Menettely : 2014/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0191/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0191/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0171

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–       ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Irakista kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä,

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja erityisesti 10. helmikuuta 2014 annetut päätelmät,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausumat Irakista ja erityisesti 5. helmikuuta 2014, 16. tammikuuta 2014 ja 18. joulukuuta 2013 annetut julkilausumat,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 28. joulukuuta 2013 antaman julkilausuman Hurriyan pakolaisleirin asukkaiden tappamisesta,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 10. tammikuuta 2014 antaman julkilausuman Irakista,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Irak on,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi 10. tammikuuta 2014 ISIL-ryhmän (Irakin ja Levantin islamilainen valtio) irakilaisia vastaan tekemät iskut maan ja alueen vakauden horjuttamiseksi ja totesi, että Irakin turvallisuusjoukot, paikallinen poliisi ja heimot Anbarin maakunnassa taistelevat erittäin urheasti ISIL-ryhmää vastaan kaupungeissa;

B.     ottaa huomioon, että YK:n Irakissa toimivan avustusoperaation (UNAMI) 1. helmikuuta 2014 julkaisemien, uhrien lukumäärää koskevien tietojen mukaan terroriteoissa ja väkivaltaisuuksissa kuoli tammikuussa 2014 yhteensä 733 ja haavoittui 1 229 irakilaista; huomauttaa, että tammikuuta 2014 koskeviin lukuihin ei sisälly Anbarin maakunnassa parhaillaan käytävien taistelujen uhreja, sillä tietojen todentamiseen ja kuolleiden tai haavoittuneiden tilanteen selvittämiseen liittyy ongelmia;

C.     toteaa, että Irakin ulkoministeriöön Bagdadissa tehtiin isku 5. helmikuuta 2014 ja että Irakin edustajien neuvoston puhemiehen Osama al-Nujaifin saattuetta vastaan hyökättiin Mosulin kaupungissa Ninawan maakunnassa 10. helmikuuta 2014;

D.     ottaa huomioon, että 13. helmikuuta 2014 yli 63 000 Anbarin maakunnan taisteluja paennutta perhettä oli rekisteröity maan sisäisiksi pakolaisiksi; toteaa, että monet perheet ovat paenneet maan muihin osiin, kuten Karbalan, Bagdadin ja Erbilin maakuntiin, ja että toiset ovat hakeneet suojaa Anbarin maakunnan laidalla sijaitsevista yhteisöistä tai eivät ole päässeet taisteluja pakoon; huomauttaa, että näiden perheiden tilanne on epävarma, sillä ruoka- ja juomavesivarastot ovat hupenemassa, hygieniaolot ovat kehnot ja mahdollisuudet saada terveydenhuoltopalveluja ovat vähäiset;

E.     huomauttaa, että YK:n pääsihteerin Irakista vastaava erityisedustaja Nikolai Mladenov totesi 13. helmikuuta 2014, että YK on tammikuun 2014 alusta lähtien jatkanut yhteistyötään hallituksen ja paikallisviranomaisten kanssa tarjotakseen apua kaikille Anbarin maakunnan taisteluista kärsiville, ja ilmaisi huolensa tilanteen nopeasta kärjistymisestä Fallujahissa, jossa monet asukkaat ovat jääneet taistelujen jalkoihin; ottaa huomioon, että YK vaatii edelleen, että humanitaarisen avun on päästävä perille kaupunkiin;

F.     toteaa, että Irakilla on yhä huomattavia turvallisuuteen liittyviä haasteita, sillä aseistautuneet ryhmät lietsovat väkivaltaa ja pyrkivät luomaan kahtiajakoa ihmisten välille; huomauttaa, että sisäinen poliittinen jakautuminen ja eri ryhmittymien väliset jännitteet ovat myös heikentäneet huomattavasti Irakin sisäistä turvallisuustilannetta;

G.     toteaa, että ainakin 35 kuoli ja kymmeniä haavoittui 25. joulukuuta 2013 Bagdadin kristityillä alueilla tehdyissä pommi-iskuissa; huomauttaa, että Irakin kristittyjen yhteisö on ollut terroristien suunnitelmallisten ja järjettömien iskujen kohteena jo vuosikausia; ottaa huomioon, että arvioiden mukaan vähintään puolet Irakin kristityistä on lähtenyt maasta vuoden 2003 jälkeen;

H.     ottaa huomioon, että UNAMI ilmaisi 10. lokakuuta 2013 huolensa siitä, että 42 kuolemaantuomittua oli teloitettu 8. ja 9. lokakuuta 2013, minkä myös Irakin oikeusministeriö on vahvistanut;

I.      huomauttaa, että EU on vahvistanut olevansa sitoutunut auttamaan Irakia demokratiaan siirtymisessä ja muistuttanut, että Irakin yhtenäisyys ja alueellinen koskemattomuus ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen ja vauraan valtion rakentamisessa kaikille sen kansalaisille ja vakauden luomisessa koko alueelle;

J.      ottaa huomioon, että EU:n ja Irakin tasavallan välinen yhteistyöneuvosto piti ensimmäisen kokouksensa Brysselissä 20. tammikuuta 2014; toteaa, että maiden välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa kokoontuva yhteistyöneuvosto vahvisti kummankin osapuolen sitoutuneen lujittamaan suhteitaan entisestään; huomauttaa, että EU edistää jatkossakin yhteistyötä kaikilla keskinäisen edun mukaisilla aloilla ja tarjoaa kohdennettua apua yhteisesti sovituilla aloilla;

1.      tuomitsee jyrkästi ISIL-ryhmän iskut Anbarin maakunnassa; antaa Irakin turvallisuusjoukoille ja paikalliselle poliisille tunnustusta niiden työstä ja toteaa, että myös turvallisuusjoukkojen jäsenet ja poliisit ovat olleet terroristien iskujen kohteina ja uhreina; tukee YK:n turvallisuusneuvoston vetoomusta, jonka mukaan irakilaiset, mukaan luettuina irakilaisheimot, paikalliset johtajat ja Irakin turvallisuusjoukot Anbarin maakunnassa, jatkaisivat, laajentaisivat ja lujittaisivat yhteistyötään väkivallan ja terrorismin torjumiseksi; korostaa, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1267 (1999) ja 2083 (2012) vahvistettu aseidenvientikielto ja varojen jäädyttäminen koskevat ISIL-ryhmää, ja korostaa, että on tärkeää panna kyseiset toimenpiteet nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön;

2.      on syvästi huolissaan Anbarin maakunnan tapahtumista ja konfliktialueilta pakenevien maan sisäisten pakolaisten suuresta määrästä; kehottaa varmistamaan humanitaarisen avun perillepääsyn Fallujahiin; on tyytyväinen siihen, että Irakin hallitus on sitoutunut suojelemaan siviiliväestöä Fallujahissa ja muualla sekä tarjoamaan humanitaarista hätäapua; kannustaa Irakin hallitusta jatkamaan yhteistyötä UNAMIn ja humanitaaristen järjestöjen kanssa, jotta alueelle voidaan toimittaa humanitaarista hätäapua; on tyytyväinen YK:n pyrkimyksiin tarjota apua kaikille Anbarin maakunnan taisteluista kärsiville, vaikka heikentynyt turvallisuustilanne ja taistelujen jatkuminen maakunnassa aiheuttavatkin haasteita; vaatii, että konfliktialueille saarroksiin jääneet siviilit voivat poistua alueilta turvallisesti ja maan sisäiset pakolaiset palata sinne turvallisesti tilanteen niin salliessa;

3.      tuomitsee jyrkästi kaikki terroriteot, kuten viimeisimmät pommi-iskut, ja eri ryhmittymien välisen väkivallan Irakissa; on syvästi huolissaan Irakin heikentyneestä turvallisuustilanteesta, siellä yleistyneestä terrorismin uhasta ja väkivallan huomattavasta lisääntymisestä; tunnustaa Syyrian kriisin kielteiset vaikutukset Irakin turvallisuustilanteeseen; ilmaisee surunvalittelunsa kuolleiden ja haavoittuneiden omaisille ja ystäville;

4.      on erittäin huolestunut siviiliväestöön, heikoimpiin ihmisryhmiin ja uskonnollisiin yhteisöihin, kuten kristittyihin, kohdistuvien väkivaltaisuuksien jatkumisesta; kehottaa Irakin viranomaisia torjumaan terrorismia ja eri ryhmittymien välistä väkivaltaa, suojelemaan siviiliväestöä uusilta väkivaltaisuuksilta, suojelemaan heikoimpia väestöryhmiä ja uskonnollisia yhteisöjä, kuten kristittyjä, parantamaan turvallisuustilannetta ja yleistä järjestystä sekä tekemään kaiken voitavansa, jotta väkivaltaan ja terrorismiin syyllistyneet sekä niiden järjestäjät, rahoittajat ja tukijat saataisiin oikeuden eteen; kehottaa kaikkia valtioita niiden kansainvälisen oikeuden ja asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisten velvoitteiden nojalla tekemään aktiivisesti yhteistyötä Irakin viranomaisten kanssa tässä asiassa; on tyytyväinen siihen, että EU ilmaisee tukensa Irakin viranomaisille terrorismin torjunnassa ja on valmis tekemään yhteistyötä Irakin kanssa, jotta tätä maailmanlaajuista uhkaa voitaisiin torjua kokonaisvaltaisesti ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudattaen; panee ilahtuneena merkille Irakin ministerineuvoston 21. tammikuuta 2014 tekemän päätöksen laatia selvitys maakunnan perustamisesta Ninawan tasangolle, jolla asuu Irakin suurin kristittyjen yhteisö;

5.      vetoaa Irakin poliittisiin ja uskonnollisiin johtajiin, jotta he sitoutuisivat vuoropuheluun ja vastustaisivat julkisesti ahdasmielisiin ryhmittymiin jakautumista ja väkivaltaa; kehottaa Irakin hallitusta vahvistamaan oikeusvaltioperiaatetta ja ryhtymään ratkaiseviin toimiin osallisuuden ja sovinnon edistämiseksi; tukee EU:n toimia, joilla se avustaa Irakia demokratian, ihmisoikeuksien, hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä ja hyödyntää tässä myös EUJUST LEX-IRAQ -operaation kokemuksia ja saavutuksia, sekä UNAMIn ja YK:n pääsihteerin erityisedustajan työtä, jolla Irakin hallitusta autetaan vahvistamaan demokraattisia instituutioitaan ja prosessejaan, edistämään oikeusvaltioperiaatetta, parantamaan alueellista vuoropuhelua ja peruspalvelujen tarjoamista ja varmistamaan ihmisoikeuksien suojelu; suhtautuu myönteisesti 22. tammikuuta 2014 käynnistettyyn valmiuksien kehittämistä koskevaan ohjelmaan, jonka EU rahoittaa ja YK:n projektipalvelutoimisto toteuttaa ja jolla tuetaan Irakin ihmisoikeustoimikuntaa sen toteuttaessa ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun liittyvää tehtäväänsä Irakissa;

6.      suhtautuu myönteisesti kansainväliseen uskontojen välisen harmonian viikkoon, jota vietettiin Irakissa 1.–7. helmikuuta 2014; tukee tätä YK:n edistämää vuotuista tapahtumaa, jossa kannustetaan kaikkia valtioita tunnustamaan vuoropuhelun merkitys eri maailmankatsomusten ja uskontojen välillä;

7.      on syvästi huolissaan teloitusten suuresta määrästä Irakissa; kehottaa Irakin viranomaisia keskeyttämään kaikkien kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

8.      suhtautuu myönteisesti 4. marraskuuta 2013 hyväksyttyihin Irakin vaalilainsäädännön muutoksiin, jotka ovat viitoittaneet tietä 30. huhtikuuta 2014 pidettäville parlamenttivaaleille; korostaa, että nämä vaalit ovat tärkeät Irakin demokratiakehityksen jatkumiselle; kehottaa kaikkia toimijoita varmistamaan, että vaalit ovat osallistavat, avoimet ja uskottavat ja ne järjestetään ajallaan; suhtautuu myönteisesti Irakin pyyntöön vaalien tukemisesta ja siihen, että EU arvioi kaikkia mahdollisuuksia Irakin auttamiseen;

9.      on tyytyväinen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon edistymiseen, mukaan lukien useiden asiantuntijakokousten järjestäminen onnistuneesti loka- ja marraskuussa 2013 ja ensimmäisen EU–Irak-yhteistyöneuvoston järjestäminen 20. tammikuuta 2014;

10.    tuomitsee jyrkästi Hurriyan pakolaisleiriin 26. lokakuuta 2013 tehdyn raketti-iskun, jossa useiden tietojen mukaan kuoli ja haavoittui useita leirin asukkaita; vaatii, että tähän säälimättömään iskuun johtaneet olosuhteet selvitetään; kehottaa Irakin viranomaisia kiristämään turvallisuustoimia leirin ympärillä, jotta sen asukkaita voidaan suojella uusilta väkivaltaisuuksilta; kehottaa Irakin viranomaisia etsimään iskuun syyllistyneet ja saattamaan heidät vastuuseen teoistaan; panee merkille, että EU kehottaa kaikkia osapuolia helpottamaan YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun työtä kaikkien Hurriyan pakolaisleirin asukkaiden sijoittamiseksi uudelleen pysyvään ja turvalliseen paikkaan Irakin ulkopuolelle mahdollisimman pian;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille sekä Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö