Návrh uznesenia - B7-0159/2014Návrh uznesenia
B7-0159/2014

NÁVRH UZNESENIA o samite EÚ – Rusko

4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0150/2014

Postup : 2014/2533(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0159/2014
Predkladané texty :
B7-0159/2014
Prijaté texty :

B7‑0159/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko

(2014/2533(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ a Ruská federácia sú hlboko prepojené prostredníctvom svojich historických , politických, hospodárskych a kultúrnych koreňov, ich bilaterálne vzťahy prešli roku 1990 vzostupmi a pádmi a dnes viac než kedykoľvek predtým čelia spoločným výzvam, pokiaľ ide o budúce vyhliadky ich obyvateľov; keďže obaja partneri sú od seba vzájomne závislí tak ekonomicky, ako aj politicky, pričom rozvíjajú svoje vlastné stratégie činnosti v globálnom prostredí; keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom majú preto mimoriadny význam;

B.     keďže EÚ a jej členské štáty a Ruská federácia rozvinuli v rámci systémov OSN a ďalších medzinárodných politických štruktúr, ako je OBSE, komplexnú sieť vzťahov zameraných na posilnenie mieru, medzinárodného práva, vzájomnej dôvery a dobrých susedských vzťahov, najmä prostredníctvom odzbrojenia a prekonania historickej nedôvery, nepriateľstva a súperenia, ktoré charakterizovali vzťahy v dobe konfrontácie medzi Východom a Západom; keďže medzinárodná bezpečnosť a národná zvrchovanosť aj naďalej predstavujú komplexný záujem, právo a zásadu v rámci medzinárodné politiky všetkých členských štátov EÚ a Ruskej federácie, čo si vyžaduje vzájomné uznanie a rešpekt; keďže spolupráca v oblasti politických a bezpečnostných vzťahov musí viesť k významnému ďalšiemu zníženiu vojenskej konfrontácie;

B.     keďže EÚ a Rusko majú silné ekonomické a obchodné vzťahy, pričom obchod a investície naďalej rýchlo rastú; keďže na druhej strane je spolupráca v iných oblastiach v patovej situácii, pretože ani jeden partner nie je ochotný naplniť deklarované strategické partnerstvo obsahom a pracovať na riešení existujúcich problémov;

C.     keďže napriek skutočnosti, že existuje veľa problémov, ako je nútené odzbrojenie, politická spolupráca s krajinami v spoločnom susedstve, ľudské práva a právny štát, zjednodušenie a uvoľnenie vízového režimu, spoločné akcie na spoločné riešenie globálnych problémov a úloh, spolupráca v oblasti energetiky a obchodné spory, ktoré si vyžadujú naliehavú diskusiu, summit EÚ – Rusko sa konal vo formáte, ktorý neumožňuje dialóg o budúcnosti, ktorý by sa zaoberal existujúcimi problémami a v rámci ktorého by sa otvoril pracovný proces ich riešenia;

1.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ a Rusko nenadviazali dialóg zameraný na výsledky, ktorý by umožnil pokrok smerom k vytvoreniu skutočného strategického partnerstva a k rokovaniam o novej dohode o partnerstve a spolupráci;

2.      berie na vedomie spoluprácu, ktorá začala medzi EÚ a Ruskom a týka sa dôležitých medzinárodných otázok, ako sú Sýria a Irán, čo dokazuje konštruktívnu schopnosť prispieť k reálnym politickým riešeniam tým, že sa preukazuje potrebná politická vôľa; vyzýva preto obe strany, aby ukončili konfrontáciu a znova začali konštruktívny dialóg a rokovania zamerané na výsledky, a to aj v rámci svojich bilaterálnych vzťahov, predovšetkým v záujme svojich občanov;

3.      vyzýva EÚ a Rusko, aby plne rešpektovali zvrchované právo ľudí rozhodovať o svojom budúcom vývoji vrátane spolupráce a pridruženia ku krajinám a organizáciám, a aby sa zdržali akéhokoľvek nátlaku; rozhodne vyzýva EÚ, Rusko, Spojené štáty a všetkých ostatných aktérov v dotknutých regiónoch, aby nezasahovali do vnútorných záležitostí iných krajín;

4.      berie na vedomie vyhlásenie prezidenta Putina v tom zmysle, že Rusko bude dodržiavať finančné a hospodárske dohody s Ukrajinou vrátane pôžičky vo výške približne 15 miliárd EUR ako naliehavej bezpodmienečnej hospodárskej pomoci na prekonanie hospodárskej krízy na Ukrajine, a dúfa, že v záujme ukrajinského ľudu sa nedávne dohody medzi Ruskom a Ukrajinou môžu vykonať čo najskôr;

5.      zdôrazňuje, že politika EÚ, ktorá oddeľuje politiku východného susedstva od vývoja vzťahov medzi EÚ a Ruskom, zlyhala; zdôrazňuje, že je potrebné zmeniť politiku východného susedstva tak, aby sa rozvíjala regionálna spolupráca, ktorá nevylučuje žiadnu krajinu; vyzýva Rusko na aktívnu účasť v tomto procese a na preukázanie ochoty stať sa súčasťou politík dobrého susedstva;

6.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ nebola pripravená zmeniť svoju politiku voči Ruskej federácii už dlho pred summitom vo Vilniuse, čím sa všetky zúčastnené krajiny stali závislými od patovej situácie v bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Ruskou federáciou;

7.      kritizuje ESVČ za neschopnosť spolupracovať s Ruskom a krajinami východného susedstva EÚ na spôsoboch a prostriedkoch na dosiahnutie spolužitia medzi hospodárskym priestorom Európskej únie a Eurázijskou (colnou) úniou a na ich vzájomné obohacovanie; víta vyhlásenie orgánov EÚ o tom, že Východné partnerstvo nemá vplyv na hospodárske, obchodné, sociálne, ľudské a kultúrne väzby Ruska na spoločných susedov; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj členské a pozorovateľské štáty Eurázijskej únie, aby začali konštruktívny dialóg s cieľom preskúmať možnosti budúcej spolupráce v spoločnom záujme a ukončenia súperenia;

8.      berie na vedomie príslušné rozhodnutia samitu a vyzýva obe strany, aby stanovili presný plán riešenia konkrétnych krokov zameraných na vyriešenie problémov a vyrovnanie sa s výzvami bilaterálnych vzťahov v oblasti politickej a bezpečnostnej spolupráce, odzbrojenia, posilnenia súdneho a právneho systému, rozvoja spolupráce v oblasti energie a surovín, modernizácie ruskej hospodárskej produkcie a spoločného úsilia o prekonanie environmentálnych problémov, a teda na dosiahnutie hmatateľného pokroku ešte pred ďalším samitom EÚ – Rusko;

9.      opakovane vyjadruje znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských a demokratických práv v Rusku; vyzýva Rusko, aby v plnej miere splnilo svoje povinnosti člena OBSE a Rady Európy vrátane dodržiavania práva na združovanie, slobody tlače a médií a práva na pokojnú demonštráciu; vyzýva ruský parlament a vládu, aby bezodkladne zaviedli občianske zákony poskytujúce ochranu proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých oblastiach života vrátane zamestnania, vzdelávania, zdravia, prístupu k tovaru a službám, bývania a prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a sociálnym výhodám;

10.    so zreteľom na zimné olympijské hry, ktoré sa čoskoro začnú v Soči, upozorňuje na využívanie migrujúcich pracovníkov a zneužívanie ich práv na stavbách v Soči, kde im ich zamestnávatelia neplatili mzdy a nútili ich pracovať až 12 hodín denne bez mesačného dňa voľna, čo predstavuje porušenie ruského práva; kritizuje ruské orgány a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) za to, že nezabezpečili, aby ich partner Olympstroj dodržiaval aspoň základné práva zamestnancov; vyzýva ruské orgány, aby vytvorili pre migrujúcich pracovníkov prostriedok na to, aby mohli bezpečne podať sťažnosť na svojho zamestnávateľa, a aby vyvodzovali zodpovednosť voči zamestnávateľom, ktorí zneužívajú zamestnancov; vyslovuje hlboké poľutovanie nad tým, že tento a ďalšie problémy súvisiace s prípravou a konaním zimných olympijských hier neboli vznesené na nedávnom samite EÚ – Rusko;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Medzinárodnému olympijskému výboru a parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy.