Förslag till resolution - B7-0159/2014Förslag till resolution
B7-0159/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om toppmötet mellan EU och Ryssland

  4.2.2014 - (2014/2533(RSP))

  till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0150/2014

  Förfarande : 2014/2533(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0159/2014
  Ingivna texter :
  B7-0159/2014
  Antagna texter :

  B7‑0159/2014

  Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

  (2014/2533(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     EU och Ryssland har djupa kopplingar till varandra genom sina historiska, politiska, ekonomiska och kulturella rötter. De bilaterala förbindelserna dem emellan har präglats av uppgångar och nedgångar sedan början av 1990-talet, och de bägge parterna står i dag inför fler gemensamma utmaningar än någonsin när det gäller deras folks framtidsutsikter. Parterna är ömsesidigt beroende av varandra både ekonomiskt och politiskt och har sina egna strategier för sitt agerande i internationella sammanhang. Ett stärkt samarbete och goda grannskapsförbindelser mellan EU och Ryssland är därför av stor betydelse.

  B.     EU och dess medlemsstater och Ryssland har inom ramen för FN-systemet och andra internationella politiska strukturer, till exempel OSSE, utvecklat ett omfattande nätverk av förbindelser som syftar till att stärka freden, folkrätten, det ömsesidiga förtroendet och ett gott grannskap, i synnerhet genom nedrustning och insatser för att komma över det misstroende, de fientligheter och den rivalitet som historiskt sett har präglat förbindelserna under tider av motsättningar mellan väst och öst. Den internationella säkerheten och den nationella suveräniteten utgör ett komplext intresse och en komplex rättighet och princip inom den internationella politiken för samtliga EU-medlemsstater och för Ryssland och kräver ömsesidigt erkännande och ömsesidig respekt. Samarbetet inom de politiska och säkerhetsrelaterade förbindelserna måste leda till att de militära motsättningarna ytterligare minskar avsevärt.

  B.     EU och Ryssland har starka ekonomiska och handelsrelaterade förbindelser, och handeln och investeringarna fortsätter att öka snabbt. Samtidigt befinner sig samarbetet på andra områden i ett dödläge eftersom ingen av parterna är villig att fylla det utropade strategiska partnerskapet med innehåll eller att försöka hitta lösningar på de problem som finns.

  C.     Trots att det finns många problem på områden som nedrustning, det politiska samarbetet med länderna i det gemensamma grannskapet, de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten, viseringslättnader, gemensamma insatser för att tillsammans ta itu med globala problem och ansvarsfrågor, energisamarbete samt handelskonflikter som måste diskuteras snarast, tillät inte formatet för toppmötet mellan EU och Ryssland någon framåtblickande dialog om hur de rådande problemen ska lösas, och ingen arbetsprocess för att hantera dem kunde inledas.

  1.      Europaparlamentet beklagar att EU och Ryssland inte lyckats inleda någon resultatinriktad dialog som skulle göra det möjligt att närma sig upprättandet av ett verkligt strategiskt partnerskap och förhandlingar om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal.

  2.      Europaparlamentet noterar det samarbete som EU och Ryssland har inlett i viktiga internationella frågor, såsom Syrien och Iran, av vilket det framgår att parterna har en konstruktiv förmåga att bidra till verkliga politiska lösningar genom att visa prov på nödvändig politisk vilja. Parlamentet uppmanar därför båda sidor att sätta stopp för motsättningarna och åter ta upp den konstruktiva dialogen och förhandlingarna på ett resultatinriktat sätt, även inom ramen för sina bilaterala förbindelser, och då särskilt se till medborgarnas intressen.

  3.      Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att till fullo respektera folkens suveräna rätt att själva besluta om sin framtid, däribland i fråga om samarbete och associering med länder och organisationer, och att avstå från alla former av påtryckningar. Parlamentet vädjar starkt till EU, Ryssland, USA och alla andra aktörer i de berörda regionerna att inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter.

  4.      Europaparlamentet noterar president Putins uttalande om att Ryssland kommer att hålla fast vid de finansiella och ekonomiska avtalen med Ukraina – inklusive det lån på omkring 15 miljarder euro som getts som akut ovillkorad ekonomisk hjälp på grund av den ekonomiska krisen i Ukraina – och hoppas för det ukrainska folkets skull att de avtal som nyligen ingåtts mellan Ryssland och Ukraina kan börja tillämpas snarast möjligt.

  5.      Europaparlamentet konstaterar att EU:s strategi att hålla politiken för det östra grannskapet åtskild från utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ryssland har misslyckats. Parlamentet understryker behovet att omarbeta politiken för det östra grannskapet i syfte att utveckla ett regionalt samarbete som inte utesluter något land. Parlamentet uppmanar Ryssland att delta proaktivt i denna process och att visa sin vilja att bli en del av en god grannskapspolitik.

  6.      Europaparlamentet beklagar djupt att EU inte var redo att ompröva sin politik gentemot Ryssland långt före toppmötet Vilnius, varför alla deltagande länder nu är låsta av dödläget i de bilaterala förbindelserna mellan EU och Ryssland.

  7.      Europaparlamentet riktar kritik mot Europeiska utrikestjänsten för att den inte har lyckats samarbeta med Ryssland och EU:s östra grannländer för att hitta sätt att uppnå en samexistens mellan och ett ömsesidigt berikande av EU:s ekonomiska område och den eurasiska (tull)unionen. Parlamentet välkomnar EU-institutionernas uttalande om att det östliga partnerskapet inte påverkar Rysslands ekonomiska, handelsrelaterade, sociala, mänskliga och kulturella kopplingar till de gemensamma grannländerna. Parlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och den eurasiska unionens medlemmar och observatörsländer att snarast inleda en konstruktiv dialog i syfte att undersöka möjligheterna till framtida samarbete i allas gemensamma intresse och få slut på rivaliteten.

  8.      Europaparlamentet noterar toppmötets relevanta beslut och uppmanar bägge sidor att ta fram en exakt färdplan över konkreta åtgärder för att lösa problemen och hantera utmaningarna inom de bilaterala förbindelserna i fråga om politiskt och säkerhetsrelaterat samarbete, nedrustning, stärkande av rättsväsendet, utveckling av energi- och råvarusamarbete, modernisering av Rysslands ekonomiska produktion och gemensamma insatser för att lösa miljöproblem, för att på detta sätt göra påtagliga framsteg till nästa toppmöte mellan EU och Ryssland.

  9.      Europaparlamentet upprepar sin oro över situationen för de mänskliga och demokratiska rättigheterna i Ryssland. Parlamentet uppmanar Ryssland att till fullo leva upp till sina skyldigheter som medlem av OSSE och Europarådet, också i fråga om respekten för föreningsfriheten, press- och mediefriheten samt rätten att hålla fredliga demonstrationer. Parlamentet uppmanar Rysslands parlament och regering att utan dröjsmål införa civilrättslig lagstiftning om skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet i alla delar av samhällslivet, inbegripet sysselsättning, utbildning, hälsa, tillgång till varor och tjänster, bostäder och tillgång till social trygghet och sociala förmåner.

  10.    Europaparlamentet vill mot bakgrund av de olympiska vinterspel som snart ska inledas i Sotji belysa exploateringen av migrerande arbetare och brotten mot deras rättigheter på byggarbetsplatserna i Sotji, där deras arbetsgivare har låtit bli att betala ut deras löner och tvingat dem att arbeta upp till 12 timmar per dag utan en enda dag ledigt per månad, vilket strider mot den ryska lagen. Parlamentet riktar kritik mot de ryska myndigheterna och den internationella olympiska kommittén för att de inte sett till att deras partner Olimpstroj tillämpat ens de mest grundläggande arbetstagarrättigheterna. De ryska myndigheterna uppmanas att göra det möjligt för migrerande arbetare att på ett säkert sätt inge klagomål mot sina arbetsgivare och att ställa arbetsgivare som bryter mot lagstiftningen till svars. Parlamentet finner det djupt beklagligt att detta och andra problem i samband med förberedelserna inför och genomförandet av de olympiska vinterspelen inte togs upp under det nyligen genomförda toppmötet mellan EU och Ryssland.

  11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Internationella olympiska kommittén samt OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar.