Resolutsiooni ettepanek - B7-0201/2014Resolutsiooni ettepanek
B7-0201/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Relvastatud droonide kasutamine

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0201/2014

Menetlus : 2014/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0201/2014
Esitatud tekstid :
B7-0201/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0201/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon relvastatud droonide kasutamise kohta

(2014/2567(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kohtuväliste, kiirete ja meelevaldsete hukkamiste valdkonna ÜRO eriraportööri 28. mai 2010. aasta ja 13. septembri 2013. aasta ning terrorismivastases võitluses inimõiguste ja põhivabaduste edendamise ja kaitse valdkonna ÜRO eriraportööri 18. septembri 2013. aasta aruannet relvastatud droonide kasutamise kohta,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 13. augusti 2013. aasta avaldust relvastatud droonide kasutamise kohta,

–       võttes arvesse 25. aprillil 2013. aasta Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ühiselt korraldatud kuulamist droonide kasutamise mõju kohta inimõigustele,

–       võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uurimust „Droonide ja mehitamata robotite kasutamine sõjas ning selle mõju inimõigustele”,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.     arvestades, et kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemi (edaspidi „droonid”) kasutamine surmavate piiriüleste operatsioonide käigus on viimasel kümnendil oluliselt kasvanud;

B.     arvestades, et on teada juhtumeid, kus tsiviilisikud on droonilt saadud löögi tulemusena surma või tõsiselt vigastada saanud; arvestades, et selliste juhtumite arvu on raske hinnata;

C.     arvestades, et inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega on keelatud meelevaldne/ebaseaduslik tapmine ka relvastatud konfliktides;

D.     arvestades, et rahvusvaheline humanitaarõigus ei luba sihilikult tappa isikuid, kes ei ole võitlejad, olenemata nende asukohast;

E.     arvestades, et kui relvakonflikti käigus tapetakse droonirünnakul tsiviilisikuid, on riigid kohustatud korraldama kiire, sõltumatu ja erapooletu uurimise, andma üldsusele põhjalikke selgitusi ja pakkuma hüvitusvõimalusi;

F.     arvestades, et seitse liikmesriiki (Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Holland, Poola ja Hispaania) on allkirjastanud eellepingu Euroopa Kaitseagentuuriga (EDA), millega tehakse EDAle ülesandeks koostada uurimus keskmise lennukõrguse ja pika lennukestusega (MALE - Medium Altitude Long Endurance) droonide (mida saab kasutada sõjaliste sihtmärkide hävitamiseks või sisserändajate laevade jälgimiseks Vahemerel) ühise tootmise kohta, seega alustatakse Euroopa kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemi välja töötamist;

1.      taunib igasugust relvastatud droonide ebaseaduslikku kasutamist, eriti kohtuväliste sihipäraste tapmiste juhtumeid; kutsub üles liikmesriike, nõukogu ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat sellist tegevust taunima ja keelustama;

2.      kutsub liikmesriike üles lisama relvastud droonid rahvusvahelistesse desarmeerimise ja relvastuskontrolli režiimidesse;

3.      nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks vastu ELi ühise seisukoha relvastatud droonide kasutamise kohta;

4.      on veendunud, et otsused, mis näevad ette droonide poolt iseseisvalt surmavate rünnakute läbiviimist, tuleks keelustada;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, liikmesriikide parlamentidele ja komisjonile.