Päätöslauselmaesitys - B7-0201/2014Päätöslauselmaesitys
B7-0201/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0201/2014

Menettely : 2014/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0201/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0201/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0201/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä

(2014/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon laittomia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan 28. toukokuuta 2010 ja 13. syyskuuta 2013 antamat raportit aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisedustajan 18. syyskuuta 2013 antaman raportin samasta aiheesta,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 13. elokuuta 2013 antaman julkilausuman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä,

–       ottaa huomioon aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytön ihmisoikeusvaikutuksista 25. huhtikuuta 2013 pidetyn kuulemistilaisuuden, jonka Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta järjesti yhdessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kanssa,

–       ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa ”The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare”,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kauko-ohjattavien ilma-alusjärjestelmien (RPAS) käyttö ulkomailla toteutettavissa tappavissa operaatioissa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana;

B.     ottaa huomioon, että raporttien mukaan siviilejä on saanut surmansa tai loukkaantunut vakavasti aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten iskuissa; ottaa huomioon, että tällaisten tapausten määrää on vaikea arvioida;

C.     ottaa huomioon, että kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä kielletään mielivaltaiset/laittomat surmat myös aseellisen konfliktin tapauksessa;

D.     ottaa huomioon, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädännössä ei sallita taisteluihin osallistumattomien henkilöiden täsmäsurmia heidän olinpaikastaan riippumatta;

E.     ottaa huomioon, että jos aseellisen konfliktin yhteydessä suoritetuissa miehittämättömien ilma-alusten iskuissa saa surmansa siviilejä, valtiot ovat velvollisia suorittamaan viipymättä riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan ja antamaan yksityiskohtaisen julkisen selvityksen ja mahdollisuuden korvauksiin;

F.     ottaa huomioon, että seitsemän jäsenvaltiota (Alankomaat, Espanja, Italia, Kreikka, Puola, Ranska ja Saksa) ovat allekirjoittaneet Euroopan puolustusviraston (EDA) kanssa aiepöytäkirjan, jossa ne antavat sen tehtäväksi laatia tutkimus, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia rakentaa yhteinen MALE-ilma-alus (Medium Altitude Long Endurance), jota voidaan käyttää sotilaskohteisiin tehtäviin iskuihin tai Välimerellä liikkuvien maahanmuuttajia kuljettavien alusten valvontaan, mikä käynnistäisi eurooppalaisen RPAS-järjestelmän luomisen;

1.      vastustaa aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten laitonta käyttöä erityisesti laittomien täsmäsurmien tapauksessa; kehottaa jäsenvaltioita, neuvostoa sekä ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa vastustamaan tällaisia käytäntöjä ja kieltämään ne;

2.      kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään aseistetut miehittämättömät ilma-alukset asiaa koskeviin kansainvälisiin aseriisunta- ja asevalvontajärjestelyihin,

3.      kehottaa neuvostoa hyväksymään unionin yhteisen kannan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöön;

4.      on voimakkaasti sitä mieltä, että miehittämättömien ilma-alusten itsenäisesti tekemät päätökset tappavan voiman käytöstä olisi julistettava laittomiksi;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja komissiolle.