Procedūra : 2014/2565(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0191/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0191/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0171

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 162kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Irākā (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irāku,

–       ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses,

–       ņemot vērā Irākā 2013. gada 10. decembrī sniegto vietējo ES paziņojumu saistībā ar Starptautisko Cilvēktiesību dienu,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Irāku, jo īpaši 2014. gada 10. februāra secinājumus,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Catherine Ashton paziņojumus, jo īpaši 2014. gada 5. februāra, 2014. gada 16. janvāra un 2013. gada 18. decembra paziņojumus par Irāku,

–       ņemot vērā PV/AP pārstāvja 2013. gada 28. decembra paziņojumus par Hurriya nometnes iedzīvotāju nogalināšanu,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2014. gada 10. janvāra paziņojumu,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Irāka,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā ANO Drošības padome 2014. gada 10. janvārī nosodīja grupējuma "Irākas un Levantes Islāma valsts" (ISIL) veiktos uzbrukumus Irākas iedzīvotājiem, cenšoties destabilizēt situāciju valstī un reģionā, un atzina, ka Irākas drošības spēki, vietējā policija un ciltis Anbaras provincē apliecina lielu drosmi, cīnoties pret ISIL savās pilsētās;

B.     tā kā saskaņā ar ANO palīdzības misijas Irākā (UNAMI) 2014. gada 1. februārī sniegto informāciju par cietušo skaitu 2014. gada janvārī terora un vardarbības aktos kopumā ir gājuši bojā 733 un ievainoti 1 229 Irākas iedzīvotāji; tā kā skaitļi par 2014. gada janvāri nogalināto vai ievainoto pārbaudes un statusa noskaidrošanas grūtību dēļ neietver Anbaras provincē notiekošajās kaujās cietušos;

C.     tā kā 2014. gada 5. februārī notika uzbrukums Irākas Ārlietu ministrijai Bagdādē un tā kā 2014. gada 10. februārī Mosulas pilsētā Ninavas provincē notika uzbrukums Pārstāvju palātas priekšsēdētājam Osama al-Nujaifi;

D.     tā kā 2014. gada 13. februārī kauju dēļ Anbaras provincē vairāk nekā 63 000 ģimeņu tika reģistrētas kā pārvietotas valsts iekšienē; tā kā daudzi iedzīvotāji ir devušies bēgļu gaitās uz citām valsts daļām, tostarp Karbalas, Bagdādes un Erbilas provincēm, un vienlaikus citi ir meklējuši drošību nomaļos rajonos Anbaras provincē vai nav spējuši pamest kauju norises vietas; tā kā viņu situācija joprojām ir nedroša, izsīkstot pārtikas un dzeramā ūdens krājumiem un sliktu sanitāro apstākļu un ierobežotas veselības aprūpes pieejamības dēļ;

E.     tā kā ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis Nickolay Mladenov 2014. gada 13. februārī paziņoja, ka kopš 2014. gada janvāra pirmajām dienām ANO ir turpinājusi sadarboties ar valsts iestādēm un vietējām pašvaldībām, lai sniegtu palīdzību tiem, ko skārušas Anbaras provincē notiekošās kaujas, un pauda bažas par stāvokļa straujo pasliktināšanos Faludžā, kur daudzi iedzīvotāji ir nonākuši kauju zonā; tā kā ANO turpina prasīt nodrošināt iespējas sniegt humāno palīdzību pilsētā;

F.     tā kā Irāka joprojām saskaras ar nopietnām drošības problēmām saistībā ar bruņotām grupām, kas veicina vardarbību un cenšas sašķelt cilvēkus; tā kā iekšējā politiskā noslāņošanās un reliģiskā spriedze ir arī ievērojami sekmējusi drošības situācijas pasliktināšanos Irākā;

G.     tā kā 2013. gada 25. decembrī vismaz 35 cilvēki tika nogalināti un desmitiem cilvēku tika ievainoti sprādzienos Bagdādes kristiešu rajonos; tā kā Irākas kristiešu kopiena gadiem ilgi ir bijusi teroristu apzinātu un bezjēdzīgu uzbrukumu mērķis; tā kā tiek uzskatīts, ka kopš 2003. gada vismaz puse Irākas kristiešu ir pametuši valsti;

H.     tā kā 2013. gada 10. oktobrī UNAMI ar bažām norādīja, ka 2013. gada 8. un 9. oktobrī tika izpildīts nāvessods 42 notiesātiem cilvēkiem, ko apstiprināja Irākas Tieslietu ministrija;

I.      tā kā ES ir atkārtoti apstiprinājusi apņemšanos palīdzēt Irākai pārejā uz demokrātiju, atgādinot, ka Irākas vienotība un teritoriālā integritāte ir būtiski aspekti, lai izveidotu drošu un pārtikušu valsti visiem tās pilsoņiem un lai panāktu stabilitāti visā reģionā;

J.      tā kā 2014. gada 20. janvārī Briselē notika ES un Irākas Republikas Sadarbības padomes pirmā sanāksme; tā kā Sadarbības padomē, kas ir sanāksme ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīguma ietvaros, tika vēlreiz apstiprināta abu pušu apņemšanās turpināt stiprināt savas attiecības; tā kā ES turpinās veicināt sadarbību visās kopējo interešu jomās, sniedzot mērķtiecīgu palīdzību jomās, par ko panākta abpusēja vienošanās,

1.      stingri nosoda ISIL īstenotos uzbrukumus Anbaras provincē; atzīst Irākas drošības spēku un vietējās policijas darbinieku, pret kuriem arī tiek vērsti uzbrukumi un kuri tiek nogalināti, centienus; atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes aicinājumu Irākas iedzīvotājiem, tostarp ciltīm, vietējiem līderiem un drošības spēkiem Anbaras provincē, turpināt, paplašināt un stiprināt sadarbību vardarbības un terora apkarošanā; uzsver, ka ANO Drošības padome ar Rezolūciju Nr. 1267 (1999) un Rezolūciju Nr. 2083 (2012) ir piemērojusi ISIL ieroču embargo un līdzekļu iesaldēšanu, kā arī uzsver ātras un efektīvas šo pasākumu īstenošanas nozīmi;

2.      pauž dziļas bažas par Anbaras provincē notiekošo un lielo skaitu cilvēku, kas ir pārvietoti valsts iekšienē, bēgot no konflikta zonām; prasa nodrošināt piekļuvi humānās palīdzības sniegšanai Faludžā; atzinīgi vērtē Irākas valdības apņemšanos aizsargāt civiliedzīvotājus Faludžā un citur un sniegt humāno palīdzību; mudina Irākas valdību turpināt sadarboties ar UNAMI un humānās palīdzības aģentūrām, lai nodrošinātu humānās palīdzības sniegšanu; atzinīgi vērtē ANO pūliņus sniegt palīdzību tiem, ko skārušas kaujas Anbaras provincē, neskatoties uz grūtībām, ko rada drošības vides pasliktināšanās un provincē notiekošās operācijas; prasa nodrošināt konfliktu zonā nonākušu cilvēku drošu pārvietošanos un iekšēji pārvietotu personu drošu atgriešanos, ja to pieļauj apstākļi;

3.      stingri nosoda visus terora aktus, tostarp pēdējo sprādzienu virkni un reliģisko vardarbību Irākā; pauž dziļas bažas par drošības situācijas pasliktināšanos valstī, terorisma draudu palielināšanos, ar ko saskaras Irāka, un vardarbības ievērojamo pieaugumu; atzīst Sīrijas konflikta negatīvo ietekmi uz drošību Irākā; izsaka līdzjūtību mirušo un ievainoto ģimenēm un draugiem;

4.      pauž dziļas bažas par vardarbību, kas joprojām tiek vērsta pret civiliedzīvotājiem, mazāk aizsargātām grupām un reliģiskām kopienām, tostarp kristiešiem; prasa Irākas iestādēm apkarot terorismu un reliģisku vardarbību, aizsargāt civiliedzīvotājus no turpmākas vardarbības, aizsargāt neaizsargātas grupas, aizsargāt reliģiskās kopienas, tostarp kristiešus, uzlabot drošību un sabiedrisko kārtību un darīt visu iespējamo, lai sauktu pie atbildības visu vardarbības un terora aktu veicējus, organizētājus, finansētājus un atbalstītājus; prasa visām valstīm atbilstīgi to pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām šajā sakarībā aktīvi sadarboties ar Irākas iestādēm; atzinīgi vērtē ES atbalstu Irākas iestāžu cīņā pret terorismu un to, ka ES pauž gatavību sadarboties ar Irāku, lai plaši reaģētu uz šo pasaules mēroga apdraudējumu atbilstoši cilvēktiesību principiem un starptautiskajām humanitārajām tiesībām; pozitīvi vērtē Irākas Ministru padomes 2014. gada 21. janvāra lēmumu sagatavot pētījumu par provinces izveidošanu Ninavas līdzenumā, kur ir vislielākais Irākas kristiešu skaits;

5.      prasa politiskajiem un reliģiskajiem līderiem Irākā iesaistīties dialogā un vērsties pret sektantismu un vardarbību; aicina Irākas valdību pastiprināt tiesiskumu un veikt izšķirīgus pasākumus, lai veicinātu integrāciju un samierināšanos; atbalsta ES centienus palīdzēt Irākai veicināt demokrātiju, cilvēktiesības, labu pārvaldību un tiesiskumu, tostarp balstoties uz EUJUST LEX misijas pieredzi un panākumiem, kā arī UNAMI un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja pūliņiem palīdzēt Irākas valdībai stiprināt tās demokrātiskās iestādes un procesus, veicināt tiesiskumu, atvieglot reģionālo dialogu, uzlabot pamatpakalpojumu sniegšanu un nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību; atzinīgi vērtē 2014. gada 22. janvārī uzsākto spēju veidošanas programmu, ko finansē ES un īsteno ANO Projektu apkalpošanas birojs, lai atbalstītu Irākas Augsto komisiju cilvēktiesību jautājumos tās pilnvaru īstenošanā sekmēt un aizsargāt cilvēktiesības Irākā;

 

6.      atzinīgi vērtē pasaules ticību saskaņas nedēļu, kas notika 2014. gada 1. – 7. februārī Irākā; atbalsta šo ikgadējo pasākumu, ko popularizē ANO un ar ko visas valstis tiek mudinātas atzīt dialoga nozīmi starp dažādām ticībām un reliģijām;

7.      pauž dziļas bažas par nāvessodu izpildes augsto līmeni Irākā; aicina Irākas iestādes ieviest moratoriju visu piespriesto nāvessodu izpildei;

8.      atzinīgi vērtē Irākas vēlēšanu likuma grozījumu pieņemšanu 2013. gada 4. novembrī, ar ko ir radīti priekšnoteikumi vispārējām vēlēšanām, kam jānotiek 2014. gada 30. aprīlī; uzsver šo vēlēšanu nozīmi turpmākā Irākas pārejā uz demokrātiju; aicina visas puses nodrošināt, ka šīs vēlēšanas ir iekļaujošas, pārredzamas, ticamas un savlaicīgas; atzinīgi vērtē Irākas lūgumu atbalstīt šīs vēlēšanas un to, ka ES izvērtē visas iespējas, lai palīdzētu Irākai;

9.      atzinīgi vērtē partnerības un sadarbības nolīguma īstenošanā gūtos panākumos, tostarp vairāku ekspertu sanāksmju norisi 2013. gada oktobrī un novembrī un pirmo ES un Irākas Sadarbības padomes sanāksmi 2014. gada 20. janvārī;

10.    stingri nosoda 2013. gada 26. decembrī notikušo raķešu uzbrukumu Hurriya nometnei, kurā saskaņā ar dažādiem ziņojumiem ir gājuši bojā un ievainoti vairāki nometnes iedzīvotāji; uzsver, ka ir jāprecizē šā brutālā notikuma apstākļi; aicina Irākas iestādes pastiprināt drošības pasākumus šīs nometnes apkārtnē, lai aizsargātu tās iedzīvotājus no turpmākas vardarbības; prasa Irākas valdībai atklāt uzbrukuma veicējus un saukt tos pie atbildības; norāda, ka ES aicina visas puses atbalstīt ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos darbu Hurriya nometnes iedzīvotāju pārvietošanai uz pastāvīgu un drošu vietu ārpus Irākas cik vien drīz iespējams;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Irākas Pārstāvju palātai un valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika