Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0159/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0159/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

  4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0150/2014

  Procedūra : 2014/2533(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0159/2014
  Pateikti tekstai :
  B7-0159/2014
  Priimti tekstai :

  B7‑0159/2014

  Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

  (2014/2533(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi ES ir Rusijos Federacija yra glaudžiai tarpusavyje susijusios istoriniais, politiniais, ekonominiais ir kultūriniais aspektais, patyrė ir gerų, ir blogų akimirkų savo dvišaliuose santykiuose nuo ankstyvųjų 1990-ųjų ir šiandien labiau negu bet kada susiduria su bendrais iššūkiais, susijusiais su būsimomis savo gyventojų perspektyvomis; kadangi abi šias partneres sieja tarpusavio priklausomybės ryšiai tiek ekonominiu, tiek politiniu lygmeniu ir jos abi kuria savo visuotinių veiksmų strategijas; kadangi dėl šios priežasties tvirtesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas ir geri kaimynystės ryšiai yra itin svarbūs;

  B.     kadangi ES, valstybės narės ir Rusijos Federacija JT sistemoje ir kitose tarptautinėse politinėse struktūrose, pvz., ESBO, sukūrė visapusišką ryšių tinklą, kuriuo siekiama stiprinti taiką, tarptautinę teisę, abipusį pasitikėjimą ir gerą kaimynystę, visų pirma nusiginkluojant ir įveikiant istorinį nepasitikėjimą, priešiškumą ir varžymąsi, kurie buvo būdingi palaikant santykius Rytų ir Vakarų konfrontacijos laikais; kadangi tarptautinis saugumas ir nacionalinis suverenumas toliau išlieka sudėtingu interesu, teise ir tarptautiniu visų ES valstybių narių ir Rusijos Federacijos politikos principu, dėl kurių reikia tarpusavio pripažinimo ir pagarbos; kadangi bendradarbiavimas su politika ir saugumu susijusiais klausimais turi padėti labai sumažinti karinę konfrontaciją;

  B.     kadangi ES ir Rusija palaiko glaudžius ekonominius ir prekybinius santykius, o prekybos ir investicijų mastas toliau sparčiai auga; kadangi bendradarbiavimas kitose srityse yra atsidūręs aklavietėje dėl abiejų partnerių nenoro deklaruojamai strateginei partnerystei suteikti turinio ir bendradarbiauti ieškant dabartinių problemų sprendimo būdo;

  C.     kadangi, nepaisant to, kad yra daug problemų, pvz., primestinio nusiginklavimo, politinio bendradarbiavimo su bendros kaimynystės šalimis, žmogaus teisių ir įstatymo viršenybės, vizų režimo supaprastinimo ir sušvelninimo, bendrų veiksmų, kuriais siekiama išspręsti visuotines problemas, bendros atsakomybės, bendradarbiavimo energetikos politikos klausimais ir prekybos ginčų, kuriuos būtina nedelsiant aptarti, ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas buvo surengtas taip, kad nebuvo galima plėtoti dialogo ir išspręsti egzistuojančių problemų, taip pat pradėti šioms problemoms spręsti skirto bendradarbiavimo proceso;

  1.      apgailestauja dėl ES ir Rusijos nesugebėjimo bendradarbiauti siekiant plėtoti dialogą, kuriuo siekiama rezultatų ir kuris būtų leidęs daryti pažangą siekiant užtikrinti tikrą strateginę partnerystę ir derybas dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo;

  2.      atkreipia dėmesį į bendradarbiavimą, kuris prasidėjo tarp ES ir Rusijos dėl svarbių tarptautinių klausimų, pvz., Sirijos ir Irano, ir kuris įrodo konstruktyvų gebėjimą ieškoti svarbių politinių sprendimų parodant būtiną politinę valią; todėl ragina abi puses liautis konfrontavus ir iš naujo pradėti dialogą, kuriuo siekiama rezultatų, ir derybas, taip pat ir palaikant dvišalius santykius, ypač siekiant naudos savo piliečiams;

  3.      ragina ES ir Rusiją visapusiškai gerbti suverenią tautų teisę priimti sprendimus dėl savo ateities, įskaitant jų bendradarbiavimą ir asociaciją su kitomis šalimis ir organizacijomis, ir nedaryti jokio spaudimo; ragina ES, Rusiją, Jungtines Amerikos Valstijas ir kitus atitinkamų regionų veikėjus nesikišti į kitų šalių vidaus reikalus;

  4.      atkreipia dėmesį į Rusijos prezidento pareiškimą, kad Rusija tvirtai laikysis idėjos su Ukraina sudaryti finansinius ir ekonominius susitarimus, įskaitant apie 15 mlrd. EUR paskolos teikimą kaip skubią neatidėliotiną ekonominę pagalbą siekiant įveikti ekonomikos krizę Ukrainoje, ir tikisi, kad naujausi Rusijos ir Ukrainos susitarimai Ukrainos tautos labui bus įgyvendinti kuo greičiau;

  5.      pažymi, kad ES politika, pagal kurią Rytų kaimynystės politika buvo atskirta nuo ES ir Rusijos santykių plėtojimo, nepasiteisino; pabrėžia, kad būtina pertvarkyti Rytų kaimynystės politiką siekiant plėtoti regioninį bendradarbiavimą, kurį vykdant nuošalyje nebūtų paliekama nė viena valstybė; ragina Rusiją aktyviai dalyvauti tokiame procese ir parodyti savo norą prisijungti prie geros kaimynystės politikos;

  6.      smerkia tai, kad ES nebuvo pasirengusi pakeisti savo politikos dėl Rusijos Federacijos dar ilgai prieš įvykstant Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimui, o dėl to visos dalyvaujančios šalys tapo ES ir Rusijos Federacijos dvišalių santykių aklavietės įkaitėmis;

  7.      kritiškai vertina EIVT dėl jos nesugebėjimo dirbti su Rusija ir ES Rytų partnerystės šalimis dėl būdų ir priemonių, kuriais siekiama sambūvio tarp Europos Sąjungos ekonominės erdvės ir Eurazijos muitų sąjungos bei tarpusavio naudos; palankiai vertina ES valdžios institucijų pareiškimą, kad Rytų partnerystė nedaro įtakos Rusijos ekonominiams, prekybos, socialiniams, su žmogaus teisėmis susijusiems ir kultūriniams ryšiams su bendros kaimynystės šalimis; primygtinai ragina ES ir valstybes nares, Eurazijos Sąjungos nares ir stebėtojas pradėti konstruktyvų dialogą siekiant nustatyti bendrą interesą atitinkančias būsimo bendradarbiavimo galimybes ir nutraukti varžymąsi;

  8.      atkreipia dėmesį į atitinkamus aukščiausiojo lygio susitikimo sprendimus ir ragina abi puses parengti tikslų veiksmų planą, kuriuo siekiama išspręsti problemas ir įveikti dvišalių santykių iššūkius politinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo saugumo, nusiginklavimo, teismų ir teisinių sistemų stiprinimo, bendradarbiavimo energetikos ir žaliavų politikos klausimais, Rusijos ekonomikos produkcijos modernizavimo ir bendrų veiksmų, kuriais siekiama pašalinti su aplinka susijusias problemas, srityje, ir taip įtvirtinti apčiuopiamą pažangą vykstant kitam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui;

  9.      pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl žmogaus ir demokratinių teisių padėties Rusijoje; ragina Rusiją visapusiškai vykdyti savo įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė kaip ESBO ir Europos Tarybos narė, įskaitant susirinkimų teisės, spaudos ir žiniasklaidos laisvės ir teisės rengti taikias demonstracijas paisymą; ragina Rusijos parlamentą ir vyriausybę nedelsiant priimti pilietinės veiklos teisės aktus, kuriais užtikrinama apsauga nuo diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės visose gyvenimo srityse, įskaitant užimtumą, švietimą, sveikatą, prieigą prie prekių ir paslaugų, būstą, taip pat prieigą prie socialinio saugumo ir socialinių lengvatų;

  10.    atsižvelgdamas į Sočyje netrukus prasidėsiančias Žiemos olimpines žaidynes atkreipia dėmesį į Sočio statybvietėse dirbančių migrantų darbininkų išnaudojimą ir piktnaudžiavimą jų teisėmis, kai jų darbdaviai nemokėjo darbo užmokesčio ir vertė dirbti iki 12 valandų per parą be jokios laisvos dienos per mėnesį, o tokie atvejai pažeidžia Rusijos teisę; kritikuoja Rusijos valdžios institucijas ir Tarptautinį olimpinį komitetą dėl nesugebėjimo užtikrinti, kad jų partnerė įmonė „Olympstroy“ laikytųsi bent pagrindinių darbo teisių; ragina Rusijos valdžios institucijas sukurti migrantams darbininkams skirtas priemones, kuriomis naudodamiesi jie galėtų saugiai pateikti skundus prieš savo darbdavius ir pasiekti, kad juos išnaudoję darbdaviai būtų patraukti atsakomybėn; labai apgailestauja dėl to, kad ši ir kitos su pasirengimu Žiemos olimpinėms žaidynėms ir jų administravimu susijusios problemos nebuvo iškeltos naujausiame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime;

  11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Tarptautiniam olimpiniam komitetui, ESBO ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms.