Förfarande : 2014/2565(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0191/2014

Ingivna texter :

B7-0191/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0171

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 133kWORD 62k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Irak (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier för EPP-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Irak (2014/2565(RSP))    
B7‑0191/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak,

–       med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan,

–       med beaktande av det lokala EU-uttalandet i Irak den 10 december 2013 i samband med internationella dagen för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak, särskilt av den 10 februari 2014,

–       med beaktande av uttalandena från Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak, särskilt uttalandena av den 5 februari 2014, 16 januari 2014 och 18 december 2013,

–       med beaktande av uttalandet från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant av den 28 december 2013 om dödandet av invånare i Camp Hurriya,

–       med beaktande av uttalandet från ordföranden för FN:s säkerhetsråd av den 10 januari 2014 om Irak,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Irak har anslutit sig till,

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 10 januari 2014 fördömde FN:s säkerhetsråd de attacker som Islamiska staten Irak och Levanten (Isil) riktar mot Iraks folk i ett försök att destabilisera landet och regionen, och konstaterade att irakiska säkerhetsstyrkor, den lokala polisen och klaner i Anbarprovinsen visar prov på stort mod då de bekämpar Isil i sina städer.

B.     Enligt de siffror över döda och skadade som publicerades av FN:s biståndsmission i Irak (Unami) den 1 februari 2014 dödades sammanlagt 733 irakier och ytterligare 1 229 skadades som en följd av terrorism och våldshandlingar under januari månad 2014. Eftersom det är svårt att kontrollera och fastställa identiteten på de dödade och sårade inbegriper inte siffrorna för januari 2014 de som fallit offer i de pågående striderna i Anbarprovinsen.

C.     Den 5 februari 2014 attackerades det irakiska utrikesministeriet i Bagdad, och den 10 februari 2014 angreps den konvoj i vilken representanthusets talman, Usama al-Nujaifi, färdades genom staden Mosul i Ninawa-provinsen.

D.     Den 13 februari 2014 var över 63 000 familjer som berörs av striderna i Anbarprovinsen registrerade som internflyktingar. Många har flytt till andra delar av landet, bland annat provinserna Karbala, Bagdad och Erbil, medan andra har sökt skydd i avlägsna orter i Anbarprovinsen eller inte har kunnat fly undan striderna. Situationen är fortfarande osäker med livsmedelslager och dricksvatten som håller på att sina, dåliga sanitära förhållanden och begränsad tillgång till hälso- och sjukvård.

E.     FN:s generalsekreterares särskilda representant för Irak, Nikolaj Mladenov, konstaterade den 13 februari 2014 att FN sedan början av januari har fortsatt sitt samarbete med regeringen och de lokala myndigheterna för att ge stöd till dem som berörs av striderna i Anbarprovinsen, och uttryckte oro för den snabbt försämrade situationen i Falluja där många invånare hamnar mitt i stridigheterna. FN fortsätter att kräva tillträde för humanitärt bistånd till staden.

F.     Irak står fortfarande inför allvarliga säkerhetshot från beväpnade grupper som står för våld och strävar efter att splittra folket. Inre politisk splittring och sekteristiska spänningar har också i hög grad bidragit till det försämrade säkerhetsläget inne i Irak.

G.     Den 25 december 2013 dödades minst 35 människor och dussintals skadades i bombattentaten mot de kristna delarna av Bagdad. Terroristerna har under många år avsiktligt och utan mening gjort den kristna befolkningen i Irak till sin målgrupp. Hälften av Iraks kristna förmodas ha lämnat landet sedan 2003.

H.     Den 10 oktober 2013 konstaterade FN:s biståndsmission i Irak (Unami) med oro att 42 dödsdömda personer hade avrättats den 8 och 9 oktober 2013, vilket Iraks justitieministerium har bekräftat.

I.      EU har än en gång bekräftat sitt åtagande att stödja Irak i dess övergång till demokrati och erinrar om att Iraks enhet och territoriella integritet är grundläggande beståndsdelar för att bygga en säker och välmående stat för alla medborgare och skapa stabilitet i hela regionen.

J.      Samarbetsrådet mellan EU och Irak höll sitt första möte i Bryssel den 20 januari 2014. Samarbetsrådet, som möts inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak, bekräftade än en gång båda parters åtagande att fortsätta att stärka sina förbindelser. EU kommer att fortsätta att utöka samarbetet på alla områden av ömsesidigt intresse, och ge riktat stöd när det gäller gemensamt överenskomna frågor.

1.      Europaparlamentet fördömer kraftigt attackerna i Anbarprovinsen. Parlamentet erkänner de irakiska säkerhetsstyrkornas och den irakiska lokala polisens ansträngningar, vars medlemmar också är måltavla för och dödas i terroristernas attacker. Parlamentet stöder FN:s säkerhetsråds uppmaning till Iraks folk, inklusive irakiska klaner, lokala ledare och irakiska säkerhetsstyrkor i Anbarprovinsen, att fortsätta, utöka och stärka samarbetet i kampen mot våld och terrorism. Parlamentet betonar att Isil är föremål för vapenembargo och frysning av tillgångar som införts genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 2083 (2012), och understryker betydelsen av ett snabbt och effektivt genomförande av dessa åtgärder.

2.      Europaparlamentet är allvarligt oroat över utvecklingen i Anbarprovinsen och det stora antalet internflyktingar som flyr konfliktområdena, och efterlyser tillträde för humanitärt bistånd till Falluja. Parlamentet välkomnar den irakiska regeringens åtagande att skydda civilbefolkningen i Falluja och på andra håll och att tillhandahålla humanitärt bistånd. Den irakiska regeringen uppmanas fortsätta att arbeta med FN:s biståndsmission i Irak (Unami) och med humanitära organ för att garantera leveranser av humanitärt bistånd. Parlamentet välkomnar FN:s insatser för att tillhandahålla stöd till dem som berörs av striderna i Anbarprovinsen, trots de problem som det försämrade säkerhetsläget och de pågående operationerna i provinsen utgör. Parlamentet efterlyser säker passage för civila som sitter fast i konfliktområdena och kräver att internflyktingar ska kunna återvända hem i säkerhet när förhållandena tillåter det.

3.      Europaparlamentet fördömer kraftigt samtliga terroristdåd, inklusive den senaste raden bombattentat och det sekteristiska våldet i Irak. Parlamentet är djupt oroat över det försämrade säkerhetsläget i landet, det ökade terroristhot som Irak står inför och den tydliga upptrappningen av våldet. Parlamentet är medvetet om att den syriska konflikten påverkar säkerheten i Irak på ett negativt sätt och uttrycker sitt deltagande med de dödade och skadade personernas anhöriga och vänner.

4.      Europaparlamentet är mycket oroat över de ihållande våldsdåd som riktas mot civilbefolkningen, utsatta grupper och religiösa samfund, däribland kristna. Parlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att bekämpa terrorism och sekteristiskt våld, skydda civilbefolkningen från ytterligare våld, skydda sårbara och religiösa grupper, inklusive kristna, förbättra säkerheten och den allmänna ordningen och göra allt som står i deras makt för att ställa de förövare, organisatörer, finansiärer och sponsorer som gjort sig skyldiga till våldshandlingar och terrorism inför rätta. Alla stater uppmanas, i enlighet med deras skyldigheter enligt internationell rätt och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, att aktivt samarbeta med irakiska myndigheter i detta avseende. Parlamentet välkomnar EU:s stöd till de irakiska myndigheterna i kampen mot terrorism och det faktum att EU är redo att samarbeta med Irak för att hitta en helhetslösning på detta globala hot som är förenlig med människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt. Parlamentet är positivt till beslutet från Iraks ministerråd av den 21 januari 2014 om att undersöka möjligheten att upprätta en provins på Nineveslätten, där den största kristna befolkningen i Irak bor.

5.      Europaparlamentet uppmanar politiska och religiösa ledare i Irak att inleda en dialog och att ta ställning mot sekterism och våld. Parlamentet uppmanar Iraks regering att förstärka rättsstatsprincipen och vidta kraftfulla åtgärder för att främja delaktighet och försoning. Parlamentet stöder EU:s ansträngningar för att hjälpa Irak att främja demokrati, mänskliga rättigheter, goda styrelseformer och rättsstatsprincipen, bland annat genom att bygga på erfarenheterna och resultaten från EUJUST LEX-Irak, och de insatser som FN:s biståndsmission i Irak (Unami) och FN:s generalsekreterares särskilda representant gör för att bistå Iraks regering när det gäller att stärka de demokratiska institutionerna och processerna, främja rättsstatsprincipen, underlätta regional dialog, förbättra tillhandahållande av grundläggande tjänster och garantera skydd för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet välkomnar det program för kapacitetsuppbyggnad som påbörjades den 22 januari 2014, med medel från EU och genomfört av FN:s kontor för projekttjänster, för att stödja Iraks höga människorättskommission för mänskliga rättigheter i genomförandet av dess mandat att främja och skydda mänskliga rättigheter i Irak.

6.      Europaparlamentet välkomnar World Interfaith Harmony Week som ägde rum den 1–7 februari 2014 i Irak. Parlamentet stöder detta FN-stödda årliga evenemang, som uppmanar alla stater att erkänna betydelsen av dialog mellan olika trosuppfattningar och religioner.

7.      Europaparlamentet känner djup oro inför det stora antalet avrättningar i Irak. Parlamentet uppmanar irakiska myndigheter att införa ett moratorium avseende verkställandet av samtliga dödsdomar.

8.      Europaparlamentet välkomnar de ändringar av Iraks vallagstiftning som antogs den 4 november 2013, vilket har banat väg för de allmänna val som ska äga rum den 30 april 2014. Parlamentet understryker betydelsen av dessa val för Iraks fortsatta övergång till demokrati. Parlamentet uppmanar samtliga aktörer att se till att valen är inkluderande, öppna och trovärdiga och hålls på utsatt tid. Parlamentet välkomnar Iraks begäran om stöd till valen och överväger för närvarande alla tänkbara alternativ i syfte att bistå Irak.

9.      Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet, däribland de många framgångsrika expertmöten som hållits i oktober och november 2013 och det första samarbetsrådet mellan EU och Irak som hölls den 20 januari 2014.

10.    Europaparlamentet fördömer kraftigt raketattacken mot Camp Hurriya den 26 december 2013, som enligt olika rapporter krävde flera dödsoffer bland lägrets invånare och skadade många. Parlamentet betonar att man måste utreda de omständigheter under vilka denna brutala attack ägde rum. Parlamentet uppmanar irakiska myndigheter att intensifiera säkerhetsåtgärderna runt lägret för att skydda dess invånare mot nya våldsdåd. Parlamentet uppmanar den irakiska regeringen att hitta förövarna och hålla dem ansvariga. Parlamentet noterar att EU uppmanar alla parter att underlätta arbetet för FN:s flyktingkommissariat när det gäller att så snart som möjligt omplacera de boende i Camp Hurriya till en permanent och säker plats utanför Irak.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare samt Iraks regering och representantråd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy