Forslag til beslutning - B7-0161/2014Forslag til beslutning
B7-0161/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Ukraine

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2014/2547(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0161/2014
Indgivne tekster :
B7-0161/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0161/2014

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

(2014/2547(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at der siden november 2013 har været protester mod den ukrainske regerings politik – udløst af regeringens afvisning af og manglende vilje til at undertegne en associeringsaftale med EU – og at de er blevet mere og mere voldelige på begge sider, med ekstreme nationalistgrupper, der tilslutter sig demonstranterne; der henviser til, at oppositionen ikke har formået at distancere sig fra disse nationalistiske og åbentlyst fascistiske styrker;

B.     der henviser til, at disse protester, der startede som pro-europæiske demonstrationer, har flyttet deres fokus til flere indenlandske spørgsmål og har spredt sig til andre byer; der henviser til, at demonstranter har krævet regeringens afgang, organisering af nye parlaments- og præsidentvalg, løsladelse af demonstranter, som blev arresteret, og ophævelse af de restriktive love, der blev vedtaget af det ukrainske parlament den 16. januar 2014 og undertegnet af præsidenten den efterfølgende dag;

C.     der henviser, at den nødvendige politiske dialog startede meget sent, da præsident Viktor Yanukovych mødtes med oppositionsledere for første gang den 23. januar; der henviser til, at regeringen gik af, og at de restriktive love af 16. januar blev ophævet som et resultat af det første kompromis i Verkhovna Rada og undertegnet af præsident Yanukovych; der henviser til, at polemikken vedrørende amnestiloven fortsat er en hindring for enhver politisk løsning; der henviser til, at oppositionen insisterer på, at amnesti bør ydes til demonstranter uden betingelser, medens præsidenten og den siddende regering insisterer på, at besættelsen af alle regeringsbygninger i Kiev skal bringes til ophør, før amnestien træder i kraft, og nægter at tillade parallelle politiske magtstrukturer;

D.     der henviser til, at den politiske krise hverken kan løses ved vold eller en dialog mellem regeringen og oppositionen alene, men kræver en national debat om landets fremtid, forfatningsmæssige og andre reformer og forbindelser med internationale partnere;

E.     der henviser til, at den økonomiske og sociale situation i Ukraine er blevet alvorligt forværret; der henviser til, at landet er afhængigt af energiimport, korruption er udbredt, og nødvendige politiske og økonomiske reformer er blevet forsinkede; der henviser til, at Ukraine nægtede at modtage finansiering fra IMF for at opfylde dets gældsforpligtelser, fordi de stramme økonomiske betingelser, der blev pålagt, ville øge forbrugerpriserne;

F.     der henviser til, at EU har forhandlet en associeringsaftale med Ukraine, som omfatter en vidtgående og bred frihandelsaftale, men at den ukrainske regering nægtede at underskrive den som følge af nye betragtninger, da EU ikke tilbød Ukraine et rigtigt partnerskab og et europæisk perspektiv;

G.     der henviser til, at Den Russiske Føderation har ydet lån på i alt 15 mia. USD for at hjælpe Ukraine med at undgå misligholdelse af statens betalingsforpligtelser og overvinde den alvorlige økonomiske krise, og er blevet enig om lavere priser for forsyninger af naturgas med den ukrainske regering; der henviser til, at den russiske præsident Vladimir Putin har lovet, at Rusland vil holde sine finansielle og økonomiske aftaler med Ukraine, uanset hvilke beslutninger, der træffes for at løse den politiske krise i Ukraine; der henviser til, at den russiske premierminister Medvedev efter den ukrainske premierminister Azarovs afgang den 27. januar 2014 meddelte, at de næste lånetrancher kun ville blive udbetalt, efter at der er dannet en ny regering;

H.     der henviser til, at den geopolitiske rivalitet mellem Rusland og EU, USA og NATO har sat Ukraine i den vanskelige situation at skulle træffe et valg mellem den ene eller den anden; der henviser til, at de alle har et betydeligt ansvar for udviklingen af den alvorlige politiske krise i Ukraine;

I.      der henviser til, at volden under demonstrationerne har kostet menneskeliv, og at hundreder af mennesker på begge sider er blevet hårdt sårede; der henviser til, at demonstranter og sympatisører er blevet fængslede, et antal er savnede, og der er berettet om tortur, der er forvoldt af sikkerhedsstyrkerne; der henviser til, at journalister har været ofre for alvorlig vold og er blevet hindret i at rapportere; der henviser til, at civilsamfundsstrukturer i Ukraine har opfordret til internationale observationsmissioner; der henviser til, at der er behov for medicinsk støtte fra Internationale Røde Kors og WHO til ofre for ekstreme vejrforhold fra begge sider i konflikten;

1.      udtrykker dyb bekymring over den alvorlige politiske krise i Ukraine og de voldelige konfrontationer i Kiev og andre ukrainske byer; opfordrer indtrængende til en politisk løsning på krisen og kræver en ægte demokratisk debat om måder og midler til at overvinde konfrontationen og opsplitningerne i landet;

2.      opfordrer indtrængende alle politiske ledere i landet til at mindske de politiske spændinger og til at bidrage til at løse krisen i en ånd af politisk ansvar og kompromis;

3.      glæder sig over indledningen på dialogen mellem regeringen og oppositionen og de første skridt, der er taget af regeringen og parlamentet for at forbedre situationen, men fremhæver, at der kun kan findes en bæredygtig løsning på baggrund af en ægte demokratisk inklusiv proces, som giver alle landets borgere mulighed for at deltage;

4.      fordømmer den demokratiske oppositions samarbejde med nationalistiske og åbenlyst fascistiske politiske kræfter;

5.      understreger, at det er op til det ukrainske folk – og kun det – at træffe beslutning, uden udenlandsk indblanding, om dets lands geopolitiske orientering, og hvilke internationale aftaler og fællesskaber Ukraine bør tilslutte sig; insisterer på, at spørgsmålet om, hvorvidt associeringsaftalen, der er forhandlet med Den Europæiske Union, skal undertegnes og ratificeres, skal genforhandles delvist, eller om der skal ske en tilslutning til Den Eurasiske Union, alene skal besvares af det ukrainske folk; mener, at så vigtige beslutninger som et lands geopolitiske retning bør træffes på baggrund af så bred en politisk konsensus som mulig mellem de forskellige politiske kræfter i landet og på baggrund af omfattende høringer af befolkningen, og at der bør overvejes at afholde en folkeafstemning om denne beslutning efter offentliggørelsen af konkrete konsekvensvurderinger om de forskellige mulige økonomiske valg og afholdelsen af en offentlig debat om fremtidige udfordringer med alle sektorer i det ukrainske samfund;

6.      opfordrer EU, USA og Rusland til fuldt ud at overholde de suveræne rettigheder, som befolkningen har til at træffe beslutninger om den fremtidige udvikling, herunder samarbejde og associering med lande og organisationer, og til at undlade at ty til finansielt, økonomisk og politisk pres; opfordrer indtrængende EU, Rusland og alle andre aktører i regionen såvel som USA til ikke at blande sig i andre landes interne sager;

7.      bemærker, at den politik, der adskiller den østlige naboskabspolitik fra udviklingen af ​​forbindelserne mellem EU og Rusland, er mislykket; understreger behovet for at ændre den østlige naboskabspolitik med henblik på at udvikle et ægte regionalt samarbejde, der ikke udelukker noget land;

8.      minder Ukraine, EU og Den Russiske Føderation såvel som alle andre aktører i regionen om at overholde og opfylde deres internationale forpligtelser, som følger af deres medlemskab af Europarådet og deltagelse i andre internationale sociale og menneskeretlige konventioner, især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ETS nr. 5) og derfor om at gennemføre alle demokratiske og politiske værdier, som de er blevet enige om;

9.      er overbevist om, at den politiske beslutningstagning vil kunne frigøres ved, at aktiver tilhørende forskellige politikere i den nuværende regering og alle politiske partier og deres førende personligheder blev undersøgt, identificeret og gjort gennemsigtige for alle sektorer i det ukrainske samfund og ved at afsløre deres respektive forbindelser til associerede selskaber og virksomheder i landets oligarkiske strukturer; er overbevist om, at dette vil føre til mere pålidelige anti-hvidvaskningsundersøgelser og forbedre bekæmpelsen af korruption – en af hindringerne for yderligere demokratiprocesser i Ukraine i en stor del af de sidste årtier;

10.    fordømmer politiets overdrevne og uforholdsmæssige anvendelse af vold mod demonstranter; er bekymret over, at forsøg på magtfuld afbrydelse af Eurodmaidan-demonstrationerne kun har forværret den politiske krise; er også bekymret over de mere og mere voldelige handlinger hos de såkaldte "Titushki"-grupper, hvis identitet er ukendt, og som forværrer situationen mellem parterne i konflikten; er ligeledes bekymret over voldelige konfrontationer og provokationer, der er fremkaldt af ekstremt højreorienterede demonstranter;

11.    fremhæver, at retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed fuldt ud bør respekteres, men at demonstranternes handlinger ikke bør være i strid med generelt accepterede demokratiske normer; opfordrer myndighederne til at afstå fra ethvert forsøg på at opløse protestaktioner og -lejre ved magt; opfordrer til, at politi og demonstranter afstår fra enhver form for vold eller handlinger, der tydeligt er rettet mod at fremprovokere en voldelig reaktion fra den anden side;

12.    opfordrer indtrængende den ukrainske regering til at sikre, at sikkerhedsstyrkerne omgående holder op med at bruge overdreven magtanvendelse over for demonstranterne; opfordrer Ukraine til fuldt ud at overholde landets internationale forpligtelser med hensyn til at respektere ytringsfriheden og forsamlingsfriheden og til at træffe enhver foranstaltning, der er nødvendig for at forhindre magtanvendelse; opfordrer Ukraines statsadvokat til at foretage en objektiv undersøgelse af de voldelige sammenstød, der fandt sted i Kiev, for at straffe gerningsmændene og forhindre en gentagelse af lignende situationer;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines parlament og regering samt OSCE’s og Europarådets parlamentariske forsamlinger.