Resolutsiooni ettepanek - B7-0161/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0161/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ukraina

4.2.2014 - (2014/2547(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2014/2547(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0161/2014
Esitatud tekstid :
B7-0161/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0161/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina kohta

(2014/2547(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et 2013. aasta novembris alanud meeleavaldused Ukraina valitsuse poliitika vastu, mis olid ajendatud valitsuse keeldumisest ja soovimatusest allkirjastada assotsieerimislepingut ELiga, on jätkunud, muutudes mõlemalt poolt üha vägivaldsemaks, ning meeleavaldustega on liitunud ka äärmusnatsionalistlikud rühmitused; arvestades, et opositsioon ei ole suutnud distantseeruda nendest natsionalistlikest ja avalikult fašistlikest jõududest;

B.     arvestades, et algselt ELi-meelsete meeleavalduste raskuspunkt on kandunud rohkem riigisisestele teemadele ning need on levinud ka teistesse linnadesse; arvestades, et meeleavaldajad on nõudnud valitsuse tagasiastumist, uute parlamendi- ja presidendivalimiste korraldamist, vahistatud meeleavaldajate vabastamist ning 16. jaanuaril 2014 Ukraina parlamendi poolt vastu võetud ja presidendi poolt järgmisel päeval allkirjastatud repressiivsete seaduste tühistamist;

C.     arvestades, et vajalik poliitiline dialoog algas suure hilinemisega, kui president Viktor Janukovõtš 23. jaanuaril kohtus esimest korda opositsiooniliidritega; arvestades, et Ülemraadas saavutatud ja president Janukovõtši allkirjastatud esimese kompromissina astus valitsus tagasi ning 16. jaanuaril 2014 vastu võetud repressiivsed seadused tühistati; arvestades, et amnestiaseaduse ümber valitsev segadus kujutab endast endiselt takistust mis tahes poliitilisele lahendusele; arvestades, et opositsioon nõuab tingimusteta amnestiat kõigile meeleavaldajatele, kuid president ja tegutsev valitsus nõuavad enne amnestiaseaduse jõustumist kõigi Kiievi valitsusasutuste hõivamise lõpetamist ning keelduvad lubamast paralleelseid võimustruktuure;

D.     arvestades, et poliitilist kriisi ei ole võimalik lahendada vägivallaga ega ka üksnes valitsuse ja opositsiooni vaheliste läbirääkimistega, vaid tarvis on üleriigilist arutelu Ukraina tuleviku, põhiseaduslike jm reformide ning rahvusvaheliste partneritega arendatavate suhete üle;

E.     arvestades, et majanduslik ja sotsiaalne olukord on Ukrainas tõsiselt halvenenud; arvestades, et riik sõltub sisseveetavast energiast, laialt on levinud korruptsioon ning vajalike poliitiliste ja majandusreformidega on viivitatud; arvestades, et Ukraina keeldus oma võlakohustuste täitmiseks pakutavast IMFi finantsabist, kuna rakendatavad kasinusmeetmed tõstaksid kodumajapidamiste kommunaalkulusid;

F.     arvestades, et EL oli Ukrainaga lõpule viinud läbirääkimised assotsieerimislepingu sõlmimiseks, mis hõlmas ka põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut, kuid Ukraina valitsus keeldus seda allkirjastamast, võttes seisukoha, et EL ei paku Ukrainale tõelist partnerlust ega ELiga liitumise väljavaadet;

G.     arvestades, et Venemaa Föderatsioon on andnud Ukrainale 15 miljardit USA dollarit laenu, et aidata riigil vältida maksevõimetust ning tulla välja tõsisest majanduskriisist, ning on Ukraina valitsusega kokku leppinud madalamates maagaasihindades; arvestades, et Venemaa president Vladimir Putin on tõotanud, et Venemaa austab oma Ukrainaga sõlmitud finants- ja majandusleppeid, hoolimata sellest, milliseid otsuseid võetakse poliitilise kriisi lahendamiseks Ukrainas; arvestades, et pärast Ukraina peaministri Azarovi tagasiastumist 27. jaanuaril 2014 teatas Venemaa peaminister Medvedev, et järgmised laenumaksed kantakse üle alles pärast seda, kui on moodustatud uus valitsus;

H.     arvestades, et geopoliitiline rivaliteet Venemaa ja ELi, USA ja NATO vahel on asetanud Ukraina keerulisse olukorda, kus ta peab valima kas ühe või teise poole; arvestades, et kõik osapooled kannavad märkimisväärset vastutust tõsise poliitilise kriisi kujunemise pärast Ukrainas;

I.      arvestades, et vägivald meeleavaldustel on nõudnud inimelusid ning sajad inimesed mõlemalt poolt on saanud tõsiselt vigastada; arvestades, et meeleavaldajaid ja nende poolehoidjaid on vahistatud, mitmed inimesed on teadmata kadunud ning on teateid julgeolekujõudude sooritatud piinamistest; arvestades, et ajakirjanikke on langenud tõsise vägivalla ohvriks ning neil on takistatud oma tööd teha; arvestades, et Ukraina kodanikuühiskonna struktuurid on nõudnud rahvusvahelisi vaatlusmissioone; arvestades, et äärmuslike ilmastikuolude ohvrid mõlemalt konfliktipoolelt vajavad meditsiiniabi Rahvusvaheliselt Punaselt Ristilt ja Maailma Terviseorganisatsioonilt;

1.      väljendab oma sügavat muret tõsise poliitilise kriisi pärast Ukrainas ning vägivaldsete kokkupõrgete pärast Kiievis jt Ukraina linnades; nõuab tungivalt poliitilist lahendust kriisile ning tõeliselt demokraatlikku arutelu selle üle, kuidas ja milliste vahenditega ületada vastasseis ja lõhed riigis;

2.      nõuab tungivalt kõigilt Ukraina poliitilistelt liidritelt poliitiliste pingete leevendamist ja kriisi lahendamist poliitilise vastutuse ja kompromisside vaimus;

3.      tervitab alanud dialoogi valitsuse ja opositsiooni vahel ning valitsuse ja parlamendi esimesi samme pingelise olukorra leevendamiseks, kuid rõhutab, et kestlikku lahendust on võimalik saavutada vaid kaasava, tõeliselt demokraatliku protsessi alusel, mis annab võimaluse osaleda kõigile Ukraina kodanikele;

4.      taunib demokraatliku opositsiooni koostööd natsionalistlike ja avalikult profašistlike jõududega;

5.      rõhutab, et Ukraina rahvas – ja ainult tema – peab ise, ilma välise sekkumiseta otsustama, milline on riigi geopoliitiline orientatsioon ning milliste rahvusvaheliste lepingute ja ühendustega peaks Ukraina liituma; rõhutab, et küsimus sellest, kas Euroopa Liiduga läbiräägitud assotsieerimislepe allkirjastada ja ratifitseerida või mitte, pidada veel täiendavaid läbirääkimisi või hoopis liituda Euraasia Liiduga, tuleb otsustada ukrainlastel endil; on seisukohal, et sellise tähtsusega otsused, nagu riigi geopoliitiline orientatsioon, tuleks võtta vastu erinevate poliitiliste jõudude võimalikult laia poliitilise konsensuse ning elanikkonnaga peetavate ulatuslike konsultatsioonide põhjal ning et tuleks kaaluda võimalust panna see otsus rahvahääletusele, pärast seda kui on avaldatud mõjuhinnangud erinevatele võimalikele majanduslikele valikutele, ning korraldada avalik arutelu tulevikuväljavaadete üle Ukraina ühiskonna kõigi sektorite osavõtul;

6.      kutsub ELi, Ameerika Ühendriike ja Venemaad üles täielikult austama rahva suveräänset õigust otsustada oma tulevikuarengute, sh riikide ja organisatsioonidega koostöö tegemise või nendega liitumise üle ning hoiduma mis tahes finantsilisest, majanduslikust ja poliitilisest survestamisest; kutsub ELi, Venemaad ja teisi osalejaid kõnealuses piirkonnas, samuti Ameerika Ühendriike tungivalt üles mitte sekkuma teiste riikide siseasjadesse;

7.      märgib, et poliitiline strateegia, mille puhul on idanaabruspoliitika ELi ja Venemaa vaheliste suhete edendamisest eraldatud, ei ole tulemusi andnud; rõhutab vajadust idanaabruspoliitika ümberkujundamiseks, eesmärgiga edendada tõeliselt piirkondlikku koostööd, millest ei jäetaks välja ühtki riiki;

8.      tuletab Ukrainale, ELile, Venemaale ja teistele osalejatele kõnealuses piirkonnas meelde vajadust austada ja täita oma rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad nende liikmeksolekust Euroopa Nõukogus jt rahvusvahelistes inim- ja sotsiaalsete õiguste alastes konventsioonides, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsioonis (ETS nr 5), ning sellest tulenevalt rakendada kõiki demokraatlikke ja poliitilisi väärtusi, milles nad on kokku leppinud;

9.      on veendunud, et poliitikaalaste otsuste tegemine Ukrainas on võimalik vabaks muuta, kui selgitada välja, tuvastada ja teha kõigi Ukraina ühiskonna sektorite jaoks läbipaistvaks kõik praeguse administratsiooni erinevatele poliitikutele ning erakondadele ja nende juhtfiguuridele kuuluvad varad, ning avalikustada nende seosed sidusühingute ja -ettevõtetega riigi oligarhilistes struktuurides; on veendunud, et see tooks kaasa usaldusväärsemad rahapesuvastased juurdlused ning parandaks võitlust korruptsiooniga, mis on olnud üks takistusi demokratiseerimisprotsessi süvendamisel Ukrainas viimase paari aastakümne jooksul;

10.    taunib politsei poolt kasutatavat ülemäärast ja ebaproportsionaalset vägivalda meeleavaldajate vastu; väljendab muret, et katsed Euromaidani meeleavaldusi jõuga laiali ajada on poliitilist kriisi vaid süvendanud; väljendab muret nn tituškolaste (tituški) üha vägivaldsemaks muutuva tegevuse pärast, kelle puhul pole teada, kellega on täpselt tegu, ja kes vaid halvendavad olukorda konfliktipoolte vahel; väljendab samavõrd muret ka paremäärmuslastest meeleavaldajate õhutatud vägivaldsete kokkupõrgete ja provokatsioonide pärast;

11.    rõhutab, et õigust sõna- ja kogunemisvabadusele tuleb täielikult austada, kuid et meeleavaldajate tegevus ei tohiks sattuda vastuollu üldiselt omaksvõetud demokraatlike normidega; kutsub ametivõime üles hoiduma mis tahes katsetest meeleavaldusi ja protestilaagreid jõuga laiali ajada; kutsub politseid ja meeleavaldajaid üles hoiduma mis tahes vägivallast või tegudest, mis on selgelt suunatud vastaspoole vägivaldse reaktsiooni provotseerimisele;

12.    nõuab Ukraina valitsuselt, et julgeolekujõud lõpetaksid viivitamata ülemäärase jõu kasutamise meeleavaldajate vastu; kutsub Ukrainat üles täielikult järgima oma rahvusvahelisi kohustusi sõna- ja kogunemisvabaduse austamise osas ning võtma kõik vajalikud meetmed, et vältida jõu kasutamist; kutsub Ukraina peaprokuröri üles läbi viima Kiievis toimunud vägivaldsete kokkupõrgete objektiivse uurimise, et karistada süüdlasi ning hoida ära mis tahes sarnaste olukordade kordumine;

13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Ukraina parlamendile ja valitsusele ning OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele.