Päätöslauselmaesitys - B7-0159/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0159/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0150/2014

Menettely : 2014/2533(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0159/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0159/2014
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0159/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

(2014/2533(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että EU ja Venäjän federaatio ovat kytkeytyneet vahvasti toisiinsa historiallisten, poliittisten, taloudellisten ja kulttuurillisten juuriensa välityksellä, ne ovat kokeneet hyviä ja huonoja aikoja kahdenvälisissä suhteissaan 1990-luvun alkuvuosista lähtien, ja nykyisin niitä vastassa on kansojen tulevaisuuteen liittyviä yhteisiä haasteita enemmän kuin koskaan ennen; ottaa huomioon, että molemmat osapuolet ovat toisistaan riippuvaisia niin taloudellisesti kuin poliittisestikin ja kehittävät omia maailmanlaajuisen toiminnan strategioitaan; katsoo, että tehostettu yhteistyö ja hyvät naapurisuhteet EU:n ja Venäjän välillä ovat tästä syystä erittäin tärkeitä;

B.     ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot sekä Venäjän federaatio ovat kehittäneet YK:n järjestelmän ja ETYJ:n kaltaisten kansainvälisten poliittisten rakenteiden puitteissa kattavan suhdeverkoston, jonka tarkoituksena on lujittaa rauhaa, kansainvälistä oikeutta, keskinäistä luottamusta ja hyviä naapuruussuhteita etenkin aseidenriisunnan välityksellä ja luopumalla idän ja lännen vastakkainasettelun aikaisia suhteita leimanneesta historiallisesta epäluottamuksesta, vihollisuuksista ja kilpailusta; ottaa huomioon, että kansainvälinen turvallisuus ja kansallinen itsemääräämisoikeus ovat edelleen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation monitahoinen kiinnostuksen kohde, oikeus ja kansainvälisen politiikan periaate, joka edellyttää keskinäistä tunnustamista ja kunnioitusta; ottaa huomioon, että poliittisten suhteiden ja turvallisuusalan suhteiden alalla tapahtuvan yhteistyön seurauksena on oltava merkittävä vähennys sotilaallisessa vastakkainasettelussa;

B.     ottaa huomioon, että EU:lla ja Venäjällä on vahvat talous- ja kauppasuhteet, joiden ansiosta kaupankäynti ja investoinnit kasvavat nopeasti; ottaa huomioon, että muiden alojen yhteistyö on toisaalta pattitilanteessa, koska kumpikaan osapuoli ei ole halukas määrittelemään ilmoitetun strategisen kumppanuuden sisältöä ja työskentelemään nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi;

C.     ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän huippukokous järjestettiin sellaisessa muodossa, että ongelmiin pureutuva ja tulevaisuutta ennakoiva vuoropuhelu ja avoin käsittelymenetelmä eivät olleet mahdollisia, vaikka ongelmia on paljon, esimerkiksi pakotettu aseidenriisunta, poliittinen yhteistyö yhteisten naapurimaiden kanssa, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio, viisumien saannin helpottaminen, yhteiset toimet maailmanlaajuisten ongelmien ja velvollisuuksien ratkaisemiseksi yhdessä, energiayhteistyö ja kiireelliset kauppariidat;

1.      pitää valitettavana, että EU ja Venäjä eivät kyenneet käymään tuloksellista vuoropuhelua, joka olisi mahdollistanut etenemisen kohti todellista strategista kumppanuutta ja neuvotteluja uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta;

2.      toteaa, että Syyrian ja Iranin kaltaisista merkittävistä kansainvälisistä kysymyksistä alkanut EU:n ja Venäjän välinen yhteistyö osoittaa rakentavaa kykyä vaikuttaa painaviin poliittisiin ratkaisuihin tarvittavan poliittisen tahdon avulla; kehottaa siksi molempia osapuolia lopettamaan vastakkainasettelun ja aloittamaan uudelleen tuloksiin pyrkivän ja rakentavan vuoropuhelun ja neuvottelut myös kahdenvälisten suhteidensa puitteissa, etenkin kansalaistensa etujen vuoksi;

3.      kehottaa EU:ta ja Venäjää kunnioittamaan täysimääräisesti kansalle kuuluvaa suvereenia oikeutta päättää maansa tulevasta kehityksestä sekä yhteistyöstä ja assosiaatioista muiden maiden ja järjestöjen kanssa ja kehottaa niitä pidättymään painostuksesta; vetoaa painokkaasti Euroopan unioniin, Venäjään, Yhdysvaltoihin ja muihin kyseisen alueen toimijoihin, jotta nämä pidättäytyisivät sotkeutumasta toisten valtioiden sisäisiin asioihin;

4.      panee merkille presidentti Putinin ilmoituksen, jonka mukaan Venäjä noudattaa Ukrainan kanssa tehtyjä rahoitus- ja taloussopimuksia, mukaan luettuna noin 15 miljardin euron lainaa ilman ehtoja annettavasta taloudellisesta tuesta Ukrainan talouskriisiin; toivoo, että Venäjän ja Ukrainan väliset tuoreet sopimukset voidaan panna täytäntöön mahdollisimman pikaisesti Ukrainan kansan etujen mukaisesti;

5.      korostaa, että toimintalinja, jossa itäinen naapuruuspolitiikka on erotettu EU:n ja Venäjän suhteiden kehittämisestä, on epäonnistunut; korostaa, että itäinen naapuruuspolitiikka on suunniteltava uudelleen siten, että pyritään kehittämään alueellista yhteistyötä, jonka ulkopuolelle ei suljeta yhtään maata; kehottaa Venäjää osallistumaan ennakoivasti tällaiseen prosessiin ja osoittamaan halukkuutta päästä osaksi hyvää naapuruuspolitiikkaa;

6.      pitää valitettavana, että EU ei ollut valmistautunut suuntaamaan Venäjän-politiikkaansa uudelleen kauan ennen Vilnan huippukokousta, mikä jätti kaikki osallistuvat maat EU:n ja Venäjän federaation kahdenvälisten suhteiden pattitilanteen armoille;

7.      arvostelee Euroopan ulkosuhdehallintoa siitä, että se ei ole onnistunut yhdessä Venäjän ja EU:n itäisten naapurimaiden kanssa yksilöimään keinoja rinnakkaiselon ja vastavuoroisen hyödyn mahdollistamiseksi EU:n talousalueella ja Euraasian unionissa (tulliliitossa); pitää myönteisenä EU:n viranomaisten lausuntoa, jonka mukaan itäinen kumppanuus ei vaikuta Venäjän taloudellisiin, kaupallisiin, sosiaalisiin, inhimillisiin ja kulttuurillisiin kytköksiin yhteisissä naapurimaissa; kehottaa kiireellisesti, että EU ja sen jäsenvaltiot sekä Euraasian unionin jäsenet ja tarkkailijat käynnistäisivät rakentavan vuoropuhelun tarkastellakseen mahdollisuuksia tulevalle yhteistyölle yhteisten etujen mukaisesti ja kilpailutilanteen lopettamiseksi;

8.      panee merkille huippukokouksen asiaa koskevat päätökset ja kehottaa molempia osapuolia laatimaan täsmällisen etenemissuunnitelman konkreettisista askelista ongelmien ratkaisemiseksi ja kahdenvälisissä suhteissa olevien haasteiden käsittelemiseksi poliittisen ja turvallisuutta koskevan yhteistyön, aseidenriisunnan, oikeuslaitoksen ja lainsäädäntöjärjestelmän lujittamisen, energia- ja raaka-aineyhteistyön, Venäjän taloudellisen tuotannon uudistamisen sekä ympäristöongelmien yhteisten ratkaisumallien aloilla, jolloin saataisiin aikaan konkreettista edistystä seuraavaa EU:n ja Venäjän huippukokousta varten;

9.      toistaa huolensa Venäjän ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien tilanteesta; kehottaa Venäjää noudattamaan kaikkia velvoitteitaan ETYJ:n ja Euroopan neuvoston jäsenenä, yhdistymisvapauden. lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden ja rauhanomaisten mielenosoituksien järjestämistä koskevan oikeuden kunnioittaminen mukaan lukien; kehottaa Venäjän parlamenttia ja hallitusta ottamaan käyttöön viipymättä siviilioikeudellisen säädöksen, jolla suojellaan sukupuolisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvalta syrjinnältä kaikilla elämänaloilla, kuten työpaikoilla, kouluissa, terveydenhoidon piirissä, tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa, asumisessa sekä sosiaaliturvan ja sosiaalietuuksien saatavuudessa;

10.    nostaa Sotšin talviolympialaisten alla esille kaupungin rakennustyömailla vallitsevan siirtotyöläisten hyväksikäytön, jonka yhteydessä työnantajat eivät maksa palkkoja ja pakottavat työntekijät työskentelemään jopa 12 tuntia päivässä ilman kuukausittaista lomapäivää, mikä on Venäjän lakien vastaista; arvostelee Venäjän viranomaisia ja Kansainvälistä olympiakomiteaa niiden laiminlyötyä velvollisuutensa varmistaa, että rakennusyhtiö Olympstroy noudattaisi edes keskeisimpiä työehtoja; kehottaa Venäjän viranomaisia luomaan keinon, jolla siirtotyöläiset voivat turvallisesti valittaa työnantajistaan ja saada väärinkäytöksiin syyllistyneet työnantajat vastuuseen; pitää erityisen valitettavana, että tätä ja muita talviolympialaisten järjestelyihin liittyviä ongelmia ei otettu esille EU:n ja Venäjän huippukokouksessa;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Kansainväliselle olympiakomitealle sekä ETYJ:n ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille.