Procedura : 2014/2533(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0159/2014

Teksty złożone :

B7-0159/2014

Debaty :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Głosowanie :

PV 06/02/2014 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0101

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 66k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.359v01-00
 
B7-0159/2014

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie szczytu UE-Rosja (2014/2533(RSP))


Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja (2014/2533(RSP))  
B7‑0159/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE i Federacja Rosyjska są silnie powiązane historycznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi korzeniami oraz że od wczesnych lat 90. XX wieku w ich wzajemnych stosunkach były lepsze i gorsze okresy, a dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek muszą zmierzyć się ze podobnymi wyzwaniami dotyczącymi perspektyw ich ludności na przyszłość; mając na uwadze, że obaj partnerzy są od siebie współzależni zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym, oraz działając w kontekście globalnym, rozwijają swoje własne strategie; mając na uwadze, że zacieśniona współpraca i relacje dobrosąsiedzkie między UE a Rosją są w związku z tym bardzo ważne;

B.     mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie oraz Federacja Rosyjska opracowały w ramach systemów Narodów Zjednoczonych oraz innych międzynarodowych struktur politycznych, jak OBWE, kompleksową sieć kontaktów, której celem jest umocnienie pokoju, prawa międzynarodowego, wzajemnego zaufania i dobrych stosunków sąsiedzkich, zwłaszcza w drodze rozbrojenia i przełamania historycznej nieufności, wrogości i rywalizacji, którymi charakteryzowały się te stosunki w czasach konfrontacji Wschodu z Zachodem; mając na uwadze, że międzynarodowe bezpieczeństwo i suwerenność państwowa są w dalszym ciągu złożoną kwestią leżącą w centrum zainteresowania, a także, iż są prawem i zasadą polityki międzynarodowej wszystkich państw członkowskich UE oraz Federacji Rosyjskiej, i wymagają wzajemnego uznania i poszanowania; mając na uwadze, że współpraca w dziedzinie stosunków politycznych i związanych z bezpieczeństwem musi prowadzić do dalszego znacznego ograniczenia konfrontacji zbrojnej;

B.     mając na uwadze, że UE i Rosję łączą silne gospodarcze i handlowe związki, a ich wymiana handlowa i inwestycje rosną stale i w szybkim tempie; mając na uwadze, że współpraca w innych dziedzinach znajduje się za to w impasie, ponieważ żaden z partnerów nie jest gotowy do tego, by nadać konkretną treść deklarowanemu partnerstwu strategicznemu oraz by podjąć pracę nad rozwiązaniami istniejących problemów;

C.     mając na uwadze, że chociaż istnieje wiele problemów, takich jak te związane z egzekwowaniem rozbrojenia, oraz że pilnie przedyskutowania wymagają takie kwestie, jak współpracą polityczną z państwami znajdującymi się we wspólnym sąsiedztwie, prawa człowieka i praworządność, ułatwienia wizowe, znoszenie wiz, wspólne działania mające na celu rozwiązanie globalnych problemów i przyjęcie wspólnej odpowiedzialności, współpraca w dziedzinie energii, a także spory handlowe, szczyt UE-Rosja odbył się w formie, która nie umożliwiła dalekosiężnego dialogu poświęconego rozwiązywaniu istniejących problemów, ani nie umożliwiła otwarcia procesu prac podejmujących te problemy;

1.      ubolewa z powodu niepodjęcia przez UE i Rosję ukierunkowanego na osiągnięcie wyników dialogu, który umożliwiłby postępy na drodze do ustanowienia prawdziwego partnerstwa strategicznego oraz podjęcie negocjacji nad nową umową o partnerstwie i współpracy;

2.      zauważa zapoczątkowaną między UE i Rosją współpracę w istotnych kwestiach o znaczeniu międzynarodowym, jak Syria i Iran, która to współpraca jest wyrazem konstruktywnej postawy i zdolności przyczynienia się do istotnych rozwiązań politycznych poprzez wykazanie niezbędnej woli politycznej; w związku z tym wzywa obie stron do położenia kresu konfrontacji i do wznowienia ukierunkowanego na osiągnięcie wyników dialogu i negocjacji, także w ramach stosunków dwustronnych, w szczególności w interesie obywateli;

3.      wzywa Rosję i UE do wykazania pełnego szacunku dla suwerennego prawa obywateli do decydowania co do ich dalszych losów, co do współpracy i stowarzyszenia z państwami i organizacjami, a także do powstrzymania się od wszelkich form wywierania presji; z mocą wzywa UE, Rosję i Stany Zjednoczone oraz inne podmioty w odnośnych regionach do nie ingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów;

4.      zwraca uwagę na oświadczenie prezydenta Putina, iż Rosja będzie przestrzegać finansowych i gospodarczych porozumień zawartych z Ukrainą, również odnośnie do pilnej bezwarunkowej pomocy gospodarczej w postaci pożyczki w wysokości 15 mld EUR, przeznaczonej na pokonanie kryzysu gospodarczego na Ukrainie, i ma nadzieję, że w trosce o dobro ludności Ukrainy niedawno zawarte między Rosją i Ukraina porozumienia zostaną wdrożone tak szybko, jak to będzie możliwe;

5.      podkreśla, że unijna polityka odseparowywania polityki sąsiedztwa wschodniego od rozwoju stosunków UE-Rosja nie przyniosła skutków; podkreśla potrzebę określenia na nowo polityki sąsiedztwa wschodniego w celu rozwinięcia współpracy regionalnej, która nie wyklucza żadnego kraju; wzywa Rosję do aktywnego uczestnictwa w takim procesie i wykazania woli uczestniczenia w polityce stosunków dobrosąsiedzkich;

6.      ubolewa, iż UE nie była gotowa do ukształtowania na nowo swojej polityki wobec Federacji Rosyjskiej na długo przed szczytem w Wilnie, przez co wszystkie kraje uczestniczące zależne były od tej sytuacji patowej w dwustronnych stosunkach między UE i Federacją Rosyjską;

7.      wyraża krytykę pod adresem ESDZ, że nie pracowała z Rosją i państwami sąsiedztwa wschodniego UE w celu określenia sposobów i środków doprowadzenia do współistnienia przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej i Unii Euroazjatyckiej oraz odnoszenia w związku z tym wzajemnych korzyści; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie władz UE, iż partnerstwo wschodnie nie ma wpływu na gospodarcze, handlowe, społeczne, ludzkie i kulturowe związki Rosji z państwami znajdującymi się we wspólnym sąsiedztwie; wzywa z mocą UE i państwa członkowskie, a także członków i obserwatorów Unii Euroazjatyckiej do rozpoczęcia konstruktywnego dialogu mającego na celu zbadanie możliwości przyszłej współpracy dla wspólnego dobra i położenia kresu rywalizacji;

8.      zwraca uwagę na odpowiednie decyzje podjęte na szczycie i wzywa obie strony do określenia dokładnego planu działania obejmującego konkretne działania mające na celu rozwiązanie problemów i podjęcie wyzwań w stosunkach dwustronnych w dziedzinie współpracy politycznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, rozbrojenia, wzmocnienia systemu sądownictwa i systemu prawnego, rozwoju współpracy w dziedzinie energii i surowców, modernizacji produkcji w rosyjskiej gospodarce, wspólnych starań na rzecz rozwiązania problemów środowiskowych i tym samym dokonania wyraźnych postępów w odpowiednim czasie przed następnym szczytem UE-Rosja;

9.      ponownie daje wyraz swojemu zaniepokojeniu w związku z sytuacją w zakresie praw człowieka i praw demokratycznych w Rosji; wzywa Rosję do pełnego przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z członkostwa w OBWE i Radzie Europy, w tym przestrzegania prawa do zrzeszania się, wolności prasy i środków masowego przekazu oraz prawa do pokojowych demonstracji; wzywa parlament i rząd Federacji Rosyjskiej do bezzwłocznego wprowadzenia przepisów prawa cywilnego chroniących przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową we wszystkich obszarach życia, w tym w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia, zdrowia, dostępu do towarów i usług, mieszkania, dostępu do zabezpieczenia społecznego i korzyści społecznych;

10.    w związku z rozpoczynającymi się wkrótce Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi zwraca uwagę na problem wyzysku i wykorzystywania migrujących pracowników z pogwałceniem przysługujących im praw, do czego doszło na budowach w Soczi, gdzie pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia pracownikom i zmuszali ich do pracy nawet do 12 godzin dziennie, bez przysługującego miesięcznie dnia urlopu, co stanowi pogwałcenie rosyjskiego prawa; krytykuje rosyjskie władze i Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) za niedopilnowanie wdrażania nawet najbardziej podstawowych praw pracy przez ich partnera Olimpstroj; wzywa władze Rosji do stworzeni narzędzi, dzięki którym migrujący pracownicy będą mogli bezpiecznie składać skargi na pracodawców, tak aby nieuczciwi pracodawcy byli pociągani do odpowiedzialności; głęboko ubolewa nad tym, że ten i inne problemy związane z przygotowaniami do Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz z ich przebiegiem nie zostały podjęte na ostatnim szczycie UE-Rosja;

11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, Zgromadzeniu Parlamentarnemu OBWE oraz Radzie Europy.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności