Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0201/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0201/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo

24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0201/2014

Procedūra : 2014/2567(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0201/2014
Pateikti tekstai :
B7-0201/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0201/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo

(2014/2567(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais 2010 m. gegužės 28 d. ir 2013 m. rugsėjo 13 d. pranešimus dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo ir į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais 2013 m. rugsėjo 18 d. pranešimą dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono 2013 m. rugpjūčio 13 d. pareiškimą dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo,

–       atsižvelgdamas į Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio kartu su Saugumo ir gynybos pakomitečiu 2013 m. balandžio 25 d. surengtą klausymą nepilotuojamų orlaivių naudojimo poveikio žmogaus teisėms tema,

–       atsižvelgdamas į EP parengtą 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per pastarąjį dešimtmetį vykdant itin pavojingas ekstrateritorialias operacijas labai padaugėjo nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (toliau – nepilotuojami orlaiviai) naudojimo atvejų;

B.     kadangi pranešama apie tai, kad dėl nepilotuojamų orlaivių atakų žuvo civilių gyventojų arba jie buvo sunkiai sužeisti; kadangi sudėtinga nustatyti tokių aukų skaičių;

C.     kadangi pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę draudžiama savavališkai (neteisėtai) žudyti, taip pat ir per ginkluotus konfliktus;

D.     kadangi pagal tarptautinę humanitarinę teisę neleidžiama tikslingai žudyti asmenų, kurie nėra kovotojai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos;

E.     kadangi per ginkluotą konfliktą, kai civiliai gyventojai žūsta dėl nepilotuojamų orlaivių atakų, valstybės privalo greitai atlikti nepriklausomus ir nešališkus faktų nustatymo tyrimus ir pateikti išsamų viešą paaiškinimą bei suteikti galimybę ginti teises;

F.     kadangi septynios valstybės narės (Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Lenkija ir Ispanija) su Europos gynybos agentūra (EGA) pasirašė ketinimų protokolą ir pavedė jai parengti tyrimą dėl vidutinio aukščio ilgai skraidančių (MALE) orlaivių, kuriuos galima naudoti kariniams taikiniams atakuoti arba migrantų laivams Viduržemio jūroje stebėti, bendros gamybos, taip pradėdamos Europos nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų kūrimą;

1.      prieštarauja dėl bet kokio neteisėto ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo, ypač neteisminiam tiksliniam žudymui; ragina valstybes nares, Tarybą ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai prieštarauti ir uždrausti tokią praktiką;

2.      ragina valstybes nares į atitinkamus tarptautinius nusiginklavimo ir ginklų kontrolės režimus įtraukti ginkluotus nepilotuojamus orlaivius;

3.      primygtinai ragina Tarybą priimti ES bendrąją poziciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo;

4.      yra tvirtai įsitikinęs, kad nepilotuojamų orlaivių savarankiškai priimami sprendimai naudoti gyvybei pavojingą jėgą turėtų būti paskelbti neteisėtais;

5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, valstybių narių parlamentams ir Komisijai.