Διαδικασία : 2014/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0191/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0191/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0171

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 79k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ στο Ιράκ, στις 10 Δεκεμβρίου 2013, επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για το Ιράκ. ειδικότερα εκείνα της 10ης Φεβρουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Catherine Ashton, Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΠ), για το Ιράκ, ειδικότερα εκείνες της 5ης Φεβρουαρίου 2014, 16ης Ιανουαρίου 2014 και 18ης Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την δήλωση του αντιπροσώπου της ΑΕ/ΥΠ, της 28ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την δολοφονία κατοίκων του στρατοπέδου Χουρίγια,

–       έχοντας υπόψη την προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) για το Ιράκ, της 10ης Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου το Ιράκ αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιανουαρίου 2014, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τις επιθέσεις του ΙΚΙΛ (Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε) εναντίον του ιρακινού λαού, σε μια απόπειρα αποσταθεροποίησης της χώρας και της περιοχής, αναγνωρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ, η τοπική αστυνομία και οι φυλές της επαρχίας Ανμπάρ επιδεικνύουν μεγάλο θάρρος στον αγώνα τους για την κατατρόπωση του ΙΚΙΛ στις πόλεις τους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με αριθμητικά στοιχεία της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ (UNAMI) της 1ης Φεβρουαρίου 2014, κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου 2014 σκοτώθηκαν συνολικά 733 Ιρακινοί και τραυματίσθηκαν άλλοι 1.229 σε τρομοκρατικές ενέργειες και βιαιοπραγίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία για τον Ιανουάριο 2014 δεν περιλαμβάνουν τα θύματα των συνεχιζομένων συγκρούσεων στην επαρχία Ανμπάρ, λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν όσον αφορά την επαλήθευση και την διαπίστωση της ιδιότητας των νεκρών ή των τραυματιών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη τις επιθέσεις που δέχθηκαν αφενός ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων στις 5 Φεβρουαρίου 2014, στην Βαγδάτη και αφετέρου η συνοδεία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Osama al-Nujaifi, στις 10 Φεβρουαρίου 2014, στην πόλη της Μοσούλης στην επαρχία Ninawa·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2014 περισσότερες από 63.000 οικογένειες, πληγείσες από τις μάχες στην επαρχία Ανμπέρ καταγράφηκαν ως εκτοπισθείσες στος εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κατέφυγαν σε άλλα τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών της Καρμπάλα, της Βαγδάτης και του Ερμπίλ, ενώ άλλοι αναζήτησαν ασφάλεια σε απομακρυσμένες κοινότητες της επαρχίας Ανμπάρ ή αδυνατούν να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάστασή τους εξακολουθεί να είναι επισφαλής, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων τροφίμων και ποσίμου ύδατος, καθώς και ανεπαρκούς υγιεινής και περιορισμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2014, ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ, Nickolay Mladenov, προέβη σε δήλωση σύμφωνα με την οποία από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2014 ο ΟΗΕ συνέχισε την συνεργασία με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την παροχή βοήθειας στους πληττόμενους από τις συγκρούσεις στην επαρχία Ανμπάρ, εκφράζοντας συγχρόνως ανησυχίες όσον αφορά την ταχεία υποβάθμιση των συνθηκών στην Φαλούτζα, όπου πολλοί κάτοικοι έχουν παγιδευτεί στις μάχες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εξακολουθεί να προωθεί την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω των ένοπλων ομάδων που προάγουν την βία και επιδιώκουν την διαίρεση του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πολιτικές διαιρέσεις και οι θρησκευτικές εντάσεις έχουν επίσης συμβάλει ουσιαστικά στην υποβάθμιση της ασφάλειας στο εσωτερικό του Ιράκ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2013, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 35 άτομα και τραυματίσθηκαν χιλιάδες άλλα σε βομβιστικές επιθέσεις εναντίον χριστιανικών τομέων της Βαγδάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χριστιανική κοινότητα στο Ιράκ αποτελεί στόχο σκόπιμων και παράλογων επιθέσεων από τρομοκράτες εδώ και πολλά χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2003, πιστεύεται ότι έχει εγκαταλείψει την χώρα τουλάχιστον το ήμισυ των Χριστιανών του Ιράκ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως διαπίστωσε με ανησυχία η UNAMI στις 10 Οκτωβρίου 2013, στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2013 εκτελέστηκαν 42 καταδικασθέντες σε θάνατο, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Ιρακινό Υπουργό Δικαιοσύνης·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιβεβαίωσε την δέσμευσή της να υποστηρίξει το Ιράκ στην μεταβατική πορεία του προς τη δημοκρατία, υπενθυμίζοντας ότι η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς και ευημερούντος κράτους για όλους τους πολίτες του και αποκατάσταση της σταθερότητας στην όλη περιοχή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Ιράκ πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, στις 20 Ιανουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο συνέρχεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ, επιβεβαίωσε την δέσμευση αμφοτέρων των μερών να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεχίζει να προωθεί τη συνεργασία σε όλους τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος, παρέχοντας στοχοθετημένη βοήθεια σε κοινώς αποδεκτούς τομείς·

1.      καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του ΙΚΙΛ στην επαρχία Ανμπάρ· Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας και της ιρακινής τοπικής αστυνομίας, τα μέλη των οποίων συνιστούν στόχο τρομοκρατικών επιθέσεων και σκοτώνονται· υποστηρίζει την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς τον λαό του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φυλών, των τοπικών ηγετών και των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Ανμπάρ, να συνεχίσουν και να ενισχύσουν την συνεργασία τους για την καταπολέμηση της βίας και της τρομοκρατίας· Επισημαίνει ότι το ΙΚΙΛ υπόκειται στο εμπάργκο όπλων και στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιβληθεί με τα ψηφίσματα 1267 (1999) και 2083 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπογραμμίζει την σημασία της ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων αυτών·

2.      εκφράζει την βαθειά ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στην επαρχία Ανμπάρ και τον σημαντικό αριθμό εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας ατόμων που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες· απευθύνει έκκληση για πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Φαλούτζα· χαιρετίζει την δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση του Ιράκ για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Φαλούτζα και σε άλλα σημεία της χώρας, καθώς και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Ιράκ να συνεχίσει τη συνεργασία της με την UNAMI και τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· χαιρετίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την παροχή βοήθειας στον πληττόμενο πληθυσμό λόγω των συγκρούσεων στην επαρχία Ανμπάρ, παρά τις προκλήσεις που συνεπάγεται η υποβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην επαρχία αυτή· απευθύνει έκκληση για την ασφαλή διέλευση των αμάχων που είναι παγιδευμένοι σε περιοχές συγκρούσεων και την ασφαλή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισθέντων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες·

3.      καταδικάζει έντονα τις τρομοκρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων βομβιστικών επιθέσεων, καθώς και την θρησκευτική βία στο Ιράκ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιδείνωση των συνθηκών ασφάλειας στην χώρα, την αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει το Ιράκ, καθώς και την αισθητή αύξηση της βίας· αναγνωρίζει τις αρνητικές συνέπειες της σύρραξης στη Συρία για το Ιράκ· απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών και των τραυματιών·

4.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες βιαιοπραγίες εναντίον του άμαχου πληθυσμού, των ευάλωτων ομάδων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών· καλεί τις ιρακινές αρχές να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και την θρησκευτική βία, να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό από την κλιμάκωση της βίας, να προστατεύσουν τις ευάλωτες ομάδες, τις θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, να βελτιώσουν την ασφάλεια και την δημόσια τάξη και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όλων των δραστών, διοργανωτών, χρηματοδοτών και χορηγών των πράξεων βίας και τρομοκρατίας· καλεί επειγόντως όλα τα κράτη όπως, βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεργαστούν ενεργά με τις ιρακινές αρχές για την επίτευξη του στόχου αυτού· χαιρετίζει την υποστήριξη που εξέφρασε η ΕΕ προς τις ιρακινές αρχές στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, και το γεγονός ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με το Ιράκ για την εξεύρεση ολιστικής λύσης στην παγκόσμια αυτή απειλή, χάριν σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνει με ικανοποίηση υπό σημείωση την απόφαση του ιρακινού Συμβουλίου Υπουργών της 21ης Ιανουαρίου 2014 για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την δημιουργία μιας επαρχίας στην Κοιλάδα της Νινευής, η οποία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό Χριστιανών στο Ιράκ·

5.      καλεί τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες του Ιράκ να δρομολογήσουν διάλογο και να ταχθούν εναντίον του σεκταρισμού και της βίας· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να ενισχύσει το κράτος δικαίου και να λάβει ριζικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων και την προώθηση της συμφιλίωσης· υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να βοηθήσει το Ιράκ στην προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με βάση τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα της αποστολής EUJUST LEX-Ιράκ, παράλληλα με τις προσπάθειες της UNAMI και του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συνδράμουν την κυβέρνηση του Ιράκ στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, την προώθηση του κράτους δικαίου στο Ιράκ, την διευκόλυνση του περιφερειακού διαλόγου, την βελτίωση της παροχής βασικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης των ικανοτήτων που δρομολογήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014, χρηματοδοτείται από την ΕΕ και εφαρμόζεται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη προγραμμάτων, με στόχο την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ιράκ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ·

6.      χαιρετίζει την εκδήλωση της εβδομάδας παγκόσμιας. διαθρησκειακής αρμονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από 1 έως 7 Φεβρουαρίου 2014 στο Ιράκ· υποστηρίζει την ετήσια αυτή εκδήλωση που προωθεί ο ΟΗΕ, ο οποίος προτρέπει όλα τα κράτη να αναγνωρίσουν την σημασία του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων δογμάτων και θρησκειών·

7.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το μεγάλο ποσοστό εκτελέσεων στο Ιράκ· καλεί τις ιρακινές αρχές να αναστείλουν την εκτέλεση όλων των θανατικών ποινών·

8.      χαιρετίζει την ψήφιση των τροπολογιών στον εκλογικό νόμο του Ιράκ, στις 4 Νοεμβρίου 2013, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τις γενικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 30 Απριλίου 2014· υπογραμμίζει την σημασία των εν λόγω εκλογών για την συνεχιζόμενη διαδικασία εκδημοκρατισμού του Ιράκ· καλεί όλους τους παράγοντες να εξασφαλίσουν ότι οι εκλογές αυτές θα είναι καθολικές, διαφανείς, αξιόπιστες και ότι θα διεξαχθούν εγκαίρως· χαιρετίζει το αίτημα του Ιράκ για υποστήριξη των εκλογών και το γεγονός ότι η ΕΕ αξιολογεί όλες τις πιθανές επιλογές με προοπτική την παροχή αρωγής στο Ιράκ·

9.      χαιρετίζει την σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, συμπεριλαμβανόμενης της επιτυχούς διεξαγωγής διαφόρων συναντήσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2013, καθώς και της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ στις 20 Ιανουαρίου 2014·

10.    καταδικάζει έντονα την επίθεση με πυραύλους στο στρατόπεδο Χουρίγια στις 26 Δεκεμβρίου 2013, η οποία, σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες, προκάλεσε το θάνατο και τον τραυματισμό πολλών κατοίκων του στρατοπέδου· Ττονίζει ότι θα πρέπει να διευκρινισθούν οι περιστάσεις στις οποίες συνέβη αυτό το βίαιο περιστατικό· καλεί τις ιρακινές αρχές να λάβουν μέτρα ασφάλειας γύρο από το στρατόπεδο με στόχο την προστασία των κατοίκων του έναντι περαιτέρω βίας· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Ιράκ να εντοπίσει τους δράστες της επίθεσης και να τους προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ΕΕ καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διευκολύνουν το έργο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων του στρατοπέδου Χουρίγια σε έναν μόνιμο και ασφαλή τόπο εκτός του Ιράκ, τούτο δε το ταχύτερο δυνατόν·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου