Procedure : 2014/2565(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0191/2014

Indgivne tekster :

B7-0191/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0171

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om situationen i Irak (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Irak (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak,

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side,

–       der henviser til den lokale EU‑erklæring i Irak af 10. december 2013 i anledning af den internationale menneskerettighedsdag,

–       der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner om Irak, og navnlig dem af 10. februar 2014;

–       der henviser til redegørelserne om Irak fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, navnlig dem af henholdsvis 5. februar 2014, 16. januar 2014 og 18. december 2013,

–       der henviser til erklæringen af 28. december 2013 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om drabene på beboere i Camp Hurriya,

 

–       der henviser til erklæringen af 10. januar 2014 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om Irak,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Irak er part i,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd den 10. januar 2014 fordømte de angreb, Den islamiske stat Irak og Levanten (ISIL) udfører mod den irakiske befolkning i et forsøg på at destabilisere landet og regionen, og anerkender, at de irakiske sikkerhedsstyrker, det lokale politi og de lokale stammer i Anbarprovinsen udviser stort mod, når de bekæmper ISIL i deres byer;

B.     der henviser til, at det fremgår af de tabstal, som FN’s bistandsmission for Irak (UNAMI) fremlagde den 1. februar 2014, at i alt 733 irakere blev dræbt og 1 229 såret som følge af terrorangreb og vold i januar 2014; der henviser til, at tallene for januar 2014 ikke medtager tab som følge af de fortsatte kampe i Anbarprovinsen, hvilket skyldes problemer med at kontrollere og fastslå status for dræbte eller sårede;

C.     der henviser til, at det irakiske udenrigsministerium i Baghdad blev udsat for angreb den 5. februar 2014, og at konvojen med formanden for repræsentanternes hus, Osama al-Nujaifi, blev angrebet i byen Mosul i Ninawaprovinsen den 10. februar 2014;

D.     der henviser til, at der den 13. februar 2014 var over 63 000 familier, som var berørt af kampene i Anbarprovinsen, der var registreret som internt fordrevne; der henviser til, at mange er flygtet til andre dele af landet, herunder Karbala‑, Baghdad‑ og Erbilprovinsen, mens andre har søgt sikkerhed i fjerntliggende samfund i Anbarprovinsen eller ikke er i stand til at flygte fra kampene; der henviser til, at de fortsat lever under prekære forhold med begrænsede fødevarelagre og begrænset drikkevand, ringe sanitære forhold og begrænset adgang til sundhedspleje;

E.     der henviser til, at FN-generalsekretærens særlige repræsentant for Irak, Nickolay Mladenov, den 13. februar 2014 erklærede, at FN siden begyndelsen af januar 2014 har samarbejdet med regeringen og de lokale myndigheder for at yde bistand til dem, der er berørt af kampene i Anbarprovinsen, og gav udtryk for bekymring over den hastige forværring af forholdene i Fallujah, hvor mange beboere fanges i kampene; der henviser til, at FN fortsat indtrængende opfordrer til, at humanitære organisationer gives adgang til byen;

F.     der henviser til, at Irak fortsat står over for væsentlige sikkerhedsmæssige udfordringer fra væbnede grupper, der fremmer vold og søger at splitte befolkningen; der henviser til, at den interne politiske splittelse og de sekteriske spændinger ligeledes har bidraget væsentligt til den forværrede sikkerhedssituation i Irak;

G.     der henviser til, at mindst 35 personer blev dræbt og mange såret under bombeangreb i kristne områder af Baghdad den 25. december 2013; der henviser til, at det kristne trossamfund i Irak i mange år har været udsat for overlagte og meningsløse terrorangreb; der henviser til, at mindst halvdelen af de irakiske kristne menes at have forladt landet siden 2003;

H.     der henviser til, at UNAMI den 10. oktober 2013 med bekymring bemærkede, at 42 dødsdømte var blevet henrettet henholdsvis den 8. og 9. oktober 2013, hvilket det irakiske justitsministerium havde bekræftet;

I.      der henviser til, at EU har bekræftet sit tilsagn om at støtte Iraks overgang til demokrati og erindrer om, at Iraks nationale enhed og territoriale integritet er afgørende for at opbygge en sikker og fremgangsrig stat for alle dets borgere og indføre stabilitet i hele regionen;

J.      der henviser til, at samarbejdsrådet mellem EU og Republikken Irak afholdt sit første møde den 20. januar 2014 i Bruxelles; der henviser til, at samarbejdsrådet, som mødes inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak, har bekræftet begge parters tilsagn om fortsat at styrke deres indbyrdes relationer; der henviser til, at EU fortsat vil fremme samarbejdet på alle områder af gensidig interesse og yde målrettet bistand inden for de fælles vedtagne områder;

1.      fordømmer kraftigt ISIL's angreb i Anbarprovinsen; anerkender indsatsen fra de irakiske sikkerhedsstyrker og det lokale irakiske politi, hvis folk ligeledes udsættes for angreb og bliver dræbt i terrorangreb; støtter FN's Sikkerhedsråds opfordring til det irakiske folk, herunder de irakiske stammer, de lokale ledere og de irakiske sikkerhedsstyrker i Anbarprovinsen, til at fortsætte, udvide og styrke deres samarbejde om at bekæmpe vold og terror; understreger, at ISIL er omfattet af den våbenembargo og indefrysning af aktiver, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 2083 (2012), og understreger, at det er vigtigt at disse foranstaltninger gennemføres hurtigt og effektivt;

2.      er dybt bekymret over udviklingen i Anbarprovinsen og det store antal internt fordrevne, der flygter fra de konfliktramte områder; kræver, at humanitære organisationer får adgang til Fallujah; glæder sig over den irakiske regerings engagement for så vidt angår beskyttelse af civilbefolkningen i Fallujah og andetsteds samt ydelse af nødhjælp; tilskynder den irakiske regering til fortsat at samarbejde med UNAMI og de humanitære organisationer for at sikre, at nødhjælpen når frem; glæder sig over FN's bestræbelser på at yde bistand til dem, der er berørt af kampene i Anbarprovinsen, til trods for de udfordringer, der følger af den forværrede sikkerhedssituation og de igangværende operationer i denne provins; kræver sikker passage for civile, der er fanget i konfliktramte områder, og at internt fordrevne kan vende sikkert hjem, så snart forholdene tillader det;

3.      fordømmer kraftigt alle terrorhandlinger, herunder den seneste række af bombeangreb, og den sekteriske vold i Irak; er dybt bekymret over den forværrede sikkerhedssituation i landet, den øgede terrortrussel, som Irak står over for, og den markante stigning i volden; erkender de negative virkninger af konflikten i Syren på sikkerhedssituationen i Irak; udtrykker sin medfølelse med familier og venner til de dræbte og sårede;

4.      giver udtryk for sin dybe bekymring over de fortsatte voldshandlinger, der er rettet mod civilbefolkningen, udsatte befolkningsgrupper og trossamfund, herunder de kristne; opfordrer indtrængende de irakiske myndigheder til at bekæmpe terrorisme og sekterisk vold, beskytte civilbefolkningen imod yderligere vold, beskytte udsatte befolkningsgrupper, beskytte trossamfund, herunder de kristne, øge sikkerheden og forbedre den offentlige orden og gøre alt, hvad der står i deres magt for at drage gerningsmændene og bagmændene bag samt dem, der finansierer og sponsorerer voldshandlinger og terror, til ansvar; opfordrer indtrængende alle stater til i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten og de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd at samarbejde aktivt med de irakiske myndigheder i denne henseende; glæder sig over den støtte, EU har tilkendegivet, til de irakiske myndigheders bekæmpelse af terror, og over, at EU er rede til at samarbejde med Irak om en samlet løsning på denne globale trussel under overholdelse af menneskerettighederne og den humanitære folkeret; bemærker med tilfredshed beslutningen af 21. januar 2014 fra Iraks ministerråd om at forberede en undersøgelse af oprettelsen af en provins på Ninawa‑sletten, som har den største kristne befolkning i Irak;

5.      opfordrer indtrængende de politiske og religiøse ledere i Irak til at gå i dialog og give udtryk for deres afstandtagen fra sekterisme og vold; opfordrer Iraks regering til at styrke retsstatsprincippet og træffe afgørende foranstaltninger til at fremme inklusion og fremskynde forsoning; støtter EU's bestræbelser på at hjælpe Irak med at fremme demokrati, menneskerettighederne, god regeringsførelse og retsstatsprincippet, bl.a. ved at bygge på erfaringerne og resultaterne fra EUJUST LEX-Irak-missionen, samt de bestræbelser, som UNAMI og FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Irak har gjort sig, for at hjælpe Iraks regering med at styrke de demokratiske institutioner og processer ved at fremme retsstatsprincippet, lette den regionale dialog, forbedre leveringen af basale tjenester og sikre beskyttelse af menneskerettighederne; glæder sig over de kapacitetsopbygningsprogrammer, der blev iværksat den 22. januar 2014, og som støttes af EU og gennemføres af FN's kontor for projektledelse, for at støtte Iraks højkommissariat for menneskerettigheder i at gennemføre sit mandat til at fremme og beskytte menneskerettighederne i Irak;

6.      glæder sig over "Tro i harmoni"‑ugen (World Interfaith Harmony Week), der blev afholdt den 1.‑7. februar 2014 i Irak; støtter denne årlige begivenhed lanceret af FN, som tilskynder alle stater til at anerkende betydningen af dialog på tværs af forskellige trosretninger og religioner;

7.      er dybt bekymret over det høje niveau af henrettelser i Irak; opfordrer de irakiske myndigheder til at indføre et moratorium for eksekveringen af samtlige dødsdomme;

8.      glæder sig over vedtagelsen af ændringer til Iraks valglov den 4. november 2013, som har banet vejen for parlamentsvalget, der efter planen skal afholdes den 30. april 2014; understreger, at dette valg er vigtigt for den fortsatte demokratiske omstilling i Irak; opfordrer alle aktører til at sikre, at valget er inklusivt, gennemsigtigt, troværdigt og afholdes rettidigt; glæder sig over Iraks anmodning om støtte til valget og over, at EU er ved at undersøge samtlige muligheder for at bistå Irak;

9.      glæder sig over de fremskridt, der er gjort med at gennemføre partnerskabs- og samarbejdsaftalen, herunder den vellykkede afvikling af flere møder på ekspertniveau i oktober og november 2013 og af det første møde i EU‑Irak‑samarbejdsrådet den 20. januar 2014;

10.    bedømmer på det kraftigste raketangrebet på Camp Hurriya den 26. december 2013, som ifølge flere rapporter kostede mange beboere i lejren livet og efterlod flere sårede; understreger, at det er nødvendigt at afklare forholdene omkring denne brutale begivenhed; tilskynder de irakiske myndigheder til at optrappe sikkerhedsforanstaltningerne omkring lejren for at beskytte beboerne imod yderligere vold; opfordrer indtrængende Iraks regering til at finde gerningsmændene og drage dem til ansvar; bemærker, at EU opfordrer alle parter til at lette arbejdet for FN's Højkommissariat for Flygtninge med hurtigst muligt at flytte alle beboere i Camp Hurriya til et permanent og sikkert sted uden for Irak;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationers generalsekretær samt til regeringen og Repræsentanternes Råd i Republikken Irak.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik