Procedure : 2014/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0201/2014

Indgivne tekster :

B7-0201/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0172

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.560v01-00
 
B7-0201/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))  
B7‑0201/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til rapporterne om anvendelse af bevæbnede droner fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser af 28. maj 2010 og 13. september 2013 og fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 18. september 2013,

–       der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, af 13. august 2013 om anvendelse af bevæbnede droner,

–       der henviser til høringen den 25. april 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner, som blev afholdt af Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder sammen med dets Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar,

–       der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at anvendelsen af fjernstyrede flysystemer (RPAS – i det følgende benævnt "droner"), i dødbringende operationer på fremmede landes territorier er steget betydeligt i de seneste ti år;

B.     der henviser til, at der er rapporterede tilfælde, hvor civile er blevet dræbt eller alvorligt sårede under droneangreb; der henviser til, at det er vanskeligt at anslå antallet af disse tilfælde;

C.     der henviser til, at folkeretten på menneskerettighedsområdet forbyder vilkårlige/ulovlige drab, også i situationer med væbnet konflikt;

D.     der henviser til, at den humanitære folkeret ikke tillader målrettede drab på personer, der ikke er kombattanter, uanset hvor de befinder sig;

E.     der henviser til, at stater i forbindelse med væbnede konflikter er forpligtede til at foretage hurtige, uafhængige og uvildige undersøgelser og tilvejebringe en detaljeret offentlig redegørelse og adgang til at søge om erstatning, når civile er blevet dræbt ved droneangreb;

F.     der henviser til, at syv medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Nederlandene, Polen og Spanien) har underskrevet en hensigtserklæring sammen med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), som pålægger det at udarbejde en undersøgelse vedrørende fælles produktion af MALE-droner (Medium Altitude Long Endurance), som kan anvendes til at angribe militære mål eller til overvågning af migrantskibe i Middelhavet, og dermed har påbegyndt arbejdet på en europæisk RPAS;

1.      modsætter sig ulovlig anvendelse af bevæbnede droner, navnlig i forbindelse med udenretlige, målrettede drab; opfordrer medlemsstaterne, Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at modsætte sig og forbyde sådanne praksisser;

2.      opfordrer medlemsstaterne til at medtage bevæbnede droner i relevante internationale nedrustnings‑ og våbenkontrolordninger;

3.      opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage en fælles EU-holdning om anvendelsen af bevæbnede droner;

4.      er af den faste overbevisning, at beslutninger om at anvende dødbringende magt, der træffes selvstændigt af droner, bør gøres ulovlige;

5.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, medlemsstaternes parlamenter og Kommissionen.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik