Resolutsiooni ettepanek - B7-0159/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0159/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi ja Venemaa tippkohtumine

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0150/2014

Menetlus : 2014/2533(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0159/2014
Esitatud tekstid :
B7-0159/2014
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0159/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

(2014/2533(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et EL ja Venemaa Föderatsioon on oma ajalooliste, poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste juurte kaudu omavahel tihedalt seotud, nende kahepoolsetes suhetes on 1990. aastate algusest saadik olnud tõususid ja mõõnasid ning praegu tuleb mõlemal lahendada rohkem kui kunagi varem ühiseid küsimusi seoses oma rahvaste tulevikuväljavaadetega; arvestades, et mõlemad partnerid on nii majanduslikult kui ka poliitiliselt vastastikku sõltuvad ning töötavad oma ülemaailmses tegevuses välja oma strateegiaid; arvestades, et ELi ja Venemaa tõhustatud koostöö ja heanaaberlikud suhted on seega väga olulised;

B.     arvestades, et EL ja tema liikmesriigid ning Venemaa Föderatsioon on ÜRO süsteemide ja muude rahvusvaheliste poliitiliste struktuuride, nagu OSCE raames töötanud välja laialdase suhtevõrgustiku, mille eesmärk on tugevdada rahu, rahvusvahelist õigust, vastastikust usaldust ja heanaaberlikke suhteid, seda eelkõige desarmeerimise ning ida ja lääne vastuseisu aegseid suhteid iseloomustanud ajaloolise usaldamatuse, vaenulikkuse ja rivaalitsemise ületamise kaudu; arvestades, et rahvusvaheline julgeolek ja riiklik suveräänsus on kõikide ELi liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni jaoks jätkuvalt keerukas huvi, õigus ja rahvusvahelise poliitika põhimõte, mis nõuab vastastikust tunnustamist ja austust; arvestades, et poliitiliste ja julgeolekualaste suhete valdkonnas tehtav koostöö peab sõjalist vastasseisu edaspidi tunduvalt vähendama;

B.     arvestades, et ELil ja Venemaal on tihedad majandus- ja kaubandussuhted ning et kaubandus ja investeeringud on kiirel kasvuteel; arvestades, et teisest küljest on muudes valdkondades koostöö ummikseisus, kuna kumbki partner ei soovi väljakuulutatud strateegilist partnerlust teoks teha ega olemasolevatele probleemidele lahendusi otsida;

C.     arvestades, et hoolimata mitmetest probleemidest, mis vajavad kiireloomulist arutelu, nagu sunniviisiline desarmeerimine, poliitiline koostöö ühises naabruses olevate riikidega, inimõigused ja õigusriik, viisanõuete lihtsustamine ja paindlikum viisarežiim, ühismeetmed ülemaailmsete probleemide ja kohustustega kaasnevate ülesannete ühiseks lahendamiseks, energiaalane koostöö ja kaubandusvaidlused, toimus ELi ja Venemaa tippkohtumine sellises formaadis, mis ei võimaldanud tulevikku suunatud dialoogi, mille raames oleks saanud käsitleda olemasolevaid probleeme ja teha algust nende lahendamiseks vajaliku tööprotsessiga;

1.      peab kahetsusväärseks, et EL ja Venemaa ei ole alustanud tulemustele suunatud dialoogi, mis võimaldaks teha edusamme tõelise strateegilise partnerluse loomiseks ning uue partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavateks läbirääkimisteks;

2.      märgib, et ELi ja Venemaa vahel on alustatud koostööd tähtsates rahvusvahelistes küsimustes, nagu Süüria ja Iraan, mis annab tunnistust konstruktiivsest võimest aidata kaasa konkreetsete poliitiliste lahenduste leidmisele, kui selleks ilmutatakse vajalikku poliitilist tahet; kutsub seetõttu mõlemat osapoolt üles vastasseisu lõpetama ning taasalustama muu hulgas ka oma kahepoolsete suhete raames dialoogi ja läbirääkimisi, mis oleksid tulemustele suunatud ja konstruktiivsed, pidades eelkõige silmas oma kodanike huve;

3.      kutsub ELi ja Venemaad üles täielikult austama rahvaste suveräänset õigust otsustada oma edasise arengu üle, sealhulgas õigust otsustada, milliste riikide ja organisatsioonidega sõlmida koostöö- ja assotsiatsioonileping, ning hoiduma igasuguse surve avaldamisest; kutsub ELi, Venemaad, Ameerika Ühendriike ja kõiki teisi asjaomastes piirkondades osalejaid tungivalt üles mitte sekkuma teiste riikide siseasjadesse;

4.      märgib president Putini avaldust, mille kohaselt Venemaa täidab Ukrainaga sõlmitud finants- ja majanduskokkuleppeid, mille kohaselt antakse muu hulgas Ukrainale majanduskriisist väljumiseks kiireloomulise ja tingimusteta majandusabina laenuks 15 miljardit eurot, ning loodab Ukraina rahva huvisid silmas pidades, et Venemaa ja Ukraina vahel hiljuti sõlmitud kokkuleppeid hakatakse võimalikult kiiresti rakendama;

5.      märgib, et ELi poliitiline strateegia, mille puhul on idanaabruspoliitika eraldatud ELi ja Venemaa vaheliste suhete edendamisest, ei ole tulemusi andnud; rõhutab, et idanaabruspoliitika tuleb ümber kujundada eesmärgiga edendada sellist piirkondlikku koostööd, millest ei jäetaks välja ühtki riiki; kutsub Venemaad üles selles protsessis aktiivselt osalema ning näitama üles tahet anda panus hea naabruspoliitika kujundamisse;

6.      peab kahetsusväärseks asjaolu, et EL ei olnud oma Venemaa Föderatsiooni suunalise poliitika ümberkujundamiseks valmis juba kaua aega enne Vilniuse tippkohtumist, mis muutis kõik tippkohtumisel osalenud riigid sõltuvaks ELi ja Venemaa Föderatsiooni vahelistes kahepoolsetes suhetes valitsevast ummikseisust;

7.      kritiseerib Euroopa välisteenistust, kuna tal ei ole õnnestunud teha Venemaa ja ELi idanaabruses asuvate riikidega koostööd, et selgitada välja viise ja vahendeid Euroopa Liidu majandusruumi ja Euraasia tolliliidu kooseksisteerimise saavutamiseks ja vastastikuseks rikastamiseks; peab tervitatavaks ELi ametivõimude avaldust, mille kohaselt idapartnerlus ei mõjuta Venemaa majanduslikke, kaubanduslikke, sotsiaalseid, inimestevahelisi ja kultuurisidemeid ühiste naabritega; kutsub ELi ja selle liikmesriike ning Euraasia liidu liikmeid ja vaatlejaid kiiremas korras üles alustama konstruktiivset dialoogi, et uurida võimalusi ühist huvi pakkuva edasise koostöö tegemiseks ja rivaalitsemise lõpetamiseks;

8.      võtab teadmiseks tippkohtumisel tehtud asjakohased otsused ning kutsub mõlemat osapoolt üles koostama täpse tegevuskava, milles käsitletakse konkreetseid samme probleemide ja kahepoolsetest suhetest tulenevate ülesannete lahendamiseks poliitilise ja julgeolekualase koostöö, desarmeerimise, kohtu- ja õigussüsteemide tugevdamise, energia- ja toorainealase koostöö arendamise ja Venemaa majandusliku tootmise kaasajastamise valdkonnas ning ühiseid jõupingutusi keskkonnaprobleemide lahendamiseks, ning tegema selle kaudu märgatavaid edusamme aegsasti enne järgmist ELi ja Venemaa tippkohtumist;

9.      kordab oma muret inimõiguste ja demokraatlike õiguste olukorra pärast Venemaal; kutsub Venemaad üles täitma kõiki oma kohustusi OSCE ja Euroopa Nõukogu liikmena, sealhulgas austama ühinemisvabadust, ajakirjandus- ja meediavabadust ning õigust korraldada rahumeelseid meeleavaldusi; kutsub Venemaa parlamenti ja valitsust üles nägema tsiviilõiguses viivitamatult ette sätted, mis pakuvad kaitset seksuaalsel sättumusel ja soolisel identiteedil põhineva diskrimineerimise eest kõikides eluvaldkondades, sealhulgas tööhõive, hariduse, tervishoiu, kaupadele ja teenustele juurdepääsu, eluaseme ning sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalsetele soodustustele juurdepääsu valdkonnas;

10.    juhib peatselt Sotšis algavat taliolümpiat silmas pidades tähelepanu võõrtöötajate õiguste ärakasutamisele ja kuritarvitamisele Sotši ehitusplatsidel, kus tööandjad jätsid neile palga maksmata ja sundisid neid töötama kuni 12 tundi päevas, lubamata neile kordagi kuus ühte vaba päeva, mis on Venemaa seadusega vastuolus; kritiseerib Venemaa ametivõime ja Rahvusvahelist Olümpiakomiteed, kuna nad ei ole suutnud tagada, et nende partner Olimpstroi austaks vähemalt kõige põhilisemaid töötajate õiguseid; kutsub Venemaa ametiasutusi üles andma võõrtöötajatele võimaluse oma tööandjate vastu turvaliselt kaebusi esitada ning võtma töötajaid kuritarvitanud tööandjad vastutusele; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et kõnealust küsimust ja ka muid taliolümpia ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud probleeme ei tõstatatud hiljuti toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumisel;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele ning OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele.