Πρόταση ψηφίσματος - B7-0201/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0201/2014

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0201/2014

  Διαδικασία : 2014/2567(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0201/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0201/2014
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0201/2014

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών

  (2014/2567(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, της 28ης Μαΐου 2010 και της 13ης Σεπτεμβρίου 2013, και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2013,

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon, της 13ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών,

  –       έχοντας υπόψη την ακρόαση της 25ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, την οποία διοργάνωσε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από κοινού με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Κοινοβουλίου,

  –       έχοντας υπόψη τη μελέτη του της 3ης Μαΐου 2013 σχετικά με "τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις",

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS, εφεξής "τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη") σε εξωχώριες φονικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά αμάχων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά από επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων αυτών·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύει τις αυθαίρετες/παράνομες δολοφονίες, ακόμη και σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν επιτρέπει τη στοχευμένη δολοφονία προσώπων που δεν είναι μαχητές, όπου και αν βρίσκονται·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένοπλες συρράξεις, όταν άμαχοι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διεξάγουν ταχείες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες επί των γεγονότων και να παρέχουν λεπτομερείς δημόσιες εξηγήσεις και πρόσβαση σε αποζημίωση·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Ισπανία) έχουν υπογράψει επιστολή προθέσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) αναλαμβάνοντας το καθήκον να καταρτίσουν μία μελέτη για την από κοινού παραγωγή αεροσκάφους μεσαίου ύψους και μεγάλης εμβέλειας (MALE), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χτύπημα στρατιωτικών στόχων ή για την επιτήρηση πλοίων με μετανάστες στη Μεσόγειο Θάλασσα, δρομολογώντας έτσι τις εργασίες για ένα ευρωπαϊκό τηλεκατευθυνόμενο αεροπορικό σύστημα (RPAS)·

  1.      αντιτίθεται σε κάθε παράνομη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, ιδίως δε στην περίπτωση εξωδικαστικών στοχευμένων εκτελέσεων· καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας, να αντιταχθούν στις πρακτικές αυτές και να τις απαγορεύσουν·

  2.      καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη στα σχετικά διεθνή καθεστώτα αφοπλισμού και ελέγχου των όπλων·

  3.      παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών·

  4.      εκφράζει τη σταθερή άποψη ότι οι αποφάσεις για τη χρήση φονικής βίας, που λαμβάνονται αυτόνομα από τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, θα πρέπει να καταστούν παράνομες·

  5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο, τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την Επιτροπή.