius, με αποτέλεσμα να εξαρτήσει όλες τις συμμετέχουσες χώρες από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η διμερής σχέση μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας·

7.      επικρίνει την ΕΥΕΔ για την αποτυχία της να συνεργασθεί με την Ρωσία και τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ σε τρόπους και μέσα για την επίτευξη της συνύπαρξης και του αμοιβαίου εμπλουτισμού μεταξύ του οικονομικού χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρασιατικής (Τελωνειακής) Ένωσης· χαιρετίζει τη δήλωση των αρχών της ΕΕ σύμφωνα με την οποία η Ανατολική Εταιρική Σχέση δεν επηρεάζει τους οικονομικούς, εμπορικούς, κοινωνικούς, ανθρώπινους και πολιτισμικού δεσμούς της Ρωσίας με κοινούς γείτονες· καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και τα μέλη και τους παρατηρητές της Ευρασιατικής Ένωσης να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την εξέταση των δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας προς το κοινό συμφέρον και προκειμένου να τερματιστεί η αντιπαλότητα·

8.      λαμβάνει υπό σημείωση τις σχετικές αποφάσεις της συνόδου κορυφής και καλεί και τις δύο πλευρές να παρουσιάσουν έναν ακριβή χάρτη πορείας κα να εκθέσουν απτά βήματα για την επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διμερούς σχέσεις στους τομείς της πολιτικής συνεργασίας και της συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας, του αφοπλισμού, της ενίσχυσης των δικαστικών και νομικών συστημάτων, της ανάπτυξης της συνεργασίας στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, του εκσυγχρονισμού της οικονομικής παραγωγής της Ρωσίας, καθώς και σε κοινές προσπάθειες για την υπέρβαση περιβαλλοντικών προβλημάτων και έτσι να επιτύχουν απτή πρόοδο εγκαίρως πριν από την προσεχή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

9.      επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων στη Ρωσία· καλεί τη Ρωσία να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της ως μέλος του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού προς το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης και το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης· καλεί το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρωσίας να θεσπίσουν χωρίς καθυστέρηση αστική νομοθεσία για την προστασία από τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου σε όλους τους τομείς της ζωής, μεταξύ των οποίων η απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, η στέγαση, και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και τις κοινωνικές παροχές·

10.    επιθυμεί να θίξει, στο φως των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα στο Σότσι, το θέμα της εκμετάλλευσης και της παραβίασης των δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών στα εργοτάξια του Σότσι, όπου οι εργοδότες τους δεν τους κατέβαλαν τις αμοιβές τους και τους εξανάγκασαν να εργάζονται για έως και 12 ώρες ημερησίως χωρίς μία ημέρα άδεια σε μηνιαία βάση, γεγονός που παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία· επικρίνει τις ρωσικές αρχές και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) διότι παρέλειψαν να εξασφαλίσουν ότι ο εταίρος τους, η εταιρεία Olympstroy, εφάρμοσε έστω και τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα· καλεί τις ρωσικές αρχές να δημιουργήσουν ένα μέσο με το οποίο οι μετανάστες εργάτες να μπορούν να υποβάλλουν με ασφάλεια καταγγελίες εναντίον των εργοδοτών τους και να ζητούν το λόγο από εργοδότες που προβαίνουν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων· εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι το πρόβλημα αυτό, όπως και άλλα που συνδέονται με την προετοιμασία και την διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων δεν τέθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς και τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.